SARDITINERA SERRENTI
 
 

UFITZIU DE LINGUA SARDA
Operadora de sportellu: Dotora Monica Lampis

Obertura a su pųbblicu: Mércuis

Orārius: 15.00 – 19.00

Sea de trabballu: Centru Polivalenti

Bia Fara n° 63 - Comunu de Serrenti

Tel. 3403969907 - monica.lampis@provincia.sudsardegna.gov.it

   
Copyright Sarditinera
   
   

L. 482/99 Annu 2017
L. 482/99 Annu 2016


COMUNU DE SERRENTI

Provėntzia Sud Sardigna

 

TRADUTZIONIS DE SU MESI DE LADĀMINI- OTTOBRE  2016

Novas de su Comunu

SU COMUNU DE SERRENTI IMPARI A S’ASSŌTZIU ASMA SARDIGNA ORGANIZAT PO SU  5 DE DONNIASANTI 2016 SA GIORNADA DE  PREVENTZIONI E INFORMATZIONI ASUBA IS MOBADIAS RESPIRATŌRIAS .

S’Assōtziu ASMA Sardigna organizat po su 5 de Donniasanti 2016 sa giornada “Respirai est Bivi” me is localis de s’Ex Ma in Bia Natzionali nu. 280 in Serrenti, de is noi oras de a mengianu a sa una (09.00-13.00). S’ant a fai test po controllai sa respiratzioni, is allergias e misurai su monōssidu de carbōniu (po is chi fumant). S’Assōtziu ASMA promovit atividadi de informatzioni e educatzioni sanitāria po is chi tenint mobadias respiratōrias circhendi de sensibilizai is personas a no fumai e a essi prus responsābilis. S’Assōtziu organizat atōbius de formatzioni me is scolas e me is comunus, po sensibilizai is pipus e is giōvunus asuba is mobadias respiratōrias.

 

TZIU PEPPINU FAIT 100 ANNUS

PO IS PRIMUS 100 ANNUS COSA SUA TZIU PEPPINU SI CUMBIDAT A TOTUS A SA FESTA COSA SUA CHI S’ATA A FAI SU 3 DE DONNIASANTI A IS CINCU IN SA CASA DEI NONNI – SA DOMU DE IS AJAJUS

S'Amministratzioni Comunali, in collaboratzioni cun sa Cooperativa sotziali KER,  festegiat su compleannu de su centenāriu nostu Giuseppe Pisu in sa Domu de is Ajajus, Giōbia su 3 de Donniasanti 2016, a is cincu de a merė 17.00. Seis totus invitaus a partecipai

Sa vida est una faina difitzili, e is primus cent’annus  funt is prus tostaus.  (cit. W. Mizner)

 

 

 

 

 

 

IS EMOTZIONIS DE IS BABBUS E IS MAMMAS po contu de s’Assōtziu “Genitori di Serrenti”

Laboratōrio asuba is emotzionis, po babbus, mammas e educadoris, po si cunfrontai cun is emotzionis prōpias e de is atrus – Mčrcuris su 9 e su 16 de Donniasanti 2016, de is cincu e mesu a is otu e mesu de a merė in su EX MATTATOIO. Is atividadis s’ant a fai MČRCURIS su 9 e su 16 de Donniasanti 2016, de is 17:30 a is 20:30 in su EX MATTATOIO macellu bčciu in Serrenti. Su primu atōbiu at a pertocai is tretus scientėfixus e su sigundu is giogus e is atividadis asuba is emotzionis. Destinatārius: non prus de 20 partecipantis. Coordinadoris: Lucia Firinu (Psicologa) e Luca Becciu (Ingegneri).Cuota de partecipatzioni: 15 čurus po is chi faint parti de s’ Assōtziu e 20 čurus po totu is atrus. Custu dinai at a essi utilizau po pagai atras atividadis organizadas de s’Assōtziu Genitori di Serrenti. Iscritzionis: imbiai su nōmini e sangunau prōpiu a s’indiritzu mail genitori.serrenti@gmail.com o cun SMS o WhatsApp a su 340.7552184

 

TORRAT A ABERRI SU TEATRU DE SERRENTI - "ARREGALLU  A ANTONINO MEDAS"

Sābudu su 12 de Donniasanti 2016 a iso tu de a merė  (ore 20:00)

Torrat a aberri su  Teatru de Serrenti, s'Assōtziu INCONTRI MUSICALI e  su COMUNU DE SERRENTI, cun su patrotzėniu  de sa Regione Autonoma de Sardigna e de sa  Fondatzioni Banco di Sardigna, presentant "Omaggio ad Antonino Medas" – ōmini e atori de su Teatru Sardo Italiano.

Su primu appuntamentu at a essi Sābudu su 12 de Donniasanti 2016:

- a is otu (20:00) - Inauguratzioni "Is mascara de Antonino"

- a is noi oras (21:00) - "Antonino, sa lebiesa de sa mariposa"

Billetu: Interu € 7,00 - Ridusiu € 5,00

Informatzionis: 3663646364

Prenotatzionis: teatrocomunalediserrenti@gmail.com

 

NĀSCIUS PO LIGI – PROMOTZIONI DE SA LETURA A BOXI ARTA A IS PIPIUS

Torrant a inghitzai is atōbius tra mammas, babbus e pipius po sa manifestatzioni culturali Nāscius po ligi, ligiduras a boxi arta po is pipius de 0 a 6 annus. De su 2 de donniasanti 2016, de is cuatru 16.00 a is ses de a merė 18.00 dōnnia mčrcuris in sa Biblioteca Comunali. Torrant a inghitzai puru is incontrus Nāscius po sa Mųsica. Chini bolit intrai in su grupu de WhatsApp, po arriciri informatzionis asuba is apuntamentus, at a depi lassai su nųmeru cosa sua in Biblioteca.

 

 

 

COMUNU DE SERRENTI

Provėntzia Sud Sardigna

Assessorau Lėngua e Cultura Sarda

A S’UFITZIU PROTOCOLLU

DE SU COMUNU DE SERRENTI

 

 

CHISTIONI: PROMOTZIONI LINGUĖSTICA ME IS ATIVIDADIS DE SU COMUNU DE SERRENTI

 

Su/Sa sutascritu/a_______________________________ nāsciu/a in ______________________

su _____________ e residenti in _________________Bia/Pratza ___________________n°____

in calidadi de meri de s’atividadi _________________________________________________

telčfunu_______________________ e-mail_______________________________________

DOMANDAT

Sa tradutzioni in sardu de sa documentatzioni chi allegat a custa domanda e chi pertocat s’atividadi cosa sua.

 

                                                                                                                      FIRMA

                                                                                                          ________________________

Serrenti,________________________

 

                                                                                                                     

 

 

COMUNE DI SERRENTI

Provėntzia Sud Sardigna

 

TRADUTZIONIS DE SU MESI DE CABUDANNI – SETTEMBRE  2016

Novas de su Comunu

 

Su Comunu de Serrenti

in collaboratzioni cun

sa Cooperativa Sotziali “La Cometa” 

organizat

 

            “Laboratōriu de sotzializatzioni teatrali “

 

 

MŌDULU DE ISCRITZIONI

 

Su/Sa sutascrit__ ___________________________  nāsciu/a in _________________________

su_________________  e residenti in bia/pratza _______________________ nu°______       telčfunu _________________________________

DOMANDAT

 

de partecipai a su laboratōriu “TEATRANDO INSIEME CON ALLEGRIA- TEATRANDU IMPARI CUN PREXU”, paghendi unu contributu de 15 €. Su mōdulu de iscritzioni ddu depeis portai me is ufėtzius de sa Cooperativa Sotziali “La Cometa” in bia Tuveri n° 3 in Serrenti.

Is domandas ant a essi arrėcidas in ōrdini de arribu, po assumancu 15 e non prus de 20 partetzipantis.

 

S’ufėtziu at a essi abertu de su lunis a su giōbia de is noi oras a is dexi de a mengianu (09.00-10.00) po arriciri is iscritzionis.

Po informatzionis podeis telefonai a custus nųmerus: 347 0139325 - 347 7770515 -070-7730576

Sotziedadi Cooperativa Sotziali  “La Cometa Nuovi Orizzonti “  bia Tuveri nu°3 Serrenti 09027

 

Serrenti su________________                                                                 Firma

                                                                                              _______________________

 

 

 N.B.      Mōdulu de iscritzioni de portai intro su 10 de ladāmini 2016

 

 

 

 

FESTA DE SU SPORT

S’Amministratzioni Comunali de Serrenti cun su patrotzėniu de sa Regioni Sardigna organizat sa Festa de su Sport , unu momentu po s’atobiai totus impari e arraxonai asuba s’importāntzia de fai atividadi sportiva. Su 17 e su 18 de cabudanni 2016 in Serrenti s’at a fai sa de primu editzioni de sa Festa de su Sport, duas diis po valorizai s’importāntzia de s’atividadi sportiva fata pruschetotu tra is pipius e is piciocus. Su 17 a is cincu e mesu de a merė (17.30) in su Teatru de Serrenti ddoi at a essi unu cunvegnu intitulau “S’Importāntzia de s’atividadi sportiva in su svilupu de su corpus e de su spėritu me is pipius e me is piciocus”. A su cunvegnu ant a partecipai su Sėndigu de Serrenti Mauro Tiddia, s’Assessori Regionali a s’Istrutzioni Pųblica e a su Sport, Claudia Firino, su Presidenti de su CONI, Gianfranco Fara e is dotoris de su Sport, Alberto Macis e Salvatore Floris. No ant a mancai su Dirigenti Scolāsticu Sandro lai e su presidenti de Scičtzias Motōrias e sportivas de s’Universidadi de Casteddu, Andrea Loviselli. Su Diretori Tčcnicu e Generali de sa Scola Calcio “Gigi Riva” Enzo Molinas e su Presidenti Regionali de sa UISP Daniele Cortis s’ant a donai cunsillus po sa saludi nosta. At organizai s’arraxonada s’Assessori comunali a su Sport Maria Antonella Pasci. Domėnigu su 15 de cabudanni ddoi ant a essi is sotziedadis sportivas de su Comunu de Serrenti chi ant a ammostai is atividadis insoru siat me is spātzius de s’Ortu Botānicu (Al Parco), siat in sa Piscina Comunali. “Su chi boleus valorizai- nārat s’Assessori Pasci- est su valori chi tenit su sport non sceti cumenti atividadi po su svilupu de su pipiu ma puru cumenti a strumentu po socializai e ndi bessiri a foras de situtzionis de disāgiu. Is istitutzionis depint fai sa parti insoru: si nosu amministradoris po primus, non donaus valori a custas atividadis, ddas seus sminuendi e aici fadeus cumprendi a is citadinus nostus ca non funt cosas importantis.” Si bireus su 17 de cabudanni in su Teatru de Serrenti e su 18 Al Parco cun is atividadis de is sotziedadis sportivas.

 

 

 

 

 

              http://www.distrettosiciliaoccidentale.it/sites/default/files/images/unione_europea.jpg   https://media.licdn.com/mpr/mpr/shrink_200_200/AAEAAQAAAAAAAATpAAAAJGQwNzU3NmVkLTA5ZmItNGRjMC04NDA3LTkxN2JjZGYzNjkxNQ.pnghttp://www.il-portico.it/dev/wp-content/uploads/2013/06/INPS-logo.jpghttp://5.249.157.226/public/maxgrafica/wp-content/uploads/2013/03/logo_RegioneSardegna_0.jpg        

                                                                                              A su Sėndigu

De su Comunu de Serrenti

Ārea Servėtzius Sotzialis

OGETU: Domanda de partecipatzioni a su Programma Ministeriali – Atzioni de cuntrastu a sa poburesa  - SIA – Sustennu po s’Inclusioni Ativa – Annu 2016

Su/Sa sutascritu/a___________________________________    nāsciu/a in  ______________________    su_______________ prov. ______________ e  residenti in Serrenti                               bia____________________________nu. _____ cap. ____________

tel. _______________________________ (obligatōriu)

C.F. ______________________________________ indiritzu e-mail_____________________________________

Indiritzu innoi arriciri is comunicatzionis (sceti si diferenti de cussu de residčntzia) ___________________________________________________________________________________________

DOMANDAT

De podi partecipai a su Programma Ministeriali – Atzioni de cuntrastu a sa poburesa - SIA - Sustennu po s’Inclusioni Ativa po otenni sa Carta SIA

 

Po custu, cōnsciu de sa responsabilidadi penali, in cunforma a s’artėculu 76 de su decretu de su  Presidenti de sa Repųblica 28 idas 2000, nu. 445, po chi dichiarat su frassu, dichiaru chi su chi apu inditau in custu mōdulu est berus e si podit atzertai in cunforma a s’articulu 43 de su DPR nu. 445 de su 2000, est a nai documentabili a segus de richesta de is amministratzionis cumpetentis.

 

 • Sa famėlia est formada de

 

SANGUNAU E NŌMINI 

 

 

TIPOLOGIA DE PARENTI (fillu, babbu, sorri…)                   

 

DATA e LOGU DE NĀSCIDA

 

 

STADU TZIVILI

 

 

PERSONA ĀBILI A MANERA DIFERENTI

 

 

FČMINA PRĖNGIA

 

 

RČDITU  ANNU 2016

 

 

*ĸ Fčmina chi atestit su stadu de imprėngiu cun documentatzioni medica donada de _________________________________________________________ in data _________________

 

·        Rechisidus econōmicus

 

     De essi benefitziāriu, candu presentat sa rechesta, de atrus contributus econōmicus de tipu previdentziali, de indennidadi e de assistčntzia a calisisiat tėtulu donaus de su Stadu o de atras amministratzionis pųblicas:

 

 

 

 

TIPOLOGIA DE SU RČDITU

 

Pensioni de invalididadi tzivili, tzurpėmini, surdėmini

 

Indennidadi de acumpangiamentu

                                                           

Pensioni sotziali o assignu sotziali

 

Rčndita INAIL po invalididadi permanenti o morti

 

Pensioni de gherra o reversibilidadi de gherra

 

Borsa de stųdiu universitāria o po atrus cursus o atividadis de circa a pustis de sa lāurea

 

Assignu alimentari e/o de mantenimentu

 

Agiudus in dinai ex L.R. 20/97;  L.R. 11/85; L.R. 27/83

 

Atras intradas (es traballus a gioornada, servėtziu cėvicu etc)

 

 

 

 

 

     De tenni custa vetura o atrus mesus (inditai sa marca, tipu, targa e annu de immatricolatzioni)     

     de  essi disponėbili a arriciri  su progetu personalizau sigundu is inditus chi ant a essi donaus de su Servėtziu Sotziali de residčntzia;

     de sciri ca s’amministratzioni comunali, in cunforma a s’art.  71 de su DPR 445/2000 at a podi averiguai sa veridicidadi de is dichiaratzionis donadas.

 

N.B: Allegai a sa domanda:

 • Mōdulu SIA – Sustennu Inclusioni Ativa;
 • Cōpia  documentu de identidadi bālidu;
 • Cōpia atestatzioni ISEE de s’anno 2016;
 • Cōpia documentatzioni sanitāria chi atestit su stadu de imprėngiu (si serbit)

Informativa asuba su manixu de is datus personalis (art. 13 D. Lgs.vu nu. 196/2003) su Ministeru de s’Economia e de sa Fināntzia su Ministeru de su Traballu e de is polėticas sotzialis e su Comune de residčntzia, in calidadi de meris  de is datus personalis arregortus,  faint sciri ca custus datus funt prescritus de is disponimentus in vigčntzia po donai su contributu SIA. Is datus ant a essi utilizaus sceti po custa finalidadi, cun modalidadis informatizadas, puru de s’INPS e de su Gestori de su  servėtziu  inditau [……..]. Is diritus inditaus in s’art. 7 de su D. Lgs.vu nu. 196/2003  ant a podi essi umperaus domandendi a s’INPS – Istitutu Natzionali Previdčntzia Sotziali.

 

Data _______________                                    Firma ___________________________________

 

 

AVISU PŲBLICU

BANDU PO ARRICIRI CONTRIBUTUS PO S’INCLUSIONI ATIVA S.I.A

Su Ministeru de su Traballu e de is Polėticas Sotzialis impari a su Ministeru de s’Economia e de sa Finantza, at donau is arrčgulas po ativai su servėtziu de Sustennu po s’Inclusioni Ativa, inditendi is critčrius e is protzeduras de sighiri. Su Sustennu po s’Inclusioni Ativa est un’atzioni po cumbati sa poburesa chi previdit sa cuntzessioni de contributus a is famėlias chi funt in dificultadi econōmicas, innoi ddoi funt minorennis, fillus ābilis a manera diferenti o fčminas prėngias de assumancu 5 mesis. Su contributu est manife a unu progetu apariciau asuba sa persona chi pertocat s’ativatzioni sotziali e su traballu. S’obietivu est cussu de agiudai is famėlias a andai innantis e contrastai sa poburesa. Po otenni su contributu is famėlias depint tenni cuscus rechisidus:

-         Rechisidus familiāris: ddoi depit essi assumancu unu minorenni, o unu fillu ābili a manera diferenti, o una fčmina prėngia;

-         Rechisidus econōmicus: ISEE prus pagu de 3.000 čurus;

-         Valutazioni de s’abisōngiu: s’at a manifestaz sa manifestaz de sa famėlia donendi atentzioni a is situatzionis diferentis e si depit otenni unu puntčgiu de assumancu 45.

Is rechisidus ant a essi averiguaus sigundu s’ISEE in vigčntzia; su contributu econōmicu at a essi donau po mesu de una “carta eletrōnica”. Is domandas depint essi presentadas in su Comunu  de Residčntzia a inghitzai de su 2 de cabudanni 2016 finas a su 30 de mesi de idas 2016 cumpilendi su mōdulu apōsitu.

 

 

SERVĖTZIUS ESTERNUS – UFĖTZIU SPORT

AVISU PŲBLICU

CONTRIBUTUS ORDINĀRIUS PO SU SPORT – ANNU SPORTIVU 2016-2017

ISCADČNTZIA: LUNIS SU 5 DECABUDANNI 2016

SU RESPONSĀBILI DE IS SERVĖTZIUS ESTERNUS

Bida sa deliberatzioni de sa Giunta Comunali nu. 62 de su 25.07.2016 chi pertocat “BUONI SPORT ANNU 2016/2017- DIRETIVAS DE SA GIUNTA”

In esecutzioni de sa Determinatzioni prōpia nu. 103/611 de su 02.08.2016;

FAIT SCIRI

ca s’Amministratzioni Comunali, arreconnota sa funtzioni sotziali de is atividadis sportivas, pruschetotu po is giōvunus, bolit cuntzedi contributus ordinārius po s’annu 2016-2017, po promovi s’atividadi sportiva in su territōriu comunali. Su dinai disponėbili po custa finalidadi est paris a 5.000,00 €;

Is interventus finantziārius tenint sa finalidadi de promovi s’atividadi sportiva in sa comunidadi serrentesa. Podint arriciri is contributus is Assōtzius sportivus chi, a sa data de presentada de sa domanda, tengiant is rechisisdus chi sighint:

-sea legali e/o operativa in Serrenti;

-operint a manera diletantistica;

-siant allistaus in una Federatzioni Natzionali arreconnota de su CONI;

-siant iscritus in s’Albu Regionali de is assōtzius sportivus comenti prevėdiu in s’art. 9 de sa L.R. nu.17/1999;

-siant allistaus in s’Albu Comunali de is assōtzius sportivus;

-fatzant atividadi sportiva in su Comunu de Serrenti cun assumancu 10 iscritus;

-apant partetzipau in su 2015 a garas o campionaus e acumpriu atividadi sportiva in totu s’annu.

 

 

Is Assōtzius sportivus interessaus depint presentai sa domanda in su mōdulu apōsitu INTRO DE MARTIS SU 31 DE MARTZU 2015 A SA UNA. Is istāntzias depint essi indiritzadas a s’Assessorau a su Sport de su Comunu de Serrenti asuba unu mōdulu apōsitu giai apariciau e disponėbili me is ufėtzius comunalis e in su giassu internet de su Comunu. In sa domanda ddoi depit essi inditau:

1.su nųmeru de is atletas iscritus (pretzius po edadi)

2.is atletas ammitius a manera gratųita (foras de cussus chi pigant su contributu)

3.atletas cun disabilidadi

4.partecipatzionis a campionaus: provintzialis, regionalis, natzionalis.

5.organizatzioni de eventus.

 

In sa domanda depint essi allegaus puru custus documentus:

1.Programma asuba is atividadis acumpridas tra su 1 de gennārgiu e su 31 de mesi de idas 2014,

2.Programma de is atividadis prevėdias in su 2015;

3.Bilānciu preventivu po s’annu 2015 e unu consuntivu po su 2014 e una cōpia de su Statutu de s’Assōtziu.

4.Cōpia chi certificat a cali Federatzioni s’Assōtziu apartennit.

5.Lista de is atletas tessaraus in su 2014;

6.Documentu chi atestat s’iscritzioni de s’Assōtziu sportivu in s’albu regionali;

7.Dichiaratzioni chi atestat chi s’Assōtziu sportivu non pigat contributus de āterus Comunus.

 

In prus si depint dichiarai is contributus rechestus o arricius de āterus entis o sponsor pųblicus o privaus. Is domandas funt assignadas po su protzedimentu istrutōriu a su Responsābili de is Servėtzius Esternus de su Comunu, chi ddu fait intro de 30 diis de sa data de iscadčntzia. Is domandas istruidas funt postas in unu prospetu e sutapostas a sa Commissioni po su Sport po donai su parri de cumpetčntzia.

Is beneficiārius depint presentai una relata innoi acrarant is interventus chi depint fai e sa lista de is ispesas fatas. Su contributu at a essi donau de su Responsābili de is Servėtzius esternus.

Is Assōtzius sportivus, po arriciri su contributu, ant a depi presentai:

-sa dichiaratzioni sostitutiva de atu notōriu;

-is dichiaratzionis prevėdias de sa lei po sa ritčnnida fiscali.

 

Custu avisu e totu is mōdulus ddus agatais pųblicaus in s’Albu Pretōriu de su Comunu e in su giassu internet cosa sua.

 

Serrenti su 31 de mesi de idas 2014                                       SU RESPONSĀBILI DE SU SERVĖTZIU

                                                                                                                   Tiziana Mannu

 

 

 

 

 

 

SCADČNTZIA: lunis su 5 de cabudanni2016                      

                                                               A su  Comunu de Serrenti

                                                                       Servėtziu  Esternus

Ufėtziu Sport

                                                                       Bia Natzionali nu. 182

                                                                                              09027 – SERRENTI –

 

Ogetu: Rechesta contributu “Buono sport” – Annu sportivu 2016/2017

 

Su sutascritu  _________________________________ cōdixi fiscali___________________________ nāsciu in ___________________________________ su____________________________________ e residenti in Serrenti, Bia ________________________________________ nu. ________________

tel. _____________________________________ mail _______________________________________

 

DOMANDAT

a) De partecipai a su bandu po arriciri is contributus (Buoni sport) a favore de is citadinus po s’atividadi sportiva de s’annu Annu Sportivu 2016/2017, aprontau de  su Responsābili de is Servėtzius Esternus cou determinatzioni nu. 103/611 de su 2.8.2016.

b) Si rechedit su contributu po: (ponei una cruxi in sa boxi chi s’interessat)

q     Mimi e totu;

deghinō

q     Po ___________________________ nāsciu in _________________________ su___________

Gradu de parentela ______________________________________________

 

c) Su benefitziāriu bolit frecuentai unu cursu de __________________________________________ cun s’assōtziu sportivu _________________________________________________________ chi tenit sa sea in _______________________________________________________________________

 

Po custu, in cunforma a is artėculus 46, 47 e 76 de su D.P.R. 445/2000, asuta sa respomsabilidadi cosa sua e cōnsciu de is cunsighčntzias penalis, civilis e amministrativas presidia si dichiarat cosas frassas  e donat documentus frassus :

 

DICHIARAT

1)      Ca sa famėlia cosa sua est residenti in su Comunu de Serrenti e est formada de custas personas:

 

________________________________nāsciu in _______________________su______________

________________________________nāsciu in _______________________su______________

________________________________nāsciu in _______________________su______________

________________________________nāsciu in _______________________su______________

________________________________nāsciu in _______________________su______________

________________________________nāsciu in _______________________su______________

________________________________nāsciu in _______________________su______________

 

2)      De tenni un ISEE po s’annu 2015 paris a €uro _________________________ (allegai cōpia ISEE 2015);

 

3)      De NON AI pigau contributus Buono Sport me is atrus annus: 2014/2015 e 2015/2016;

 

deghinō

 

4)      De AI pigau contributus Buono Sport (poni una cruxi si as pigau contributus me is atrus annus )

Stagioni Sportiva 2014/2015

Stagioni Sportiva 2015/2016

 

5)      (poni una cruxi in sa boxi chi interessat)

de pigai contributus in s’annu 2016

    deghinō

de non pigai contributus in s’annu 2016

Serrenti, ___/____/________                                                                         Firma

 

                                                                                              ______________________________

 

Allegat:

1.      Cōpia de s’SEE 2015;

2.      Fotocōpia de su documentu de identidadi de su richiedenti.

 

 

 

 

COMUNE DI SERRENTI

Provėntzia de su Campidanu de Mesu

 

 

REGULAMENTU PO SU FUNTZIONAMENTU

DE SA BIBLIOTECA COMUNALI

 

TĖTULU I

RUOLU, CŌMPITUS E FUNTZIONIS

 

Artėculu 1

CŌMPITUS E SERVĖTZIUS DE SA BIBLIOTECA

1.      Sa Biblioteca Comunali est unu servėtziu chi su Comunu de Serrenti dōnat a sa comunidadi  chena distintzioni de natzionalidadi, edadi [..], sa possibilidadi de podi ligi e atzedi a is documentus e a is informatzionis po:

 

-assigurai un’ educatzioni permanenti;

-fai connosci su chi at fatu s’umanidadi in su cuntestu de sa cultura;

-essi s’istrumentu printzipali po fai connosci is ideas de s’ōmini e de sa libertadi de espressada cosa sua;

-fai cumprendi comenti sa cumpangia de unu libru potzat donai praxeri;

-donai assistčntzia a is impitadoris;

-donai informatzionis agiornadas.

2.      In sa Biblioteca si ponint impari e s’allogant is documentus chi pertocant su territōriu comunali e sa comunidadi po tutelai e trasmiti sa memōria stōrica de su logu.

3.      Sa Biblioteca comunali arreconnoscit s’importāntzia de s’informatzioni eletrōnica e duncas ponit a disponimentu de sa comunidadi s’atzessu a Internet.

4.      Sa Biblioteca assigurat custus servėtzius:

a)      achistu, ordinamentu e tutela de totu is documentus, in calisisiat suportu.

b)      Informatzionis a is impitadoris subra is servėtzius donaus, is modalidadis de impreu, is risorsas bibliogrāficas a disponimentu;

c)      Impreu de sa documentatzioni arregorta;

d)      Circulatzioni e prčstidu de is documentus;

e)      Prčstidu de documentus tra is bibliotecas;

f)       Amparu de is documentus rarus e de prčgiu;

g)      Arregorta, ordinamentu e impreu de is publicatzionis chi pertocant su territōriu comunali;

h)      Atzessu a Internet e impreu de is computer;

i)        Organizatzioni de atividadis culturalis po sa spainadura de sa letura e de s’informatzioni;

j)        Collaboratzioni cun āterus entis pųblicus e privaus in s’organizatzioni de atividadis e servėtzius culturalis de interessi pųblicu organizaus in su territōriu.

k)      Collaboratzioni intro de su Sistema bibliotecāriu cun is āteras bibliotecas e āteras istitutzionis de su territōriu chi faint parti de su Sistema.

5.      Po assigurai s’integratzioni de is risorsas documentārias chi s’agatant is su territōriu comunali, sa Biblioteca ativat sa collaboratzioni cun āteras istitutzionis bibliotecārias e archivisticas, pųblicas e privadas, cun cunventzionis apōsitas.

 

Artėculu 2

CŌMPITUS DE SU COMUNU

1.      Sa Biblioteca dda amministrat su Comunu po mesu de ōrganus prōpius de gestioni, est a nai de sa Giunta comunali e de is dirigentis de is ufėtzius e de is servėtzius in cunforma de su D.Lgs.vu 267/ 2000, chi ndi assigurat su funtzionamentu in cunformidadi a sa normativa in vigčntzia.

2.      A sa Giunta Comunali ddi spetant is cōmpitus chi sighint:

a)      Aprontai dōnnia annu is programmas chi pertocant sa biblioteca inditendi is interventus de fai, is servėtzius chi serbint de prus, is cunventzionis chi si podint atuai, sa verėfica de is resultaus otčnnidus;

b)      Inditai is previsionis de ispesa po is interventus e is servėtzius e su dinai de ponni in bilānciu.

c)      Ponni in sa biblioteca personali cualificadu po assigurai s’acumprimentu de is servėtzius.

d)      Providi a is manutentzionis ordinārias e straordinārias de is atretzaduras de sa Biblioteca.

e)      Assigurai a su pųblicu un’orāriu de abertura chi andit beni a totus.

f)        Assigurai sa partetzipatzioni de su personali de sa Biblioteca a is initziativas de formatzioni in orārius de servėtziu.

3.      A su Consillu Comunali spetat:

a)      Cōmpitus de inditu e de controllu;

b)      Adotzioni de is mudas chi si podint fai a su Regulamentu de sa Biblioteca;

c)      Istitutzioni de una capėtulu de bilānciu apōsitu po is ispesas de gestioni de sa biblioteca.

 

 

 

 

 

 

 

 

Artėculu 3

PERSONALI DE SA BIBLIOTECA

1.      Sa responsabilidadi de sa Biblioteca dda tenit su Responsābili de su Servėtziu interessau chi ddi cumpetit puru sa gestioni biblioteconōmica e amministrativa.

2.      -assėgurat su funtzionamentu de sa biblioteca e de is servėtzius comenti inditau de s’Amministratzioni Comunali;

- acumprit totu is funtzionis po s’achistu, s’ordinamentu e sa fruitzioni pųblica de is librus e de is āterus documentus.

-curat totu su materiali chi s’agatat in Biblioteca;

- aprontat po su Comunu relatas subra s’atividadi fata in biblioteca e is datus po eleborai is programmas de is annus afatantis;

-collāborat a is initziativas organizadas cun is āteras bibliotecas de su Sistema bibliotecāriu po ndi promovi is servėtzius de letura, documentatzioni e informatzioni.

 

3.      Sa seletzioni de su personali po sa Biblioteca si fait cunsiderendi is professionalidadis netzessārias e is rechisidus stabilius de sa Regioni Sardigna e de su Regulamentu comunali de is servėtzius e ufėtzius. Su Comunu regulat puru, cun cunventzionis apōsitas, s’impreu de personali volontāriu e/o tirotzinantis acanta de su bibliotecāriu de ruolu.

 

 

TĖTULU II

ORDINAMENTU INTERNU

 

Artėculu 5

IS REGORTAS

Su patrimōniu documentāriu e s’organizatzioni cosa sua funt inditaus a manera pretzisa. Custa descritzioni at a essi agiornada si ddoi at achistus, mudas e operatzionis de scartu.

 

Artėculu 6

INVENTĀRIUS, REGISTRUS E CATĀLOGUS

Sa Biblioteca allogat e agiornat po mesu de istrumentus informaticus  su registru cronolōgicu de intrada, su registru de scartu, sa lista de is iscritus a su prčstidu, is catālogus bibliogrāficus.

 

 

 

Artėculu 7

AMMANNIADURA DE IS REGORTAS 

1.      Is regortas podint essi ammanniadas po achistus, donus e iscāmbius.

2.      Su sceberu de is materialis documentārius de pigai po ammanniai su patrimōniu de sa Biblioteca ddu fait su Responsābili de su servėtziu, in su respetu de is inditus de programma. Sa commissioni consultiva si podit pronuntziai subra is sceberus. Calisisisat impitadori podit proponni s’achistu de librus o āteru materiali documentāriu chi sa biblioteca non tenit, cumpilendi is mōdulus apōsitus. Is propostas funt atzetadas po cantu possibili cunsiderendi su bilānciu. Po su chi pertocat is donatzionis fatas a sa Biblioteca nci pensat su Comunu, segundu sa lei e intendiu su Bibliotecāriu.

 

 

Artėculu 8

PROTZEDURAS DE CATALOGATZIONI E CLASSIFICATZIONI

1.      Totu su materiali chi fait parti de su patrimōniu bibliotecāriu depit essi allistau in unu registru apōsitu de intrada. Dōnnia unidadi depit tenni unu nųmeru cosa sua.

2.      Is tčcnicas de catalogatzioni descritiva e semāntica utilizadas sighint is istandard arreconnotus a livellu internatzionali e natzionali (RICA, ISBD, Dewey).

 

Artėculu 9

MANTENIDURA DE SU PATRIMŌNIU

Po assigurai sa mantenidura de su patrimōniu custu si depit sempri limpiai e controllai.

 

 

Artėculu 10

VERĖFICA DE SU PATRIMŌNIU

De tanti in tanti si fait una verėfica asuba is imbentārius, is regortas de librus e de documentus de sa Biblioteca. Candu si fait sa revisioni si podit aprontai puru s’ iscartu de su materiali chi non serbit prus. Su chi ammancat e is iscartus ddus allistat su bibliotecāriu in su registru cronolōgicu de intrada, me is imbentārius e me is catālogus. Po su patrimōniu documentāriu chi non siat de prčgiu, sa Giunta Munitzipali at a autorizai su scartu, segundu is propostas e is mōtivus tčcnicus de su bibliotecāriu. Sa Biblioteca Comunali, essendi de letura pųblica, depit oferri unu patrimōniu atuali e sempri  rennovau comenti arrecumandat s’IFLA, sa Federatzioni Internatzionali po is librus. Su materiali scartau, segundu s’interessi chi tenit, podit essi arrogau, donau a gratis a chi ddu domandat o bčndiu a baratu.

 

 

TĖTULU III

SERVĖTZIUS A SA GENTI

 

Artėculu 11

ABERTURA DE SA BIBLIOTECA A IS CITADINUS

1.      S’orāriu de abertura de sa Biblioteca a sa genti at a essi organizau po assigurai a totus sa possibilidadi de podi benni. S’orāriu mėnimu de abertura at a depi arrespetai assumancu is istandard stabilius de sa Regioni Sardigna me is critčrius po ndi pigai is contributus regionalis. S’orāriu ddu decidit sa Giunta Munitzipali tenendi in cunsideru is inditus donaus de su Responsābili de su servėtziu.

 

Si fait sciri a is citadinus candu aberrit sa biblioteca po mesu de un’avisu apicau foras de sa Biblioteca. Si ddoi funt mudas de s’orāriu normali de abertura de sa Biblioteca si depit comunicai po tempus a sa genti.

 

2.      In sa Biblioteca si intrat a gratis e liberamenti. Ma aintru de sa Biblioteca si depit tenni unu cumportamentu de rispetu me is cunfrontus de is āterus e de su patrimōniu pųblicu. Si calincunu non si cumportat beni su Bibliotecāriu podit pigai provedimentus boghendiceddu. Me is situatzionis prus gravis su Bibliotecāriu podit domandai a su Responsābili de su servėtziu de limitai s’atzessu de custa persona in Biblioteca o de si ddu proibiri a manera totali.

Artėculu 12

TIPOLOGIA DE IS SERVĖTZIUS DONAUS

a.      Consultatzioni in sea Sa consultatzioni in sea de is documentus chi ddoi funt est lėbera e gratųita. Non si podit consultai su materiali chi non est imbentariau, bollau o numerau. S’impitadori in antis de si ndi andai de sa Biblioteca, depi torrai is librus chi fiat consultendi, lassendiddus asuba sa mesa: spetat a su Bibliotecāriu su cōmpitu de nci ddus torrai a su logu insoru.

b.     Prčstidu in domu Su prčstidu est unu servėtziu individuali chi assigurat sa Biblioteca a totu is citadinus. S’iscritzioni a su prčstidu si fait in Biblioteca cumpilendi unu mōdulu apōsitu e po mesu de protzeduras informāticas. Su prčstidu durat 15 diis e si podit rinnovai a segus de rechesta de s’interessau (puru po telčfunu) si su libru non dd’ant pediu āterus  impitadoris. Po is cd de mųsica e cussus de is films su prčstidu invecias durat 7 diis. Su prčstidu est personali e s’impitadori podit pigai māssimu 4 documentus impari e ddus depit torrai intro su tempus stabiliu. Si s’impitadori non torrat prus a portai su documentu benit esclųdiu de su prčstidu e si invecias ddu torrat arrogau depi pagai su dannu a sa Biblioteca (artėculu 13).

c.      Rennovu S’impitadori, a sa data de s’iscadčntzia, podit domandai su rinnovu de su prčstidu chi si podit fai si su documentu non dd’ant prenotau giai āteras personas.

d.     Prčstidu tra is bibliotecas Sa Biblioteca acumprit puru unu servėtziu de prčstidu cun is āteras bibliotecas. Custu prčstidu durat 30 diis, inclųdiu su tempus po imbiai su libru.

e.      Prčstidu tra is bibliotecas esternu Sa Biblioteca podit ativai su prčstidu cun āteras bibliotecas chi non faint parti de su Sistema Bibliotecāriu suu. Si aici s’impitadori at a depi pagai is ispesas postalis.

f.       Fotocōpias Su Servėtziu de fotocōpias ddu gestiscit su personali de sa Biblioteca in su rispetu de su deretu de autori. Su tanti de pagai po dōnnia fotocōpia ddu decidit sa Giunta Comunali cun delėbera. Non si podit fotocopiai su materiali de prčgiu.

g.      Utilizu de Internet e PC Sa Biblioteca dōnat sa possibilidadi de utilizai Internet, PC e Scanner a manera gratųita. Su servėtziu de stampa de is documentus si pagat e cantu ddu decidit sempri sa Giunta Comunali cun delėbera. Ddoi funt postatzionis PC po is piciocus e su tanti po ddoi abarrai ddu decidit su Bibliotecāriu segundu sa genti chi andat e is rechestas chi ddoi funt.

h.     Āterus servėtzius bibliotecārius Sa Biblioteca si predisponit po totu is innovatzionis tecnolōgicas e non, chi permitant una spartzinadura de s’informatzioni e de sa cultura sempri prus manna.

 

 

Art. 13  NORMAS DE CUMPORTAMENTU IN BIBLIOTECA

Dōnnia citadinus podit benefitziai de is servėtzius ofertus de sa Biblioteca s’importanti e chi arrispetit is deretus de is āterus e totu is disponimentus de lei e custu Regulamentu. Totu su materiali chi s’agatat in Biblioteca depit essi utilizau cun cura e atentzioni po non ddus arrogai. Non si podint colorai no scriri a lapis. Totu is chi faint dannus in Biblioteca ant a essi punius de sa Lei e depint pagai. Chi perdit is librus ddus depit torrai a comprai. Su valori ddu detzidit su Responsābili de su Servėtziu. Is impitadoris intro de sa Biblioteca si depint cumportai beni, chena tzerriai o strobai is āteras personas chi ddoi funt, si no at a essi bogau de sa Biblioteca e no at a podi prus torrai. Cun s’iscritzioni a sa Biblioteca s’impitadori atleta totu custas rčgulas.

 

Art. 14 PRINTZĖPIUS DE SU SERVĖTZIU PŲBLICU

S’acumprimentu de is servėtzius de sa Biblioteca comunali sighint is printzėpius de continuidadi, partecipatzioni e eficatzidadi. Su personali in servėtziu sighit custus printzėpius in su traballu e in su cumportamentu suu po assigurai raportus de collaboratzioni cun is impitadoris. At a depi donai agiudu e informatzionis a is personas chi andant in Biblioteca.

 

Art. 15 PROTZEDURAS DE RECLAMU E IMPŌSITUS DE S’IMPITADORI.

In Biblioteca ddoi funt protzeduras de reclamu si non funt arrispetaus is printzėpius inditaus in custu regulamentu e depint essi presentadas a manera scrita in paperi. Dōnnia impitadori podit preguntai s’achistu de librus  e donai inditus po melliorai su servėtziu.

 

 

TĖTULU IV

SERVĖTZIU INTERNET E IMPREU DE IS COMPUTER

 

Art. 16 OBIETIVUS DE SU SERVĖTZIU INTERNET

Internet est una risorsa chi si podit utiizai in Biblioteca e chi sighit sempri arrčgulas po s’impreu chi depit essi po istųdiu e cosas importantis comenti a sa cultura e a s’informatzioni. Non si podit utilizai Internet po cosas illegalis.

 

 

Art. 17 CALIDADI DE S’INFORMATZIONI

1.      Sa responsabilidadi de is informatzionis in Internet est prōpia de dōnnia produtori, spetat a sa persona averiguai  sa calidadi de is novas chi ligit.

2.      Sa Biblioteca non tenit su controllu de is risorsas disponėbilis in rete, ne sa connoscčntzia de totu su chi Internet podit ponni a disponimentu de su pųblicu e duncas issa no est responsābili de is contenutus amostaus.

 

Art. 18  PO ATZEDI A SU SERVĖTZIU

1.      Totus podint utilizai Internet e is istrumentus informāticus, is residentis in su Comunu e cussus de foras puru. Is impitadoris po utilizai internet depint cumpilai unu mōdulu apōsitu de iscritzioni (allegau 1) a pustis de ai lėgiu custu Regulamentu. Dōnnia borta chi s’impitadori si depit collegai a internet ddi tocat a s’allistai in unu registru apariciau de sa Bibliotecāria innoi si inditat s’orāriu de impreu.

2.      Si ddoi at genti meda, si podit prenotai (puru po telčfunu). Si s’impitadori non si presentat intro de 15 minutus perdit su postu.

3.      Sa postatzioni internet dda dōnat sa Bibliotecāria.

 

Art. 19 COSTUS DE SU SERVĖTZIU

1.      S’utilizu de  internet non si pagat.

 

Art. 20 ASSISTČNTZIA

Sa Bibliotecāria assėgurat a is impitadoris s’assistčntzia po ativai sa connessioni a internet.

 

Art. 21 SERVĖTZIUS DISPONĖBILIS PO SA GENTI

1.      Ddoi funt custus servėtzius: consultai sa pāgina de su giassu internet, scarrigai  datus, castiai DVD, stampa, posta eletrōnica, programmas de videoscritura (..).

2.      Po s’impreu de sa posta eletrōnica si depit considerai s’art. 16 de custu Regulamentu.

 

Art. 22 SERVĖTZIUS NON DISPONĖBILIS

Non ddoi funt custus servėtzius: account de posta eletrōnica, carrigai file, telefonadas virtualis.

 

 

 

Art. 23 RESPONSABILIDADI E ŌBLIGUS PO S’IMPITADORI

1.      Internet non si podit utilizai si no po su chi permit sa lei.

2.      S’impitadori est responsābili po s’impreu chi ndi fait e si fait dannus a is atretzaduras ddus depit pagai.

3.      S’impitadori est responsābili de is cosas chi copiat.

4.      Non si podint fai āteras atividadis chi strobint is āterus impitadoris.

5.      Non si podit murigai su software e s’hardware de is computer chi ddoi funt in biblioteca.

 

 

Art. 24 IMPREU DE INTERNET PO IS MINORENNIS

1.      S’iscritzioni a su servėtziu de is minorennis, depit essi firmada puru de su babbu o sa mamma innantis  a su bibliotecāriu, po sa seguresa insoru.

2.      Su personali de sa Biblioteca non tenit sa responsābilidadi po su chi castiat in Internet su minorenni.

 

Art. 25  SANTZIONIS

Si non si arrispetant is ōbligus inditaus in custu Regulamentu si podit suspendi su servėtziu.

 

 

 

TĖTULU V

DISPONIMENTUS GENERALIS

 

Art. 26 ARRISPETU DE SU REGULAMENTU

1.      Totu is impitadoris de sa Biblioteca depint arrispetai is normas prevėdias in custu regulamentu e cussas stabilias de su Responsābili de su servėtziu.

2.      Cōpia de custu regulamentu dd’agatais  in sa Biblioteca.

 

Art. 27 ĀTERUS  DISPONIMENTUS

1.      Custu regulamentu balit po is dispositzionis pretzedentis.

2.      Po su chi non s’agatat in custu regulamentu s’at a castiai sa lei natzionali e regionali in vigčntzia chi pertocat sa Biblioteca e sa gestioni cosa sua.

 

 

 

 

 

Mōdulu De Iscritzioni a su Grupu De Letura

 

                       

Nōmini e Sangunsu _________________________________________________

 

Indiritzu_________________________________________________________

 

Tel______________________________ e-mail___________________________

 

 

 

Inditai sa dė e s’orōriu chi si preferrit po s’atōbiu de su Grupu de Letura

(Una borta a su mesi )

 

 

 

 

 

Firma ____________________

                       

 

Intro de su 10 de Gennārgiu  2016  sa Biblioteca at a arriciri is domandas, me is diis e me is orārius de abertura a su pųblicu.Cenābara su 15 de Gennārgiu  2016  ddoi at a essi su primu atōbiu a is cincu de   a merė 17,00 in sa Biblioteca Comunali po organizai su Grupu de Letura

 

 

COMUNE DI SERRENTI

Provėntzia de su Campidanu de Mesu

 

TRADUTZIONIS DE SU MESI DE ARGIOLAS – LUGLIO  2016

Novas de su Comunu

De portai a s’Ufėtziu Protocollu de su Comunu intro de su 4 AUSTU 2016

 

                                                                                    A su  Comunu de SERRENTI                                                                           

                                                                                     

                                                                                             UFĖTZIU SERVĖTZIU  SOTZIALI

 

 

DOMANDA PO SU CONTRIBUTU INTEGRATIVU CĀNONI DE LOCATZIONI- ART. 11 L. 431/98 – ANNU 2016

 

Su/Sa dichiaranti

 

CUADRU (A)

 

Sangunau _________________________________________________________________

 

Nōmini      __________________________________________________________________

 

Nāsciu in _______________________________    Prov. _______  su________________________

 

Stadu Tzivili _________________________  Mascu/Fčmina

 

Cōdixi fiscali __________________________________________________

 

Residenti in SERRENTI in Bia_______________________

 

nu. _____

 

Telčfunu ______________________________

 

 

 

DOMANDAT

 

De arriciri su contributu econōmicu integrativu chi pertocat is risorsas de su fundu  natzionali de sustennu po atzedi a is domus in locatzioni, in cunforma a s’art. 11 de sa lei 09.12.1998 nu. 431 e de su  Decretu de su Ministeru Traballus Pųbblicus 07.06.1999 –  ANNUALIDADI’ 2016

 

PO CUSTU

 

Cunsapevoli de sa responsabilidadi penali si dichiarat su frassu  in cunforma a s’art. 76 de su  DPR 445/2000 e puru a sa decadčntzia de is beneficus arricius de su provedimentu emanau  asuba una dichiaratzioni frassa in cunforma a s’art. 75 de su DPR 445/2000 e cunsapevoli chi su contributu at a essi donau de su Comunu de  Serrenti.

 

Su sutascritu, ligiu custu bandu publicau in s’albu pretōriu de su Comunu,

 

 

 

 

DICHIARAT

(poni una cruxi)

 

|_|  A) Essi residenti cun sa famėlia cosa sua in su Comunu de Serrenti, candu presentat sa domanda;

|_|  B) Essi residenti in sa domu po sa cali si domandat su contributu, candu presentat sa domanda;

|_| C) Essi, imparai a sa famėlia cosa sua, citadinus italianus est a nai citadinus de unu Stadu  de s’Unioni Europea, chi tengiat permissu po abarrai, iscritus me is listas de su centru servėtzius po su traballu o chi tengiat un’atividadi autorizada e unu certificau stōricu de residčntzia de assumancu 10 annus in su territōriu natzionali o de assumancu 5 annus in sa matessi regioni;

|_|  D)  Non tenni una domu de edilitzia residentziali pųbblica,;

|_|  E) Non tenni deretus de propriedadi asuba una domu in cunforma a s’art. 2 de sa L.R. 13/89;

|_| F) No essi titolari, de cuntratus de locatzioni de unidadis immobiliaris allistadas me is  categorias catastalis A1, A8 e A9);

|_|  G) Essi titolari de unu cuntratu de locatzioni a impreu residentziali de unidadis immobiliaris de propriedadi privada, ocupada cumenti a domu printzipali, chi s’agatat in su Comunu de Serrenti.

    Su cuntratu de locatzioni depit:

° essi stipulau in cunforma a sa normativa vigenti e depit essi cussu po sa domu printzipali;

° essi allistau cun unu cuntratu regulari in s’ufėtziu de su registru;

° abarrai innoi po totu su periodu in chistioni.

|_|  H)  De non beneficiai de āterus contributus chi pertocant su cānoni de locatzioni po s’annu 2016;

|_|  I) No tenni cuntratus de locatzioni stipulaus tra parentis;

|_| L) De no essi  benefitziārius de contributus provenientis de programmas de interventu similis.

  

CUADRU (B)

 

De ai stipulau a partiri de  _____________________ unu cuntratu de locatzioni a impreu abitativu po sa domu in Serrenti:   Bia/Pratza _____________________________

Nu. ________    CAP _______________

Proprietāriu de sa domu: ______________________________________________________

Data de stėpula :  _______________________________________________________________

Datus de sa registratzioni:  Nu. __________________ SERIE __________________________

Registrau in s’ufėtziu: ______________________________________________________

Data registratzioni de su cuntratu: __________________________________________________

Decurrčntzia cuntratu: __________________________________________________________

Scadčntzia cuntratu: ____________________________________________________________  Cānoni de locatzioni a su mesi ___________________________________________

 

CUADRU (C)

 

Ca su tanti de pagai a s’annu de su cānoni de locatzioni est paris a

 

 

CUADRU (D)

 

Ca su valori ISEE de sa famėlia (cumenti arrisultat de s’ISEE ordināriu determinau in cunforma a  su DPCM 159/2014, art. 1 e 2, chi pertocat su rčditu annu 2014) est paris a €. _____________________ 

 

CUADRU (E)

Ca sa famėlia ca utilizat sa domu est formada de:

€. _________________________

 

Parentis                        Sangunau e Nomini                 Logu e data nāscida

 

 

 

|_| de ai ligiu su Bandu e is normativas chi ddoi funt;

 

|_| de acetai totu is conditzionis inditadas in su bandu;

 

|_| de comunicai luegus a su Comunu dōnnia acadessimentu chi mudit is rechisidus rechestus.

 

 

 

 

Si allegant is documentus chi sighint (inditai cun una cruxi):

 

|_|  Fotocopia de su documentu de identidadi bālidu de su richiedenti;

|_|  Fotocopia de su cuntratu de locatzioni registrau in s’ufėtziu de su registru;

|_| Fotocopia documentu chi atestit sa pagamenta de s’imposta de registru, relativa a s’ųrtimu annu;

|_| Documentatzioni relativa a sa categoria catastali de sa domu;

|_| Fotocopia de is arrėcidas chi averiguant sa pagamenta de su cānoni de locatzioni finas a su mesi de LĀMPADAS 2016 (is atras ant a depi essi presentadas de su benefitziāriu innantis de arriciri su  contributu);

|_| Fotocopia de su permissu de residčntzia (si funt citadinus de Stadus chi non funt de s’Unioni Europea),  certificau stōricu  de residčntzia de assumancu dexi annus in su territōriu natzionali o 5 annus in sa matessi regioni (decretu Lei 25.06.2008, nu. 112 – Capu IV art. 11, mudau cun lei 6 austu 2008, nu. 133;

|_| Cōpia ISEE 2016 ordināriu determinau in cunforma a su DPCM  nu. 159/2013;

|_|   Dichiaratzione sostitutiva atu notōriu (si s’ISEE est paris a zeru o prus pagu de su tanti de su cānoni);

 |_| Atra documentatzioni.

 

 

 

Si sa domanda benit atzetada, si pedit de arriciri su contributu po mesu de (poni una cruxi in sa boxi chi interessat) 

|_|    in su contu correnti: C/C  BANCĀRIU O POSTALI  sciendi ca is ispesas po is operatzionis bancārias funt a cārrigu de su dichiaranti. 

C/C  nu. ____________________ de sa banca ________________ filiali  de __________________

Intestau a ______________________________________________________________________

Cōdixi Iban _______________________________________________

(N.B. po importus prus mannus de  €. 1.000,00 est obligatōriu s’acreditu in su C/C)

 

|_|  a manu –  a su dichiaranti (sceti po importus prus pagu de  €. 1.000,00)

 

 

 

Serrenti, ______________

                                                                                           FIRMA DE SU DICHIARANTI

                                                                                       _______________________________

 

 

In cunforma a s’art. 38 de su DPR 445/2000, sa dichiaratzioni est sutascrita de s’interessau ananti de su dipendenti o imbiada impari sa fotocopia no autenticada de unu documentu a s’ufėtziu cumpetenti, po mesu de fax, o po mesu de sa posta.

 

In cunforma a su decretu legislativu nu. 196/2003 , is datus  personalis arregortus ant a essi manixaus, puru po mesu de computer, sceti po custu protzedimentu.

 

 

 

 

MANIFESTAZIONI INTERESSI PO SU SERVĖTZIU SPERIMENTALI DE ACCOLLIČNTZIA SCOLĀSTICA (INNANTIS E A PUSTIS) A. S. 2016/2017

Sa Giunta Comunali cun deliberatzioni nu. 64 de su 25.07.2016 at donau is inditus de sighiri po ativai su servėtziu sperimentali de acolličntzia scolāstica poi s pipius de sa Scola Primaria e de s’Infāntzia. Sa Manifestatzioni de Interessi dd depeis presentai in s’Ufėtziu Protocollu intro de su 30 de austu 2016.

 

 

A SU SĖNDIGU

DE SU COMUNE DE

SERRENTI

 

 

 

 

Su sutascritu ___________________________________ nāsciu in _____________

 

su_______________ e residenti in____________________________________

 

Bia __________________________ nu. _______, C.F. __________________________________

 

Telčfunu _________________________

 

DOMANDAT

CHI SU FILLU/A COSA SUA 

 

SANGUNAU: _________________________ NŌMINI  ___________________________

 

NĀSCIU/A IN  _______________________________ SU ___________________________

 

CHI FRECUENTAT SA SCOLA ________________________________ CLASSI ______ SETZ. ______

 

PIGHIT PARTI A SU SERVĖTZIU

 

ð Pre Acolličntzia scolāstica

 ORĀRIU: 7,15 – 7,45 - Infāntzia

 ORĀRIU: 7,30 – 8,25 - Primāria

 

 

ð Post Acolličntzia scolāstica e Servėtziu Mensa

 ORĀRIU: 13,00/13,30 – 15,00

 

 

Po custu, in cunforma a is artėculus 75 e 76 de su  D.P.R. 445/2000,

dichiarat asuta sa responsabilidadi sua:

De connosci is inditus donaus de su Comunu po sa partecipatzioni a su servėtziu sperimentali.

De sciri ca sa rata tocat a dda pagai mancai su pipiu non frecuentit totu s’annu;

De sciri ca sa rata non si podit ridusi o torrai si su pipiu s’assentat o rinunciat a su servėtziu;

De sciri ca su servėtziu at a essi ativau sceti si ddoi funt assumancu 15 pipius iscritus;

De sciri ca su nųmeru de is partecipantis iscritus a su servėtziu at a podi mudai su tanti de pagai e duncas is ispesas a cārrigu de is famėlias;

De ai castiau is orārius e is tarifas;

De acapiai a custa manifestatzioni de interessi sa pagamenta de sa rata;

De AUTORIZAI  in cunforma a su D. Lgs.vu nu° 196/2003 “Cōdixi in matčria de amparu de is datus personalis”, su manixu de is datus.

 

 

Serrenti,                                                                                                   Su Richiedenti

 

 __________________                                                                         _________________                    

                       

 

 

 

 

 

Allegat a custa una fotocopiade su documentu de identidadi.

 

INDITUS:

PRE ACOLLIČNTZIA

DESTINATĀRIUS : Alunnus Scola Infāntzia e Primāria

ORĀRIU: 7,15 – 7,45 - Infāntzia

ORĀRIU: 7,30 – 8,25 - Primāria

De su lunis a su sābudu

 

POST ACOLLIČNTZIA

DESTINATĀRIUS : Alunnus Scola Infāntzia e Primāria

ORĀRIU: 13,00/13,30 – 15,00 (inclųdiu su servėtziu de mensa)

De su lunis a sa cenābara

 

ATIVATZIONI  DE SU  SERVĖTZIU  E PRČTZIUS

Su servėtziu at a inghitzai prus o mancu faci a su 1 de mesi de ladāmini e at a acabbai su 10 de lampada. Su servėtziu at  a essi acumpriu de personali cualifiacu.

 

Su tanti de pagai po su servėtziu est totu a cārrigu de is famėlias

prus o mancu:

· Pre Acolličntzia : € 335,00 (po totu s’annu scolāsticu 1 ora)

· Pre Acolličntzia : € 167,50 (po totu s’annu scolāsticu  mesora)

· Post Acolličntzia: € 1.395,00 (po totu s’annu scolāsticu cun su servėtziu mensa)

 

Si precisat ca su nųmeru de is partecipantis iscritus a su servėtziu at a podi mudai su tanti de pagai e duncas is ispesas a cārrigu de is famėlias;

Su servėtziu at a essi ativau sceti si ddoi funt assumancu 15 pipius iscritus;

PROCEDURA PO S’ISCRITZIONI

Sa domanda depit essi cumpilada utilizendi su mōdulu apōsitu disponėbili in s’Ufėtziu Protocollu de su Comunu e in su giassu internet: www.comune.serrenti.ca.it.

 

Is domandas depint arribai intro de su 31 de Austu 2016.

 

 

 

 

DOMANDA DE FINANTZIAMENTU

PO APRONTAI UNU PROGETU ISPERIMENTALI DE SPORT TERAPIA PO PERSONAS CUN DISABILIDADI - DELĖBERA REGIONALI NU. 63/14 DE SU 15.12.2015

Plus Distretu de Seddori - Plus Distretu de Guspini

 

A su Spet.li Comunu de Seddori  -  Plus Seddori

 A su Responsābili de su Setori Servėtzius Sotzialis e a sa Persona

Ufėtziu po sa programmatzioni e sa gestioni de is servėtzius a sa persona 

    Bia Carlo Felice, 201 - 09025 Seddori

 

Su sutascritu __________________________________________ nāsciu in _____________

su____________________ e residenti in  ___________________________________________

indiritzu _________________________________________________________________

in calidadi de Rapresentante Legali de_________________________________________ ________________________________________________________________________

in associatzioni cun:

1) ________________________________________________________________________

2) ________________________________________________________________________

3) ________________________________________________________________________

4) ________________________________________________________________________

(N.B. inditai sa denominatzioni cumpleta de s’Assōtziu capufila e, puru, de cussus chi funt in assōtziu) cun sea legali in su Comunu de ____________________________

Indiritzu_____________________________nu. tel._______________ nu. fax ___________

 e-mail __________________________________________________________________

Nōmini, Sangunau  e nu. de telčfonu po comunicatzionis____________________________________

TIPOLOGIA DE SU SUGETU RICHIEDENTI:

Forma sola:

Ģ     Assōtziu assotziau CIP

Inscritu in s’albu regionali de is sotziedadis sportivas _________________________________

 A su  nr________________ de su ________

Ģ     Assōtziu assotziau  a unu Enti de Promotzioni Sportiva inscritu in s’albu regionali de is sotziedadis sportivas _____________________  su nr________________ de su ______

 

Ģ     Assōtziu  benemeritu de su  CONI

allistau  in s’albu regionali de is sotziedadis sportivas_________________________________ nr________________ de su____________________

Forma comuna:

Assōtziu capufila: _________________________________________________

allistau in s’albu regionali de is sotziedadis sportivas _________________________________

 a su nr________________ de su  ________

1) Āteru  Assōtziu ____________________________________________________

 inscritu in s’albu regionali de is  sotziedadis sportivas _________________________________

a su nr________________ de su  ________

2) ) Āteru  Assōtziu _____________________________________________________

 inscritu in s’albu regionali de is sotziedadis sportivas    _________________________________

a su nr________________ de su  ________

 2) ) Āteru  Assōtziu _____________________________________________________

 inscritu in s’albu regionali de is sotziedadis sportivas    _________________________________

a su nr________________ de su  ________

2) ) Āteru  Assōtziu _____________________________________________________

 inscritu in s’albu regionali de is sotziedadis sportivas    _________________________________

a su nr________________ de su  ________

DOMANDAT

 Sa  cuntzessioni de unu finantziamentu po aprontai unu progetu de Sport Terapia, allegau a sa custa, de realizai in sa Provėntzia Sud Sardigna – ex Provėntzia de su Campidanu de Mesu.

Ģ     In su territōriu chi pertocat su Plus Seddori

Ģ     In su territōriu chi pertocat su  Plus Guspini

Logu e data

 

 

 

 

 TIMBRU E FIRMA DE SU RAPRESENTANTI LEGALI DE S’ASSŌTZIU CAPUFILA

_______________________________________________________________________

 Is sutascritus  Rapresentantis Legalis de custus Assōtzius dichiarant de aprovai custu progetu.

 

1) ASSŌTZIU ______________________________________________________

FIRMA DE SU RAPRESENTANTI LEGALI____________________________________

2)  ASSŌTZIU ______________________________________________________

FIRMA DE SU RAPRESENTANTI LEGALI____________________________________

3) ASSŌTZIU ______________________________________________________

FIRMA DE SU RAPRESENTANTI LEGALI____________________________________

4) ASSŌTZIU ______________________________________________________

FIRMA DE SU RAPRESENTANTI LEGALI____________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGAU  2 –    PIANU NOU  (non benefitziāriu de pianu Lei 162/98 – annu 2016)

(DE PORTAI A S’UFĖTZIU PROTOCOLLU INTRO DE SU 25 DE AUSTU 2016)

OGETU: Lei 162/98 – PIANUS PERSONALIZAUS  DE AGIUDU PO  PERSONAS CUN DISABILIDADI  GRAVI – RECHIESTA DE APRONTADURA

PIANU NOU ANNU 2016 (MESIS DE LADĀMINI, DONNIASANTI E IDAS 2016)

 

Su/Sa sutascritu/a _____________________________________ nāsciu/a in________________

 

_____________________ su _____________________ e residenti in ______________

 

in Bia _________________________  nu. ___________   Tel. ______________________

 

Castiau s’avisu pųblicu, e tenendi is rechisidus inditaus e sa certificatzioni sanitāria definitiva  donada in cunforma a s’art. 3 comma 3 de sa  Lei 104/1992, intro de su 31.12.2015

DOMANDAT

De aprontai su pianu personalizau in cunforma a sa normativa  po s’annu 2016 (mesis de ladāmini, donniasanti e idas 2016)  

         Su/Sa sutascritu/a dichiarat ca si sa Regioni ddi donat su finantziamentu de su pianu,  bolit aprontai su progetu in custa forma :  

                                                         DIRETA |_|                        INDIRETA |_|     

                                                      (coop. Comunu)         (assuntz. Cuntratu collab. Domčstica)      

Su/Sa richiedenti, autorizat s’Enti a s’impreu de is datus personalis in cunforma a  su D.Leg.vu nu. 196/2003, po s’acumprimentu de s’incartamentu.

 

data

      __________________

                                                                                                                                            Su Dichiaranti

                                                                                                                                       _____________________

 

AVISU

PIANUS PERSONALIZAUS PO PERSONAS CUN DISABILIDADI GRAVI,  LEI 162/98 – DOCUMENTATZIONI DISPONĖBILI

LEI 162/98- PIANUS NOUS PERSONALIZAUS DE AGIUDU

SI FAIT SCIRI A TOTU IS INTERESSAUS CA SA REGIONI SARDIGNA, CUN DELIBERATZIONI G.R. nu. 38/13 DE SU 28/06/2016:

AT AUTORIZAU SA PRESENTATZIONI DE IS PIANUS NOUS PO IS PERSONAS CHI TENINT SA CERTIFICATZIONI DE DISABILIDADI COMENTI INDITAU IN S’ARTĖCULU 3 COMMA 3 DE SA LEI 104/1992 A SA DATA DE SU 31 DE IDAS 2015 E CHI ANT A BALLI DE SU 01.10.2016 A SU 31.12.2016 SIGUNDU IS CRITČRIUS IN VIGČNTZIA INDITAUS IN SA DELĖBERA  G.R. NU. 9/15 DE SU 12.02.2013 ACAPIADA A CUSTU AVISU;

DUNCAS TOTUS IS INTERESSAUS CHI TENINT CUSTUS RECHISIDUS PODINT DOMANDAI TOTU IS INFORMATZIONIS NETZESSĀRIUS A SU SERVĖTZIU SOTZIALI PROFESSIONALI ME IS DIIS DE ABERTURA A SU PŲBLICU: LUNIS, MČRCURIS E CENĀBARA DE IS ŲNDIXI  A SA UNA DE A MENGIANU.

IS MŌDULUS PO PRESENTAI IS PROGETUS DDUS AGATAIS IN SU GIASSU ISTITUTZIONALI DE SU COMUNU O IN S’UFĖTZIU URP

Serrenti, su 01/07/2016                                                              SA RESPONSĀBILI DE SU SERVĖTZIU

                        A.S.S. Maria Giuseppina Cossu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGETU: PIANUS PERSONALIZAUS PO PERSONAS CUN DISABILIDADI GRAVI  ART. 3 COMMA 3, LEI 104/92 LEI 162/98 – DELĖBERA GIUNTA REGIONALI NU. 38/13 DE SU 28.06.2016.

 

Su/Sa sutascritu/a__________________________ Nāsciu/a in______________________________      

 su_____________________________ e residenti in________________________________

in bia________________________________________nu° _________

 

Tel. _____________________________ in calidadi de ___________________________________

DOMANDAT

 

De aprontai unu  Pianu Personalizau de Sustennu in cunformidadi a sa Lei 162/98  po contu de:

Sangunau  ____________________ Nōmini_____________________nāsciu in ________________

su___________________ e residenti in Serrenti in Bia ____________________________

PO CUSTU ALLEGAT:

·         fotocōpia de sa certificatzioni de disabilidadi gravi  arrėcia  in cunformidadi a s’art. 3, comma3, de sa Lei 104/92;

·         certificatzioni ISEE e DSU allegada donada in cunformidadi a  su D.P.C.M. 159/2013;

·         dichiaratzioni sostitutiva de s’atu de notoriedadi (ALL. D);

·         fotocōpia documentu de identidadi personali – in balididadi – de su richiedenti e de su benefitziāriu;

·         scheda saludi (ALL. B) donada de su dotori chi curat sa persona cun disabilidadi ;

·         mōdulu dotori;

·         mōdulu po is permissus  Lei 104/92.

Su richiedenti autorizat s’Enti a su manixu de is datus personalis sigundu su D. Lgs.vu 196/2003.

 

Serrenti, su__________________                                                                   

Su Richiedenti

_________________________________

COMUNE DI SERRENTI

Provėntzia de su Campidanu de Mesu

 

TRADUTZIONIS DE SU MESI DE LĀMPADAS – GIUGNO  2016

Novas de su Comunu

 

A su Responsābili de s’Ufėtziu Tributus  

COMUNU DE SERRENTI

 

SU SUTASCRITU_________________________________NĀSCIU IN_________________________________

SU _______________________________,

CŌDIXI FISCALI ____________________________________________,   RESIDENTI IN _______________________________ IN BIA___________________________________

NU° _________,                TELČFUNU _________________________

o TITOLARI DE AUTORIZATZIONI AMMINISTRATIVA PO SU CUMMČRCIU ME IS ĀREAS  PŲBBLICAS,

NU°_________ DONADA DE  ______________________________SU______________,

PO BENDI _____________________________________________________________________

ISCRITU IN SU REGISTRU  BENDIDORIS SU CUMMČRCIU IN  SA CCIAA DE________________________,

IN DATA _____________ CUN SU NU°_____________, SETORI |__| ALIMENTARI   |__| NO ALIMENTARI

o artesanu                 o hobbista- operadori non professionali (sceti po esponidura)          

o assōtziu

DOMANDAT

S’AUTORIZATZIONI PO OCUPAI SA TERRA PŲBLICA PO MC ___________ (______x______)

PO  o BENDI   o SCETI  ESPONIDURA  (AUTOCERTIFICATZIONI ALLEGADA) DE IS PRODOTUS CHI SIGHINT: _______________________________________________________________________________________________

PO SA FESTA DE ___________________________________ CHI S’AT A FAI ME IS DIIS ___________________________________________.

 ĀTERAS NETZESSIDADIS  _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

 

ALLEGU A CUSTA DOMANDA:

·         1 MARCA DE BULLU PO S’AUTORIZATZIONI DE TERRA PŲBLICA 

·         CŌPIA DE UNU DOCUMENTO DE IDENTIDADI BĀLIDU

 

 LOGU __________________________                                                                                           FIRMA

 

 

 

 

CUSTA RECHESTA DDA DEPEIS PORTAI 60 DIIS IN ANTIS CHI INGHITZIT SA FESTA.

 

 

 

 

 

AVISU

PIANUS PERSONALIZAUS PO PERSONAS CUN DISABILIDADI GRAVI,  LEI 162/98 – DOCUMENTATZIONI DISPONĖBILI

LEI 162/98- PIANUS NOUS PERSONALIZAUS DE AGIUDU

SI FAIT SCIRI A TOTU IS INTERESSAUS CA SA REGIONI SARDIGNA, CUN DELIBERATZIONI G.R. nu. 38/13 DE SU 28/06/2016:

AT AUTORIZAU SA PRESENTATZIONI DE IS PIANUS NOUS PO IS PERSONAS CHI TENINT SA CERTIFICATZIONI DE DISABILIDADI COMENTI INDITAU IN S’ARTĖCULU 3 COMMA 3 DE SA LEI 104/1992 A SA DATA DE SU 31 DE IDAS 2015 E CHI ANT A BALLI DE SU 01.10.2016 A SU 31.12.2016 SIGUNDU IS CRITČRIUS IN VIGČNTZIA INDITAUS IN SA DELĖBERA  G.R. NU. 9/15 DE SU 12.02.2013 ACAPIADA A CUSTU AVISU;

DUNCAS TOTUS IS INTERESSAUS CHI TENINT CUSTUS RECHISIDUS PODINT DOMANDAI TOTU IS INFORMATZIONIS NETZESSĀRIUS A SU SERVĖTZIU SOTZIALI PROFESSIONALI ME IS DIIS DE ABERTURA A SU PŲBLICU: LUNIS, MČRCURIS E CENĀBARA DE IS ŲNDIXI  A SA UNA DE A MENGIANU.

IS MŌDULUS PO PRESENTAI IS PROGETUS DDUS AGATAIS IN SU GIASSU ISTITUTZIONALI DE SU COMUNU O IN S’UFĖTZIU URP

Serrenti, su 01/07/2016                                                                 SA RESPONSĀBILI DE SU SERVĖTZIU

                                                                                                          A.S.S. Maria Giuseppina Cossu

 

 

 

OGETU: PIANUS PERSONALIZAUS PO PERSONAS CUN DISABILIDADI GRAVI  ART. 3 COMMA 3, LEI 104/92 LEI 162/98 – DELĖBERA GIUNTA REGIONALI NU. 38/13 DE SU 28.06.2016.

 

Su/Sa sutascritu/a__________________________ Nāsciu/a in______________________________      

 su_____________________________ e residenti in________________________________

in bia________________________________________nu° _________

 

Tel. _____________________________ in calidadi de ___________________________________

DOMANDAT

 

De aprontai unu  Pianu Personalizau de Sustennu in cunformidadi a sa Lei 162/98  po contu de:

Sangunau  ____________________ Nōmini_____________________nāsciu in ________________

su___________________ e residenti in Serrenti in Bia ____________________________

PO CUSTU ALLEGAT:

·         fotocōpia de sa certificatzioni de disabilidadi gravi  arrėcia  in cunformidadi a s’art. 3, comma3, de sa Lei 104/92;

·         certificatzioni ISEE e DSU allegada donada in cunformidadi a  su D.P.C.M. 159/2013;

·         dichiaratzioni sostitutiva de s’atu de notoriedadi (ALL. D);

·         fotocōpia documentu de identidadi personali – in balididadi – de su richiedenti e de su benefitziāriu;

·         scheda saludi (ALL. B) donada de su dotori chi curat sa persona cun disabilidadi ;

·         mōdulu dotori;

·         mōdulu po is permissus  Lei 104/92.

Su richiedenti autorizat s’Enti a su manixu de is datus personalis sigundu su D. Lgs.vu 196/2003.

 

Serrenti, su__________________                                                              

Su Richiedenti

_________________________________

 

 

Data _____/_____/_____                                                               

     Descrizione: serrenti4cgif Comunu de Serrenti

A su Sėndigu

 

Ogetu: Iscritzioni  Atividadi de Animatzioni 

 

Datus anagrāficus de su Partecipanti

Sangunau_____________________________________      Nōmini__________________________________________

 

Nāsciu in_____________________________  su_____/_____/______

Scola chi frecuentat  ____________________________________________________        

Iscritzioni

 

Deu babbu/mamma ____________________________________________________________ nāsciu in __________________________ su  ___/___/______ residente in  _____________________ in Bia ____________________________

tel _____________________________________ cell _________________________________

email  ___________________________________

autorizu fillu miu / filla mia a partecipai a is atividadis de su servėtziu. Ndi bogu sa Cooperativa de dōnnia responsabilidadi po dannus a fillu miu / filla mia a cosas e/o personas.

Autorizatzione fotografias/ vėdeus

Sa Cooperativa sotziali “La Clessidra” Sotziedadi.Cooperativa.Sotziali. O.N.L.U.S., cun sea in Biddaxidru  (VS), bia San Gavino 27, tel/fax 0709334078, email info@cooperativalaclessidra.it, www.cooperativalaclessidra.it, in s’acumprimentu de is atividadis de animatzioni programmadas, iat a bolli fai fotografias e/o vėdeus chi ant a serbiri sceti po finalidadis educativas-didāticas o promotzionalis (cartellonis, schedas, documentārius, slideshow, publicatzionis web). Po custu, in cunforma a sa lei nu. 196/03 asuba sa privacy, si domandat s’autorizatzioni a is partecipantis.

 

Deu sutascritu                   Ģ autorizu           Ģ non autorizu

 

sa Cooperativa  a fai fotografias e/o vėdeus innoi ddoi est fillu miu o filla mia.

Autorizatzioni  po furriai

Deu sutascritu:

Ģ autorizu  fill_  mi _  a torrai a domu a sol_   candu acabbat s’atividadi.

Ģ non autorizu  fill_  mi _  a torrai a domu a sol_   candu acabbat s’atividadi.

Ģ autoriuzu custas personas a ndi pigai a fill_  mi _ :

 

SANGUNAU E NŌMINI                 INDIRITZU              TELČFUNU                CELLULARI

 

In cunforma a su D. Lgs.vu 196/2003, si autorizat su manixu de is datus sceti po custu protzedimentu.

 

Logu _________________                                         Firma _____________________

 

 

 

 

 

Comunu de Serrenti

(Ex Provėntzia de su Campidanu de Mesu)

 Sud Sardigna

 

 

DOMANDA PO PARTECIPAI A SA  MENSA SCOLĀSTICA 

ANNU SCOLĀSTICU 2016/2017

ALUNNU________________________________________________________________

NĀSCIU  IN ________________________________SU  _____________________

scola infāntzia                   Ļ

scola primāria                   Ļ

 

 

A SU COMUNU DE SERRENTI

SERVĖTZIU  SOTZIALI

Ufėtziu Istrutzioni Pųblica

SERRENTI

 

Su sutascritu___________________________________ nāsciu in _________________________

 

su ______________ residente in ___________________________________________________,

 

Bia __________________________ n. _______,  C.F. __________________________________

 

Telčfunu _________________________

 

In calidadi de babbu/mamma o tutori de su studianti:

 

 

Generalidadis de s’alunnu destinatāriu

 

SANGUNAU:   _________________________    NŌMINI ___________________________

 

NĀSCIU IN  _______________________________   SU    ___________________________

 

FRECUENTAT SA SCOLA  ________________________________ CLASSI ______ SETZ. ______

 

 

DOMANDAT

-          Chi su studianti asuba inditau potzat partecipai a sa mensa po s’annu scolāstico 2016-2017 organizau in sa scola innoi andat.

-          In cunforma a su D. Lgs.vu. nu.° 196/2003 “Cōdixi in matčria de protetzioni de is datus personalis”, su rechedidori  AUTORIZAT su manėgiu de is datus donaus e dichiarat de connosci ca sa rechesta de servėtzius, fata po mesu de autocertificatzioni, benit trasmėtia a s’enti cun totu is datus inditaus. Is datus serbint po acumpriri is protzeduras po atzedi a su servėtziu.

-          Funt pųblicus, e duncas acapiaus a sa trasparčntzia de is atus amministrativus  netzessārius po fai sa graduatōria e sa publicatzioni cosa sua: datus anagrāficus, su nųmeru de is cumponentis de sa famėlia, s’I.S.E.E.

-          Po su chi pertocat su manixu de is datus personalis funt assiguraus a is interessaus is diritus prevėdius de su giai nominau D. Lgs.vu nu.° 196/2003 “Cōdixi in matčria de protetzioni de is datus personalis”

DICHIARAT

-          Ca s’ISEE est paris a  € ___________________________ comenti de Atestatzioni I.S.E.E. 2016 e DSU donadas in cunforma de su D.P.C.M. n° 159/2013 allegadas a custa istāntzia; (*)

 

-          De sciri ca, segundu sa Delėbera G.M. nu.° 70 de su 17.07.2015, is tarifas po atzedi a su servėtziu de sa mensa scolāstica funt custas:

 

 

Serrenti, ______________________

Su Richiedenti

__________________________________

(*) A is personas chi non serbit nisciunu agiudu econōmicu po su pastu e cussas chi tenint un ISEE prus de € 30.000,00 podint fai sa domanda chena presentai s’ISEE paghendi duncas su pastu a prčtziu interu.

Custu mōdulu de rechesta, cumpilau beni, cun s’Atestatzioni I.S.E.E. acapiada e su DSU depit essi portau e donau a s’Operadora chi agatais in Casa Corda, primu pianu, me custas diis inditadas asuta:

 

 

 

PO CONTU DE S’UFĖTZIU:

 

 

SERRENTI, ___________________                                           SU REFERENTI DE SU SERVĖTZIU

 

 

 

 

 

COMUNE DI SERRENTI

Provėntzia de su Campidanu de Mesu

TRADUTZIONIS DE SU MESI DE MAJU 2016

Novas de su Comunu

AVISU PŲBLICU

GAL (GRUPU DE ATZIONI LOCALI) PIANU DE ATZIONI LOCALI 2014-2020 ATŌBIU DE PRESENTADA. MČRCURIS SU 1 DE LĀMPADAS 2016 A IS CINCU E MESU DE A MERĖ IN S’EX MĀ

 

Si fait sciri a totu is interessaus ca mčrcuris su 1 de lāmpadas 2016 ddoi at a essi in bidda un’atōbiu importanti meda po presentai su GAL chi s’at a depi formai cun Comunu capufila Santu Aingiu. Est un’oportunidadi manna meda po sa bidda e su territōriu cosa nosta chi ddoi intrat a fai parti po sa primu borta, un’oportunidadi po is imprendidoris agrėculus e non, po is professionistas, po is assōtzius e po is citadinus de Serrenti. Is tčcnicus s’ant a nai cumenti funtzionat e cali funt is vantāgius, po unu Comunu, de fai parti de unu GAL.

 

AVISU PŲBLICU

SERVĖTZIU DE MENSA IN SA SCOLA

Si fait sciri a totus ca su servėtziu de sa Mensa Scolāstica po s’annu A.S. 2015/2016 at a acabbai:

s’8 de lāmpadas in sa scola primāria e su 24 de lāmpadas in sa scola de s’infāntzia.

S’iscritzioni noa a su servėtziu si podit fai de su 6 a su 22 de lāmpadas 2016 in Casa Corda, primu pianu. In s’annu scolāsticu nou, 2016/2017 su servėtziu at a inghitzai su 21 de cabudanni 2016.

In su giassu internet de su Comunu de Serrenti agatais totu sa documentatzioni e is mōdulus po fai sa domanda.

PIGA UNU CANI!

Is canis arestis cassaus in su Comunu de Serrenti ddus tenit su canili Shardana, totu is interessaus podint pigai unu cani andendi in su canili cun sa carta de identidadi e sa tessera sanitāria po ndi adotai unu o prus. Totu is canis chi ddoi funt in su canili funt iscritus in s’anagrafe e is callalleddus prus piticus funt puru vacinaus. In su link podeis castai is fotografias de is canis disponibilis po s’adotzioni.

BANDU PO DONAI IS CONTRIBUTUS PO S’ATIVIDADI SPORTIVA- ANNU 2015

Si fait sciri a totu is Assōtzius sportivus de Serrenti ca cun Determinatzioni de su Responsābili de is Servėtzius Esternus nu. 4/5 de su 19.01.2016 ant aprovau su bandu pųblicu po donai is contributus ordinārius po s’atividadi sportiva acumprida in su 2015.

Sa domanda dda depeis presentai intro de giōbia su 31 de marztu 2016

 

 

COMUNE DI SERRENTI

Provėntzia de su Campidanu de Mesu

TRADUTZIONIS DE SU MESI DE ABRILI 2016

novas de su Comunu

 

SA PRO LOCO DE SERRENTI E SU COMUNU DE SERRENTI PRESENTANT:

SA DE XXI SAGRA DE SU SPARAU E DE SU PISTOCHEDDU DE CAPA DE SERRENTI

IN SA VETRINA AGROALIMENTARI E ARTIGIANALI DE SU CAMPIDANU DE MESU

BIA SANTA BARBARA, SERRENTI

su 6, 7 e 8 de MAJU 2016

PROGRAMMA

 

CENĀBARA 06

10.30 LABORATŌRIU DIDĀTICU asuba su sparau cun is pipius de sa scola primāria de Serrenti (classis 2° e 3°), po contu de s’Agentzia Laore Sardigna.

 

17.30 CUNVEGNU asuba “Is oportunidadis e prospetivas de svilupu po is giōvunus imprendidoris in su PSR 2014-2020 “pacchetto giovani”

 

SĀBUDU 06     

17.00  Vėsita a su laboratōriu de su lādiri po contu de Lab-Terra.

Mustra fotogrāfica “TerraAccogliente”

Mustra fotogrāfica “Ambiente, paesaggio e ospitalitā nelle case di terra”

 

18.00 Presentada de su tretu turistėcu- culturali “le Citta Della Terra” po contu de Enrico Pusceddu, Presidenti Assōtziu Internatzionali Citta della terra cruda”

Presentada de su documentāriu asuba su lādiri.

 

DOMĖNIGU  06

09.00 Abertura is bancarellas de is esponidoris e giru in bicicleta organizau de s’Assōtziu Serrenti MTB.

 

10.00 Missa cun Processioni de Santu Sidoru Messaju

Sfilada de is tracas e premiatzioni de cussa prus bella – in sa Vetrina Agroalimentari.

 

13.00  Prāngiu

 

17.00 Mųsica cun su cantanti serrentesu Marco lai

 

 

BIBLIOTECA COMUNALI

NĀSCIUS PO LIGI

Promotzioni de sa letura a boxi arta po is pipius de 0 a 6 annus, dōnnia cenābara in sa biblioteca comunali de is cuatru e mesu de a merė (16.30).

 

 

“FESTA DEGLI ALBERI- FESTA DE IS MATAS” 2016

Ocannu puru s’at a fai in bidda sa “Festa degli Alberi” mčrcuris su 13 de abrili in s’Ortu Botānicu. Custu est su programma:

A is 09.15:  Is pipius partint de scola conca a s’ortu botānicu.

A is 10.00: Cuncertu de is allievus de su cursu de mųsica de sa scola segundāria de primu grado “V. Angius”.

A is 10.45: Saludus de s’Amministratzioni Comunali e inauguratzioni de su Parcu nou e de  is Giogus.

A is 11.00: Cuncursu de Poesia e Arti Pitōrica cun premiatzioni de is alunnus po contu de is cooperativas Mosaico e Cometa.

A is 11.30: Is pipius ant a prantai calincuna mata cun s’agiudu de is mannus.

Ddoi ant a essi is educadoris e is istrutoris de su Canile Shardana

 A merė mųsica e inauguratzioni de su “Nuovo Chiosco- Al parco” cun sa partecipatzioni de is Assōtzius culturalis e sportivus de Serrenti

 

 

 

S’ASSŌTZIU “GENITORI DI SERRENTI” ORGANIZAT DUUS ATŌBIUS DE FORMATZIONIS ASUBA IS PROBLEMATICAS ACAPIADAS A S’IMPREU DE SUSTĀNTZIAS STUPEFACENTIS 

Is atōbius s’ant a fai in “Casa Corda” po ddus giōbias de sighida: su 14 e su 21 de abrili de is cincu a is seti de a merė cun sa Dot.ssa Monica Pinna Responsābili de su Progetu Pro.di.gi chi at a chistionai de s’adolescičntzia e de is cumportamentus periculosus , de is drogas chi ddoi funt tra is giōvunus e de is dannus chi custas faint a su ciorbeddu, cumenti si tutelai e ita fai.

 

BIBLIOTECA COMUNALI

GRUPUS DE LETURA

Sighit in sa Biblioteca Comunali s’initziativa proposta de s’Amministratzioni Comunali “Grupus de Letura” po fai atobiai a sa genti chi ddi praxit a ligi e a si cunfrontai a pari. Su libru scerau po custu mesi est “Paese d’Ombre” de Giuseppe Dessė. S’atōbiu at a essi su 29 de abrili a is cincu de a merė, in Biblioteca.

 

 

 

 

 

SERVĖTZIU SOTZIALI

PROGETUS PERSONALIS LEI 162/1998: PRŌROGA DE IS PIANUS PERSONALIZAUS PO 6 MESIS  (DE GENNĀRGIU A MESI DE LĀMPADAS 2016).

Si fait sciri a totus is interessaus ca sa Regioni Sardigna, cun nota nu. 5099 de su 06.04.2016 at comunicau ca si no presentais s’ISEE 2016 intro de su 22 de abili 2016 su contributu at a essi ridusiu de s’80%. Duncas totu is chi no ant ancoras portau s’ iSEE  ddu depint fai intro de su 22 de abrili 2016, deghinō su contributu donau at a essi prus pagu.

 

 

COMUNE DI SERRENTI

Provėntzia de su Campidanu de Mesu

 

TRADUTZIONIS DE SU MESI DE MARTZU 2016

novas de su Comunu

LABS

 LABORATŌRIU DE ANIMATZIONI SOTZIALI

Su Comunu de Serrenti presentat su progetu LABS, LABORATŌRIU DE ANIMATZIONI SOTZIALI po totu is piciocus e is piciocas chi tenint de 16 a 25 annus e chi bolint essi ativus in sa comunidadi serrentesa: Progetatzioni, Voluntāriau, Iscāmbius tra giōvunus, Integratzioni, Partecipatzioni, Propostas, Formatzioni, Organizatzioni de manifestatzionis. As a agatai un’operadori a disponimentu dōnnia martis de is ses a is otu de a merė in sa sala stųdiu de su Centru Polivalenti de Bia Fara.

GOIGUS ON-LINE: GIORNADA DE FORMATZIONI ASUBA

 IS ARRČGULAS PO GIOGAI A MANERA SIGURA

Mčrcuris su 2 de martzu de su 2016 a is cincu de a merė in sa Scola Segundāria de I gradu de Serrenti s’at a fai una giornada de formatzioni po is babbus e is mamas asuba is giogus on-line e totu is problemas chi custus creant me is  piciocus.

LABORATŌRIUS DE SOTZIALIDADI   - ANNU 2016 CURSUS COMUNALIS

S’Amministratzioni Comunali fait sciri a totu is Serrentesus ca in su 2016 s’ant a fai una pariga de laboratōrius de sotzialidadi. Is cursus s’ant a fai me is localis comunalis e ant a essi organizaus in collaboratzioni  cun is Assotzius Serrentesus e cun tutor residentis in bidda e espertus me is disciplinas interessadas. A is cursus podint partecipai totus is Serrentesus e si ddoi at postu ancoras, puru cussus de foras. Is modulus po s’iscriri a is cursus ddus agatais in s’Ufėtziu de su s’URRP e in sa Biblioteca comunali o ddus podeis scarrigai de su giassu internet de su Comunu. Is laboratōrius chi s’ant a fai funt custus:

1)      INGLESU I LIVELLU

2)      INGLESU II LIVELLU

3)      LĖNGUA SARDA I LIVELLU (SCRITURA E ORTOGRAFIA)

4)      INFORMĀTICA I LIVELLU

5)      INFORMATICA II LIVELLU

6)      LĀDIRI

7)      BALLU SARDU

8)      MURALES

9)      POESIA SARDA IMPROVISADA (MUTETU- ARREPENTINA)

Is laboratōrius s’ant a fai si ddoi funt iscritas assumancu 15 personas po cursu . is domandas ddas depeis portai a s’URP o in sa Biblioteca INTRO DE SU 31 DE MARTZU 2016.

 

 


L. 482/99 Annu 2015


COMUNE DI SERRENTI

Provėntzia de su Campidanu de Mesu

 

MESI DE AUSTU- AGOSTO 2015

Torrat a aberri sa sa stųdiu in su Centru Polivalenti.

Torrat a aberri in su Centru Polivalenti de Bia Fara, sa sala stųdiu po is studentis de bidda, is mōdulus po si iscriri e su regulamnetu ddus agatais in su giassu internet de su Comunu de Serrenti. Is domandas cumpiladas ddas depeis donai a s’Ufėtziu URP me is orārius de abertura a su pųblicu.

 

Animatzioni po s'istadi.

Fadeus sciri a totu is famėlias interessadas ca is atividadis de animatzioni po s’istadi ddas frimant de su 10 a su 21 de austu e torrant a inghitzai su 24. agatais is ddis e is orārius in su giassu internet de su Comunu de Serrenti o podeis cuntatai is Servėtzius Sotzialis.

 

 

Avisu pųblicu

Iscritzionis a su cursu po imparai a fai s’ortu

S’Amministratzioni Comunali fait sciri a totu is interessaus ca at organizau unu cursu po imparai a fai s’ortu. Su cursu non si pagat. Agatais is mōdulus po si scriri siat in su giassu internet de su Comunu de Serrenti siat in s’Ufėtziu URP. Po ndi sciri de prus podeis telefonai a su nųmeru: 349577886

AVISU PŲBLICU PO SU SERVĖTZIU DE MENSA SCOLĀSTICA

Domandas annu 2015/2016 po sa scola de s’Infāntzia e po cussa Primāria.

Si fait sciri a totu is citadinus interessaus ca de s’8 de cabudanni e finas a s’8 de ladāmini 2015 ddoi funt is domandas de fai po su servėtziu de mensa scolāstica. Is domandas depint essi cumpiladas beni e portadas a sa Casa Corda, in su primu pianu, a inghitzai de su 10 de cabudanni e finas a s’8 de ladāmini, me custas diis:

su martis de is tres e mesu a is ses de a merė (15.30-18.00)

 sa giōbia de is otu e mesu de a mengianu a mesudė.

Agatais is mōdulus de domanda e is āteras informatzionis in su giassu internet de su Comunu.

GRADUATŌRIAS PROVISŌRIAS PO SU RIMBURSU DE IS ISPESAS PO SU VIĀGIU A. S.  2014/2015 E SPESAS DIDĀTICAS A. S. 2013/2014.

Su Responsābili de su Servėtziu Sotziali cun determinatzioni de su 27.08.2015 at aprovau is graduatōrias provisōrias nu. 221/638 po is spesas afrontadas de is famėlias po s’istrutzioni de is fillus (A.S. 2013-2014) e nu. 222/639 po su contributu de is spesas po su viāgiu de is studentis de is iscolas superioris a.s. 2014/2015.

Po fai ricursu o averiguai chi is datus siant giustus si depeis indiritzai a s’Ufėtziu Protocollu, intro de 15 diis. Po āteras informatzionis podeis preguntai a sa Bibliotecāria Laura Picchedda, tel. 07091519251.

SA BIDDA DE SERRENTI

Segundu is istōricus su nōmini de custa bidda inditat “ sa serra de is bentus” difatis Serrenti s’agatat serrada intro una truma de collinas (Monti Atzorcu, Monti Mannu, Monti de Pibera, Monti de Sentzu, Monti de Crabu, Monti  de Loci e Monti Atziadei) chi dd’arriparant de su bentu estu e de su bentu de soli. In s’istadi in bidda ddoi at basca meda e in s’ierru su clima est sullenu. Su territōriu de Serrenti, chi s’agatat in sa Provėntzia de su Campidanu de Mesu, est pranu e collinari e allācanat  cun is biddas de Guasila Furtei, Seddori, Samassi, Serramanna, Nuraminis e Samatzai. S’artitųdini est de 114m, s’estensioni de 42,66 kmq e is abitantis funt 5.000 prus o mancu. In Serrenti ddoi fiat unu stani chi ocupāt prus de 140 čtarus e innoi s’amesturant is acuas de su Riu Cardaxu e cussas de su Riu Is Coras e ddoi bivinat pillonis meda comenti a sa puddixedda de acua e a su cavalieri d’Italia, is anadis e sa cracaciola. Su stani est stčtiu bonificadu in su 1936. Is terras de su territōriu de Serrenti funt sempri stčtias fčrtilis e ant permėtiu sa prantadura de trigu e āterus loris, puru po sa presčntzia de  s’acua de is arrius nominaus innantis. Po su chi pertocat sa flora in custu territōriu agataus: su sučrgiu, sa tzinniga, su leonaxi, sa mata de olia, s’ollentiscu. In sa fauna agataus sa perdixi, su murru, su sirboni, su tostoinu, su lčpuri, su marxani. S’allevant invecias bacas, procus, brebeis, puddas, anadis. Sa zona stōrica de sa bidda est cussa de Santa Vida e de Santu Jacu, totu in trachite, sa perda de Serrenti. Po su chi pertocat s’economia sa bidda est sempri stčtia logu de messajus e de  pastoris, logu de messarėtzia  ma sa crisi de oi s’est fata intendi puru in custu setori e traballai sa terra est sempri prus difitzili e pagu utilosu. Is prantaduras traditzionalis funt cussas de su trigu, de is tamātigas, de sa canciofa e de su sparau: custu tenit una produsidura manna e is messajus ndi portant a bendi puru in continenti. Connotu est su traballu de sa perda de Serrenti, sa trachite, cun custa est stčtiu fatu su Palatzu de Giustitzia de Casteddu. Ddoi at calincuna atividadi de tertziariu (unu ristoranti e duas pitzerias, calincuna butega de alimentaris, 2 butegas de bistiris, una potecaria e sa banca). Is Serrentesus funt sempri stčtius messajus, portānt, cun su carru a bois, su trigu e su lori a Casteddu e ingunis ddus bendiant, ma a inghitzu de su 1800 ant cumentzau a fai puru āterus traballus comenti a: maistu de muru, maistu de pannu, launeri, paneteri, ferreri, maistu de carru, maistu de linna,  sabateri e su pica e pedras; custu  traballāt sa perda de Serrenti po realizai medas cosas e pruschetotu is  portalis de sa bidda, fatus in linna e in perda chi su Comunu est circhendi de allogai e valorizai, comenti po is pagus domus campidanesas chi funt abarradas.

Serrenti est unu centru de origini nurāgica e in custu territōriu ddoi biviat genti finsas de s’edadi preistorica comenti testimongiant is numerosus giassus archeologicus chi agataus: Sa Tumba, Bruncu Pubusa, Bruncu su Castiu, Santu Angius, Nuraxi Oliri: totu custus insediamentus teniant donniunu sa biddixedda cosa sua e de s’unioni insoru est nāscia Serrenti. In su periodu medioevali Serrenti fadiat parti de sa curatoria de Nuraminis, in su Giudicau de Casteddu e candu custu est acabau in su 1258, Serrenti est intrada, comenti a villa, in su Giudicau de Arborea. Su Giuixi de custu stadu, Marianu II, iat lassau custus territōrius in su 1295 a su Comunu de Pisa e in su 1300 Serrenti fiat diventada unu possedimentu de sa Repųblica Comunali Pisana.

De su 1324 Serrenti intrat a fai parti de su Regnu Catalanu-Aragonesu e in su mesi de ladāmini de su 1328 sa bidda est cuntzessida a Bonato de Petra po 10 fiorinus a s’annu. Meda citadinus de Serrenti fiant mortus in su 1348 po sa pesti chi si fiat spartzinada in totu su territōriu.

Tra su 1365 e su 1409 sa bidda est ocupada de Marianu IV d’Arborea in su mentris de sa batalla intra su Regnu de Arborea e cussu de Sardigna. In su 1409 Serrenti passat comenti a feudu me is manus de sa famėlia Pujalt, in su 1450 est bčndia a sa famėlia Erril, in segus a cussa de is Cavaller e a is Castelvė. A pustis de medas passāgius de propriedadi su Comunu de Serrenti est stčtiu costituiu su 18 martzu de su 1861, innantis cumpresu in sa Provėntzia de Casteddu e a pustis in cussa de su Campidanu de Mesu. In su 1877 iant inghitzau a fai is arrugas de sa bidda e pruschetotu is sa zona de sa crčsia de Santa Vida. Candu in su 1930 ndi fiat arrųtu su campanili de sa crčsia de s’Immacolada, su centru de sa bidda si fiat spostau in sa Bia de Casteddu, s’arruga chi portāt a Casteddu e chi passāt intro de sa bidda de Serrenti chi, oe puru, s’incarat asuba sa 131. Asuta su profilu storicu-architetonicu funt importantis is crčsias de Santu Jacu, cussa de S’Immacolada e cussa de Santa Vida de su seculu XIII. Po su chi pertocat is monumentus teneus cussu de is mortus in batalla e calincunu traballu fatu in perda. In Serrenti teneus puru su Palatzetu de su Sport, su Teatru, inaugurau in su 2006, sa piscina comunali, sa Vetrina de su Territōriu, est a nai una domu fata totu in lādiri, sa Domu Corda e s’ex Maceddu, totu struturas innoi s’organizant eventus culturalis. Po sa cultura sa bidda de Serrenti e s’Amminstratzioni comunali funt fadendi meda: in bidda ddoi at presentadas de lėburus, manifestatzionis culturalis diferentis, traballus cun e apitzus de sa limba sarda: de pagu tempus ant acabau de fai sa cartellonistica puru in sardu de is arrugas. Importantzia manna est donada a is traditzionis de sa bidda (su Pistocheddus de Serrenti, unu druci bonu medu e connotu in meda logus). Po su chi pertocat sa cosa de papai in Serrenti funt rinomaus su proceddu e s’angioni arrustu, is cruxonis cun arrascotu e menta, sa cordula cun prisuci, su pani e saba, su gatou, su sparau cun is ous, cun sa panceta e cun sa pasta.

Dōnnia lunis si faint is cursus de ballu sardu organizaus de su Grupu Folkloristicu Santa Vida e a medas āteras atividadis e manifestatzionis apariciadas asuba su connotu de su logu. Su costumu de Serrenti est formau de su turbanti, su sciallu de tibet nieddu e totu ricamau cun froris e bordau de frāngias, sa cāmisa traballada cun su puntu vanu, is pabas sardas totu in brocau, sa gunnedda de colori arrųbiu e blau e sa vascatroxa, de rasu nieddu e ricamau comenti a su sciallu.

Su costumu de is priorissas invecias tenit su sciallu e sa vascatroxa in pitzu biancu e sa gunnedda totu arrųbia. Is festas mannas de Serrenti funt cussas de Santa Vida, sempri su primu lunis de ladāmini, una festa manna meda e sentida de sa genti, connota in totu sa Sardigna, ndi benit difatis genti de totu s’ėsula;  sa festa de Santu Jacu e de  Sant’Anna chi si festegiat su 25 de argiolas, e sa sagra de su sparau e de su pistocheddu in abrili. Museus non ndi teneus, ma teneus unu Teatru bellu e mannu innoi si faint meda atividadis e spetaculus, ddoi funt unus cantu de assōtzius culturalis comenti a Bentu Estu, chi organizant e apariciant manifestatzionis culturalis e progetus po fai partetzipai sa populatzioni e sa Banda Musicali “Giuseppe Verdi”, nāscia in su 1949, chi organizat meda cuncertus. Serrenti est collegada cun Casteddu e cun is āteras biddas po mesu de is pullman de s’ARTS, sta statzioni de trenu prus acanta est in Samassi. Po su chi pertocat is iscolas in Serrenti teneus sceti cussa materna, elementari e  mčdia, po is iscolas superioris tocat a  viagiai o a Seddori o a Casteddu.  Po su chi pertocat sa limba in Serrenti su sardu si faeddat e si umperat siat me is adōbius privaus chi in cussus pųblicus. Teneus un’ufėtziu de sa limba sarda chi traballat impari cun s’Amministratzioni, s’URP e su Sėndigu e duncas totu is novas chi pertocant sa bidda e is biddas de acanta funt bortadas in sardu e fatas connosci a totu sa populatzioni po mesu de su giassu internet de su Comunu e de sa pāgina facebook cosa sua, duncas teneus una visibilidadi manna meda; a is citadinus, dōnnia cida, ddis arribat sa mail de su Comunu cun is novas scritas siat in sardu siat in italianu. Sa varianti de sardu chi s’allegat in Serrenti est cussa meridionali, is tretus foneticus printzipalis funt: sa l intro de duas vocalis bessit b po nai soli ddu pronųntziaus sobi, sali bessit sabi, mela ≥ meba e gai sighendi. Sa n intro de duas vocalis sparessit: manu ≥ mau; cani ≥ cai e aici narendi. In sa fueddada is Serrentesus si nci papant sa r innanti de sa t e duncas in sa pronųntzia bessit  mortu ≥ motu. Sa e calincuna borta est pronuntziada comenti una a Serrenti ≥ Sarrenti, Seddori ≥ Saddori. Po su chi pertocat su lessicu in Serrenti costumant a fai meda maneras de nai is cosas comenti s’espressada a peddi po nai “ moltissimo” o s’ interazioni eoi po nai ca una cosa est importanti o manna meda.

 

Ufėtziu de sa Lėngua Sarda, Comunu de Serrenti

S’Operadora Linguėstica Dot.ssa Monica Lampis

 

COMUNE DI SERRENTI

Provėntzia de su Campidanu de Mesu

 

Mesi de ARGIOLAS – LUGLIO 2015

CAMPI SCUOLA 2015 – SERRENTI MONTI MANNU DE SU 9 A SU 14 DE AUSTU 2015

“Deu puru seu sa Protetzioni Cėvili” cun sa sa PROCIV Serrenti. S’Assōtziu PROCIV SERRENTI organizat cun su patrotzėniu de su Comunu de Serrenti e cun s’autorizatzioni de sa Presidčntzia de su Consillu de is Ministrus – Dipartimentu de sa Protetzioni Cėvili, unu Campo Scuola “Deu puru seu sa protetzioni cėvili” po su 9 de austu 2015, po spartzinai tra is giōvunus sa cultura de sa protetzioni cėvili. Podint partecipai piciocus e piciocas chi tenint un’edadi tra 10 e 13 annus. Sa manifestatzioni s’at a fai me is localis comunalis de “Domu Monti Mannu”. Is babbus e is mammas ant a acumpangiai is piciocus in sa Domu Monti Mannu su 9 de austu a mengianu. In sa primu dė s’at a giogai, me is diis chi sighint e finas a su 14 de austu is giornadas ant a essi organizadas aici:

-a mengianu s’ant a fai letzionis asuba sa protetzioni cėvili cun sa Forestali, sa Politzia Stradali, is Vėgilis de su fogu. Incapas ddoi ant a essi puru is Carabineris a cuaddu;

- a merė s’ant a fai atividadis cun is atrezaduras postas a disponimentu.

S’at a fai puru una gita in sa Giara.

A is piciocus ddis spetat su murzu, su prāngiu e sa cena cun cosa de bufai.

 

Novas de su Comunu

Si fait sciri a totus ca Domėnigu su 12 de argiolas 2015 s’at a fai sa cuestua de Santa Vida po sa Festa, organizada de sa Pro Loco “Santa Vitalia”. Si bireus a is otu de a mengianu in pratza de crčsia.

COMUNE DI SERRENTI

Provėntzia de su Campidanu de Mesu

 

Mesi de LāMPADAS – GIUGNO  2015

Novas e avisus pųblicus

 

Assessorau a is servėtzius sotzialis

 gita po is antzianus

Si fait sciri a is antzianus de bidda ca su Comunu de Serrenti impari a s’Assōtziu la Chiave del Sol…e organizant una gita po domėnigu su 5 de argiolas 2015 a Bosa Marina e Bosa Antiga. Podint beneficiai de su contributu de su Comunu is antzianus chi tenint 60 annus, is atrus ant a pagai sa cuota intera. Po atras informatzionis castiai sa locandina in su giassu internet de su Comunu. Sa cuota de partecipatzioni est 25 € a cada, s’atru ddu pagat su Comunu. Is chi tenint prus pagu de 60 annus ant a pagai sa cuota intera de 50 €.

 

 

Istadi in serrenti – atividadi de animazioni po pipius e piciocus (3-17 annus)

Atividadi de giogus, animazioni e laboratōrius artėsticus.  Agatais is mōdulus po s’iscritzionis in sa Biblioteca comunali, me is diis 22,23,26 e 29 de lāmpadas 2015, de is dexi a mesudė.

 

 

Festa in sa domu de is ajajus

sābudu su 13 de lāmpadas a is cincu de a merė (17.00) in sa domu de is ajajus “Casa dei Nonni” si festčgiat su de tres compleannu totus impari, cun su Grupu Folk Santa Vitalia e is amigus de “Sona Sona” chi s’ant fai cumpangia cun cactus e ballus totu su merė.

S’Amministratzioni comunali de Serrenti e sa coopertiva Ker funt prexaus meda de cumbiadi totu sa popolatzioni a custa festa.

COMUNU DE SERRENTI

Provėntzia de su Campidanu de Mesu

 

REGULAMENTU

 ORDINAMENTU GENERALI DE IS UFĖTZIUS E DE IS SERVĖTZIUS

Aprovau cun deliberatzioni de sa Giunta Comunali nu. 141 de su 30.12.2011

Modificau cun deliberatzionis de sa Giunta Comunali nu. 33 de su 17.04.2013 e nu. 94 de su 31.10.2014

 

CABU I°

DISPONIMENTUS GENERALIS

Setzioni I

CUNTESTU

 

Art. 1

Printzėpius e definitzionis

1.      Custu Regulamentu fait parti de s’Ordinamentu de is Ufėtzius e de is Servėtzius in cunformidadi a s’art. 89 de su D.Lgs.vu 18 austu 2000 nu. 267. Custu detčrminat is printzėpius fondamentalis e is modalidadis de organizatzioni de is Ufėtzius e de is Servėtzius cun is integratzionis imbenientis impari a su Statutu de su Comunu de Serrenti e a is āteras normas in vigčntzia e atuendi is critčrius generalis asuba s’ordinamentu de is Ufėtzius e de is Servėtzius stabilius de su Consillu Comunali.

2.      Custu regulamentu definiscit, segundu is critčrius donaus de su Consillu Comunali, is lėnias fondamentalis de organizatzioni de is Ufėtzius e de is Servėtzius e ndi disciplinat is modalidadis de cunferimentu de sa titolaridadi a is matessis. Definiscit is modalidadis po averiguai sa manera de traballai de is dipendentis comunalis, in grupu e a solus.

3.      Custu regulamentu disciplinat e detčrminat puru is contenutus e is modalidadis de acumprimentu de is raportus de traballu cun su Comunu de Serrenti, po su chi pertocat is matčrias non devolvidas de sa lei a sa contratatzioni colletiva nazionali e integrativa e a su deretu privau, s’afidamentu e s’esercėtziu e sa revoca de is funtzionis de Responsābilidadi de Servėtziu.

4.      Cun āterus atus funt determinaus:

a. su personali dipendenti chi traballat in su Comunu e serbit po s’atividadi e sa gestioni cosa sua;

b. su modellu organizativu generali

c. is programmas, is progetus e is obietivus de donai a  is struturas de s’Enti impari a is risorsas umanas, strumentalis e finantziārias netzessārias e sa verifica de is risultaus acumprius;

d. s’atzessu a s’impiegu, rechisidus, modalidadis e protzeduras po is assuntzionis de su personali.

f. s’atributzioni de is protzedimentus amministrativus a totu is Responsābilis de Servėtziu (RSD) po assigurai sa serrada de su protzedimentu me is tempus giustus.

 

 

Setzioni II

Trasparčntzia e calidadi de is servėtzius

Art. 2

Trasparčntzia

1.      Sa trasparčntzia est sa possibilidadi de atzedi a totu is documentus puru cun sa publicatzioni de custus in su giassu istitutzionali de s’amministratzioni, de podi atzedi a  is informatzionis chi pertocant s’organizatzioni, sa gestioni e s’utilizu de is risorsas po acumpriri is funtzionis istitutzionalis, de is risultaus otčnnidus, po assigurai chi is printzėpius de s’imparzialidadi e de s’andamentu giustu.

2.      Issa fait parti de is prestatzionis donadas de s’Amministratzioni in cunforma a s’art. 117, comma 2, lėtera m) de sa Costitutzioni po assigurai chi s’atividadi cosa sua dda potzant biri e controllai totus.

3.      S’Amministratzioni assigurat sa māssima trasparčntzia in dōnnia fasi de gestioni de s’atividadi.

4.      Sa publicatzioni de is documentus in su giassu istitutzionali de s’Enti depit si depi fai sempri cun modalidadis chi assigurint a totu is citadinus de ddus podi biri.

 

Art. 3

Calidadi de is servėtzius

1.      Su Comunu de Serrenti stabiliscit, adotat e publicizat is standard de calidadi e is modalidadis poa dotai is cartas de is Servėtzius, is critčrius po misurai sa calidadi de is Servėtzius, is cunditzionis de tutela de is impitadoris.ų

2.      Is atzionis prevėdias de su comma 1 funt acumpridas segundu cantu stabiliu in su sistema de valutatzioni de su traballu fatu, in su rispetu de is atus de indiritzu e coordinamentu adotaus de sa Presidčntzia de su Consillu de is Ministrus in intesa cun sa Cunferčntzia unificada in su decretu legislativu 28 austu 1997, nu. 281 asuba proposta de sa Commissioni po sa valutatzioni, sa trasparčntzia e s’integridadi me is amministratzionis pųblicas.

Cabu ii

organizatzioni de s’enti

 

setzioni i

strutura organizativa

 

 

 

 

Art. 4

printzėpius generalis de organizatzioni

 1. S’organizatzioni de is Servėtzius, de is Ufėtzius e de su personali est strumentali in su rispetu de s’acumprimentude is finalidadis istitutzionalis e si uniformat a critčrius de autonomia, funtzionalidadi, economitzidadi, publitzidadi e trasparčntzia de sa gestioni, segundu is printzėpius de professionalidadi e de responsabilidadi.
 2. S’organizatzioni dda determinat sa ripsondčntzia a is funtzionis de is calis su Comunu de Serrenti est titolari e a is programmas, obitivus e progetus de s’Amministratzioni.
 3. Su poteri decisionali de is RDS puru po atuai sa collaboratzioni de totu su personali e ddu fai partecipai a su traballu, comenti a prerechisidu po melliorai is Servėtzius, is RDS is responsābilis de is ufėtzius internus a is Servėtzius assigurant sa possibiliddai de podi esprimi is ideas e is propostas, puru po mesu de riunionis e de sa partecipatzioni a sa scera in s’organizatzioni de su traballu. In s’organizatzioni interna de s’Enti si preferrit su traballu fatu in grupu.
 4. Po avalorai is risorsas umanas disponėbilis, s’Enti promovit, tenendi in cunsideru is riosrsas chi ddoi funt,  s’agiornamentu e sa formazioni professionali de is dipendentis.

 

 

Art. 5

Definitzioni de sa strutura

1.      Sa strutura organizativa de su Comunu de Serrenti si pretzit in Servėtzius e grupus de traballu “team” segundu is disponimentus de custu regulamentu.

2.      Su Servėtziu est s’unidadi organizzativa prus manna in s’organizatzioni de su Comunu de Serrenti. A custu funt donadas unas cantu de funtzionis chi tenint sa finalidadi de assigurai s’interventu de s’Enti in un’ārea omogenea. A sa gestioni de is Servėtzius ddoi funti s dipendentis chi apartennint a sa categoria D.

3.      Is “team” rapresentant una collaboratzioni moderna tra is dipendentis chi sighit su printzėpiu de sa flessibilidadi.

4.      Is “team” temporāneus rapresentant unidadis organizativas specialis apariciadas cun critčrius flessibilis intradisciplinaris eintrasetorialis po su svilupu o de sa gestioni de progetus particularis, programmas o po acumpriri obietivus donaus.

5.      su nųmeru de is Servėtzius, sa determinazioni insoru, su nųmeru de su team e de is funtzionis atribuidas a is Servėtzius funt inditadas in su “Modellu Organizativu Gestionali” aprovau de sa Giunta e chi s’allegat a custu Regulamentu.

 

Art. 6

DEFINITZIONI DE SU SERVėTZIU

1.      Su Servėtziu costituiscit, intro e foras de s’Enti su puntu de riferimentu po:

a.      sa gestioni de sistemas integraus e autōnomus de interventus e servėtzius, siat po funtzionis trsversalis (po s’impreu internu) chi po funtzionis finalis (po is impitadoris)

b.      sa verėfica de is resultaus de is Ufėtzius;

c.       s’inditu de su dinai a disponimentu e is sistemas de controllu de gestioni;ų

d.      s’ānalisi de isesperičntzias fatas e s’adaretzamentu de is strategias operativas e de is obietivus de s’atzioni amministrativa;

e.      s’imputatzioni, segundu s’art. 4 de sa lei 241/90, de is responsabilidadis de is protzedimentus aamministrativus di cumpetčntzia de s’Enti.

2.      Su Servėtziu est su livellu otimali de organizatzioni de is risorsas po sa gestioni de is atividadis amministrativas istitutzionalis e acumprit unu ruolu primāriu de riferimentu poi s ōrganus polėticu-istitutzionalis e de assistčntzia a is matessis in sa pianificatzioni strategica e in sa elaboratzioni de isobietivus e de is polėticas de interventu.

3.      Is Servėtzius funt individuas cun sa deliberatzioni chi aprovat sa dotatzioni organica de su personali, chi detčrminat  puru is funtzionis atribuidas a sa gestioni de custus.

4.      S’incārrigu de RDS ddu dōnat su Sėndiguin conforma a s’art. 109 de su T.U nu. 267, segundu is disponimentus e is critčrius stabilius in custu regulamentu.

 

Art. 7

FUNTZIONIS DE SU responsābili DE SU SERVėTZIU

1. Spetant a su RDS is funtzionis  organizativas chi sighint:

a. vigilai asuba su cuadru istitutzionali e ambientali chi pertocant is funtzionis de cumpetčntzia de su setori, po su mudai de is esigčntzias o si ddoi funt bisōngius nous e oportunidadis poi s finalidadis e is funtzionis de su Comunu e de is citadinus cosa sua;

b. partecipai a s’inditu de is obietivus stratčgicus e de is inditus de programma, svulupendi propostas e collaborendi po s’impostatzioni de is polėticas e su coordinamnetu de su Comunu.

c. apariciai sa gestioni de is risorsas donadas a su Servėtziu in su rispetu de is dispositzionis inditadas in custu regulamentu;

d. curai is raportus tra is Ufėtzius arrispetendi is ruolus e is cumpetčntzias;

e. curai su funtzionamentu tra is disciplinas e si setoris de is Servėtzius si ddoi funt atividadis chi pertocant prus Servėtzius. Ant a essi i RDS cun su coordinamentu de su Segrtāriu Comunali, detzidi is modalidadis organizativas e operativas po assigurai is atividadis de su Comunu de Serrenti.

g. assumi sa responsabilidadi de is protzedimentus de cumpetčntzia de su Servėtziu si no at donau sa responsabilidadi a āterus dipendentis.

 

Art. 8

IS UFĖTZIUS

1.      Is ufėtzius funt unidadis organizativas internas a su Servėtziu chi funt asuta de su RDS.

2.      Sa deliberatzioni chi aprovat su personali inditat is Ufėtzius internus a su Servėtziu e determinati s funtzionis de dōnnia ufėtziu segundu cussas donadas a su Servėtziu.

 

 

 

Art. 9

FUNTZIONIS DE SU RESPONSĀBILI DE S’UFĖTZIU

Po su chi pertocat s’unidadi organizzativa de cumpetčntzia prōpia spetant a su Responsābili de s’Ufėtziu:

a.      Sa gestioni de is atividadis e de is risorsas me is inditus e id obietivus donaus de su RDS.

b.      Sa gestioni de su personali de is Ufėtzius.

c.      Sa verėfica de su traballu acumpriu de is dipendentis in su rispetu de is rčgulas organizativas e de protzedura donadas de su RDS;

d.      S’ānalis de is problemas chi ddoi funt me is atividadis donadas.

 

COMUNE DI SERRENTI

 

Provėntzia de su Campidanu de Mesu

 

Mesi de maju maggio 2015

Novas e avisus pųblicus

Tutela e pulidura de sa bidda po prevenni is incčndius e po ndi tirai s’erba

Ordināntzia de su Sėndigu nu. 5 de su 25 maju 2015 at inditau su 15 de lāmpadas comenti a data de acabu po sa pulidura de sa bidda e de is terrenus non prantaus chi s’agatant intro de sa bidda e po evitai de ponni fogu in istadi o de agatai cadranca e tutelai aici s’igieni pųblica de is citadinus.

 

AvisU pųblicu po partecipai a su laboratōriu de lėngua sarda is pregadorias antigas PO IS PIPIUS E IS PICIOCUS

Ufėtziu de sa Lėngua Sarda e su Comunu de Serrenti  organizant po totu is pipius e is piciocus unu Laboratōriu de Lėngua Sarda asuba “Is Pregadorias Antigas – Le Antiche Preghiere” chi s’at a fai  dōnnia lunis a mengianu de is dexi a sa una (10.00-13.00) in sa Domu de is Cordas. Su cursu est organizau in ses letzionis (3 laboratōrius po duus grupus diferentis). Po iscriri is pipius depeis cumpilai su mōdulu chi agatais in scola e in Comunu.

Is domandas si depint portai a s’Ufėtziu URP intro de su 10 de lāmpadas 2015.

operadora linguėstica s’at a telefonai po si nai candu inghitzat su cursu.

Po calisisiat informatzioni podeis telefonai a su 3403969907.

 

Laboratōriu de Lėngua Sarda “Is Pregadorias Antigas”

Si invitat totu sa populatzioni a partecipai a su Laboratōriu de Lėngua Sarda “Is Pregadorias Antigas” chi at a inghitzai su 21 de argiolas 2015 e s’at a fai dōnnia martis a merė de is cuatru e mesu a is seti e mesu (16.30-19.30) in sa Domu de is Cordas (I pianu). Po si iscriri podeis cumpilai sa domanda chi agatais in s’Ufėtziu URP de su Comunu e dda lassai ingunis.

Si podeis scriri puru sa dė chi inghitzat su laboratōriu

Graduatōrias provisōrias de is progetus PlUS: “Voucher famėlias servėtzius po sa primu infāntzia” e “Home Care Premium”.

Su Consillu Comunali dd’ant cunvocau po mčrcuris su 27 de maju 2015, a is seti de a merė me sa Domu de is Cordas, ōrdini de traballu po sa dė:

 1. Comunicatzionis de su Sėndigu
 2. Aprovatzioni Rendicontu Gestioni Finantziāria Esercėtziu 2014.

 

 

 

Avisu Pųblicu – servėtziu mensa scolāstica

Si fait sciri a totu is citadinus ca su servėtziu de mensa scolāstica po is pipius de sa scola de s’infāntzia at a sighiri fintzas a su 26 de lāmapdas 2015.

 

Fčminas e traballu: una conciliatzioni possibili? Giōbia su 28 de maju 2015 – Serrenti in su Macellu bčciu, Bia Natzionali 280.

eventu Fčminas e traballu: una conciliatzioni possibili?  Est intro de su progetu “Cinema e traballu” promōviu de sa Provėntzia de su Campidanu de Mesu e de sa Sotziedadi Umanitāria Cineteca Sarda, s’at a fai in bidda de Serrenti su 28 de maju 2015 cun sa collaborazioni de sa Commissioni Oportunidadis Ugualis de su Comunu.

 

SA COMUNIDADI CHI EDUCAT: FAMĖLIA, SCOLA E SOTZIEDADI IN SA TUTELA DE IS MINORENNIS: MARTIS SU 26 DE MAJU 2015 DE IS CUATRU E MESU A IS SETI E MESU IN SA SCOLA PRIMĀRIA DE MARA (BIA RINASCITA).

Intro de su progetu PROSA – Percursus Itegraus de Preventzioni e Promotzioni de sa Saludi de su Minorenni, donau de su PLUS Seddori e ativu in sa scola de Serrenti, sa cooperativa sotziali Koinos, chi gestiscitatividadi, organizada unu incontru de formatzioni e de informatzioni po is genitoris e is maistus.

 

AVISUS DE SA REGIONI SARDEGNA PO ATIVAI TIROCINIUS  E PO CONTRIBUTUS DE INSERTA IN SU TRABALLU.

FLEXICURITY: de su 11.05.2015 e finas a su 30.07.2015 su sugetu ospitanti e su tirocinanti, cunagiudu de is operdaoris chi traballant in su CSL apariciant su progetu de tirociniu.

WELFARE TO WORK: inserta in su traballu de is traballadoris chi funt abarraus foras de is processus produtivus po mesu de unu bonus de assuntzioni po is datoris de traballu chi bolint assumi genti cun cuntratu a tempus indeterminau intro de su 30 de lāmpadas 2015.

 

BANDU “SERRENTI TRABALLAT” – APROVATZIONI GRADUATŌRIA PROVISŌRIA

Sa graduatoria provisōria de su bandu “Serrenti traballat” po agiudai is impresas e su traballu dd’ant publicada cun Determinatzioni de su Responsābili de is Servėtzius Esternus nu. 50/358 de su 07-05-2015.

 

BANDU DE CUNCURSU AMBASCIADORIS DE SA CULTURA DE SU TERRITŌRIU

Seletzioni organizada de Rotary po 50 giōvunus disocupaus ( tra 18 e 35 annus) po partecipai a unu cursu gratųitu de formatzioni. Is domandas iscadint su 15 de lāmpadas 2015.

COMUNU DE SERRENTI

Provėntzia de su Campidanu de Mesu

 

REGULAMENTU

 ORDINAMENTU GENERALI DE IS UFĖTZIUS E DE IS SERVĖTZIUS

Aprovau cun deliberatzioni de sa Giunta Comunali nu. 141 de su 30.12.2011

Modificau cun deliberatzionis de sa Giunta Comunali nu. 33 de su 17.04.2013 e nu. 94 de su 31.10.2014

 

CABU I°

DISPONIMENTUS GENERALIS

Setzioni I

CUNTESTU

 

Art. 1

Printzėpius e definitzionis

 1. Custu Regulamentu fait parti de s’Ordinamentu de is Ufėtzius e de is Servėtzius in cunformidadi a s’art. 89 de su D.Lgs.vu 18 austu 2000 nu. 267. Custu detčrminat is printzėpius fondamentalis e is modalidadis de organizatzioni de is Ufėtzius e de is Servėtzius cun is integratzionis imbenientis impari a su Statutu de su Comunu de Serrenti e a is āteras normas in vigčntzia e atuendi is critčrius generalis asuba s’ordinamentu de is Ufėtzius e de is Servėtzius stabilius de su Consillu Comunali.
 2. Custu regulamentu definiscit, segundu is critčrius donaus de su Consillu Comunali, is lėnias fondamentalis de organizatzioni de is Ufėtzius e de is Servėtzius e ndi disciplinat is modalidadis de cunferimentu de sa titolaridadi a is matessis. Definiscit is modalidadis po averiguai sa manera de traballai de is dipendentis comunalis, in grupu e a solus.
 3. Custu regulamentu disciplinat e detčrminat puru is contenutus e is modalidadis de acumprimentu de is raportus de traballu cun su Comunu de Serrenti, po su chi pertocat is matčrias non devolvidas de sa lei a sa contratatzioni colletiva nazionali e integrativa e a su deretu privau, s’afidamentu e s’esercėtziu e sa revoca de is funtzionis de Responsābilidadi de Servėtziu.
 4. Cun āterus atus funt determinaus:

a. su personali dipendenti chi traballat in su Comunu e serbit po s’atividadi e sa gestioni cosa sua;

b. su modellu organizativu generali

c. is programmas, is progetus e is obietivus de donai a  is struturas de s’Enti impari a is risorsas umanas, strumentalis e finantziārias netzessārias e sa verifica de is risultaus acumprius;

d. s’atzessu a s’impiegu, rechisidus, modalidadis e protzeduras po is assuntzionis de su personali.

f. s’atributzioni de is protzedimentus amministrativus a totu is Responsābilis de Servėtziu (RSD) po assigurai sa serrada de su protzedimentu me is tempus giustus.

 

 

Setzioni II

Trasparčntzia e calidadi de is servėtzius

Art. 2

Trasparčntzia

 1. Sa trasparčntzia est sa possibilidadi de atzedi a totu is documentus puru cun sa publicatzioni de custus in su giassu istitutzionali de s’amministratzioni, de podi atzedi a  is informatzionis chi pertocant s’organizatzioni, sa gestioni e s’utilizu de is risorsas po acumpriri is funtzionis istitutzionalis, de is risultaus otčnnidus, po assigurai chi is printzėpius de s’imparzialidadi e de s’andamentu giustu.
 2. Issa fait parti de is prestatzionis donadas de s’Amministratzioni in cunforma a s’art. 117, comma 2, lėtera m) de sa Costitutzioni po assigurai chi s’atividadi cosa sua dda potzant biri e controllai totus.
 3. S’Amministratzioni assigurat sa māssima trasparčntzia in dōnnia fasi de gestioni de s’atividadi.
 4. Sa publicatzioni de is documentus in su giassu istitutzionali de s’Enti depit si depi fai sempri cun modalidadis chi assigurint a totu is citadinus de ddus podi biri.

 

Art. 3

Calidadi de is servėtzius

1.      Su Comunu de Serrenti stabiliscit, adotat e publicizat is standard de calidadi e is modalidadis poa dotai is cartas de is Servėtzius, is critčrius po misurai sa calidadi de is Servėtzius, is cunditzionis de tutela de is impitadoris.ų

2.      Is atzionis prevėdias de su comma 1 funt acumpridas segundu cantu stabiliu in su sistema de valutatzioni de su traballu fatu, in su rispetu de is atus de indiritzu e coordinamentu adotaus de sa Presidčntzia de su Consillu de is Ministrus in intesa cun sa Cunferčntzia unificada in su decretu legislativu 28 austu 1997, nu. 281 asuba proposta de sa Commissioni po sa valutatzioni, sa trasparčntzia e s’integridadi me is amministratzionis pųblicas.

Cabu ii

organizatzioni de s’enti

 

setzioni i

strutura organizativa

 

 

 

 

 

Art. 4

printzėpius generalis de organizatzioni

 1. S’organizatzioni de is Servėtzius, de is Ufėtzius e de su personali est strumentali in su rispetu de s’acumprimentude is finalidadis istitutzionalis e si uniformat a critčrius de autonomia, funtzionalidadi, economitzidadi, publitzidadi e trasparčntzia de sa gestioni, segundu is printzėpius de professionalidadi e de responsabilidadi.
 2. S’organizatzioni dda determinat sa ripsondčntzia a is funtzionis de is calis su Comunu de Serrenti est titolari e a is programmas, obitivus e progetus de s’Amministratzioni.
 3. Su poteri decisionali de is RDS puru po atuai sa collaboratzioni de totu su personali e ddu fai partecipai a su traballu, comenti a prerechisidu po melliorai is Servėtzius, is RDS is responsābilis de is ufėtzius internus a is Servėtzius assigurant sa possibiliddai de podi esprimi is ideas e is propostas, puru po mesu de riunionis e de sa partecipatzioni a sa scera in s’organizatzioni de su traballu. In s’organizatzioni interna de s’Enti si preferrit su traballu fatu in grupu.
 4. Po avalorai is risorsas umanas disponėbilis, s’Enti promovit, tenendi in cunsideru is riosrsas chi ddoi funt,  s’agiornamentu e sa formazioni professionali de is dipendentis.

 

 

Art. 5

Definitzioni de sa strutura

1.      Sa strutura organizativa de su Comunu de Serrenti si pretzit in Servėtzius e grupus de traballu “team” segundu is disponimentus de custu regulamentu.

2.      Su Servėtziu est s’unidadi organizzativa prus manna in s’organizatzioni de su Comunu de Serrenti. A custu funt donadas unas cantu de funtzionis chi tenint sa finalidadi de assigurai s’interventu de s’Enti in un’ārea omogenea. A sa gestioni de is Servėtzius ddoi funti s dipendentis chi apartennint a sa categoria D.

3.      Is “team” rapresentant una collaboratzioni moderna tra is dipendentis chi sighit su printzėpiu de sa flessibilidadi.

4.      Is “team” temporāneus rapresentant unidadis organizativas specialis apariciadas cun critčrius flessibilis intradisciplinaris eintrasetorialis po su svilupu o de sa gestioni de progetus particularis, programmas o po acumpriri obietivus donaus.

5.      su nųmeru de is Servėtzius, sa determinazioni insoru, su nųmeru de su team e de is funtzionis atribuidas a is Servėtzius funt inditadas in su “Modellu Organizativu Gestionali” aprovau de sa Giunta e chi s’allegat a custu Regulamentu.

 

Art. 6

DEFINITZIONI DE SU SERVėTZIU

1.      Su Servėtziu costituiscit, intro e foras de s’Enti su puntu de riferimentu po:

a.      sa gestioni de sistemas integraus e autōnomus de interventus e servėtzius, siat po funtzionis trsversalis (po s’impreu internu) chi po funtzionis finalis (po is impitadoris)

b.      sa verėfica de is resultaus de is Ufėtzius;

c.       s’inditu de su dinai a disponimentu e is sistemas de controllu de gestioni;ų

d.      s’ānalisi de isesperičntzias fatas e s’adaretzamentu de is strategias operativas e de is obietivus de s’atzioni amministrativa;

e.      s’imputatzioni, segundu s’art. 4 de sa lei 241/90, de is responsabilidadis de is protzedimentus aamministrativus di cumpetčntzia de s’Enti.

2.      Su Servėtziu est su livellu otimali de organizatzioni de is risorsas po sa gestioni de is atividadis amministrativas istitutzionalis e acumprit unu ruolu primāriu de riferimentu poi s ōrganus polėticu-istitutzionalis e de assistčntzia a is matessis in sa pianificatzioni strategica e in sa elaboratzioni de isobietivus e de is polėticas de interventu.

3.      Is Servėtzius funt individuas cun sa deliberatzioni chi aprovat sa dotatzioni organica de su personali, chi detčrminat  puru is funtzionis atribuidas a sa gestioni de custus.

4.      S’incārrigu de RDS ddu dōnat su Sėndiguin conforma a s’art. 109 de su T.U nu. 267, segundu is disponimentus e is critčrius stabilius in custu regulamentu.

 

Art. 7

FUNTZIONIS DE SU responsābili DE SU SERVėTZIU

1. Spetant a su RDS is funtzionis  organizativas chi sighint:

a. vigilai asuba su cuadru istitutzionali e ambientali chi pertocant is funtzionis de cumpetčntzia de su setori, po su mudai de is esigčntzias o si ddoi funt bisōngius nous e oportunidadis poi s finalidadis e is funtzionis de su Comunu e de is citadinus cosa sua;

b. partecipai a s’inditu de is obietivus stratčgicus e de is inditus de programma, svulupendi propostas e collaborendi po s’impostatzioni de is polėticas e su coordinamnetu de su Comunu.

c. apariciai sa gestioni de is risorsas donadas a su Servėtziu in su rispetu de is dispositzionis inditadas in custu regulamentu;

d. curai is raportus tra is Ufėtzius arrispetendi is ruolus e is cumpetčntzias;

e. curai su funtzionamentu tra is disciplinas e si setoris de is Servėtzius si ddoi funt atividadis chi pertocant prus Servėtzius. Ant a essi i RDS cun su coordinamentu de su Segrtāriu Comunali, detzidi is modalidadis organizativas e operativas po assigurai is atividadis de su Comunu de Serrenti.

g. assumi sa responsabilidadi de is protzedimentus de cumpetčntzia de su Servėtziu si no at donau sa responsabilidadi a āterus dipendentis.

 

COMUNU DE SERRENTI

Provėntzia de su Campidanu de Mesu

 

Mesi de abrili – aprile 2015

 

UNA GIORNADA TOTUS IMPARI DE AGRICULTURA BIODINāMICA

SU 3 DE MAJU 2015

Atōbiu innoi podint partecipai totus asuba s’agricultura biodināmica cun presentatzioni de s’atividadi e dimostratzioni prātica.

Programma

A is dexi e mesu (10.30): Si bireus totus in su Macellu bčciu (Ex Mattatoio), Bia NaTzionali 280 Serrenti.

Presentada de su progetu e letura de su libru de Rudolf Steiner asuba s’impastu de ponni me is truncus de is matas.

Passilada in su centru istōricu de Serrenti e visita de s’Ortu Botānicu e de sa Vetrina Agroalimentari in terra crua.

Visita de sa sienda in localidadi Procedda.

A sa una e mesu (13.30): Prāngiu totus impari innoi donniunu portat una cosa de papai chi at a pretziri cun is āterus.

A is tres e mesu (15.30): Aprontadura de s’impastu po is truncus

 

Totus funt invitaus a partecipai!

 

 

Regioni Sardigna

Comunu de Serrenti

Pro Loco Serrenti

 

SA DE XX SAGRA DE SU SPARAU E DE SU PISTOCHEDDU DE CAPA DE SERRENTI

IN SA VETRINA AGROALIMENTARI E ARTIGIANALI DE SU CAMPIDANU DE MESU

BIA SANTA BARBARA, SERRENTI

 

S’8, 9 E 10 DE MAJU 2015

PROGRAMMA

CENĀBARA S’8 DE MAJU A IS NOI ORAS DE A MENGIANU (09.00)

Laboratōriu didāticu asuba su sparau cun is pipius de sa scola elementari (classi 4 e 5) de Serrenti, po contu de s’Agentzia Agrėcula LAORE.

 

SĀBUDU SU 9 DE MAJU A IS CINCU DE A MERĖ (17.00)

Cunvegnu asuba “Is prospetivas noas po prantai su sparau a manera ecosostenėbili”

In sa Vetrina Agroalimentari.

A sighiri: Presentada e Tastadaura de cosa ‘e papai fata cun  su sparau.

Po dōnnia pratu  at a essi scerau unu binu de su territōriu.

 

DOMĖNIGU SU 10 DE MAJU A IS DEXI DE A MENGIANU (10.00)

Missa e Processioni Solenni de Santu Sidoru Messaju.

Sfilada de is tracas e premiatzioni de cussa prus bella – in sa Vetrina Agroalimentari.

 

A IS DEXI E E MESU (10.30)

Aberrint is bancarellas de is esponidoris e de is produtoris.

 

A SA UNA (13.00)

Prāngiu

 

A IS CUATRU  DE A MERĖ (16.00)

Maisteddus in coxina:  Su Sparau in bidda! Editzioni speciali.

 

A IS SETI (19.00)

Presentada de su chi ant coxinau is Maisteddus e premiatzioni.

 

ITA DDOI AT A PRANDI:

Malloreddus cun sparau e petza;

Frčgua  cun sparau,

Acisroxu a tianu cun sparau

Pani cun sparau

Pistocheddus de capa

Binu e ācua.

IN COLLABORATZIONI CUN:

LAORE SARDIGNA

FEDERAZIONE ITALIANA CUOCHI

UNIONE CUOCHI SARDEGNA

ISTITUTO ALBERGHIERO VILLAMAR

LADY CHEF

 

CUN S’AGIUDU DE:

IMPRENDITORIS AGRĖCULUS

IST. COMPRENSIVO V. ANGIUS

PROTEZIONE CIVILE

ESSERE YOGA

ATTITUDINE MUSICALE

FLIC FLAC

COMITATO SANT'ISIDORO

GRUPPO FOLK S. VITALIA

GRUPPO FOLK SU POTTABI DI SAMASSI

GRUPPO FOLK SANT'ISIDORO DI SAMASSI

ORATORIO GIRASOLE

BANDA MUSICALE

 

 

 

SA DIE DE SA SARDIGNA

Serrenti, su 28 de abrili 2015

Meda bortas me is messāgius nostus  eus chistionau de sa Sardigna e de s’importāntzia chi tenint s’identidadi e sa cultura. Martis su 28 de Abrili abetaus a totus in su Teatru de Serrenti po arraxonai impari asuba custus argumentus, pensendi a “S’Identidadi Nosta” e po fai festa in custa dė importanti meda po nosu Sardus.

Su 28 Abrili difatis est una data chi non depeus scaresci poita de su 1993 rapresentat “Sa Die de Sa Sardigna” est a nai una giornada de festa po s’Isula cosa nosta, chi arregordat is “Vespri Sardi” o mellus sa Furriada de is Sardus contra is Piemontesus de su 28 abrili de su 1794. Is Sardus domandānt deretus e un’ autonomia majori me is cunfrontus de sa classi dirigenti locali chi cumandāt; su guvernu torinesu iat arrefudau totu is rechestas fatas e duncas sa borghesia citadina impari a totu sa populatzioni si fiat furriada e nci iat bogau is Piemontesus de s’Isula.

Po custu motivu nosu de s’Assōtziu Momotų, impari a is āterus Assōtzius de Serrenti, eus detzidiu de collaborai totus impari ponendi a disponimentu donniunu is cumpetčntzias cosa sua, po organizai sa Manifestatzioni “S’Identidai Nosta”po fai festa in una dė istōrica po su Populu Sardu. In sa manifestatzioni ddoi ant a essi momentus dedicaus a is pipius (Arraxonada e giogus cun is pipius) e atividadis po is mannus (Arraxonada asuba is acadessimentus de su 28 de abrili) a manera chi non si perdat memōria de sa stōria nosta e chi is generatzionis benidoras potzant connosci ita est sutzčdiu in cussa dė.

Sa Manifestatzioni s’at a fai in su Teatru de Serrenti e at inghitzai faci a is cuatru de a merė (16.00). Seus circhendi ogetus de su connotu sardu po ddus ponni in espositzioni e ddus fai connosci a totus, is chi si bolint agiudai podint imbiai una fotografia de s’ogetu aici dda poneus in sa mustra: canisteddus, pobėnas, bistiris, ainas po coxinai e po fai mųsica e totu su chi teneis e boleis cumpartziri cun nosu!

A si biri sempri cun saludi.

 

 

SU COMUNU E IS ASSŌTZIUS DE SERRENTI COORDINAUS DE SU COMITAU SANTU JACU E SANT’ANNA

CUMBIDANT SA POPULATZIONI  A….

BIVI SERRENTI

FESTA DE IS SERRENTESUS E DE IS ASSŌTZIUS DE SERRENTI

SāBUDU SU 25 DE ABRILI 2015

GIORNADA PO SA MEMORIA DE PASSAI TOTUS IMPARI A MONTI MANNU

PROGRAMMA:

A IS NOI ORAS E MESU DE A MENGIANU (09.30) Manifestatzioni in bicicleta po contu de ASD Serrenti MTB partentza de su Palatzetu de su Sport, arribu a Monti Mannu.

 

A IS ŲNDIXI Santa Missa celebrada de Don Antonio Pilloni, acumpangiada de su Coru Polifōnicu “Maria Immacolata”

A MESUDĖ (12.00) Cummemoratzioni Anniversāriu de sa Liberatzioni po contu de s’Assōtziu Fante d’Italia acumpangiada de s’Assōtziu Musicali “Giuseppe Verdi” de Serrenti.

A SA UNA (13.00) Prāngiu cun is prodotus de su logu

A IS CUATRU (16.00) Mųsica cun is āmigus de su “Grado Sol Trio”

A IS CUATRU (16.00) Giogus  po is pipius po contu de “Jongo Spettacoli”

 

Sa manifestatzioni dd’ant organizada cun su contributu de su Comunu de Serrenti e s’autofinantziamentu de is Assōtzius serrentesus chi ant pigau parti a s’organizatzioni.

Po partetzipai a su prāngiu podeis comporai is billetus (7 €) chi funt giai in bčndida.

Po informatzionis podeis telefonai a su nųmeru 3478289603 Silvano e 3286466874 Gerardo.

 

ASSŌTZIUS CHI ANT ORGANIZAU E RINGRATZIAMENTUS

Comitau Santu Jacu e Sant’Anna, Parrōchia “Maria Immacolata”, Volontārius Protetzion Civili, Assōtziu A.Gramsci, CRI, ACRA, Fante d’Italia, Are Ananda, Assōtziu Musicali “G. Verdi”, Coro “Maria Immacolata”, SONA, GS Serrenti, MTB Serrenti.

Ringratziamentus: Amminstratzioni Comunali, su Personali de su Comunu de Serrenti, Aeronāutica Militari, Carabineris, Politzia Munitzipali.

MONTI MANNU 2015

 

 

 

 

 

COMUNU DE SERRENTI

Provėntzia de su Campidanu de Mesu

 

S.I.C.

TERRITŌRIU DE IMPORTĀNTZIA COMUNITĀRIA

“MONTI MANNU – MONTI LADU”

(cųcurus de Monti Mannu e Monti Ladu)

ITB 042234

 

Su territōriu de importāntzia comunitāria (S.I.C. – sito di importanza comunitaria) innoi s’agatant Monti Mannu e Monti Ladu fait parti de is 92 S.I.C. inclųdius in sa Rete Natura 2000 de sa Sardigna e tenit un’importāntzia comunitāria pruschetotu poita in s’ambienti cosa sua ddoi funt matas comenti a su Cracuri - Thero-Brachypodietea” (cod.6220).  Custu territōriu dd’agataus in sa Provėntzia de su Campidanu de Mesu, in su Comunu de Serrenti, s’isterrit  po 199 čtarus e includit tres cųcurus: Monti Mannu (307 m), Monti Cāndidu (290 m) e Monti Angurdu (264 m). Acanta a su S.I.C Monti Mannu ndi ddoi at āterus duus: cussu de “Monte Linas- Marganai” (cod. ITB041111) inclųdiu me is Comunus de Biddaxidru, Domusnobas, Igrčsias, Gonnosfanadiga, Arbus e Fruminimajori; e cussu de “Monte San Mauro” (ITB042237) chi s’agatat me is Comunus de Guasila, Gčsigu e Gomajori. In su territōriu de su SIC “Monti Mannu – Monti Ladu” ddoi funt tretus mannus prenus a lori, calincunu cųcuru e passat s’arriu denominau “Canali de s’Alluminu”; in su Monti Angurdu ddoi at puru un’ārea archelōgica antiga chi non si podit visitai e chi est tutelada de una fāscia de rispetu.

 

Po su chi tocat  sa flora de custu territōriu agataus:

Sa Lėngua de cani - Arum pictum-  Aro;

Sa Lua - Euphorbia pithyusa cupani- Euforbia di Cupani;

Sa Spina de topis - Genista corsica- Ginestra di Corsica;

Sa Scova de Santa Maria o Frori de Santu Juanni-Helichrysum microphyllum tyrrhenicum- Elicriso;

Allui fogu - Stachys glutinosa- Stachide spinosa;

Erba de gatus -Teucrium marum- Erba dei gatti.

Custus froris crescint me is arrocas vulcānicas in pitzus de is cųcurus.

Po su chi arriguardat sa fauna invecias ddoi funt assumancu 5 arratzas de pillonis: su Stori de Pisci (Il Falco di Palude), su Stori biancu (l’Albanella reale), sa Perdixi (la Pernice), su Tziriolu o pudda aresti (l’Occhione) e sa Calāndria o tzucuėu  (la Tottavilla); 3 ispčcias de arrasias (rčtilis): sa Cabixeta de sartu (Lucertola campestre), sa Cabixeta tirrčnica o de mari (Lucertola tirrenica) e sa Satzauga o Tiligugu (il Gongilo sardo). Sempri tra is animalis agataus puru s’Arrana de sicu (Rospo smeraldino) e s’Arranixedda (la Raganella sarda).

 

 

In su 2008 sa Regioni Sardegna at aprovau su Pianu de Gestioni de su SIC “Monti Mannu –Monti Ladu” aprontau de su Comunu de Serrenti chi previdit su regulamentu po intrai me is āreas amparadas, is atividadis de controllu e tutela de su territōriu e de is animalis chi ddoi funt e is interventus de fai po allogai custu patrimōniu. Custu logu de importāntzia comunitāria denominau SIC “Monti Mannu-Monti Ladu” s’agatat a prus o mancu de 30 km a Nord-Ovest de Casteddu e si nci arribat passendi po sa S.S. 131 (Carlo Felice) conca a Tātari, intrendi in sa primu bessida po Serrenti. Si artziat a Monti Mannu fadendi una strada de sartu chi collegat totu e is tres montis: Cāndidu, Ladu e Mannu. Asuba de Monti Mannu ddoi at una domixedda atretzada cun totu is servėtzius chi, s’Amministratzioni Comunali e is Assōtzius de Serrenti, utilizant po organizai festas, manifestatzionis e atividadis de educatzioni ambientali. S’agiudu e sa collaboratzioni de is Serrentesus po tutelai e allogai sa bellesa de custu logu est de importāntzia manna po su Comunu de Serrenti. In s’intrada de Monti Mannu ddoi at unu cancellu serrau a crai, po intrai tocat a fai domanda in Comunu.  

 

 

In su SIC ddoi funt custas proibiduras:

1)     Non si podint cassai is animalis.

2)     Non si podit fai dannu a is matas e a is froris.

3)     Non si podint prantai matas o ponni animalis, si no aintru de unu cungiau, chi non faint parti de is arratzas de su logu.

4)     Non si podit boddiri de terra materiali chi tenit importāntzia geolōgica o paleontolōgica.

5)     Non si podint aberri minieras o fai muntronaxus.

6)     Non si podint portai armas ni cosas po sa cassa.

7)     Non si podit fai campčgiu si no me is āreas autorizadas.

8)     Non si podit passai cun māchinas o āterus mezus a motori foras de is istradas, ma sceti cun  is mezus de servėtziu e cussus po is atividadis de pastorėtzia e agricultura.

 

COMUNU DE SERRENTI

Provėntzia de su Campidanu de Mesu

 

mesi de martzu- marzo  2015

BANDU PŲBLICU

“SERRENTI TRABALLAT”

INDITUS GENERALIS E FINALIDADIS

Custu Bandu tenit s’obietivu de donai un’ impčllida a is atividadis produtivas de su territōriu e a s’ocupatzioni po agiudai aici siat is impresas siat is traballadoris de su logu. Cun Determinatzioni de su Responsābili de is Servėtzius Esternus nu. 22/171 de su 10.03.2015,  s’aprovat su Bandu chi sighit:

 

Art. 1 – OGETU

S’Amministratzioni Comunali de Serrenti bolit donai contributus a is impresas po:

·        Assuntzionis cun cuntratu de traballu subordinau de personali chi siat residenti in Serrenti;

Art. 2 – SUGETUS DESTINATĀRIUS

Is sugetus destinatārius ant a depi tenni custus rechisidus:

1.      Edadi magiori candu si presentat sa domanda;

2.      Residčntzia in su Comunu de Serrenti;

3.      Disocupaus de assumancu 12 mesis, iscritus me is Centrus Servėtzius po su Traballu de sa Provėntzia de su Campidanu de Mesu.

Art. 3 – IMPRESAS AMMISSĖBILIS

Podint presentai rechesta po su contributu is impresas ex art. 2082 (in forma individuali o in assōtziu, inclųdias is Cooperativa Sotzialis) de su cōdixi tzėvili, is stųdius professionalis (art. 2231), is assōtzius arreconnotus e is fundatzionis ex art. 14 ess de su cōd. tzi., e is sugetus chi tengiant calisisiat forma giurėdica, chi, a sa data de sa publicatzioni de custu bandu e po totu sa durada de s’assuntzioni:

·        siant iscritus a sa Camera de Cummčrtziu, Industria, Agricultura e Artigianau (si funt impresas)

·        tengiant sa sea operativa in Sardigna cun precedčntzia po is impresas ca dda tenint is su territōriu de Serrenti.

·        non siant in fallimentu, licuidatzioni fortzada o volontāria, ni tengiant protzedimentus in atu po custus motivus.

·        no apant fatu ricursu a sa CIG, a protzeduras de mobilidadi o licentziamentu me is ųrtimus 12 mesis.

·        siant in rčgula cun sa pagamenta de is istipčndius a su personali.

·        siant in rčgula cun sa normativa po sa seguresa in su traballu.

·        siant in rčgula cun is assuntzionis prevėdias de sa Lei 68/99 “Normas po su deretu a su traballu de is disābilis”.

·        siant in rčgula cun s’aplicatzioni de su CCNL e cun totu is normativas chi pertocant su traballu.

Su contributu in chistioni ddu disciplinat sa normativa Comunitāria in matčria de agiudus de su Stadu segundu sa regola “De minimis”. Po custu s’ impresa benefitziāria at a depi dichiarai de rispetai is inditus stabilius de sa normativa comunitāria.

Art. 4 – ŌBLIGUS DE IS DATORIS DE TRABALLU

Is datoris de traballu chi partetzipant a su Bandu depint dichiarai sa disponibilidadi insoru in custa manera:

·        disponibilidadi a assumi nu. 1 persona cun cuntratu de traballu subordinau a tempus indeterminau o determinau po assumancu 1 annu.

·        Is traballadoris de assumi ant a essi sceraus de su datori de traballu, o si rechestu de custu ant a essi sceraus de su Centru Servėtziu po su Traballu de sa Provėntzia.

·        S’impresa at a depi dichiarai chi cun s’assuntzoni s’ammanniat su nųmeru de is dipendentis.

·        S’impresa beneficiāria at a depi assumi su traballadori intro de 30 diis de candu arricit sa comunicatzioni relativa a su contributu donau.

Art. 5 INTZENTIVUS  PO IS DATORIS DE TRABALLU

Su contributu prevėdiu in su Bandu “Serrenti Lavora” at a essi donau aici:

·        10.000,00 lordi po s’assuntzioni a tempus indeterminau o no, ma po assumancu 1 annu.

·        Si s’assuntzioni est part-time su contributu at a essi redųsiu a  mitadi.

Dōnnia datori de traballu podit arriciri su contributu po assumi sceti unu traballadori.

Art. 6 COMENTI SI DŌNANT IS CONTRIBUTUS

Su contributu de 10.00,00 € at a essi donau in 4 bortas: 2.500,00 € dōnnia borta, sa primu a sa data de assuntzioni e is āteras tres dōnnia cuatru mesis.

Po sa licuidatzioni s’impresa benenefitziāria at depi presentai:

-po sa primu licuidatzioni:

Comunicatzioni UNILAV

Cōpia de su cuntratu de traballu

-po is āteras licuidatzionis

Cōpia de sa busta paga de su traballadori.

Art. 7 CRITČRIUS PO SA GRADUTŌRIA

In sa scera de is rechestas de contributu s’ant a donai custus puntčgius:

-po  1 assuntzioni a tempus prenu e determinau po 1 annu: 10 puntus

-po 1 assuntzioni a tempus prenu e determinau po 2 annus: 20 puntus

-po 1 assuntzioni a tempus prenu e determinau po 3 annus: 30 puntus

-po 1 assuntzioni a tempus prenu e indeterminau: 40 puntus

Po is assuntzioni part-time su puntčgiu at a essi redųsiu. Is impresas chi tenint sa sea operativa in Serrenti ant a tenni sa prioridadi me is cunfrontus de is āteras. Si ddoi at paridadi de puntčgiu su contributu dd’at pigai s’impresa chi me is ųrtimus tres annus non at pigau contributus.

 

Art. 8 CONTROLLUS

S’impresa benefitziāria de su contributu autorizat su Comunu a aprontai totu is atus de ufėtziu po su controllu de is protzeduras asuba is contributus donaus, assigurendi sa disponibilidadi cosa sua.

 

Art. 9 ANNULLAMENTU DE SU CONTRIBUTU

Su Comunu annullati s contributus donaus si:

-non benit fata s’assuntzioni;

-si non ddoi funt is rechisidus de ammissibili dadi

-si ddoi funt dichiaratzionis frassas.

E duncas s’impresa depit torrai su contributu donau cun in prus s’interessi legali in vigčntzia.

 

Art. 10 PRESENTADA DE IS DOMANDAS

Is impresas interessadas depint presentai is domandas apōsitas cumpiladas de su rapresentanti legali de s’impresa, indiritzada a su Comunu de Serrenti utilizendi su mōdulu Allegau A e dda depit presentai intro e non dae is ųndixi de a mengianu (11.00) de su 30 de martzu 2015, in busta serrada cun racumandada A/R o portada a manu a su Protocollu Generali de su Comunu de Serrenti. A foras de sa busta ddoi depit essi scritu:

1.      Domanda po partetzipai a su Bandu pųblicu po agiudai s’impresa e s’ocupatzioni “SERRENTI TRABALLAT”

2.      Imbiadori e indiritzu de sa sea legali de s’Impresa

In prus impari a sa domanda si depint presentai:

a) Cōpia de su documentu de identidadi de su Rapresentanti legali de s’Impresa

b) Dichiaratzioni sostitutiva Allegau B de su traballadori e sa cōpia de su documentu de identidadi cosa sua.

Art.11 INFORMUS ASUBA SA PRIVATESA

In cunformidadi a s’art. 13 de su D.Lgs.vu nu. 196/2003 is informatzionis asuba sa persona ant a essi utilizadas sceti po istruiri is domandas de partecipatzioni.

Art.12 RINVIU

Po su chi non est disciplinau in custu Bandu, si rimandat a is normas de lei aplicābilis in matčria.

ART.13 INFORMATZIONIS

Custu Bandu cun totu sa documentatzioni cosa sua dd’agatais in su Comunu de Serrenti, in s’URP e puru in su giassu internet de su Comunu.

 

Serrenti, su 10 de martzu 2015

Su Responsābili de su Servėtziu

Tiziana Mannu

 

 

 

 

PROGETU RURAL TRAINER – SI PODINT PRESENTAI IS PROPOSTAS DE SEMINĀRIU.

Iscadčntzia po is manifestatzionis de interess: Lunis su 16 de martzu 2015.

Si fait sciri a is interessaus chi si podint presentai is propostas de semināriu po su progetu

“Rural Trainer”. Su mōdulu de cumpilai dd’agatis in su giassu internet www.ruraltrainer.it e ddu depis fai intro de su 16 de martzu 2015. Su calendāriu de is atividadis cun totu is informatzionis s’at a fai cunsiderendi is prenotatzionis arricidas po dōnnia proposta de semināriu e po dōnnia territōriu. Is chi ant ambia su mōdulu de prenotatzioni cumpilau beni, ant a podi, prus a innantis,  cunfirmai s’iscritzioni po is seas e is datas chi ant a essi sceradas, cun una protzedura apōsita chi at a essi disponėbili in su giassu internet de su Progetu.

 

 

S.I.C.

TERRITŌRIU DE IMPORTĀNTZIA COMUNITĀRIA

“MONTI MANNU – MONTI LADU”

(cųcurus de Monti Mannu e Monti Ladu)

ITB 042234

 

Su territōriu de importāntzia comunitāria (S.I.C. – sito di importanza comunitaria) innoi s’agatant Monti Mannu e Monti Ladu fait parti de is 92 S.I.C. inclųdius in sa Rete Natura 2000 de sa Sardigna e tenit un’importāntzia comunitāria pruschetotu poita in s’ambienti cosa sua ddoi funt matas comenti a su Cracuri - Thero-Brachypodietea” (cod.6220).  Custu territōriu dd’agataus in sa Provėntzia de su Campidanu de Mesu, in su Comunu de Serrenti, s’isterrit  po 199 čtarus e includit tres cųcurus: Monti Mannu (307 m), Monti Candidu (290 m) e Monti Angurdu (264 m). Acanta ddoi funt āterus duus S.I.C.: cussu de “Monte Linas- Marganai” (cod. ITB041111) inclųdiu me is  Comunus de Biddaxidru, Domusnoas, Igrčsias, Gonnosfanadiga, Arbus e Fluminimagiori; e cussu de “Monte San Mauro” (ITB042237) chi s’agatat me is Comunus de Guasila, Gčsigu e Guamagiori.

In su territōriu de su SIC “Monti Mannu-Monti Ladu” ddoi funt  tretus mannus prantaus a lori e puru calincunu cųcuru; in su Monti Angurdu ddoi at puru un’ārea archelōgica antiga chi non si podit visitai e chi est tutelada de una fāscia de rispetu.

Is habitat de interessi comunitāriu chi s’agatant in su SIC “Monti Mannu – Monti Ladu” funt tres: me is primus duus ddoi funt padrus mannus e calincunu cųcuru;  invecias s’ųrtimu est un’ambienti fluviali innoi passat su “Riu de s’Alluminu”.

Po su chi pertocat  sa flora de custu territōriu agatus:

Sa Lėngua de cani - Arum pictum-  Aro;

Sa Lua - Euphorbia pithyusa cupani- Euforbia di Cupani;

Sa Spina de topis - Genista corsica- Ginestra di Corsica;

Sa Scova de Santa Maria o Frore de Santu Juanne-Helichrysum microphyllum tyrrhenicum- Elicriso;

Allui fogu - Stachys glutinosa- Stachide spinosa;

Erba de gatus -Teucrium marum- Erba dei gatti.

Custus froris crescint me is arrocas vulcānicas in pitzus de is cųcurus.

 

Po su chi perocat sa fauna invecias ddoi funt 5 arratzas de pillonis: su Stori de Pisci (Il Falco di Palude), su Stori biancu (l’Albanella reale), sa Perdixi o pudda de mata (la Pernice), su Tziriolu o pudda aresti (l’Occhione) e sa Calāndria (la Tottavilla); 3 spčcias de arrasias (rčtilis): sa Cabixeta de sartu (Lucertola campestre), sa Cabixeta tirrčnica o de mari (Lucertola tirrenica) e sa Satzauga o Tiligugu (il Gongilo sardo). Sempri tra is animalis agataus puru s’Arrana de sicu (Rospo smeraldino) e s’Arranedda (la Raganella sarda).

In su 2008 sa Regioni Sardegna at aprovau su Pianu de Gestioni de su SIC “Monti Mannu –Monti Ladu” aprontau de su Comunu de Serrenti chi previdit su regulamentu po atzedi a is āreas amparadas, is atividadis de controllu e tutela de su territōriu e de is animalis chi ddoi funt e is interventus de fai po allogai custu patrimōniu.

Custu logu de importāntzia comunitāria denominau SIC “Monti Mannu-Monti Ladu” s’agatat a prus o mancu de 30 km a Nord-Ovest de Casteddu e si nci arribat passendi po sa S.S. 131 (Carlo Felice) conca a Tātari, intrendi in sa primu bessida po Serrenti. Si artziat a Monti Mannu fadendi una strada de sartu chi collegat totu e tres is montis: Candidu, Ladu e Mannu.

Asuba de Monti Mannu ddoi at una domixedda atrezada cun totu is servėtzius chi, s’Amministratzioni Comunali e is Assōtzius de Serrenti, utilizant po organizai festas, manifestatzionis e atividadis de educatzioni ambientali. S’agiudu e sa collaboratzioni de is Serrentesus po tutelai e allogai sa bellesa de custu logu est de importāntzia manna po su Comunu de Serrenti. In s’intrada de Monti Mannu ddoi at unu cancellu serrau a crai, po intrai tocat a fai domanda in Comunu. 

 

 

 

In su SIC ddoi funt custas proibiduras:

1)     Non si podint cassai is animalis.

2)     Non si podit fai dannu a is matas e a is froris.

3)     Non si podint prantai matas o ponni animalis, si no aintru de unu cungiau, chi non faint parti de is arratzas de su logu.

4)     Non si podit boddiri de terra materiali chi tenit importāntzia geolōgica o paleontolōgica.

5)     Non si podint aberri minieras o fai muntronaxus.

6)     Non si podint portai armis ni mesus po sa cassa.

7)     Non si podit fai campčgiu si no me is āreas autorizadas.

8)     Non si podit passai cun machinas o āterus mesus a motori foras de is istradas, ma sceti cun  is mesus de servėtziu e cussus po is atividadis de pastorėtzia e agricultura.

 

COMUNU DE SERRENTI

Provėntzia de su Campidanu de Mesu

 

 

STATUTU COMUNALI

 

Aprovau de su Consillu Comunali cun deliberatzioni nu. 40

 su 5 de mesi de Argiolas de su 2000

 

 

 

 

 

TĖTULU I°

PRINTZĖPIUS GENERALIS

 

Artėculu 1

Autonomia

1.      Su Comunu de Serrenti est un enti locali autōnumu chi rapresentat sa comunidadi sua, ndi curat is interessis e ndi promovit su svilupu.

2.      Su Comunu tenit un autonomia statutāria, normativa, organizativa e amministrativa, e puru autonomia impositiva e finantziāria po su chi pertocat custu statutu, de is regulamentus e de is leis de coordinamentu de sa fināntzia pųblica.

3.      Su Comunu est titolari de funtzionis prōpias e de cuddas chi ddi benint cunferidas cun sa lei de su Stadu e de sa Regioni, segundu su printzėpiu de sussidiariedadi. Su Comunu acumprit is funtzionis suas puru po mesu de atividadis chi potzant essi esercitadas de s’initziativa autōnoma de is citadinus e de is formatzionis sotzialis insoru.

4.      Su Comunu rapresentat sa comunidadi de Serrenti me is raportus cun su Stadu, cun sa Regioni, cun sa Provėntzia e cun is āterus Entis o sugetus pųblicus o privaus e, me is obietivus inditaus in custu Statutu, me is cunfrontus de sa comunidadi internatzionali.

 

Artėculu 2

Finalidadis

1.      Su Comunu promovit su svilupu e su progressu tzivili, sotziali e econōmicu de sa comunidadi de Serrenti segundu is valoris e is obietivus de sa Costitutzioni.

2.      Su Comunu circat sa collaboratzioni e sa cooperatzioni cun āterus sugetus pųblicus e privaus e promovit sa partecipatzioni de is citadinus,  de is assōtzius e de is fortzas sotzialis e econōmicas a s’atividadi amministrativa.

3.      A manera pretzisa su Comunu si movit sighendi custus printzėpius:

·       Ndi bogai totu is ostāculus chi strobant a su svilupu de sa persona e a s’uguagliāntzia tra is personas;

·       Promotzioni de una cultura de paxi e cooperatzioni internatzionali e de integratzioni de sa ratza;

·       Tutela ativa de sa persona cunformada asuba sa solidariedadi sotziali, in collaboratzioni cun is assōtzius de volontāriau;

·       Propassada de dōnnia distintzioni tra mascus e fčminas puru po mesu de initziativas chi assigurant is paris oportunidadis;

·       Recųperu, tutela e valorizatzioni de is risorsas naturalis, ambientalis, stōricas, culturalis de su connotu locali;

·       Promotzioni de atividadis culturalis, sportivas e de su tempus lėberu de sa populatzioni, cun atentzioni a is atividadis de socializatzioni po is giōvunus e is antzianus;

·       Promotzioni de sa funtzioni sotziali puru po mesu de contributus a is assōtzius po assigurai sa propassada de is disāgius econōmicus, sotzialis e de su territōriu.

 

Artėculu 3

Vocatzioni internatzionali

1.      Su Comunu persighit is finalidadis e is printzėpius de sa Carta europea de is libertadis localis, e de sa Carta Europea de is autonomias localis, adotada de su Cunsillu d’Europa.

2.      Su Comunu collaborat po formai una cultura europea e po realizai, puru po mesu de collaboratzionis tra comunidadis de su logu,  s’Europa de is populus.

3.      Po custu agiudat is atividadis de integratzioni polėticu-istitutzionali de sa Comunidadi Europea, cun atividadis de cooperatzioni, de scāmbiu e gemellāgiu, puru con Entis localis foras de sa comunidadi europea.

 

Artėculu 4

Territōriu sea comunali e Stemma

1.      Su Comunu de Serrenti adotat comenti a stemma su sėmbulu chi includit is elementus chi sighint:

2.      MONTI MANNU, CAMPU DE TRIGU CUN SPIGAS E ARCU, RAMUS DE MATA DE OLIA.

3.      Su stemma tenit a su costau sčmpiri su nōmini de su Comunu.

4.      Su stemma non si podit umperai po finis commercialis e polėticus. S’impreu de custu si podit fai sceti cun s’autorizatzioni de su Comunu.

5.      Su territōriu de su Comunu est mannu 42,81 chilōmetrus cuadraus e allacanat cun is Comunus de Furtei, Samassi, Nuraminis, Samatzai, Seddori, Serramanna e Guasila.

6.      Su Consillu e sa Giunta s’atobiant in sa sea comunali chi s’agatat in bia Natzionali nu. 182.

7.      Su Comunu allogat e torrat a ponni sa toponomāstica de is logus.

8.      Sa Giunta Comunali detčrminat sa denominatzioni de impreai segundu is critčrius e is modalidadis prevėdias in su regulamentu apōsitu.

 

Artėculu 5

Programmatzioni e Cooperatzioni

1.      Su Comunu persighit is finalidadis prōpias po mesu de sa programmatzioni, de sa publitzidadi e de sa trasparčntzia, benefitziendi de s’agiudu de formatzionis sotzialis, econōmicas, sindacalis, sportivas e culturalis chi ōperant in su territōriu.

2.      Su Comunu circat sa collaboratzioni e sa cooperatzioni cun is Comunus de acanta, cun sa Provėntzia e cun sa Regioni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artėculu 6

Consillu Comunali de is piciocus

1.    Su Comunu, po fai partecipai is piciocus a sa vida de sa comunidadi, podit promovi       s’eletzioni de su Consillu Comunali de is piciocus.

2.   Su Consillu Comunali de is piciocus tenit su cōmpitu de deliberai a manera consultiva, asuba is matčrias  chi sighint: polėtica ambientali, sport, tempus lėberu, giogus, cultura e spetāculus, pųblica istrutzioni, assistčntzia a is giōvunus e raportus cun s’Unicef.

         3.  Is modalidadis de eletzioni e su funtzionamentu de su Consillu Comunali de is piciocus funt   

              stabilidas cun regulamentu apōsitu

 

 

TĖTULU II°

ORDINAMENTU ISTRUTURALI

 

CABU I

ŌRGANUS E ATRIBUTZIONIS INSORU

 

Artėculu 7

Ōrganus

1.      Funt Ōrganus de su Comunu su Consillu Comunali, su Sėndigu e sa Giunta e is cumpetčntzias funt stabilidas de sa lei e de custu Statutu.

2.      Su Consillu Comunali est Ōrganu de inditu e de controllu polėticu e amministrativu.

3.      Su Sėndigu est responsābili de s’Amministratzioni e  rapresentanti legali de su Comunu; issu tenit puru is funtzionis de Ufitziali de Guvernu segundu is leis de su Stadu.

4.      Sa Giunta collāborat cun su Sėndigu in sa gestioni amministrativa de su Comunu e acumprit atividadis de proposta e de impčllida me is cunfrontus de su Consillu.

 

Artėculu 8

Deliberatzionis de is ōrganus collegialis

1.      Is deliberatzionis de is Ōrganus Collegialis funt assųmidas cun votatzioni crara; si assumint cun scrutėniu segretu is deliberatzionis chi pertocant is personas e is calidadis de su traballu acumpridu o asuba is calidadis cosa sua.

2.      S’istrutōria e sa documentatzioni de is propostas de deliberatzioni si fait po mesu de is responsābilis de is ufėtzius; sa verbalizatzioni de is atus e de is sčtzidas de su Consillu e de sa Giunta dda sighit su Segretāriu Comunali, segundu is modalidadis e is tčrminis stabilius de su Regualmentu po su funtzionamentu de is  ōrganus subra inditaus.

3.      Su Segretāriu Comunali non partetzipat a is sčtzidas candu s’agatat in stadu de incompatibilidadi e duncas est sostituidu de unu componenti de su Consillu o de sa Giunta nominau de su Presidenti, de norma su prus giōvanu de edadi.

4.      Is verbalis de is sčtzidas ddus firmat su Presidenti e su Segretāriu.

 

Artėculu 9

                                                         Consillu Comunali

1.      Su Consillu Comunali tenit s’autonomia organizativa e funtzionali e, rapresentendi sa comunidadi totu, delėberat s’inditu polėticu- amministrativu e averiguat chi siat rispetau e aplicadu.

2.      S’eletzioni, sa durada in cārriga, s’organizatzioni e sa sessada de su Consillu Comunali funt regulaus de sa lei.

3.      Su funtzionamentu de su Consillu, segundu is printzėpius stabilius in custu Statutu, ddu disciplinat su regulamentu asuba su funtzionamentu de su Consillu.

4.      Su Consillu Comunali esertzitat sa potestadi e is cumpetčntzias stabilias de sa lei e de su Statutu e acumprit is atributzionis prōpias cunformendisi-dda a is printzėpius, a is modalidadis e a is protzeduras stabilius in custu Statutu e me is normas regolamentaris.

5.      Su Consillu Comunali definiscit is inditus po sa nōmina e sa dessinnatzioni de is rapresentantis de su Comunu po is entis, aziendas e istitutzionis e providit a sa nōmina de is matessis segundu sa lei.

6.      Su Consillu Comunali cunformat s’atzioni de s’Enti a is printzėpius de publitzidadi, trasparčntzia e legalidadi poassigurai s’impartzialidadi e una gestioni amministrativa giusta.

7.      Is atus fundamentalis de su Consillu Comunali depint includi is obietivus chi si bolint segundai e puru is modalidadis de sighiri po agatai e spendi is risorsas e is strumentus netzessārius.

8.      Su Consillu Comunali sighit po s’atzioni prōpia su printzėpiu de solidariedadi.

 

Artėculu 10

Presidčntzia de su Consillu

1.      Su Consillu Comunali ddu presiedit su Sėndigu.

 

Artėculu 11

Āteras cumpetčntzias

1.      Is sčtzidas de su Consillu funt pųblicas, foras de is situtazionis prevėdias in su regulamentu chi ndi disciplinat su funtzionamentu.

2.      Sa primu cunvocatzioni de su Consillu Comunali a pustis de is eletzionis est cunvocada de su Sėndigu intro 10 diis de sa proclamatzioni.

3.      Intro tres mesis de sa primu setzida de su Consillu, su Sėndigu, intendia sa Giunta, dōnat a is capugrupus de su consillu su programma chi pertocat is atzionis e is progetus de realizai in su mandadu.

4.      Chi ddoi funt impedimentus mannus o sa morti de su Sėndigu, su Consillu Comuali benit sessau, su Consillu e sa Giunta abarrant in cārriga finas a is eletzionis afatantis e is funtzionis de su Sėndigu funt acumpridas de su Vitze Sėndigu

5.      Chi su Sėndigu si dimitit su Cosillu Comunali si sciollit e benit nominau unu Commissāriu.

 

 

 

Artėculu 12

      Commissionis

1.      Su Consillu Comunali at a podi istituiri, cun deliberatzioni apōsita, Commissionis permanentis, temporāneas o specialis po finalidadis de controllu, stųdiu,inchiesta.

2.      Su funtzionamentu, sa cumpositzioni, is poteris, s’ogetu e sa durada de sa Commissioni ant a essi disciplinadas cun regulamentu apōsitu.

3.      Sa presidčntzia de is Commissionis consiliarus chi tenint funtzionis de controllu o de garantzia at depi essi donada s’opositzioni.

 

 

 

Artėculu 13

Impreu de sa Lėngua Sarda in Consillu

1.      Me is riunionis de su Consillu Comunali podit essi impreada sa lėngua sarda.

2.      Est ōbligu de su Consilleri chi chistionat in Sardu de fai puru sa tradusidura in lėngua italiana, chi rechedidu de unu Consilleri, de unu Assessori o de su Segretāriu comunali.

3.      Sa chistionada in italianu est s’ųnica de riferimentu po readtzionai su verbali e po apariciai is atus ufėtzialis de su Consillu.

4.      Me is realatas de su Consillu s’interventu at a essi scritu in italianu.

5.      Sa facoltadi chi a su 1 comma non dōnat deretus, po nisciunu motivu, a domandai sa suspensioni o su rinviu de is traballus de su Consillu.

 

Artėculu 14

      Consilleris

1.      Su stadu giurėdicu, is dimissionis e su cāmbiu de is Consilleris funt disciplinaus de sa lei; issus rapresentant totu sa comunidadi e a custa depint torrau contu e esercitant is funtzioni insoru chena vėnculu de mandadu.

2.      Is funtzionis de Consilleri antzianu funt esercitadas de su Consilleri chi, in s’ eletzioni a custa cārriga, at otčnnidu sa majoria de is preferčntzias. A paridadi de votus funt esercitadas de su prus mannu de edadi.

3.      Is Consilleris Comunalis chi non partecipant a is sessionis ordinārias po tres bortas de sighida chena motivu bālidu funt decraraus decadidus cun deliberatzioni de su Consillu Comunali.

Artėculu 15

Deretus e doveris de is Consilleris

1.      Is Consilleris tenint su deretu de presentai interrogatzionis, interpellāntzias, motzionis e propostas de deliberatzioni.

2.      Is modalidadis e is maneras po esercitai  su deretu de initziativa e de controllu de is Consilleris Comunalis funt disciplinadas de su regulamentu de su Consillu Comunali.

3.      Is Consilleris tenint su deretu de arriciri de is Ufėtzius de su Comunu e puru de is aziendas, cōpia de ia atus e totu is novas e is informatzionis ųtilis po acumpriri su mandadu insoru. Issus, segundu is modalidadis stabilidas in su regulamentu, podint, po deretu, visionai is atus e is documentus de s’atividadi amministrativa e depint mantenni sa secretesa innoi inditau de sa lei.

4.      Dōnnia Consilleri depit comunicai unu indiritzu de residčntzia innoi ddi podi imbiai s’avisu de cunovocatzioni de su Consillu e totu is āteras comunicatzionis ufitzialis.

 

Artėculu 16

Grupus consiliaris

1.      Is Consilleris Comunalis si podint costituiri in grupus, comenti prevėdiu de su regulamentu de su Consillu Comunali e ndi donai comunicatzioni a su Sėndigu e a su Segretāriu Comunali inditendi puru su nōmini de su capugrupu. Chi non esercitat custas facultadis is grupus funt sceraus me is listas chi si funt presentadas a is eletzionis  e a is relativus capugrupus me is Cunsilleris, chi non faint parti de sa Giunta, chi apant pigau votus meda.

2.      Is Consilleris Comunalis podint costituiri grupus chi non currispundint a is listas eletoralis innoi ddus ant eletus s’importanti chi in custus grupus ddois siant assumancu 3 membrus.

3.      Su reguelamentu previdit sa cunferčntzia de is capugrupus e is atributzionis chi ddi pertocant.

4.      Is capugrupus consiliaris podint otenni cōpia de sa documentatzioni chi pertocat is atus chi serbint po s’acumprimentu de su mandadu prōpiu.

5.      A is grupus consiliaris funt assiguraus strumentus e stuturas idōneus po s’acumprimentu de is cōmpitus de Istitutu; po custu su bilānciu comunali depit previdi unu summa istantziada.

Artėculu 17

Sėndigu

1.      Su Sėndigu ddu eligint is citadinus a manera dereta segundu is modalidadis stabilias in sa lei chi disciplinat puru is casus de inegibilidadi, de incompatibilidadi, su stadu giurėdicu e is cāusas de sessamentu de sa cārriga.

2.      Su Sėndigu prestat giuramentu innantis a su Consillu Comunali, in sa prima sčtzida, a pustis sa cunvālida de su Sėndigu e de is Consilleris eletus, pronuntziendi custa fōrmula: “Giuru de rispetai lealmenti sa Costitutzioni italiana”

3.      Su Sėndigu rapresentat su Comunu e est s’Ōrganu responsābili de s’amministratzioni, subraintendit a is verėficas de resurtu chi pertocant is servėtzius comunalis, dōnat diretivas a su Segretāriu Comunali, a su Diretori Generali, chi nominau, e a is Responābilis de is ufėtzius segundu is inditus amministrativus e de gestioni, e finas subra s’esecutzioni de is atus.

4.      Su Sėndigu esercitat is funtzionis chi ddi funt donadas de is leis, de su Statutu, de is regulamentus e subraintendit a s’acumprimentu de is funtzionis statalis o regionalis atribuidas a su Comunu. Issu tenit in prus cumpetčntzia e poteris de inditu, de vigilāntzia e controllu asuba s’atividadi de is Assessoris e de is struturas de gestioni e esecutivas.

5.      Su Sėndigu, segundu is inditus stabilius de su Consillu, providit a sa nōmina, a sa dessinatzioni e a sa revoca de is rapresentantis de su Comunu in entis, aziendas e istitutzionis.

6.      Su Sėndigu in prus est competenti, segundu is critčrius inditaus de sa Regioni e subra is inditus espressaus de su Consillu Comunali, a coordinai e organizai torra is atividadis de cummčrtziu, de pųblicu esecėtziu e de is servėtzius pųblicus, e puru, in acōrdiu cun is responsābilis cumpetentis de is amministratzionis interessadas, is orārius de abertura a su pųblicu de is ufėtzius chi s’agatant in su territōriu comunali, po armonizai s’acumprimentu de is servėtzius cun is esigčntzias de is impitadoris.

7.      Su Sėndigu assumit is funtzionis de Ufitziali de guvernu me is casus previdius de sa lei e esercitat is funtzionis chi sa Regioni ddi delegat, segundu modalidadis prevėdias de sa lei e de su Statutu.

8.      A su Sėndigu, in prus a is cumpetčntzias de lei, ddi funt donadas de custu Statutu e de is regulamentus atributzionis comenti a Ōrganu de amministratzioni, de vigilāntzia e poteris de autorganizatzioni de is cumpetčntzias connessas a s’ufėtziu.

 

 

Artėculu 18

Atributzionis de amministratzioni

1.      Su Sėndigu rapresentat s’Enti, podit delegai is funtzionis suas a is Assessoris e est s’Ōrganu responsābili de s’Amministratzioni de su Comunu.

2.      Su cunferimentu de is delegas a is Assessoris depit essi comunicau a su Consillu Comunali e a is āteras

3.      A manera particulari su Sėndigu:

a)     coordinat s’atividadi polėtica e amministrativa de su Comunu e de sa Giunta;

b)     promovit is initziativas po serrai is acordus de programma cun totu is sugetus pųblicus prevėdius de sa lei, intendiu su Consillu Comunali;

c)     cunvocat is comėtzius po is referendum consultivus;

d)     adotat is ordināntzias prevėdias de sa lei.

e)     nōminat su Segretāriu comunali scerendiddu in s’albu apōsitu;

f)      dōnat e ndi liat a su Segretāriu comunali is funtzionis de diretori generali;

g)     nōminat is responsābilis de is ufėtzius e de is servėtzius.

 

Artėculu 19

Atributzionis de vigilāntzia 

1.      Su Sėndigu in s’esercėtziu de is funtzionis suas de vigilāntzia assumit a manera dereta, in totu is ufėtzius e servėtzius, totu is  informatzionis e autus puru reservaus;

2.      Issu promovit, po contu suu o de su Segretāriu Comunali, perrogus e avilguamentus amministrativus de totu is fainas de su Comunu;

3.      Su Sėndigu  promovit initziativas po assigurai chi ufėtzius, servėtzius, aziendas specialis e istitutzionis chi apartenint a su Comunu, acumprint s’atividadi insoru segundu is obietivus inditaus de su Consillu e in acōrdiu cun cussus donaus de sa Giunta.

 

Artėculu 20

Atributzionis de organizatzioni 

1.      Su Sėndigu me is funtzionis suas de organizatzioni:

 

·        stabiliscit is argumentus de s’ōrdini de traballu po sa di me is sčtzidas de su Consillu Comunali, ndi detzidit sa tzerriada e ddu presiedit. Providit a sa cunvocatzioni candu sa rechesta est fata da 1/5 de is Consilleris. Assigurat una informatzioni adeguada a is grupus consiliaris e a totu is consilleris asuba is chistionis dda sutaponni  in Consillu.

·        esercitat is poteris de politzia me is adunāntzias consiliaris e me is organismus pųblicus de partecipatzioni popolari presčdidus de su Sėndigu, intro is limitis prevėdius de sa lei,

·        proponit is argumentus de afrontai in Giunta, ndi disponnit sa cunvocatzioni e dda presiedit.

·        arricit is interrogatzionis e is motzioni da sutaponni a su Consillu.

 

                       Artėculu 21

                       Vitze Sėndigu

1.      Su Vitze Sėndigu, nominau de su Sėndigu, est s’Assessori chi tenit sa delega generali po s’esercėtziu de totu is funtzionis de su Sėndigu, chi custa mancat o tenit unu strobu.

2.      Chi mancat puru su Vitze Sėndigu, is funtzionis vicārias ddas acumprint s’Assessori prus antzianu de edadi.

                         

                       Artėculu 22

                       Giunta Comunali

1.      Sa Giunta est un’Ōrganu de impčllida e de gestioni amministrativa, collaborat cun su Sėndigu in su guvernu de su Comunu e improntat s’atividadi prōpia a is printzėpius de sa trasparčntzia e de sa eficatzidadi.

2.      Sa Giunta adotat totu is atus idōneus po acumpriri is obietivus e is finalidadis de s’Enti po su chi pertocat is inditus generalis e is detzionis aprovadas de su Consillu Comunali.

3.      Sa Giunta referrit dōnnia annu a su Consillu Comunali subra s’atividadi sua acumprida.

 

                       Artėculu 23

                       Giunta Comunali

1.      Sa Giunta est formada de su Sėndigu e de 4 Assessoris de is calis unu tenit puru sa cārriga de Vitze Sėndigu.

2.      Is Assessoris funt sceraus tra is Cunsilleris; podint essi nominaus puru Assessoris esternus a su Consillu, ma non prus de duus, s’importanti e chi tengiant is rechisidus de elegibilidadi a sa cārriga de consilleri comunali.

3.      Non podint essi nominaus Assessoris esternus cussus chi ant partecipau a is ųrtimas eletzionis comunalis e non ddus ant eletus.

4.      Is Assessoris esternus podint partecipai a is sčtzidas de su Consillu e de is commissionis consiliaris chena deretu de votu e chena balididadi po suu nųmeru legali de is riunionis. Podint atzedi a is informatzionis netzessārias po s’acumprimentu de su mandadu, ma non podint fai interrogatzionis o presentai motzionis. Podint partecipai a sa dibata ma non tenint deretu de votu.

5.      Non podint fai parti de sa Giunta Assessoris chi siant cojaus o parentis de 2° gradu.

 

                       Artėculu 24

                       Nōmina e revoca

1.      Su Vitze Sėndigu e is āterus cumponentis de sa Giunta funt nominaus de su Sėndigu e presentaus a su Consillu Comunali in sa primu sčtzida afatanti a is eletzionis.

2.      Su  Sėndigu podit revocai unu o prus Assessoris donendi.ndi comunicatzioni a su Consillu chi ddu depit cambiai intro de 15 diis. Is mōtivus de incompatibilidadi, positzioni e stadu giurėdicu  de is Assessoris funt disciplinadus de sa lei;

3.      Foras de sa revoca fata de su Sėndigu sa Giunta abarrat in cārriga finas a sa dė de sa proclamatzioni de is eletus in ocasioni de su Conillu Comunali.

 

            Artėculu 25

            Funtzionamentu de sa Giunta

 

1.      Sa Giunta est cunvocada e presčdida de su Sėndigu, chi coordinat e controllat s’atividadi de is  Assessoris e stabiliscit s’ōrdini de traballu de is riunionis, tenendi in cunsideru puru is argumentus propostus de is Assessoris.

2.      Is modalidadis de cunvocatzioni e de funtzionamentu de sa Giunta funt stabilidas a manera formali de sa matessi.

3.      Po sa balididadi de is sčtzidas serbit chi ddoi siant assumancu sa mitadi prus unu de is cumponentis e chi is deliberatzionis siant adotadas de sa majoria assoluta; chi ddoi at paridadi bincit su votu de su Sėndigu.

 

Artėculu 26

Cumpetčntzias

 

1.     Sa Giunta collāborat cun su Sėndigu in s’amministratzioni de su Comunu e acumprit is atus chi, in cunforma a sa lei e a custu Statutu, non siant riservaus a su Consillu e non siant de cumpetčntzia de su Sėndigu, de su Segretāriu Comunali, de  su diretori o de is responsābilis de is servėtzius comunalis.

2.     Sa Giunta ōperat a manera collegiali, donat atuatzioni a is inditus generalis espressaus de su Consillu e acumprit atividadis de proposta e de impčllida me is cunfrontus de su matessi.

3.     Sa Giunta in s’esercėtziu de is atributzionis de guvernu e de is funtzionis organizativas:

 

 

 

 

·        proponit a su Consillu Comunali is Regulamentus;

·        aprovat is progetus e is programmas esecutivus e totu is provedimentus chi non tenint impegnus de ispesa asuba su bilānciu e chi non siant riservaus de sa lei o de su regulamentu de contabilidadi a is responsābilis de is servėtzius comunalis ;

·        pentzat is líneas de inditu e aparíciat is propostas de provedimentus de sutapónniri a sa

determinatzioni de su Consillu;

·        fait fainas de initziativa, de impčllida e de acordu cun is órganus de partecipatzioni e de            decentramentu;

·        mudat is tarifas, in su mentris pentzat e proponit a su Consillu is critérius po sa     determinatzioni de cussas de istitutzioni noa;

·        nōminat is membrus de is Commissionis po is cuncursus pųblicus;

·        proponit is critérius generalis po sa cuntzessioni de soventzionis, contributus, sussídius e vantāgius económicus de dónnia arratza a entis e personas;

·        aprovat is regulamentus apitzus de s'ordinamentu de is ufítzius e de is servítzius arrispetendi is critérius generalis stabilius de su Consillu

·        fissat sa dí de cunvocatzioni de is comítzius po is referendum consultivus e apariciat  s'ufítziu comunali po is eletzionis, e a issu ddi donat s’incārrigu de acertai sa regolaridadi de su protzedimentu;

·        esércitat, chi ddoi at sa determinatzioni de is costus e de is fainas delegadas de sa Província, Regioni e Stadu candu no funt donadas a manera crara de sa lei o de su Statutu a āteru órganu;

·        aprovat is regulamentus apitzus de s'ordinamentu de is ufítzius e de is servítzius arrispetendu is critérius generalis stabilius de su Consillu;

·        decidit po controvérsias de cumpeténtzias funtzionalis ca iant a pódiri bessiri intra is órganus gestionalis de s'enti;

·        stabiliscit, segundu su regulamentu e is acordus detzentraus, is istandard e is cārrigus funtzionalis de traballu po misurai sa produtividadi de s’aparadu, intendiu su Diretori Generali, si nominau o su Segretāriu Comunali;

·        aprovat su P.E.G. subra proposta de su Diretori Generali, si nominau.

·        autorizat su Sėndigu a resisti in giudėtziu chi ddoi funt contierras chi pertocant su Comunu, innantis de is ōrganus giuditziārius.

 

TĖTULU III°

ISTITUTUS DE PARTETZIPATZIONI E DERETUS DE IS CITADINUS

 

CABU I°

PARTETZIPATZIONI E DETZENTRAMENTU

 

 

 

 

 

Artėculu 27

Partetzipatzioni popolari

1.     Su Comunu valorizat is fomas lėberas de assōtziu e promovit organismus de partecipatzioni popolari a s’amministratzioni locali.

2.     In su protzedimentu amministrativu chi pertocat s’adotzioni de atus relativus a situatzionis giurėdicas sugetivas a is interessaus benit assigurada sa partecipatzioni segundu is printzėpius stabilius de sa lei 7 austu 1990, nu.241.

3.     Su Consillu Comunali aprontat e aprovat unu regulamentu innoi funt desinnadas is formas e is modalidadis cun is calis is citadinus podint fai balli is deretus insoru e is mandus prevėdius de custu tėtulu.

 

CABU II°

ASSŌTZIUS E VOLONTĀRIAU

 

Artėculu 28

Assōtzius

1.     Su Comunu arreconnoscit e promovit is formas de Assōtzius chi s’agatant in su territōriu cosa sua.

2.     Po custu, sa Giunta comunali, a istāntzia de is interessaus, allistat is Assōtzius chi operant in su territōriu comunali, includias is setzionis localis de is assōtzius a rilevāntzia subracomunali.

3.     Po essi allistaus tocat chi s’Assōtziu portit in Comunu cōpia de su statutu e comunichit sa sea e su nōmini de su legali rapresentanti cosa sua.

4.     Non si arreconnoscint is Assōtzius segretus o cussus chi tenint caraterėsticas non cumpatibilis cun is inditus espressaus de sa Costitutzioni, de is normas vigentis e de custu Statutu.

5.     Su Comunu podit promovi e istituiri sa consulta de is Assōtzius.

6.     Su Comunu intzentivat sa costitutzioni de sa consulta de is antzianus e ndi promovit s’atividadi.

 

Artėculu 29

Deretu de is Assōtzius

1.      Dōnnia assōtziu allistada tenit su deretu, po mesu de su rapresentanti legali, de atzedi a is documentus de s’amministratzioni e de essi consultada subra is initziativas de s’Enti.

2.      Is scerus amministrativus chi cunditzionant s’atividadi de si assōtzius depint essi pretzedius de s’achirimentu de is parris espressaus de is ōrganus collegialis de is matessis.

3.      Is parris depint arribai a s’enti me is tčrminis stabilius in sa rechesta, ma non depint passai prus de dexi diis.

 

Artėculu 30

Contributus a is Assōtzius

1.      Su Comunu podit donai a is assōtzius chi non tenant iscopus de lucru, contributus econōmicus po s’acumprimentu de s’atividadi insoru.

2.      Su Comunu podit puru ponni a disponimentu de is assōtzius struturas benis e servėtzius a manera gratųita, ma cun una contributzioni poi s spesas chi ndi benint de s’impreu de is struturas.

3.      Is modalidadis po donai is contributus ddas stabiliscit su regulamentu apōsitu po assigurai a totu is assōtzius is matessis oportunidadis.

4.      Su comunu podit gestiti is servėtzius in collaboratzioni cun is assōtzius de volontāriau arreconnotas a livellu natzionali e allistadas in s’albu regionali,; s’atributzioni de is contributes e is modalidadis de collaboratzioni ant a essi stabilidas in regulamentu apōsitu.

5.      Is assōtzius chi ant arriciu is contributus in dinai de su Comunu depint redatzionai dōnnia annu unu rendicontu apōsitu po inditai s’impreu de su contributu.

 

Artėculu 31

Volontāriau

1.      Su Comunu promovit formas de voluntāriau po fai partetzipai sa populatzioni a atividadis chi melliorint sa calidadi de sa vida de is personas, pruschetotu de cussas in dificultadi.

2.      Su volontāriu at a podi donai su parri cosa sua subra is bilāncius e is programmas de s’Enti e collaborai a progetus.

3.      Su Comunu assigurat chi volontārius tengiant, po s’acumpriemntu de s’atividadi insoru, is mesus netzessārius e siant tutelau po is incidentis.

 

 

 

 

CABU III°

MODALIDADI DE PARTETZIPATZIONI

 

                                                                 Artėculu 32

                                                             Consultatzionis

1.      S’Amministratzioni Comunali podit cunvocai consultatzionis de sa popultzioni po achiriri parris e propostas subra s’atividadi amministrativa.

2.      Is formas de custas consultatzionis funt stabilidas in regulamentu apōsitu.

 

 

Artėculu 33

Preguntas

1.      Chinisisiat, puru si non residenti in su territōriu comunali, si podit indiritzai a is ōrganus de s’amministratzioni po preguntai unu interventu subra chistionis chi interssant a totus .

2.      S’arregorta de is adesionis podit essi fata a manera simpli, chena formalidadis, allegada a is rechestas indiritzadas a s’amministratzioni.

3.      A dōnnia pregunta is ufėtzius cumpetentis depint donai una risposta scrita.

4.      S’esāmini de totu is domandas ddu fait sa Giunta o su Consillu comunali chi depint donai risposta scrita intro de trinta diis.

5.      Totu is domandas indiritzadas a su Sėndigu subra argumentus chi pertocant s’atividadi de su Comunu depint arriciri  risposta scrita de su Sėndigu o de s’assessori cumpetetnti intro 30 diis de sa data de arricida.

 

 

 

 

Artėculu 34

Istāntzias e Propostas

1.      Si su nųmeru de is eletoris de su Comunu non inferiori a sessanta amostit a su Sėndigu istāntzias o propostas po s’adotzioni de atus amministrativus de cumpetčntzia de s’Enti e cutas propostas siant acraradas beni a manera pretzisa, su Sėndigu podit detzidi, otčnnidu su parri de is responsābilis de is servėtzius interessaus e de su Segretāriu comunali, de trasmiti sa proposta impari a is parris a s’Ōrganu cumpetenti e a is grupus chi ddoi funt in Consillu comunali intro de binti diis de sa arricida.

2.      S’ Ōrganu cumpetenti podit intendi is proponidoris e adotai is determinatzionis suas intro trinta diis de s’arricida de sa proposta.

3.      Is determinatzionis funt publicadas me is tretus apōsitus e funt comunicadas a is primus tres chi ant firmau sa proposta.

 

 

 

 

Artėculu 35

Referendum

1.     Me is matčrias de cumpetčntzia de su Consillu Comunali, foras de cussas prevėdias a su puntu sutzessivu, podint essi cunvocaus referendum consultivus, po achiriri su parri de sa populatzioni o referendum po s’abrogatzioni de provedimentus giai adotaus de su Consillu.

2.     Non si podint cunvocai referendum subra sa fināntzia comunali, is tributus localis e is tarifas, subra su personali e s’organizatzioni de is ufėtzius e de is servėtzius, is nomina e is atividadis amministrativas acapiadas a leis statalis o regionalis o candu, subra su matessi argumentu,  su referendum dd’ant giai fatu me is ųrtimus cincu annus.

3.     Is referendum consultivus o abrogativus ddus cunvocat su Sėndigu subra initziativa de su Consillu Comunali, assunta a majoria de assumancu 2/3 de is cumponentis  o subra rechesta de assumancu su 10% de is citadinus iscritus me is listas eletoralis.

4.     Su cuesitu da sutaponni a is eletoris depit essi simpli e si depit cumprendi luegus.

5.     Is referendum non si podint fai impari a āteras operatzionis de votu.

6.     Su Consillu Comunali aprovat unu regulamentu innoi si stabiliscint is protzeduras de ammissibilidadi, is modalidadis de arregorta de is firmas, s’acumprimentu de is consultatzionis, sa valididadi insoru e sa proclamatzioni de su resultau.

7.     Me is referendum abrogativus, s’aprovatzioni de sa proposta de referendum detčrminat sa caducatzioni de s’atu o de una parti de custu sutapostu a referendum, bālidu a pustis de sessanta diis de sa votatzioni. Intro custa data su Consillu Comunali adotat is provedimentus netzessārius po regolamentai is efetus de su referendum e sa disciplina chi cambiati s atus abrogaus in cunformidadi a cantu stabiliu de su referendum.

8.     Me is referendum consultivus su Consillu Comunali depit liai atu a manera formali de su resultau de su referendum intro de duus mesis de sa proclamazioni de is resultaus.

9.     Non si protzedit a is adempimentus de su comma pretzendenti si no at partzipau a is consultatzionis assumancu 1/3 de is citadinus chi tenint deretu a su votu.

10. Si sa proposta, sutaposta a referendum, dda aprovat sa majoria assoluta de is chi tenint deretu de votu, su Consillu Comunali non podit assumi detzisionis chi cuntrastant cun sa proposta.

Artėculu 36

Atzessu a is atus

1.     Is citadinus tenint su deretu de atzedi a is documentus amministrativus segundu is modalidadis prevėdias de su regulamentu.

2.     Non si podint consultai is atus chi funt decraraus riservaus de is disponimentus legislativus. In su regulamentu funt inditadas is categorias de documentus chi non si podnt consultai po tutelai sa persona, salvu chi netzessāriu po s’acumprimentu de s’atividadi amministrativa

3.     Si is atus non si podint consultai depint essi nomenaus is artėculus de lei chi ndi proibiscint  s’atzessu.

4.     Su regulamentu stabiliscit is tempus e is modalidadis po esercitai is deretus prevėdius in custu artėculu.

 

 

Artėculu 37

Deretu a s’ informatzioni

1.     Totu is atus de s’Amministratzioni, foras de cussus chi tenint su destinatāriu determinadu, funt pųblicus e depint essi divulgaus.

2.     Sa publicatzioni si fait ponendi is documentus in unu spātziu apōsitu in s’intrada de su Comunu aici chi totus ddus podint biri.

3.     A s’afissioni nci pensat su Segretāriu Comunali chi, po mesu de unu missu, averiguat chi sa publicatzioni siat fata.

4.     Is atus chi tenint destinatāriu determinadu depint essi notificaus a s’interessau.

5.     Is ordināntzias de su Sėndigu, is cunferimentus de contributus a entis e assōtzius depint essi publicaus.

6.     Po is atus prus importantis, inditaus in su regulamentu, sa divulgatzioni depit essi manna e fata beni.

 

CABU IV°

DEFENSORI TZĖVICU

 

Artėculu 38

Nōmina

1.      Su Defensori Tzėvicu ddu nominat su Consillu Comunali, salvu chi non siat scerau in cunventzioni cun āterus comunus, a scrutėniu segretu e a majoria de 2/3 de is Consilleris.

2.      Sa dessinnatzioni de su Defensori Tzėvicu si depit fai tra personas chi po esperičntzia donint garantzia de cumpetčntzia giurėdico amministrativa.

3.      Su Defensori Tzėvicu abarrati in cārriga cantu su Consillu chi dd’at eletu e esercitati s funtzionis suas finas a s’aposentamentu de su sutzessori.

4.      Non podit essi nominau Defensori Tzėvicu:

a) chi non podit essi eletu comenti a Consilleri Comunali.

b) is parlamentaris, is Consilleris regionalis, provintzialis e comunalis, is membrus de su comitau de controllu, is ministrus de cultu.

c) cussus chi fiant candidaus me is eletzionis pretzedentis politica o amministrativas comunalis, provintzialis o regionalis.

d) is dipendentis de su Comunu, in servėtziu o in indennidadi de fine traballu de assumancu 5. annus, is amministradoris e is dipendentis de personas giurėdicas, entis, istitutzionis e aziendas chi tenint cuntratus cin s’Amministratzioni Comunali.

e) chi dōnat prestatzionis de traballu autōnumu a s’Amminsitratzioni Comunali.

f) chi siat cojau o parenti intro su de tres gradu cun is amministratdoris de su Comunu, is dipendentis suus, o su Segretāriu Comunali.

 

 

 

 

 

Artėculu 39

Decadčntzia

1.      Su Defensori Tzėvicu perdit s’incārrigu suu si ddoi at una sitautatzioni chi ndi impediscit sa nōmina o si issu sighit a manera privada causas chi pertocant s’Amminsitratzioni Comunali.

2.      Sa decadčntzia dda pronuntziat su Consillu Comunali.

3.      Su Defensori Tzėvicu podit essi revocau po motivus gravis cun deliberatzioni assunta a majoria de is 2/3 de is Consilleris.

4.      In ipōtesi de revoca, de decadčntzia o dimissionis in antis de sa scadčntzia de s’incārrigu, at a essi su Consillu Comunali a providi.

 

            Artėculu 40

Funtzionis

1.      Su Defensori Tzėvicu tenit su cōmpitu de intervenni me is ōrganus e is ufėtzius de su Comunu po assigurai chi custu Statutu e is regulamentus comunalis siant rispetaus impari a is deretus  de is citadinus italianus e strāngius.

2.      Su Defensori Tzėvicu depit intervenni in segus a rechesta de is interessaus o po initziativa prōpia, dōnnia borta chi, a parri suu, ant violau sa lei, su statutu o is regulamentus.

3.      Su Defensori Tzėvicu depit providi a manera chi sa violatzioni siat eliminada e podit donai cunsillus e inditus a sa parti ofčndia aici chi custa potzat tutelai is deretus e is interessus suus segundu sa lei.

4.      Su Defensori Tzėvicu depit puru vigilai po fai arreconnosci a totu is citadinus is matessis deretus.

5.      Su Defensori Tzėvicu depit essi disponėbili cun totu is chi ddu circant.

 

 

Artėculu 41

Facultadis e mandus

1.      S’ufėtziu de su Defensori Tzėvicu tenit sa sea in localis postus a disponimentu de s’Amministratzioni Comunali, impari a is atretzaduras netzessārias po s’acumprimentu de s’incārrigu suu.

2.      Su Defensori Tzėvicu, in s’acumprimentu de su mandadu cosa sua, podit consultai is atus e is documentus de s’Amministratzioni Comunali e de is cuntzessionārius de is servėtzius pųblicus.

3.      Issu in prus podit cunvocai su responsābili de su servėtziu interessau e ddi domandai documentus, novas, acararamentus, chena su segretu de ufėtziu.

4.      Su Defensori Tzėvicu torrat a nai intro de trinta diis s’čsitu de s’atividadi sua, a boxi o cun relata scrita, a su citadinu chi si dd’at domandau e inditat a is ōrganus comunalis o a sa Magistradura is illegitimidadis e is ritardus chi at atzertau.

5.      Su Defensori Tzėvicu podit puru invitai s’ōrganu cumpetenti a adotai is atus amministrativus chi ritennit oportunus.

6.      Su Defensori Tzėvicu tenit sa facultadi, comenti a garanti de s’imparzialidadi e de s’andamentu giustu de is atividadis de sa P.A., chena deretu de votu, de partetzipai a is sčtzidas pųblicas de is Commissionis de cuncursu, astas pųblicas, apaltus. Po custu depit essi avisau in tempus subra sa data de custas  riunionis.

 

Artėculu 42

Relatzioni annuali

1.      Su Defensori Tzėvicu aprontat dōnnia annu, intro su mesi de martzu, sa relata subra s’atividadi acumprida in s’annu pretzedenti, inditendi totu is atividadis sighidas e  is problemas agataus e donendi consillus po ddus eliminai.

2.      Su Defensori Tzėvicu in sa relata podit puru fai propostas po melliorai su funtzionamentu de s’atividadi amministrativa e s’efitzčntzia de is servėtzius pųblicus, assigurendi s’imparzialidadi me is decisionis.

3.      Sa relata depit essi posta in s’Albu Pretōriu, imbiada a totus is Consilleris comunalis e discųtia intro trinta diis in Consillu Comunali.

4.      Dōnnia borta chi ddu ritennit oportunu su Defensori Tzėvicu podit inditai is situatzionis chi non andat beni a su Sėndigu chi aici ddas podit portai in Consillu Comunali, intro de trinta diis.

 

Artėculu 43

Indennidadi de funtzionI

1.      A su Defensori Tzėvicu ddi spetat un’indennidadi de funtzioni e s’importu si stabiliscit a s’atu de sa nōmina.

 

 

 

 

CABU V°

PROTZEDIMENTU AMMINISTRATIVU

 

 

 

Artėculu 44

Deretu de interventu me is protzedimentus

1.      Chinisisat tengiat deretu o siat interessau in unu protzedimentu amministrativu tenit sa facultadi de intervenni.

2.      S’Amministratzioni comunali depit fai sciri su nōmini de su Funtzionāriu responsābili de sa protzedura, de su chi depit pigai is decisionis e de su tčrmini intro su cali depint essi adotadas.

 

 

Artėculu 45

Protzedimentus a istāntzia de parti

1.      Si ddoi funt protzedimentus a istāntzia de parti su sugetu chi at presentau s’istāntzia podit domandai a su Funtzionāriu o a s’amministradori chi si depit pronuntziai subra sa chistioni, de podi chistionai.

2.      Su Funtzionāriu o s’amministradori depint ascurtai s’interessau intro de trinta diis de sa rechesta o intro su tčrmini stabiliu in su regulamentu.

3.      A dōnnia istāntzia presentada po otenni chi unu atu o provedimentu amministrativu siat ufitzializau, si depit donai riposta oportuna a manera scrita intro su tčrmini stabiliu de su regulamentu.

4.      Si su provedimentu rechestu creat prōblemas a āterus sugetus, su Funtzionāriu responsābili ddus depit informai. 

5.      Custus sugetus podint imbiai a s’amministratzioni istāntzias, memōrias, propostas e documentus  intro de cuėndixi diis de s’arricida de sa comunicatzioni.

 

 

Artėculu 46

Protzedimentus a impčllida de ufėtziu  

1.      Si ddoi funt protzedimentus a impčllida de ufėtziu su Funtzionāriu responsābili ndi depit donai comunicatzioni a is sugetus chi tenint deretu o siant interessaus in s’adotzioni de s’atu amministrativu, inditendi su tčrmini non prus pagu de cuėndixi diis, intro su cali is interessaus podint presentai istāntzias, memōrias, propostas e documentus.

2.      Is sugetus interessaus podint puru preguntai de essi ascurtaus de su Funtzionāriu responsābili.

3.      Si is interessaus funt medas sa comunicatzioni si podit fai cun sa publicatzioni in cunforma a s’art. 38 de su Statutu.

 

 

Artėculu 47

Determinatzioni de su contenutu de s’atu

1.      In custu casu abisōngiat chi custu acōrdiu siat nau in sa premissa e ca su contenutu de su matessi acōrdiu potzat assigurai su pųblicu interessi e s’impartzialidadi de s’amministratzioni.

 

 

TĖTULU IV°

ATIVIDADI AMMINISTRATIVA

 

Artėculu 48

Obietivus de s’atividadi amministrativa

1.      Su Comunu uniformat s’atividadi amministrativa prōpia a is printzėpius de democratzia, de partetzipatzioni, de trasparčntzia, eficatzidadi, economitzidadi e semplicidadi de is protzeduras.

2.      Is ōrganus istitutzionalis de su Comunu e is dipendentis responsābilis de is servėtzius  depint providi a is istāntzias de is interessaus me is modalidadis e tčriminis stabilius de sa lei, de custu statutu e de is regulamentus de atuatzioni.

3.      Su Comunu, po soddisfai is esigčntzias de is citadinus, atuat is formas de partetzipatzioni previdias de custu statutu, e puru is formas de cooperatzioni cun āterus Comunus e cun sa Provėntzia.

 

Artėculu 49

Servėtzius pųblicus comunalis

1.      Su Comunu podit istituiri e gestiri servėtzius pųblicus chi tenint po ogetu sa produtzioni de benis o servėtzius o atividadis chi promovint su svilupu econōmicu e tzėvili de sa comunidadi sua.

2.      Is servėtzius chi si podint gestiri cun deretu de privativa ddus stabiliscit sa lei.

 

Artėculu 50

Formas de gestioni de is servėtzius pųblicus 

1.      Su Consillu Comunali podit deliberai s’istitutzioni e s ‘esercėtziu de is servėtzius pųblicus me is formas chi sighint:

a)     In economia si su servėtziu non netzessitat de una istitutzioni.

b)     In cuntzessioni a terzus si ddoi funt arrexonis tčcnicas, econōmicas o de oportunidadi sotziali.

c)     Po mesu de azienda speciali puru po sa gestioni de servėtzius de importāntzia econōmica e imprenditoriali.

d)     Po mesu de istituzioni, po s’esercėtziu de is servėtzius sotzialis chena rillevāntzia imprenditoriali;

e)     Po mesu de sotziedadis po atzionis

 

 

 

 

 

 

 

 

Artėculu 51

Aziendas specialis  

1.      Su Consillu Comunali podit deliberai sa costitutzioni de aziendas specialis, chi tenint personalidadi giurėdica e autonomia de gestioni e ndi aprovat su statutu.

2.      Is aziendas specialis uniformant is atividadis insoru a is critčrius de trasparčntzia, eficatzidadi, economitzidadi e tenint s’ōbligu de s’aparixadura finantziāria e econōmica de persighiri cun s’echilibriu de is costus e de is guadāngius.

3.      Is servėtzius de cumpetčntzia de is aziendas specialis podint essi esercitaus puru foras de su territōriu comunali, fata chi siat sa sterridura de acordus chi potzant assigurai s’economicidadi e melliorai  sa calidadi de is servėtzius.

 

Artėculu 52

Strutura de is aziendas specialis 

1.      Su Statutu de is aziendas specialis ndi disciplinat sa strutura, su funtzionamentu, is atividadis e is controllus.

2.      Funt ōrganus de is aziendas specialis su Consillu de amministratzioni, su Presidenti, su diretori e su collčgiu de revisioni.

3.      Su Presidenti e is amministradoris de is aziendas specialis funt nominaus de su Sėndigu tra is personas chi tenint is rechisidus de elegibilidadi a consilleri comunali e chi tenint cumpetčntzia tčcnica o amministrativa po is istųdius fatus,  po is funtzionis acumpridas in aziendas pųblicas o privadas o po is incārrigus tentus.

4.      Sa cārriga de diretori si assumit cun cuncursu pųblicu, salvu me is casus prevėdius de su T.U. 2578/25 innoi si podit protzedit cun sa tzerriada dereta.

5.      Su Consillu Comunali nōminat su collčgiu de is revisoris de is contus, dōnat su capitali de dotatzioni e detčrminat is inditus e is finalidadis de s’amministratzioni de is aziendas, e puru is critčrius generalis po determinai is tarifas po su gosamentu de is benis e de is servėtzius.

6.      Su Consillu Comunali aprovat puru i bilāncius annualis e de is āterus annus, is programmas e su contu consuntivu de is aziendas specialis e esercitat sa vigilāntzia asuba s’atividadi insoru.

7.      Is amministradoris de is aziendas specialis podint essi revocaus sceti si ddoi funt violatzionis gravis de sa lei, o disformidadis averiguadas me is cunfrontus de is finalidadis de s’amministratzioni aprovadas de su Consillu Comunali.

 

Artėculu 53

Istitutzionis   

1.      Is istitutzionis funt organismus strumentalis de su Comunu, chi non tenint personalidadi giurėdica ma sceti autonomia de gestioni.

2.      Funt ōrganus de is istitutzionis su Consillu de amministratzioni, su Presidenti e su diretori.

3.      Is ōrganus de is istitutzionis funt nominaus de su Sėndigu chi ddus podit revocai po violatzionis gravis de sa lei.

4.      Su Consillu Comunali detčrminat is inditus e is finalidadis de s’amministratzioni de is istitutzionis, inclųdius is critčrius generalis po determinai is tarifas po sa fruitzioni de is benis o servėtzius, aprovat is bilāncius annualis e de is āterus annus, is programmas e su contu consuntivu de is istituztionis e esecitat sa vigilāntzia asuba s’atividadi insoru.

5.      Su Consillu de amministratzioni providit a sa gestioni de s’istitutzioni deliberendi po su chi pertocat is finalidadis e is inditus aprovaus de su Consillu Comunali e segundu is modalidadis organizativas e funtzionalis de su regulamentu.

6.      Su regulamentu podit previdi puru formas de partecipatzioni de is citadinus o de is impitadoris a sa gestioni o a su controllu de s’istitutzioni.

 

Artėculu 54

Sotziedadis po atzionis o a responsabilidadi limitada    

1.      Su Consillu Comunali podit aprovai sa partecipatzioni de s’Enti a sotziedadis po atzionis o a responsābilidadi limitada po sa gestioni de is servėtzius pųblicus, providendi  puru a s’istitutzioni insoru.

2.      Si ddoi funt servėtzius pųblicus de importāntzia primāria po sa partecipatzioni de su Comunu, impari a cussa de āterus entis pųblicus, at a depi essi a majoria.

3.      S’atu costitutivu, su statutu o s’achistu de cuotas o atzionis depint essi aprovaus de su Consillu Comunali e depit essi assigurada sa rapresentāntzia de is sugetus pųblicus me is ōrganus de amministratzioni.

4.      Su Comunu scerat is rapresentantis prōpius tra is sugetus de cumpetčntzia tčcnica e professionali e in s’acumprimentu de is atus de gestioni cunsiderat is interessus de is impitadoris.

5.      Is Consilleris comunalis non podint essi nominaus me is consillus de amministratzioni de is sotziedadis po atzionis o a responsabilidadi limitada.

6.      Su Sėndigu o unu delegau cosa sua partecipat a s’Assemblea de is sōtzius in rapresentāntzia de s’Enti.

7.      Su Consillu Comunali providit a averiguai dōnnia annu s’andamentu de sa sotziedadi po atzionis o a responsabilidadi limitada e controllat chi s’interessi de sa colletividadi siat tutelau.

Artėculu 55

             Cunventzionis

1.      Su Consillu Comunali, asuba  proposta de sa Giunta, delėberat  cunventzionis apōsitas cun amministratzionis statalis e āterus entis pųblicus e privaus, po donai a manera coordinada servėtzius pųblicus.

2.      Is cunventzionis depint stabiliri is finalidadis, sa durada, sa consultatzioni de is chi faint is cuntratus, is raportus finantziārius insoru e is ōbligus e garantzias.

 

 

 

Artėculu 56

Cunsōrtzius

1.      Su Comunu podit partecipai a sa costitutzioni de cunsōrtzius cun āterus entis localis po sa gestioni impari de unu o prus servėtziu segundu is normas previdias po is aziendas specialis.

2.      Po custu su Consillu Comunali aprovat una cunventzioni impari a su statutu de su cunsōrtziu.

3.      Sa cunventzioni previdit po su cunsōrtziu  s’ōbligu de imbiai a su Comunu is documentus de importu mannu chi ant a depi essi publicaus comenti inditau in s’art. 38, comma 2, de custu statutu.

4.      Su Sėndigu fait parti de s’Assemblea de su cunsōrtziu cun responsabilidadi paris a sa cuota de partecipatzioni inditada de sa conventzioni e de su statutu de su cunsōrtziu.

 

 

Artėculu 57

Acordus de programma

1.      Su Sėndigu po atuai ōperas, interventus, o programmas de interventu chi rechedint, po sa realizatzioni insoru, s’atzioni coordinada de su Comunu e de is āterus sugetus pųblicus, segundu sa cumpetčntzia primāria de su Comunu, promovit sa serrada de unu acordu de programma po assigurai su coordinamentu de is atzionis e po determinai is tempus, is modalidadis, su finantziamentu e dōnnia āteru acumprimentu.

2.      S’acordu de programma s’acumprit cun su cunsensu de su Presidenti de sa Regioni, de su Presidenti de sa Provėntzia e de is Sėndigus de is amministratzionis interessadas in una cunferčntzia apōsita.

3.      Si s’acordu benit adotau cun decretu de su Presidneti de sa Regioni e si ddoi funt mudas de is istrumentus urbanėsticus, s’adesioni de su Sėndigu a su matessi depit essi ratificada de su Consillu Comunali intro de trinta diis.

 

TĖTULU V°

UFĖTZIUS E PERSONALI

 

CABU I°

UFĖTZIUS

 

Artėculu 58

Printzėpius struturalis e organizativus

1.      S’amministratzioni de su Comunu s’acumprit cun su persighimentu de is obietivus specificus e depit essi improntada asuba is printzėpius chi sighint.

a.      Un’organizatzioni de su traballu po progetus, obietivus e programmas;

b.      S’anālisi de sa produtividadi e de is cārrigus funtzionalis de traballu e su gradu de eficatzidadi de s’atividadi acumprida de dōnnia elementu.

c.       S’individuatzioni de responsabilidadi acapiada a s’autonomia decisionali de is sugetus;

d.      Su superamentu de sa pratzidura rėgida de is cumpetčntzias in s’organizatzioni de su traballu po s’acumprimentu de sa flessibilidadi māssima de is struturas e de su personali cun sa collaboratzioni tra is ufėtzius.

 

Artėculu 59

Organizatzioni de is ufėtzius e de su personali  

1.      Su Comunu disciplinat cun atus apōsitus sa dotatzioni orgānica de su personali e in cunformidadi a is normas de custu statutu, s’organizatzioni de is ufėtzius e de is servėtzius segundu sa pratzidura tra funtzioni polėtica e de controllu donada a su Consillu Comunali, a su Sėndigu e a sa Giunta e funtzioni de gestioni amministrativa atribuida a su diretori generali (si nominau), a su segretāriu comunali e a is responsābilis de is ufėtzius e de is servėtzius.

2.      Is ufėtzius funt organizaus segundu is printzėpius de autonomia, trasparčntzia e eficatzidadi e critčrius de funtzionalidadi, economicidadi de gestioni e flessibilidadi de sa strutura.

3.      Is servėtzius e is ufėtzius ōperant segundu is esigčntzias de is citadinus, aparicendi s’atividadi amministrativa insoru e is servėtzius donaus, averiguendi chi currispundant a is bisōngius e a s’economicidadi.

4.      Is orārius de is servėtzius abertus a su pųblicu funt stabilius a manera de sodisfai is esigčntzias de totu is citadinus.

 

Artėculu 60

Regulamentu de is ufėtzius e de is servėtzius  

1.      Su Comunu po mesu de su regulamentu de organizatzioni stabiliscit is normas generalis po s’organizatzioni e su funtzionamentu de is ufėtzius e is atributzionis e is responsabilidadis de dōnnia strutura organizativa, is raportus tra is ufėtzius e is servėtzius.

2.      Is regulamentus si uniformant a su printzėpiu segundu su cali a is ōrganus de guvernu si atribuiscit sa funtzioni polėtica de inditu e de controllu, comenti a potestadi po stabiliri in autonomia  is obietivus e is finalidadis de s’atzioni amministrativa in dōnnia setori e de ndi averiguai s’acumprimentu; a su diretori, a su segretāriu comunali e a is funtzionārius  responsābilis ddis spetat, po s’acumprimentu de is obietivus donaus, su cōmpitu de inditai is obietivus prus operativus e sa gestioni amministrativa, tčcnica e contābili segundu is printzėpius de professionalidadi e responsabilidadi.

3.      S’organizatzioni de su Comunu s’acumprit in unidadis operativas chi funt postas impari, segundu critčrius de omogeneidadi, in struturas prus mannas, comenti dispostu de su Regulamentu apōsitu puru impreendi struturas trasversalis.

4.      Su Comunu arricit e aplicat is acōrdius colletivus natzionalis aprovaus me is formas de lei e tutelat s’organizatzioni lėbera sindacali de is dipendentis istipulendi cun is rapresentāntzias sindacalis is acōrdius colletivus detzentraus segundu is normas de lei in vigčntzia.

 

 

 

 

Artėculu 61

Deretus e doveris de is dipendentis

1.      Is dipendentis comunalis, incuadraus me is ruolus orgānicus e ordinaus segundu is categorias in cunformidadi a sa disciplina generali de su stadu giurėdicu e su tratamentu econōmicu de su personali stabiliu de sa lei e de is acōrdius colletivus natzionalis, acumprint s’atividadi insoru a su servėtziu in s’interessi de is citadinus.

2.      Dōnnia dipendenti comunali depit acumpriri cun curretesa e prontesa is incārrigus de cumpetčntzia de is ufėzius e servėtzius in su rispetu de is cumpetčntzias de is ruolus rispetivus po acumpriri is obietivus donaus. Issu est puru responsābili a manera dereta me is cunfrontus de su diretori (si nominau), su segretāriu comunali, su responsābili de is ufėtzius e de is servėtzius e s’amministratzioni de is atus fatus e de is resultaus cunsighidus in s’esercėtziu de is funtzionis prōpias.

3.      Su regulamentu orgānicu detčrminat is cunditzionis e is modalidadis cun is calis su Comunu promovit s’agiornamentu professionali de su personali, assigurat cunditzionis de traballu idōneas a preservai sa saludi e s’integridadi fėsica assigurendi sa libertadi e is deretus sindacalis.

4.      S’aprovatzioni de is ruolus  de is tributus e de is cānonis e s’istipulatzioni, in rapresentāntzia de s’Enti, de is cuntratus giai aprovaus, spetat a su personali responsābili de is āreas e de is servėtzius, in su rispetu de is inditus donaus de su Sėndigu, de su diretori e de is ōrganus collegialis.

5.      Su personali providit puru a donai is autorizatzionis commercialis, de politzia amministrativa, de cuntzessionis edilitzias e  de is ordināntzias urgentis.

 

 

CABU II°

PERSONALI DIRIGENTI E DIRETIVU

 

Artėculu 62

Diretori generali

1.      Su Comunu si podit cunventzionai cun āterus Entis localis chi tengiant assumancu prus de 15.000 abitantis po nominai unu Diretori Generali.

2.      S’incārrigu depit essi donau a una persona cumpetenti e cun esperičntzia professionali, chi non fetzat parti de su personali e po unu periodu de tempus chi no propassit cussu de su mandadu amministrativu de su Sėndigu.

3.      Sa cunventzioni disciplinat is modalidadis de nōmina de su Diretori Generali, is rechisidus rechestus, is mōtivus de acabu de s’incārrigu, is critčrius po sa determinatzioni de su tratamentu econōmicu e de sa pretzidura de is costus tra is Entis cunventzionaus e totu su netzessāriu po ndi disciplinai su raportu de traballu e is prestatzionis, regulendi is su mentris puru is raportus cun su Segretāriu Comunali.

4.      Candu sa cunventzioni no arresultat istipulada po su servėtziu de Diretzioni Generali, su Sėndigu podit atribuiri is funtzionis relativas a su Segretāriu Comunali.

 

 

Artėculu 63

Cōmpitus de su diretori generali

1.      Su Diretori Generali providit a atuai is inditus e is obietivus stabilius de is ōrganus de guvernu de s’Enti segundu is diretivas chi dd’at a donai su Sėndigu.

2.      Su Diretori Generali subraintendit a sa gestioni e coordinat is atividadis de is responsābilis de is ufėtzius e de is servėtzius, po mesu de diretivas, disponimentus e āteras formas de coordinamentu in su rispetu de is autonomias e de is prerogativas de is matessis.

3.      Sa durada de s’incārrigu non podit propassai cussa de su mandadu eletorali de su Sėndigu chi ddu podit revocai fata chi siat delėbera de sa Giunta Comunali si no arrennescit a acumpriri is obietivus inditaus o si ddoi funt cuntrastus cun is lėneas de polėtica amministrativa de sa Giunta, o trascurāntzia gravi.

 

Artėculu 64

Funtzionis de su diretori generali  

1.     Su Diretori Generali predisponit sa proposta de pianu esecutivu de gestioni e de su pianu de is obietivus prevėdiu de is normas de sa contabilidadi, asuba is inditus donaus de su Sėndigu e de sa Giunta Comunali.

2.     Issu, a manera particulari, esercitat custas funtzionis:

a) aparėciat, segundu is diretivas donadas de su Sėndigu, is programmas organizativus o de atuatzioni.

b) organizat e gestiscit su personali;

c) averėguat s’eficatzidadi de s’atividadi de is ufėtzius e de su personali;

d) promovit is protzedimentus disciplinaris me is cunfrontus de is responsābilis de is ufėtzius e de is servėtzius e adotat is santzionis comenti prevėdiu in su regulamentu.

e) autorizat is missionis, is prestatzionis de traballu istraordināriu, is permissus de is responsābilis de servėtziu;

f) emitit is atus de escutzioni de is deliberatzionis non demandaus a sa cumpetčntzia de su Sėndigu o de is responsābilis de servėtziu;

g) gestiscit is protzessus de mobilidadi de su personali tra is setoris;

h) torrat a esaminai donnia annu, intendius is responsābilis de is servėtzius, s’organizatzioni de s’Enti e de su personali chi ddoi traballat, proponendi a sa Giunta e a su Sėndigu provedimentus;

i) promovit is protzedimentus e adotat is atus de cumpetčntzia de is responsābilis de is servėtzius chi custus funt assentis, fata chi siat istrutōria de su servėtziu cumpetenti.

j) promovit e arresistit a is pretus e tenit su poteri de cuntziliai e circai un’acōrdiu.

 

 

 

 

 

Artėculu 65

Responsābilis de is ufėtzius e de is servėtzius 

1.      Su Sėndigu inditat e dōnat a is funtzionārius chi tenint cualifica giusta  e capatzidadis is incārrigus de diretzioni de is ufėtzius e de is servėtzius.

2.      Is incārrigus de diretzioni de is ufėtzius e de is servėtzius tenint una durada temporānea e non podint superai cussa de su mandadu eletorali de su Sėndigu chi ddus at donaus e podint essi revocaus in antis candu prevėdiu de sa lei e de is regulamnetus de s’Enti.

3.      Su provedimentu de revoca si assumit si ddoi at unu pretu cun su funtzionāriu interessau segundu is modalidadis inditadas in su regulamentu asuba s’ordinamentu de is ufėtzius e de is servėtzius e in su rispetu de is normas de is acōrdius colletivus de traballu.

4.      Su Comunu si podit assotziai cun āterus Entis Localis po acumpriri impari is funtzionis amministrativas

5.      Is responsābilis de is ufėtzius e de is servėtzius providint a organizai is ufėtzius e is servėtzius a issus atribuis segudu is inditus chi su Diretori Generali ddis at donau, si nominau, deghino de su Segretāriu Comunali e segundu is diretivas donadas de su Sėndigu e de sa Giunta Comunali.

6.      Issus po su chi pertocat is cumpetčntzias atribuidas depint gestiri s’atividadi de s’Enti e atuai is inditus, acumpriri is obietivus donaus de su Diretori Generali.

 

Artėculu 66

Funtzionis de is responsābilis de is ufėtzius e de is servėtzius

1.      Is responsābilis de is ufėtzius e de is servėtzius stipulant is cuntratus po contu de s’Enti, aprovant is ruolus de is tributes e de is cānonis, gestiscint is protzeduras de apaltu e de cuncursu e providint a is atus de gestioni finantziāria, inclųdius is impinnus de spesa si su dinai ddu tenit su responsābili de servėtziu e candu sighint is delėberas de inditu de sa Giunta.

2.      Issus providint puru a donai is autorizatzionis e acumprint puru is funtzionis chi sighint:

a) funt a capu de is commissionis de gara e de cuncursu e assumint is responsabilidadis de is protzedimentus relatives;

b) donant is atestatzionis e is certificatzionis;

c) faint is comunicatzionis, is verbalis, is difidas e totu is atus chi pertocant sa manifestatzioni de giudėtziu e de connoscčntzia;

d) providint a autenticai e legalizai is atus;

e) pronuntziant is ordināntzias po ndi sciusciai is edifėcius abusivus;

f) emitint is ordināntzias po pagai is santzionis amministrativas e disponint is santzionis atzessōrias segundu is diretivas donadas de su Sėndigu,

h) promoint is protzedimentus disciplinaris me is cunfrontus de su personali sutapostu a issus e adotant is santzionis segundu is normas de lei;

i) providint a donai esecutzioni immediata a is deliberatzionis de sa Giunta e de su Consillu;

j) donant a su Diretoti (si nominau) segundu su regulamentu de contabilidadiis elementus po apariciai sa proposta de su pianu esecutivu de gestioni;

K) autorizant is prestatzionis de traballu straordināriu, is fčrias, is recuperus, is missionis de su personali dipendenti segundu is diretivas donadas de su Diretori Generali;

l) cuntzedint is litzčntzias a is obietoris de cuscičntziachi traballant in su Comunu;

m) acrarant a su Diretori Generali poita non ant acumpriu is obietivus a issus donaus.

3. Su Sėndigu podit delegai a is responsābilis de is ufėtzius e de is servėtzius āteras funtzionis non prevėdias de su statute e de is regulamentus, donendi is diretivas po s’acumprimentu insoru.

4. Is atus de is responsābilis de is servėtzius non podint essi revocaus de su Sėndigu.

5. Si su traballu non benit acumpriu o ddoi funt ritardus su Sėndigu dōnat unu tčrmine de tempus po acabbai su traballu e incarrigat su segretāriu comunali de apariciai is atus, si ddoi at mancāntzias.

6. Si ddoi funt provedimentus me is cunfrontus de su funtzionāriu chi no at acumpriu s’incārrigu donau, su Sėndigu ddi podit revocai sa responsabilidadi de servėtziu.

7. Is responsābilis de is ufėtzius e de is servėtzius assigurant:

a) s’atuazioni puntuali de is programmas e de is obietivus.

b) s’impinnu netzessāriu po connosci is problemas e coordinai is atividadis tčcnicas o specificas po acumpriri is obietivus, po traballai mellus totus impari ponendi a disponimentu de totus is capatzidadis professionalis prōpias.

c) s’organizatzioni de su traballu superendi sa cuntzetzioni setoriali bčcia cun cussa aziendali flessibili.

d) su coordinamentu de su traballu po s’acumprimentu de is obietivus po mesu de s’eficatzidadi e s’economitzidadi.

8.Is responsābilis de is servėtzius collaborant cun su segretāriu comunali a su coordinamentu de is interventus  netzessārius po atuai is programmas, is obietivus e is atividadis de s’enti, studiant e proponint a su segretāriu is semplificatzionis de is protzeduras e is innovatzionis teconologicas cunsideradas ųtilis po organizai mellus su traballu.

 

Artėculu 67

Incārrigus dirgentzialis e de specializatzioni manna

1.      Sa Giunta Comunali, me is formas, meis limiti e is modalidadis prevėdias de sa lei, e de su regulamentu asuba s’ordinamnetu de is servėtzius, podit deliberai foras de sa dotatzioni orgānica s’assuntzioni cun cuntratu a tempus determinadu de personali dirigenziali o de specializatzioni manna si tra is dipendentis de s’Enti non ddoi funt giai  professionaliadis anālogas.

2.      Si ddoi at unu postu lėberu, me is formas e cun ismodalidadis prevėdias de su regulamentu, si podit donai sa titularidadi de ufėtzius e servėtzius a personali assuntu cun cuntratu a tempus determinadu, in cunforma a s’art. 6, comma 4 de sa lei 127/97.

3.      Is cuntratus a tempus determinadu non podint essi mudaus in temous indeterminadu, foras si ddu permitant normas de lei apōsitas.

 

Artėculu 68

Collaboratzionis esternas

1.      Su Regulamentu podit previdi collaboratzionis esternas cun unu raportu de traballu autōnomu po obietivus determinaus e cun cunventzionis a tčrmini.

2.      Is normas regolamentaris po doni is incārrigus de collaboratzioni a sugetus foras de s’amministratzioni ndi depint stabiliri sa durada, chi no at a podi essi de prus de cussa de su programma, e is critčrius po sa determinatzioni de su tratamentu econōmicu chi ddi pertocat.

 

Artėculu 69

Ufėtziu de inditu e de controllu

1.      Su Regulamentu podit previdi sa costitutzioni de Ufėtzius a is dipendčntzias de su Sėndigu, de sa Giunta Comunali o de is Assessoris, po s’sercėtziu de is funtzionis de inditu e de controllu atribuidas de sa lei, me is ufėtzius ddoi traballant is dipendentis de s’Enti o collaboratoris assuntus a tempus determinau si s’Enti non siat in dificultadis econōmicas, art. 45 de su D.L.gs.vu 504/92.

 

 

 

CABU III°

SU SEGRETĀRIU COMUNALI

 

Artėculu 70

Segretāriu Comunali

Su Segretāriu Comunali, scerau in s’albu apōsitu,  ddu nominat su Sėndigu e de custu dipendit.

1.      Su Consillu Comunali podit aprovai cunventzionis cun āterus comunus po sa gestioni de s’Ufėtziu de su Segretāriu Comunali.

2.      Su stadu giurėdicu e su tratamentu econōmicu de su Segretāriu Comunali ddus stabiliscit sa lei e sa cuntratatzioni colletiva.

3.      Su Segretāriu Comunali podit essi revocau de s’incārrigu candu ddu stabiliscit sa lei.

 

Artėculu 71

Funtzionis de su segretāriu comunali

1.      A su Segretāriu Comunali ddi spetant cōmpitus de collaboratzioni, consulčntzia e assistčntzia me is cunfrontus de is ōrganus de su Comunu in cunformidadi a s’atzioni amministrativa, a is leis, a su statutu e a is regulamentus.

2.      Su Segretāriu Comunali assigurat su suportu giurėdicu netzessāriu, cussu  amministrativu e de consulčntzia me is decisionis de is ōrganus istitutzionalis, cun parris scritus e a boxi, e si preguntau, puru cun su vistu de cunformidadi po dōnnia atu.

3.      Su Segretāriu Comunali partecipat cun funtzionis consultivas e de assistčntzia a is riunionis de su Consillu Comunali e de sa Giunta e ndi  redatzionat is verbalis.

4.      Su Segretāriu Comunali podit partecipai a is Commissioni de stųdiu e de traballu chi si faint intro de s’Enti e, cun s’autorizatzioni de su Sėndigu, a cussas esternas.

5.      Su Segretāriu Comunali subraintendit a s’acumprimentu de is funtzionis de is responsābilis de is ufėtzius e de is servėtzius e ndi coordinat s’atividadi, segundu is diretivas donadas de su Sėndigu.

6.      Po assigurai chi s’atzioni amministrativa siat acumprida beni in totu is setoris, su Segretāriu Comunali inditat, asuba proposta de is responsābilis de is ufėtzius e de is servėtzius e in acōrdiu cun s’Amministratzioni, is modalidadis po semplificai is protzeduras amministrativas e adotat is diretivas operativas; aprontat propostas asuba s’organizatzioni e sa gestioni e informat su Sėndigu si ddoi funt irregolaridadis po adotai is provedimentus chi serbint.

7.      Su Segretāriu Comunali adotat provedimentus cun rilevāntzia esterna chi ballit po totu is setoris.

8.      Su Segretāriu est su capu de su personali e ndi tenit sa responsabilidadi..

9.      Su Segretāriu tenit sa diretzioni de sa strutura operativa de s’Enti segundu is modalidadis e is diretivads donadas de su Sėndigu, in su rispetu de s’autonōma responsabilidadi de su setori de is responsābilis de is ufėtzius.

10.  Su Segretāriu Comunali arricit de is Consilleris is rechestas po trasmit is deliberatzionis de su Consillu e de sa Giunta sutapostas a controllu segundu s’art. 29 de sa lei regionali 13 de idas 1994, nu. 38 coordinada cun sa lei regionali 13 gennāriu 1995, nu. 4 comenti mudau de sa lei regionali 24 friaxu 1998, nu. 7.

11.  Issu presiedit s’ufėtziu comunali po is eletzionis e arricit is dimissionis de su Sėndigu, de is Assessoris o de is Consilleris e puru is propostas de rčvoca e sa motzioni de discunfiāntzia.

12.  Su Segretāriu Comunali aprontat is cuntratus de su Comunu, innoi s’Enti est parti, candu siat netzessāria s’assistčntzia de unu notāriu, e autčnticat is crituras privadas e is atus in s’interessi de s’Enti.

13.  Si ddoi at puru su Diretori Generali is atributzionis Segretāriu Comunaliant a essi inditadas imapri a sa nōmina de su Diretori, po ddus fai traballai in acōrdiu in su rispetu de is ruolus autōnumus de totu e duus.

14.  In prus de is funtzionis prevėdias de sa lei e de su statutu, a su Segretārius podint essi donaus, cun provedimentu de su Sėndigu, puru cōmpitus particularis o atributzionis po sa gestioni de s’Enti si ddoi funt esigčntzias organizzativa chi ddu rechedint.

15.  Su Segretāriu in s’acumprimentu de is funtzionis cosa sua impreat sa strutura, is servėtzius e su personali de s’Enti.

 

 

Artėculu 72

Vitze segretāriu comunali

1.      Tra su personali ddoi podi essi puru unu Vitze Segretāriu Comunali po s’acumprimentu de funtzionis vicārias de su Segretāriu Comunali e po sa sostitutzioni cosa sua chi custau ammancat.

2.      Su Vitze Segretāriu Comunali, si nominau, podit partetzipai a is sčtzidas de sa Giunta e de su Consillu comenti a collaboratori de su Segretāriu.

 

 

CABU IV°

SA RESPONSABILIDADI

 

Artėculu 73

Responsabilidadi me is cunfrontus de su comunu

1.      Is amministradoris e is dipendentis comunalis depint rimborsai su Comunu si ddoi at dannus po violatzionis de ōbligus de servėtziu.

2.      Su Sėndigu, su Segretāriu Comunali, su responsābili de su servėtziu chi s’acatant o benint a sciri de custas violatzionis ddu depint denunciai a su Procuradori de sa Corte de is Contus, inditendi totu is elementus arregortus po atzertai sa responsabilidadi e sa determinatzioni de is dannus.

3.      Si su dannu dd’at fatu su Segretāriu Comunali o unu responsābili de servėtziu sa denųntzia dda depit fai su Sėndigu.

Artėculu 74

Responsabilidadi me is cunfrontus de is āterus

1.      Is amministradoris, su Segretāriu, su diretori e is dipendentis comunalis chi, in s’acumprimentu de is funtzionis insoru atribuidas de is leis o de is regulamentus fatzant dannu a āterus, depint rimediai a su dannu issus e totu.

2.      Si su Comunu at pagau su dannu fatu de s’amministradori, de su segretāriu o de su dipendenti, si torrat a fai asuba de custus segundu cantu inditau in s’artėculu pretzedenti.

3.      Sa responsabilidadi personali de s’amministradori, de su Segretāriu, de su Diretori o de su dipendenti chi at violau is deretus de ia āterus sussistit siat si cun adotzioni de atus siat cun omissionis.

4.      Candu sa violatzioni de su deretu ndi bengiat de atus o operatzionis de is ōrganus collegialis de su Comunu, funt responsābilis su Presidneti e is membrus de su collčgiu chi ant partecipau a s’atu. No ddoi at responsabilidadi poi s chi ant fatu scriri in su verbali ca non fiant de acōrdiu.

 

 

 

 

 

Artėculu 75

Responsabilidadi de is contābilis

1.      Su tesoreri e dōnnia āteru contābili chi apat manixau dinai de su Comunu o siat incarrigau de sa gestioni de is benis comunalis depi torrai contu de sa gestioni chi ndi fait e tenit sa responsabilidadi comenti inditau de is normas de lei e de regulamentu.

 

 

 

CABU V°

FINĀNTZIA E CONTABILIDADI

 

Artėculu 76

Ordinamentu

1.      S’ordinamentu de sa fināntzia de su Comunu spetat a sa lei e, intro de is lėmitis de issa prevėdius, de su regulamentu.

2.      Po su chi pertocat sa fināntzia pųblica su Comunu est titolari de autonomia finantziāria costituida de risorsas prōpias o trasferidas.

3.      Su Comunu in cunformidadi a is leis vigentis in matčria est puru titolari de potestadi impositiva autōnoma po su chi pertocat is impostas e is tarifas e tenit unu patrimōniu prōpiu.

 

Artėculu 77

Atividadi finantziāria de su comunu  

1.      Is intradas finantziārias de su Comunu funt costituidas de is impostas prōpias, aditzionalis e cumpartecipatzionis a impostas de s’erāriu e regionalis, tassas e deretus poi s servėtzius pųblicus, trasferimentus de s’erāriu e regionalis, āteras intradas prōpias puru de tipu patrimoniali, risorsas po investimentus e de dōnnia ātera intrada po lei o po regulamentu.

2.      Is trasferimentus de s’erāriu serbint po assigurai is servėtzius pųblicus comunalis indispensābilis; is intradas fiscalis finantziant is servėtzius pųblicus cunsideraus netzessārius po su svilupu de sa comunidadi e ammanniant sa contributzioni de s’erāriu po donai is servėtzius indispensābilis.

3.      Sa lei dōnat a su Comunu sa facultadi de istituiri, annullai e regolamentai, cun deliberatzioni de su consillu, is impostas, is tassas e is tarifas.

4.      Su Comunu stabiliscit is impostas cunsiderendi is capacidadis contributivas de is sugetus passivus segundu is printzipius de progressividadi stabilius de sa Costitutzioni e aplicat is tarifas circhendi de agiudai is categorias prus dčbilis de sa populatzioni.

 

 

 

 

 

Artėculu 78

Amministratzioni de is benis comunalis   

1.      Disponit sa cumpiladura de s’imbentāriu de is benis demanialis e patrimonialis de su Comunu de averiguai dōnnia annu e su Segretāriu Comunali impari a su ragionieri de su Comunu ndi funt responsābilis de totu is modificatzionis afatantis e de allogai is documentus chi pertocant su patrimōniu.

2.      Is benis patrimonialis comunalis no impreaus in prōpiu e non destinaus a funtzionis sotzialis in cunformidadi a su tėtulu segundu de custu statutu depint essi donaus in afitu; is benis demanialis podint essi cuntzčdius in impreu cun tarifa stabilida de sa Giunta Comunali. Custus benis podint essi donaus puru in comodatu gratųitu po sa promotzioni de atividadis sotzialis e de ocupatzioni, candu prevėdiu in su regulamentu apōsitu.

3.      Su dinai chi ndi benit de bčndida (alienatzioni) de benis, donatzionis, pagamentas depint essi impreaus in tėtulus nominativus de su Stadu, po pagai dčpidus,  po melliorai su patrimōniu o po realizai ōperas pųblicas.

 

Artėculu 79

Bilānciu comunali

1.      S’ordinamentu contābili de su Comunu spetat a sa lei de su Stadu e me is lėmitis donaus de custa, a su regulamentu de contabilidadi.

2.      Sa gestioni finantziāria de su Comunu s’acumprit segundu su bilānciu annuali de previsioni redatzionau cun cumpetčntzia e deliberau de su Consillu Comunali intro is tčrminis stabilius de sa lei, segundu is printzėpius de sa universalidadi, unidadi, annualidadi, veridicidadi, publicidadi, integridadi e de sa paridadi econōmica e finantziāria.

3.      Su bilānciu e is allegaus prescritus de sa lei depint essi redatzionaus a manera de ndi permiti sa letura po programmas, servėtzius e interventus.

4.      Is impinnus de spesa, po essi eficatzis, depint tenni su vistu (parri) de regularidadi contābili chi atestat sa cobertura finantziāria apronatu de su responsābili de su servėtziu finantziāriu. Postu su vistu s’atu adotau est esecutivu.

 

Artėculu 80

Rendicontu de sa gestioni

1.      Is fatus gestionalis funt apretziaus po mesu de sa contabilidadi finantziāria e econōmica e dimostarus in su rendicontu chi includit su contu de bilānciu e su contu econōmicu e su contu de su patrimōniu.

2.      Su rendicontu ddu deliberat su Consillu Comunali intro de su 30 de lāmpadas de s’annu afatanti.

3.      Sa Giunta Comunali allegada a su rendicontu una relata chi inditat is valutatzionis de eficatzitadi de s’atzioni acumprida segundu is resultaus otčnnidus, is programmas e is costus tentus, e segundu sa relata fata de su collčgiu de is revisoris de is contus.

 

Artėculu 81

Atividadi contratuali

1.       Su Comunu, po s’acumprimentu de is finalidadis istitutzionalis cosa sua, providit cun s’impreu de cuntratus a is apaltus de is traballus, a sa frunidura de benis e servėtzius, a is achistus a tėtulu onerosu, a is pčrmutas e a is locatzionis.

2.       In antis de s’istėpula de is cuntratus su responsābili de su protzedimentu de spesa depit aprontai sa determinatzioni.

3.       Sa determinatzioni depit inditai sa finalidadi chi cun su contratu si bolit persighiri, s’ogetu, sa forma e is clāusolas ritčnnidas essentzialis e puru is modalidadis de scera de su contraenti segundu is diponimentus in vigčntzia.

 

Artėculu 82

Collčgiu de is revisoris de is contus

1.      Su Consillu Comunali eligit su collčgiu de is revsoris de is contus segundu is critčrius stabilius de sa lei.

2.      S’ōrganu de revisioni tenit si deretu de atzessu a is atus e a is documentus de s’Enti, durat in cārriga tres annus, si podit torrai a eligi po una borta sceti e si podit revocai po inacumprimentu e puru candu ddoi funt mōtivus gravis chi strobant s’acumprimentu de su mandau.

3.      S’ōrganu de revisioni collāborat cun su Consillu Comunali in sa funtzioni cosa sua de controllu e de indiritzu, esčrcitat sa vigilāntzia asuba sa regolaridadi contābili e finantziāria de sa gestioni de s’Enti e averiguat sa currispondčntzia de su rendicontu a is risultāntzias de sa gestioni, aprontendi relata apōsita, chi acumpangiat sa proposta de deliberatzioni consiliari de su rendicontu de bilānciu.

4.      In sa relata subra inditada s’ōrganu de revisioni dōnat parris e propostas po melliorai s’eficatzidadi, sa produtividadi e sa economicidadi de sa gestioni.

5.      S’ōrganu de revisioni, si ddoi funt irregolaridadis gravis in sa gestioni de s’Enti, ddu narat luegus a su Consillu.

6.      S’ōrganu de revisioni cunfirmat is atestatzionis cosa sua e acumprit is doveris cun sa diligčntzia de su mandatāriu e de su babbu bonu de famėlia.

 

Artėculu 83

Tesorerėa

1.     Su Comunu tenit unu servėtziu de tesorerėa chi includit:

a)     sa coberantza de totu is intradas, de pertenčntzia comunali, pagadas de is depitoris segundu is ōrdinis de incassu e is listas de cārrigu e de su cuntzessionāriu de su servėtziu de coberantza de is tributus;

b)     sa coberantza de calisisiat ātera summa chi ddi spetat de sa cali su tesoreri ndi depint donai comunicatzioni a s’Enti intro de dexi diis;

c)     sa pagamenta de is ispesas ordinadas po mesu de mandaus de pagamenta intro is limiti de is istantziamentus de bilānciu e de is fondus de cassa disponėbilis;

d)     sa pagamenta puru si non ddoi funt  custus mandaus, de is ratas de ammortamentu de is mųtuus, de is contributus previdentzialis e de is āteras summas stabilias de sa lei;

2.Is raportus de su Comunu cun su tesoreri ddus regulat sa lei, su regulamentu de contabilidadi e puru sa cunventzioni apōsita.

 

Artėculu 84

Controllu econōmicu de sa gestioni

1.     Is responsābilis de is ufėtzius e de is servėtzius podint essi sceraus po acumpriri operatzionis de controllu econōmicu-finantziāriu po averiguai sa currispondčntzia de sa gestioni de su dinai a issus donau de su bilānciu e is obietivus inditaus de sa Giunta e de su Consillu.

2.     Is operatzionis acumpridas e is resultaus insoru funt descritas in unu verbali chi, impair cun is osservatzionis prōpias, si dōnat a s’Assessori cumpetenti chi ndi chistionat a sa Giunta po is provedimentus de cumpetčntzia chi s’iant a podi adotai, intčndiu su collčgiu de is revisoris.

 

TĖTULU VI°

DISPONIMENTUS DIFERENTIS

 

Artėculu 85

Initziativas po mudai is ircoscrizioni provintzialis

1.      Su Comunu esercitat s’initziativa po mudai is circoscritzionis Provintzialis art. 133 de sa Costitutzioni, cunsiderendi is normas donadas de sa Regioni.

2.      S’initziativa depit essi assunta cun deliberatzioni aprovada a majoria assoluta de is Consilleris sceraus, foras de ātera majoria prevėdia de sa lei regionali.

 

Artėculu 86

Parris obligatōrius

1. Su Comunu depit domandai is parris prescritus de calisisiat norma chi tengiat fortza de lei po sa programmatzioni, progetatzioni e esecutzioni de ōperas pųblicas, in cunformidadi a s’art. 16 commas 1-4, de sa lei 7 austu 1990 nu. 241, mudau de s’art. 17, comma 24, de sa lei 127/97.

2. Passadas 45 diis, su Comunu podit non cunsiderai su parri.

 

 

 

 

 

 

 

Artėculu 87

Is regulamentus

       1.Su Consillu Comunali adotat is regulamentus prevėdius de sa Lei e de custu statutu a majoria      

          assoluta de is cumponentis prōpius.

2. In antis de ddus adotai is ischemas de regulamentu funt depositaus po 15 diis in s’ufėtziu de segreteria de s’enti  e si ndi depit donai avisu a totus e si depit publicai in s’albu pretōriu, po assiguari sa partecipatzioni de totus a s’informatzioni.

3. Su regulamentu si pubica a pustis de s’adotzioni cosa sua, po 15 diis, in s’albu pretōriu comunali e, tčnnidu su vistu de ligitimidadi, bessit esecutivu a pustis de 15 diis de sa data de  publicatzioni, foras de disponimentus diferentis.

 

NORMAS TRASNSITŌRIAS E FINALIS

 

Artėculu 88

Intrada in vigčntzia de su statutu

1. Su Statutu Comunali, adotau segundu sa lei, intrat in vigčntzia sa de trinta dė a pustis de sa publicatzioni cosa sua in s’Albu Pretōriu Comunali.

2. Cun s’intrada in vigčntzia de su Statutu acabbat s’aplicatzioni de su regimi transitōriu.

3. Is modificatzionis a su statutu ddas podi proponni su Consillu cun deliberatzionis adotadas de sa Giunta Comunali o subra rechesta de unu o prus consilleris. Su Sėndigu ndi curat s’imbiu a totu is consilleris de is propostas naradas in antis e de is allegaus insoru assumancu dexi diis in antis de sa sčtzida innoi is matessis ant a essi esaminadas.

4. Su Consillu Comunali stabiliscit is modalidadis po fai connosci su statutu a totu is citadinus chi bivint in su comunu e a is āterus entis e personas giurėdicas chi ddoi funt, donendi su cōmpitu a sa Giunta.

 

 

 

  Comunu de Serrenti - Ufėtziu de sa Lėngua Sarda

                                                                                          Tradusidura fata de s’Operadora Linguėstica Dott.ssa Monica Lampis

Lei 482/1999

 

 

COMUNU DE SERRENTI

Provėntzia de su Campidanu de Mesu

 

mesi de friaxu– febbraio 2015

AVISU PŲBLICU PROGETU “HOME CARE PREMIUM” ASSISTČNTZIA IN DOMU

Iscadčntzia po presentai is domandas: cenābara su 27 de friaxu 2015

Si fait sciri a totu is interessaus ca ant publicau su Bandu chi pertocat su progetu “Home Care Premium 2014”

RECHISIDUS PO PRESENTAI SA DOMANDA

1.essi dipendentis e pensionaus pųblicus, impitadoris de sa gestioni Inps – ex Inpdap o familiaris insoru de primu gradu cun bisōngiu de assistčntzia;

2. essi residentis me unu de is Comunus de su Plus distretu e Seddori;

3. essi arreconnotus comenti a Rechedidoris o Beneficiārius, candu si presentat sa domanda de asistčntzia, est a nai essi allistaus in sa banca datus de s’INPS comenti a impitadoris. Is chi non funt in sa lista depint fai in antis s’iscritzioni.

 

ISCRITZIONI IN BANCA DATUS

Is interessaus podint fai s’iscritzioni cumpilendi su mōdulu “Iscritzioni in banca datus” chi si podit scarrigai de su giassu internet de s’ INPS in sa setzioni “Modulistica” o ddus podint pigai ins u Sportellu Sotziali po s’Informatzioni e s’Assistčntzia Familiari, in bia Villasanta 17, Seddori. Su mōdulu si ativada cracchendi asuba sa tipologia de su richiedenti: Fillu o ōrfanu de iscritu o pensionau, pobiddu o mulleri, tutori, amministradori de sustentu.

Cun su mōdulu ddoi depit essi puru una cōpia de unu documentu de identidadi bālidu.

 

INNOI PORTAI SA DOMANDA

Sa domanda si podit portai in su Sportellu de Assistčntzia Familiari, bia Villasanta 17, Seddori o si podit cumpilai on line in su giassu de s’inps, utilizendi su CŌDIXI PIN ONLINE.

 

DOCUMENTUS DE ACAPIAI A SA DOMANDA

-su modellu nou ISEE 2015;

-Documentu de identidadi bālidu de su Richiedenti o de su Responsābili de su Progetu (si diferenti de su Richiedenti);

-Tessera sanitāria de su Richiedenti o de su Responsābili de su Progetu.

CABU IV

SA RESPONSABILIDADI

 

Artėculu 73

RESPONSABILIDADI ME IS CUNFRONTUS DE SU COMUNU

1.      Is amministradoris e is dipendentis comunalis depint rimborsai su Comunu si ddoi at dannus po violatzionis de ōbligus de servėtziu.

2.      Su Sėndigu, su Segretāriu Comunali, su responsābili de su servėtziu chi s’acatant o benint a sciri de custas violatzionis ddu depint denunciai a su Procuradori de sa Corte de is Contus, inditendi totu is elementus arregortus po atzertai sa responsabilidadi e sa determinatzioni de is dannus.

3.      Si su dannu dd’at fatu su Segretāriu Comunali o unu responsābili de servėtziu sa denųntzia dda depit fai su Sėndigu.

Artėculu 74

RESPONSABILIDADI ME IS CUNFRONTUS DE IS ĀTERUS

1.      Is amministradoris, su Segretāriu, su diretori e is dipendentis comunalis chi, in s’acumprimentu de is funtzionis insoru atribuidas de is leis o de is regulamentus fatzant dannu a āterus, depint rimediai a su dannu issus e totu.

2.      Si su Comunu at pagau su dannu fatu de s’amministradori, de su segretāriu o de su dipendenti, si torrat a fai asuba de custus segundu cantu inditau in s’artėculu pretzedenti.

3.      Sa responsabilidadi personali de s’amministradori, de su Segretāriu, de su Diretori o de su dipendenti chi at violau is deretus de ia āterus sussistit siat si cun adotzioni de atus siat cun omissionis.

4.      Candu sa violatzioni de su deretu ndi bengiat de atus o operatzionis de is ōrganus collegialis de su Comunu, funt responsābilis su Presidneti e is membrus de su collčgiu chi ant partecipau a s’atu. No ddoi at responsabilidadi poi s chi ant fatu scriri in su verbali ca non fiant de acōrdiu.

 

Artėculu 75

RESPONSABILIDADI DE IS CONTĀBILIS

1.      Su tesoreri e dōnnia āteru contābili chi apat manixau dinai de su Comunu o siat incarrigau de sa gestioni de is benis comunalis depi torrai contu de sa gestioni chi ndi fait e tenit sa responsabilidadi comenti inditau de is normas de lei e de regulamentu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CABU V

FINĀNTZIA E CONTABILIDADI

 

Artėculu 76

ORDINAMENTU

1.      S’ordinamentu de sa fināntzia de su Comunu spetat a sa lei e, intro de is lėmitis de issa prevėdius, de su regulamentu.

2.      Po su chi pertocat sa fināntzia pųblica su Comunu est titolari de autonomia finantziāria costituida de risorsas prōpias o trasferidas.

3.      Su Comunu in cunformidadi a is leis vigentis in matčria est puru titolari de potestadi impositiva autōnoma po su chi pertocat is impostas e is tarifas e tenit unu patrimōniu prōpiu.

 

Artėculu 77

ATIVIDADI FINANTZIĀRIA DE SU COMUNU  

1.      Is intradas finantziārias de su Comunu funt costituidas de is impostas prōpias, aditzionalis e cumpartecipatzionis a impostas de s’erāriu e regionalis, tassas e deretus poi s servėtzius pųblicus, trasferimentus de s’erāriu e regionalis, āteras intradas prōpias puru de tipu patrimoniali, risorsas po investimentus e de dōnnia ātera intrada po lei o po regulamentu.

2.      Is trasferimentus de s’erāriu serbint po assigurai is servėtzius pųblicus comunalis indispensābilis; is intradas fiscalis finantziant is servėtzius pųblicus cunsideraus netzessārius po su svilupu de sa comunidadi e ammanniant sa contributzioni de s’erāriu po donai is servėtzius indispensābilis.

3.      Sa lei dōnat a su Comunu sa facultadi de istituiri, annullai e regolamentai, cun deliberatzioni de su consillu, is impostas, is tassas e is tarifas.

4.      Su Comunu stabiliscit is impostas cunsiderendi is capacidadis contributivas de is sugetus passivus segundu is printzipius de progressividadi stabilius de sa Costitutzioni e aplicat is tarifas circhendi de agiudai is categorias prus dčbilis de sa populatzioni.

 

Artėculu 78

AMMINISTRATZIONI DE IS BENIS COMUNALIS   

1.      Disponit sa cumpiladura de s’imbentāriu de is benis demanialis e patrimonialis de su Comunu de averiguai dōnnia annu e su Segretāriu Comunali impari a su ragionieri de su Comunu ndi funt responsābilis de totu is modificatzionis afatantis e de allogai is documentus chi pertocant su patrimōniu.

2.      Is benis patrimonialis comunalis no impreaus in prōpiu e non destinaus a funtzionis sotzialis in cunformidadi a su tėtulu segundu de custu statutu depint essi donaus in afitu; is benis demanialis podint essi cuntzčdius in impreu cun tarifa stabilida de sa Giunta Comunali. Custus benis podint essi donaus puru in comodatu gratųitu po sa promotzioni de atividadis sotzialis e de ocupatzioni, candu prevėdiu in su regulamentu apōsitu.

3.      Su dinai chi ndi benit de bčndida (alienatzioni) de benis, donatzionis, pagamentas depint essi impreaus in tėtulus nominativus de su Stadu, po pagai dčpidus,  po melliorai su patrimōniu o po realizai ōperas pųblicas.

 

Artėculu 79

BILĀNCIU COMUNALI

1.      S’ordinamentu contābili de su Comunu spetat a sa lei de su Stadu e me is lėmitis donaus de custa, a su regulamentu de contabilidadi.

2.      Sa gestioni finantziāria de su Comunu s’acumprit segundu su bilānciu annuali de previsioni redatzionau cun cumpetčntzia e deliberau de su Consillu Comunali intro is tčrminis stabilius de sa lei, segundu is printzėpius de sa universalidadi, unidadi, annualidadi, veridicidadi, publicidadi, integridadi e de sa paridadi econōmica e finantziāria.

3.      Su bilānciu e is allegaus prescritus de sa lei depint essi redatzionaus a manera de ndi permiti sa letura po programmas, servėtzius e interventus.

4.      Is impinnus de spesa, po essi eficatzis, depint tenni su vistu (parri) de regularidadi contābili chi atestat sa cobertura finantziāria apronatu de su responsābili de su servėtziu finantziāriu. Postu su vistu s’atu adotau est esecutivu.

 

COMUNU DE SERRENTI

Provėntzia de su Campidanu de Mesu

 

mesi de gennārgiu – gennaio 2015

BANDU PO ASSIGNAI IS TERRENUS CHI S’AGATANT IN SU PIANU DE ZONA PO S’EDILĖTZIA ECONŌMICA E POPULARI IN LOCALIDADI SANT’ANTONI APROVAU  DE IS LEIS 18 ABRILI 1962 nu. 167 E 22 LADĀMINI 1971 nu. 865 E MODIFICATZIONIS IMBENIENTIS.

SU RESPONSĀBILI DE IS SERVĖTZIUS TČCNICUS

In esecutzioni de sa determinatzioni prōpia nu. 10/38 de su 02.02.2015;

In esecutzioni de sa deliberatzioni de sa Giunta Munitzipali nu. 67 de su 29.08.2014;

In esecutzioni de sa deliberatzioni de su Consillu Comunali nu. 5 de su 18.01.2002;

In cunformidadi de su Regulamentu po cuntzedi is āreas includėas in su pianu de zona in localidadi Sant’Antoni aprovau cun delėbera C.C. nu.39 de su 5.7.2000, fatu esecutivu de su CO.RE.CO de Casteddu in sa sčtzida de su 2.8.2000° su nu. 2561, mudau cun delėbera C.C. nu. 2 de su 23.01.2015;

DISPONIT

Sa publicatzioni de custu bandu:

 

ART. 1

Si cunvocat unu cuncursu pųblicu po cuntzedi is lotus innoi si podit costruiri chi s’agatant in su Pianu de Zona in localidadi Sant’Antoni, chi allacanat cun sa bidda e cun bia Natzionali.

 

Is lotus ant a essi donaus a impresas, sotziedadis, cooperativas o professionistas po s’acumprimentu de s’atividadi insoru, bastat chi tengiant s’atrezadura tčcnica netzessāria e idōnea a su logu. Is lotus disponėbilis funt 2 .

 

ART. 2

MODALIDADI DE PARTETZIPATZIONI

Sa domanda, in paperi chena bullu, si depit fai cumpilendi su mōdulu apōsitu chi agatais in s’ufėtziu comunali o chi podeis scarrigai de su giassu internet de su Comunu de Serrenti, in busta serrada e portada a su protocollu comunali intro de 30 diis de sa data de publicatzioni de custu bandu o imbiada po racumandada A.R.

ART. 3

RECHISIDUS PO OTENNI IS LOTUS

Po otenni is lotus inditaus in custu bandu si depint tenni custus rechisidus:

-         Residčntzia de su meri de s’impresa assumancu unu annu in su Comunu de Serrenti;

-         Chi no siant ni proprietārius ni titolaris in su Comunu de Serrenti de āteras āreas idoneas po realizai atividadis.

-         Siant iscritus a sa C.C.I.A.A.

-         Non tengiat a cārrigu protzeduras de fallimentu.

-         Siant in rčgula con totu is normas po aberri s’atividadi.

Is rechisidus si depint allegai a sa domanda cun una autocertificatzioni sutascrita de su rapresentanti legali, in cunformidadi cun is art. 46 e 47 de su D.P.R. 28.12.2000 nu. 445.

 

ART. 4

ALLEGAUS A SA DOMANDA

Po is cooperativas sa domanda depit essi fata de su Presidenti, cun is allegaus chi sighint:

-         Cōpia de su Statutu de sa cooperativa;

-         Cōpia de s’atu chi inditat sa calidadi de Presidenti.

 

A sa domanda si depit allegai unu pianu finantziāriu de investimentu de s’atividadi chi si bolit realizai inditendi is postus nous de traballu chi si ipotizant.

 

ART. 5

CUMPENSU DE SA TZESSIONI DE IS ĀREAS E MODALIDADI DE PAGAMENTA

Sa pagamenta po s’achistu de is āreas  si podit fai in contantis o a ratas. Po āteras informatzionis is chi funt interessaus si podint indiritzai a sa Segreteria Comunali me is oras de ufėtziu.

 

                        Su Responsābili de su Servėtziu

                        Ing. Alberto Atzeni

 

 

SERVĖTZIU SOTZIALI

Ufėtziu Istrutzioni Pųblica

 

BANDU DE CUNCURSU PO SA FORNIDURA GRATŲITA O MESUGRATŲITA DE IS LIBRUS DE SCOLA PO IS ISTUDIANTIS DE SA SCOLA SEGUNDĀRIA DE I E II GRADU, ANNU SCOLĀSTICU 2014/2015. CONTRIBUTUS  DE SA RAS.

 

SU RESPONSĀBILI DE SU SERVĖTZIU

In cunformidadi a is diretivas de s’art. 27 L.448/98, de su D.P.C.M. 320/99 cumenti mudau e integrau de su D-P.C.M. nu. 226/2000, e in s’acumprimentu de sa deliberatzioni de sa Giunta Regionali nu. 42/38 de su 16.10.13.

PŲBLICAT

custu bandu po sa frunidura gratųita o mesugratųita de is librus de scola a is istudiantis chi frecuentant sa Scola segundāria de I° e II° gradu A.S. 2014/2015 e chi funt residentis in su territōriu comunali.

Importu assignau de sa RAS € 8.123,78.

Art. 1

De su contributu ndi podint ponni a disponimentu su babbu e sa mama (o chini tenit sa pātria potestade) de is  istudiantis, is matessis si funt de edade magiore e frecuentant sa scola segundāria de I e II gradu, e faint parti de famėlias cun s’ Indicadori de sa Situatzioni Econōmica Ecuivalenti (ISEE) chi arresultit prus pagu o uguali a € 14.650.00, contau asuba sa dichiaratzioni de is rčditus presentada in su 2014, in cunforma a is D.Lgs.vus 109/98 e 130/2000.

Art.2

Sa domanda depit  cumpilada in su modellu apōsitu “B” chi agatais siat in sa Biblioteca siat in s’ufėtziu URP  e chi podeis puru scarrigai de su giassu internet www.comune.serrenti.ca.it e at a depi tenni allegada totu sa documentatzioni chi sighit:

·        Tzertificatzioni ISEE emėtia de is ufėtzius autorizaus;

·        Dichiaratzioni sustitutiva de atu notōriu in allegau “C” relativa a is ispesas fatas e innoi s’allegat sa documentatzioni fiscali chi cumprovat sa spesa decrarada.

·        Lista de is librus de comprai, donada de sa scola po s’annu realativu a sa classi frecuentada chi at a depi essi presentada sceti a s’Ufėtziu Protocollu de su Comunu in s’orāriu de abertura a su pųblicu intro de su 16 DE FRIAXU 2015 data de scadčntzia.

 

 

Is domandas depint essi cumpiladas beni e in dōnnia parti,  inclųdia cussa de su nųmeru de telčfonu chi iat a podi serbiri po integrai sa documentatzioni chi mancat.

Su personali est a disponimentu in sa biblioteca comunali po s’agiudai a cumpilai sa domanda e po  acrarai dudas; podeis telefonai 07091519236-0709159155 deghinō una mail a biblio.serrenti@tiscali.it.

Art.3

S’Importu de su rimbursu at a essi detzidiu de sa Giunta Comunali cun atu apōsitu segundu is rechestas bālidas presentadas e su dinai donau de sa RAS;

Art.4

Su Responsābili de su Servėtziu at a averiguai asuba sa beridade de su chi est stčtiu decrarau e at a podi, in dōnnia momentu, bogai a foras is domandas chi funt arribadas tradu e cumpiladas mali.

Nisciuna spesa at a podi essi pagada chena sa presentatzioni de sa documentatzioni fiscali bālida. 

 

                                                                                                 SU RESPONSĀBILI DE SU SERVĖTZIU

Cossu M.Giuseppina

 

 

CONSULTATZIONI PIANU 2015-2017

AVISU PŲBLICU

AVISU DE PUBLICATZIONI PO SA CONSULTATZIONI PŲBLICA PO AGIORNAI SU PROGRAMMA TRIENNALI PO SA TRASPARČNTZIA E S’INTEGRIDADI DE SU COMUNU DE SERRENTI 2015-2017

 

Su Comunu de Serrenti sutaponnit a consultatzioni pųblica su Programma Triennali po sa Trasparčntzia e s’Integridadi 2015-2017 chi at a essi adotau intro su 31 de gennārgiu 2015 cun deliberatzioni de sa Giunta Comunali e chi mudat, ammānniat e agiornat  cussu de su 2014-2016. Po assigurai una partecipatzioni manna a custa consultatzioni si invitant totu is citadinus, is Assōtzius chi faint is interessus de totus,  is Organizatzionis de categoria e cussas sindacalis chi ddoi funt in su territōriu de su Comunu de Serrenti, po arraxonai impari asuba su Pianu.

Is propostas de muda, indiritzadas a su Responsābili po sa Trasparčntzia, depint essi presentadas, utilizendi su mōdulu apōsitu, intro de cenābura su 28 de gennārgiu 2015, a manu in s’Ufėtziu Protocollu de su Comunu o po mesu de PEC o racumandada A/R.

 

 

MANIFESTATZIONI DE INTERESSI PO ATIVIDADI

DE DOCČNTZIA PO IS IMPRESAS DE SERRENTI

Art. 1 –Ogetu

S’Amministratzioni Comunali de Serrenti bolit arriciri manifestatzionis de interessi po atividadis de docčntzia po sa formatzioni de is impresas chi tenint sea legali o operativa in Serrenti. Is māterias de imparu ant a essi:

 

-Marketing

-S’esercėtziu de is atividadis de impresa in sa crisi econōmica

-Is raportus cun is istitutus de crčditu

-Is finantziamentus a is impresas

-Gestioni de impresa

-Seguresa me is logus de traballu

-SUAP

-Fiscu e coberantza

-Circa e innovatzioni

-Gestione e risorsas umanas

 

Art. 2 – Sugetus

Totu is sugetus chi tenint is rechisidus professionalis inditaus in s’art. 3, po insegnai me is cursus asuba inditaus, podint presentai manifestatzioni de interessi segundu is tčrminis e is modalidadis prevėdias in custu avisu.

 

Art. 3 – Rechisidus

Podint presentai sa manifestatzioni de interessi prōpia is sugetus chi tenint custus rechisidus:

-siant de edadi magiori;

-godimentu de is deretus tzivilis e polėticus;

-tėtulu de stųdiu po s’imparu de is matčrias in chistioni: diploma de scola segundāria de 2 gradu, laurea triennali (I livellu), laurea magistrali, laurea ordinamentu bčciu, specializatzionis;

-connoscčntzia de is matčrias inditadas.

 

Art. 4 – Verėfica de is manifestatzionis de interessi

Is manifestatzionis de interessi, presentadas segundu is modalidadis e is tčrminis inditaus in custu avisu, ant a depi tenni is matčrias ogetu de insignamentu. In segus a sa manifestatzioni de interessi is proponidoris ant a depi presentai unu progetu formativu e su curriculum.

Custus ddus at a averiguai su Responsābili de is Servėtzius Esternus chi at a fai una graduatōria segundu is critčrius inditaus de s’Amministratzioni. In s’atributzioni de s’incārrigu su Comunu de Serrenti assigurat oportunidadis ugualis tra mascus e fčminas.

 

Art.5 - Acumprimentu de s’incārrigu.

S’incārrigu de docčntzia donau arresultat comenti a prestatzioni professionali sugeta a IVA e at a depi essi fata me is localis inditaus de s’Amministratzioni (Domu Corda, Centru Polivalenti, Macellu Bčciu o āteru).

 

Art.- 6 Cumpensu

Po s’incārrigu de docčntzia su Comunu de Serrenti at a donai unu cumpensu paris a 60,00 € a ora.

 

Art. - 7 Tčrminis e modalidadis po presentai sa manifestatzioni de interessi

Sa manifestatzioni de interessi depit essi sutascrita e redatzionada in s’allegau A) de custu avisu e indiritzada a su Comunu de Serrenti, portada a manu o imbiada po mesu de PEC o Racumandada A/R INTRO SA UNA DE SU 20 DE FRIAXU 2015.

 

Art.8 – Infomatzionis

Po informatzionis asuba custu bandu si podeis indiritzai a:

Ufėtziu Tributus de su Comunu de Serrenti, bia Natzionali 182.

 

Sa Responsābili de su Servėtziu

Tiziana Mannu

 

 

 

 

ĀREA DE SŌTZIU ASSISTČNTZIA

PIANUS DE SUSTENTU PO IS PERSONAS LEI 162/1998

PRŌROGA POI S MESIS DE GENNĀRGIU E FRIAXU 2015

 

AVISU DELĖBERA R.A.S. nu 53/30 de su 29.12.2014

 

SI FAIT SCIRI A IS INTERESSAUS CA SA REGIONI SAREDIGNA CUN DELĖBERA NU. 53/30 DE SU 29.12.2914 AT DONAU S’AUTORIZATZIONI PO SIGHIRI IS PIANUS FINATZIAUS IN SU 2014 PO IS MESIS DE GENNĀRGIU E FRIAXU 2015, SEGUNDU IS IMPORTUS ARRECONNOTUS PO DŌNNIA MESI IN SU 2014. INVECIAS PO PRESENTAI IS PIANUS NOUS DD’AT FAI SCIRI SA REGIONI CUN INFORMATZIONIS PRETZISAS

 

BANDU PŲBLICU PROGETU

“SERRENTI COLTIVA”

Aprovau cun Delėbera GC nu. 99 de s 7 de Donniasanti 2014.

Annada agrāria 2014/2015

(Regulamentu CE nu. 1535/2007)

 

1.      PREMISSAS GENERALIS E FINALIDADIS

Cun su progetu “SERRENTI COLTIVA”annada agrāria 2014/2015, s’Amministratzioni Comunali tenit comenti a obietivu cussu de tutelai sa terra e de valorizai su sartu chi ingiriat sa bidda de Serrenti, prantendi legųminis, risorsa importanti po su sustentu de s’ambienti. In su progetu, chi pertocat su territōriu comunali (80 čtarus), si previdit de donai unu contributu finantziāriu a is imprenditoris agrėculus (a solus o in assōtziu) chi tenint terras in su territōriu comunali, arrispetendi is inditus donaus de sa disciplina comunitāria in matčria de agiudus “de minimis”. Regulamentu CE nu. 1535/2007 e integratzionis – setori prodotus agrėculus .

 

2.      SUGETUS BENEFICIĀRIUS

Ant a podi presentai domanda po otenni su contributu finantziāriu is imprendidoris agrėculus e is chi tenint aziendas in su territōriu comunali de Serrenti e iscritus, a manera regulari, in sa Camera de Cummčrciu candu presentant sa domanda po partetzipai a custu Bandu. Donniunu podit presentai sceti una domanda.

Is terrenus chi non faint parti de su territōriu comunali ant a essi escludius.

Is rechedidoris chi no arrenescint a pigai su contributu ocannu poita no ddoi at prus dinai, ant a tenni sa precedčntzia s’annu chi benit.

 

3.      AGIUDU FINANTZIĀRIU

Su contributu finantziāriu chi si dōnat est paris a 210, 00 € po čtaru (si podint cultivai de 1 a māssimu 3 čtaris) cun s’imposta de is ritčnnidas prevėdias de sa normativa fiscali in vigčntzia. Su contributu at a essi donau segundu su Regulamentu CE nu. 1535/2007 e integratzionis po su chi pertocat is agiudus “de minimis” in su setori de sa produtzioni de prodotus agrėculus. Duncas is sugetus chi beneficiant de custu contributu ant a depi tzertificai chi su totali de is agiudus arricius non siat de prus de cussu prevėdiu de sa normativa de “de minimis”.

 

4.      ITA SI PODIT PRANTAI

Si podint prantai:

-cėxiri

-faa

-gintilla

-pisou

-prisuci

-lupinu

-assudda

-trivullu

-erba mčdica

-včcia

 

Is variedadis de prantai depint essi inditadas candu si fait sa domanda e depint essi fatas in s’annada 2014-2015. Non si podint cunsiderai is legųminis prantaus me is annus pretzedentis.

 

5.      ISCADČNTZIA E PRESENTATZIONI DE SA DOMANDA.

Po cumpilai sa domanda depeis utilizai is mōdulus allegaus a custu Bandu e dda depeis presentai intro e non dae sa una de su 1 de mesi de idas 2014 me is Ufėtzius de su Comunu de Serrenti in Bia Natzionali nu.182 cun racumandada A/R o portada a manu a s’Ufėtziu Protocollu.

 

Foras de sa busta serrada ddoi depit essi scritu: “SERRENTI COLTIVA annada agrāria 2014-2015”

 

6.      DOCUMENTUS CHI SERBINT

Impari a sa domanda (Allegau A) chi depit essi portada intro su 1 de mesi de idas 2014 ddoi depint essi allegaus puru custus documentus:

-cōpia de unu documentu de identidadi bālidu;

-cōpia de su cōdixi fiscali;

-documentus chi pertocant is pagamentus fatus (art.3 lei 136/2010);

-sa mapa de is terras chi ddoi funt prus beneficiārius in su matessi terrenu.

 

7. NON SI ATZETANT IS DOMANDAS :

- si in sa domanda ammancat su documentu de identidadi;

-si sa domanda arribat a pustis de s’iscadčntzia;

-si non ddoi at s’iscritzioni a sa CCIAA;

-si su beneficiāriu at arriciu āterus contributus chi, postus impari, superant s’importu māssimu prevėdiu de su “de minimis”.

 

8. PROTZEDURA PO SA GRADUATŌRIA

At a essi fata una graduatōria de is domandas arribadas segundu sa data e s’ora de arribu. Sa graduatōria at a essi publicada in s’Albu Pretōriu e in su giassu internet de su Comunu.

 

9. ŌBLIGUS PO IS BENEFICIĀRIUS

Is beneficiārius tenint s’ōbligu de prantai sa granella po totu su perėodu cosa sua. S’ōbligu non ddoi at po is colturas chi serbint po fai azoto orgānicu, ma si depit avisai s’Ufėtziu de is Atividadis Produtivas in antis de arai sa terra.

10. COMENTI SI DŌNAT SU CONTRIBUTU

Su contributu si dōnat totu impari a pustis chi is ufėtzius ant averiguau s’acumprimentu de s’atividadi in chistioni.

 

11. VERĖFICAS

Su Comunu de Serrenti at a controllai s’atividadi de sčmina po mesu de verėficas “a campione” cun s’agiudu de su Comitau comunali po s’Agricultura. Po custu candu acabat s’atividadi de sčmina e duncas intro de su 2 de Martzu 2015 si depit imbiai a s’Amministratzioni comunali sa dichiaratzioni sostitutiva chi atestat su traballu fatu (Allegau B) impari a unu documentu de identidadi. Aici s’Amministratzioni podit averiguai, po mesu de unu compudu in logu, su traballu fatu.

 

12. ANNULLAMENTU DE IS CONTRIBUTUS

S’Amministratzioni comunali podit revocai is contributus e domandai chi siant torraus si:

-su beneficiāriu sųperat is importus prevėdius de sa normativa vigenti “de minimis”

-si ddoi funt dichiaratzionis frassas.

 

13. MANĖXU DE IS INFORMATZIONIS

Art.13 de su Dl.gs.vu 30.06.2003 nu. 196 si fait sciri ca is datus relativus a sa persona arregortus cun custu Bandu ant a essi impreaus sceti po custu progetu e allogaus finas a s’acabu cosa sua.

 

14. UNIDADI ORGANIZATIVA RESPONSĀBILI DE IS PROTZEDIMENTUS E REFERENTIS.

Po calisisiat informatzioni o acraramentu asuba custu Bandu si podeis indiritzai a:

Ufėtziu Relatzionis cun su Pųblicu

Ufėtziu Atividadis Produtivas de su Comunu de Serrenti.

 

                                SA RESPONSĀBILI DE SU SERVĖTZIU

                                     Tiziana Mannu

 

 

SERVĖTZIUS ESTERNUS – UFĖTZIU SPORT

AVISU PŲBLICU

CONTRIBUTUS ORDINĀRIUS PO SU SPORT – ANNU 2014

ISCADČNTZIA: MARTIS SU 31 DE MARTZU 2015 A SA UNA (13.00)

SU RESPONSĀBILI DE IS SERVĖTZIUS ESTERNUS

Bidu su Regulamentu comunali po sa cuntzessioni de contributus po is atividadis sportivas aprovau de su Consillu Comunali cun atu nu. 29 de su 30.11.2009, mudau cun Deliberatzioni de su Consillu Comunali nu. 25 de su 19.07.2012.

In esecutzioni de sa Determinatzioni de su Responsābili de is Servėtzius Esternus nu. 139/1083 de su 29.12.2014;

FAIT SCIRI

ca s’Amministratzioni Comunali, arreconnota sa funtzioni sotziali de is atividadis sportivas, pruschetotu po is giōvunus, bolit cuntzedi contributus ordinārius po s’annu 2014, po promovi s’atividadi sportiva in su territōriu comunali. Su dinai disponėbili po custa finalidadi est paris a 20.000,00 € allistaus in su Cap. 4355/01 Cumpetčntzia 2014;

Is interventus finantziārius tenint sa finalidadi de promovi s’atividadi sportiva in sa comunidadi serrentesa. Podint arriciri is contributus is Assōtzius sportivus chi, a sa data de presentada de sa domanda, tengiant is rechisisdus chi sighint:

-sea legali e/o operativa in Serrenti;

-operint a manera diletantistica;

-siant allistaus in una Federatzioni Natzionali arreconnota de su CONI;

-siant iscritus in s’Albu Regionali de is assōtzius sportivus comenti prevėdiu in s’art. 9 de sa L.R. nu.17/1999;

-siant allistaus in s’Albu Comunali de is assōtzius sportivus;

-fatzant atividadi sportiva in su Comunu de Serrenti cun assumancu 10 iscritus;

-apant partetzipau in su 2014 a garas o campionaus e acumpriu atividadi sportiva in totu s’annu.

 

 

Is Assōtzius sportivus interessaus depint presentai sa domanda in su mōdulu apōsitu INTRO DE MARTIS SU 31 DE MARTZU 2015 A SA UNA. Is istāntzias depint essi indiritzadas a s’Assessorau a su Sport de su Comunu de Serrenti asuba unu mōdulu apōsitu giai apariciau e disponėbili me is ufėtzius comunalis e in su giassu internet de su Comunu. In sa domanda ddoi depit essi inditau: