SARDITINERA SEDDORI
 
 

UFITZIU DE LINGUA SARDA
Operadora de sportellu: Dotora Monica Lampis

Obertura a su pùbblicu: Giòbia

Oràrius: 15.00 – 19.00

Sea de trabballu: Comunu

Bia Carlo Felice n.201 - Comunu de Seddori

Tel. 3403969907 - monica.lampis@provincia.sudsardegna.gov.it

   
Copyright Sarditinera


L. 482/99 Annu 2017

L. 482/99 Annu 2016COMUNU DE SEDDORI

Provìntzia Sud Sardigna

 

MESI DE LADÀMINI –OTTOBRE 2016

Novas de su Comunu

 

AVISU PO SA MANIFESTATZIONI DE INTERESSI A PARTECIPAI A UNA GARA PO MESU DE PROTZEDURA NEGOZIADA PO S’AFIDAMENTO DE SU SERVÌTZIU DE GESTIONI DE S’ASILU COMUNALI, PO TRES ANNUS

Su Comunu de Seddori bolit arriciri manifestatzionis de interessi po agiudai is operadoris econòmicus a manera non obligatòria po su Comunu e protzedi puru a cunvocai una gara po mesu de protzedura negoziada in cunforma a s’art. 36 comma 2 lìt. b) D. Lgs.vu 50/2016 invitendi assumancu cincu operadoris (non prus de 10) po donai in cuntzessioni s’asilu comunali nou e sa gestioni cosa sua.

Totus is cooperativas interessadas ant a podi agatai s’avisu e is mòdulus acapiaus in su giassu istitutzionali de su Comunu de Seddori a custu indiritzu http://www.comune.sanluri.vs.it/ 

 

Seddori, su 02.11.2016

 

f.to SA RESPONSÀBILI DE IS SERVÌTZIUS SOTZIALIS E A SA PERSONA

Luisa Angela Pittau

 

BANDU DE GARA GESTIONI MUSEO RISORGIMENTALI CASTEDDU DE SEDDORI IMPARI A SU  BOOK SHOP

S’Amministratzioni Comunali bolit donai in Apaltu su Servìtziu de Gestioni e Valorizatzioni de  su Museu Risorgimentali de su Casteddu de Seddori, impari a su servìtziu book shop

S’oferta at a depi arribai a s’Ufìtziu Protocollu de su Comune intro sa una (13.00) de su 05.12.2016.

ACUMPRIMENTU DE SA GARA. 

Sa gara at a inghitzai su 06.12.2016 a is noi oras de a mengianu (09.00) in s’Ufìtziu de su Responsàbili de su Servìtziu Afaris Generalis, chi s’ agatat in Comunu de Seddori, Bia Carlo Felice 201.

 

Su Bandu de gara, sa modulìstica e su Capitulau de apaltu suu funt disponìbilis in su giassu internet de s’Enti in sa setzioni BandusCuncursus > Bandus de gara o si podint liai in s’Ufìtziu Segreteria (tel. 070/9383225). Totus is documentus de gara si podint consultai in s’Ufìtziu Segreteria de s’Enti, bia Carlo Felice 201 me is diis de faina de is dexi e mesu a sa una.

Responsàbili de su protzedimentu: Sig.ra Simona Argiolas (tel. 070 9383225) e-mail: segreteria@comune.sanluri.vs.it             PEC:protocollo@pec.comune.sanluri.vs.it

 

Seddori, su 28.10.2016

SU RESPONSÀBILI DE SU  SERVÌTZIU AFARIS GENERALIS

Dr. Marco Zedda

 

 

 

A S’UFITZIU PROTOCOLLU

DE SU COMUNU DE SEDDORI

 

CHISTIONI: PROMOTZIONI LINGUÌSTICA ME IS ATIVIDADIS DE SU COMUNU DE SEDDORI

 

Su/Sa sutascritu/a_______________________________ nàsciu/a in ______________________

su _____________ e residenti in _________________Bia/Pratza ___________________n°____

in calidadi de meri de s’atividadi _________________________________________________

telèfunu_______________________ e-mail_______________________________________

 

DOMANDAT

Sa tradutzioni in sardu de sa documentatzioni chi allegat a custa domanda e chi pertocat s’atividadi cosa sua.

                                                                                                                                    FIRMA

                                                                                                                 _______________________

Seddori,________________________

 

                       

 

COMUNU DE SEDDORI

Provìntzia Sud Sardigna

MESI DE CABUDANNI-SETTEMBRE 2016

1° CONCORSU DE FOTOGRAFIA “SGUARDI NEL BORGO” – Seddori su 25 de cabudanni 2016

 

SCHEDA DE PARTECIPATZIONI

DEU SUTASCRITU……………………………………………………………………………

SANGUNAU…………………………………… NÒMINI………………………………………….

LOGO E DATA DE NÀSCIDA ……………………………………………………………...

RESIDENTI  IN…………………………… IN BIA ………………………………….

NU. ……. TELÈFUNU …………………….

E-MAIL …………………………………………………

E-MAIL PEC………………………………………………………….

a pustis chi apu lìgiu su Regulamentu e dd’apu atzetau, mi bollu iscriri a su 1° Cuncorsu de fotografia cun custas fotografias chi apu fatu deu e chi si podint fai biri a totus.

Fotografia nu. 1 ………………………………………………………….

Fotografia nu. 2 …………………………………………………………….

Fotografia nu. 3 …………………………………………………………….

Su/Sa sutascritu/a:

1.                  dichiarat de connosci e atzetai su Regulamentu de partecipatzioni;

2.                  dichiaru de essi responsàbili de is fotografias mias donadas;

3.                  dichiaru de essi autori de totu is fotografias presentadas e de ndi tenni totu is deretus;

4.                  autorizat su manixu de is datus personalis in cunforma a sa normativa in vigèntzia po su chi pertocat sa privacy po s’acumprimentu de su Cuncursu.

5.                  autorizu su Comunu de Seddori a fai biri is fotografias mias – cun calisisiat mesu tecnològicu,  sigundu is normas chi a su Comunu e totu ddi parrint prus oportunas - in Eventus e pubblicatzionis, mustras, catalogus e initziativas de promotzioni culturali. Is autoris ant a tenni su deretu de essi nominaus candu s’at a utilizai una fotografia insoru.

6.                  autorizu su Comunu de Seddori a allogai in s’archìviu suu is datus personalis cosa mia, po is atras editzionis e po atras comunicatzionis.

LIBERATÒRIA PO PUBBLICAI  

E FILMAI IS IMMÀGINIS PRÒPIAS E CUSSAS DE IS MINORENNIS

DEU SUTASCRITU ……..…………………………………..…………

(nòmini e sangunau de su sugetu)

Nàsciu/a in ……..…………………………          su ……..…………………………

Residenti in …………………………………………………………………

in Bia…………………………………………………………………………………..…………...……. Bidda……………….………….………………………….………..……… Prov.……………...…... cun custa liberatòria

AUTORIZAT

q               a filmai e publicai is immàginis pròpias

q               a filmai e publicai is immàginis de su fillu minorenni ………………………

fatas de su Sign. …………………………….…………………………………………………………………………...

Ndi proipibiscit puru s’impreu in situatzionis chi potzant fai dannu a sa dignidadi personali; s’utilizu de is immaginis est gratùitu.

…………. ingunis, ………………….

Su sugetu  filmau (firma legibili) ......................................................

Su fotògrafu (firma legibili) ......................................................

INFORMATZIONIS  ASUBA SA PRIVACY

In cunforma a su D. Lgs.vu 30 làmpadas 2003 nu°196 – Còdixi in matèria de amparu de is datus personalis Ddi fa deus sciri ca is datus donaus ant a essi manixaus in s’atividadi istitutzionali de s'Enti organizadori sceti po s’acumprimentu  de s’initziativa in ogetu.

S'art. 7 de sa matessi Ddi dònat su deretu de averiguai, retificai o cancellai is disponimentus in calisisiat momentu e de si furriai me is cunfrontus de s’Enti organizadori , responsàbili de su manixu de is datus personalis donaus.

 

Su sugetu  filmau (firma legibili) .....................................................

 

 

 

 

MÈRCURIS SU 14 DE CABUDANNI TORRAT A INGHITZAI SA SCOLA E SU SERVÌTZIU DE TRASPORTU SCOLÀSTICU.

Si fait sciri a is babbus e a is mammas de is alunnus residentis in su Comunu de Seddori ca su servìtziu de trasportu scolàsticu cun su pullman at a essi ativau sa primu dì de scola, est a nai su 14 de cabudanni 2016 sigundu su calendàriu scolàsticu aprontau de s’Istitutu Cumprensivu Statali de Seddori, allegau a custu avisu.

 

SA DE 21 “FESTA DEL BORGO”

ARTIS, MESTIERIS E TRADITZIONIS

IS TRETUS DE SU PANI ME SA TERRA DE SU TRIGU

SU CIVRAXU DE SEDDORI

DOMÌNIGU SU 25 DE CABUDANNI 2016

Scoberri e tastai Su Civraxu de Seddori, su pani de Seddori. In sa “Festa del Borgo” de su 2016 at a essi protagonista su trigu e sa produtzioni de su civraxu e de is atrus prodotus fatus cun su trigu. Po custu sa Pro Loco e su Comunu s’ant a fai agiudai de su Comitau po sa valorizatzioni de su civraxu de Seddori, de s’Agentzia Laore e de is paneteris de sa bidda impari a is Assòtzius seddoresus. Ocannu sa Festa s’at a fai su 25 de cabudanni in su centru istòricu de sa bidda de Seddori intrendi po is cuatru portas (gennas) stòricas: Sa Porta de su Casteddu, su Portabeddu, sa Muralla e sa Potixedda. Is visitadoris ant a passai po custas bias totus in pedra e ant a visitai is domus campidanesas ca ant a essi abertas po sa Festa chi, nàscia 21 annus fait, dònnia annu ndi tzerriat turistas e visitadoris chi bolint connosci su connotu seddoresu e totu is particolaridadis cosa sua. Si andai a sa Festa eis a podi biri cumenti si fait sa binnenna, connosci is ainas chi si utilizànt po messai su trigu e biri cumenti is artesanus e is maistus donant forma a is ogetus de ferru, cèramica, linna e palla,  cumenti si fait sa ferradura de su cuaddu. Eis a biri “Su Sposòriu” e totu is momentus cosa sua arregortus in sa circa fata de sa studiosa Lola Congia. Is artistas ndi benint de totu sa Sardigna e ddoi at a essi, po sa prima borta, sa Maista de su pilu de nàccara (bisso) Chiara Vigo. S’at a podi visitai su Casteddu de Lionora D’Arborea e is museus cosa sua ca funt 4, sa Crèsia Manna de Nosta Sennora de is Gràtzias, Santu Larentzu, Sant’Anna e San Rocco. Me is bias ddoi ant a essi sonadoris, mustras de librus, de pintura, de scultura e de fotografias. Sàbudu su 24 de cabudanni at a essi dedicau a is iscolas: giogus e atividadis de spassiu po is pipius e is piciocus. Is artesanus chi bolint fai barraca cun is prodotus insoru depint intendi a sa Pro loco po si prenotai.

 

COMUNU DE SEDDORI – Provìntzia Sud Sardigna

Bia C. Felice 201 – 09025 SEDDORI - Tel. 070/93831 - Fax 070/9383226

                  SERVÌTZIU SOTZIALI E A SA PERSONA

 

 

COMUNU DE SEDDORI

 Alla C.A.          de sa Responsàbili

de is Servìtzis Sotzialis

e a sa Persona

 

 

OGETU: Rechesta contributus prevìdius de sa L.R. 8 Maggio 1985 nu. 11 e ss.mm.ii..

 

 

Su/sa Sutascritu/a __________________________________________________ nàsciu/a  

in ________________________________  (Prov.____) su ____________ residenti in Sanluri in bia ________________________________________ tel.______________________ indiritzu e-mail ___________________________________ Còd. fiscali ________________________________

                                     

DOMANDAT

 

De podi arriciri in cunforma a sa L.R. 11 de s’ 08/05/1985 de custas providèntzias:

□ assignu dònnia mesi

□ rimbursu de is spesas de viàgiu, de trasportu e de permanèntzia;

□ contributus po is spesas de sa currenti, de s’àcua e de su telèfunu, sustennidas in domu po fai sa diàlisi.

Po custu, cònsciu de is santzionis penalis si nàrat cosas frassas, comenti inditau me is s’art.46 e 47 de su D.P.R. 445 de su 28 de Idas de su 2000,

 

DICHIARAT

 • De andai a su Spidali  ____________________________de___________________, innoi si fait sa diàlisi viagendi cun:

mesu pròpiu

mesu pùbblicu

cun mesu de proprie dadi de su Sig. ­­­­­­______________________, nàsciu in ____________________ su ___________  - TARGA ____________________

·         Ca sa famìlia cosa sua est formada de:

 

Nu.         Sangunau e Nòmini   Nàsciu/a su   Logu            Parenti (babbu, fillu, sorri..)

 

 

·         Ca su rèditu lampi po s’annu _________ est paris a € ___________ aici comenti inditau in sa tauledda:

 

Nu.     Sangunau e Nòmini   Nàsciu/a su   Logu            Parenti (babbu, fillu, sorri..)

 

 

 

 

de sciri ca, in cunforma a s’art. 13 de su D.Lgs.vu nu° 196 de su 30/06/2003 ca is datus personalis arregortus ant a essi manixaus, puru cun istrumentus informàticus, sceti po custu protzedimentu.

Si allegat custa documentatzioni:

 

1.Certificatzioni de su dotori donada de su Spidali de Diagnosi e chi atestat sa mobadia a is arrigus   e sa cura chi sighit (diàlisi);

2. Còpia de su documentu de identidadi bàlidu e su Còdixi Fiscali;

Dichiarat, puru, de scerai custas modalidadis de pagamenta:

q    ACRÈDITU su Conto Corrente ______________________________________ banca de _______________________ còdixi IBAN____________________________________________ intestau o intestau impari a su richiedenti;

q    A MANERA DERETA cun cumanda in favori de su sutascritu richiedenti;

q    IN FAVORE DE ATRA PERSONA  delegada,  cun is modalidadis inditadas in Delega allegada.

 

__________________________lì__________________

                   (logu)                                                      (data)

SU DICHIARANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              http://www.distrettosiciliaoccidentale.it/sites/default/files/images/unione_europea.jpg   https://media.licdn.com/mpr/mpr/shrink_200_200/AAEAAQAAAAAAAATpAAAAJGQwNzU3NmVkLTA5ZmItNGRjMC04NDA3LTkxN2JjZGYzNjkxNQ.pnghttp://www.il-portico.it/dev/wp-content/uploads/2013/06/INPS-logo.jpghttp://5.249.157.226/public/maxgrafica/wp-content/uploads/2013/03/logo_RegioneSardegna_0.jpg    

 

 

COMUNU DE SEDDORI

                                                        A su Sìndigu

De su Comunu de Seddori

Àrea Servìtzius Sotziali

 

OGETU: Domanda de partecipatzioni a su Programma Ministeriali – Atzioni de cuntrastu a sa poburesa  - SIA – Sustennu po s’Inclusioni Ativa – Annu 2016

 

Su/Sa sutascritu/a___________________________________    nàsciu/a in  ______________________    su_______________ prov. ______________ e  residenti in Serrenti                               bia____________________________nu. _____ cap. ____________

tel. _______________________________ (obligatòriu)

C.F. ______________________________________ indiritzu e-mail_____________________________________

Indiritzu innoi arriciri is comunicatzionis (sceti si diferenti de cussu de residèntzia) ____________________________________________________________________________________________

DOMANDAT

De podi partecipai a su Programma Ministeriali – Atzioni de cuntrastu a sa poburesa - SIA - Sustennu po s’Inclusioni Ativa po otenni sa Carta SIA

 

Po custu, cònsciu de sa responsabilidadi penali, in cunforma a s’artìculu 76 de su decretu de su  Presidenti de sa Repùblica 28 idas 2000, nu. 445, po chi dichiarat su frassu, dichiaru chi su chi apu inditau in custu mòdulu est berus e si podit atzertai in cunforma a s’articulu 43 de su DPR nu. 445 de su 2000, est a nai documentabili a segus de richesta de is amministratzionis cumpetentis.

 • Sa famìlia est formada de

 

 

SANGUNAU E NÒMINI 

 

 

TIPOLOGIA DE PARENTI (fillu, babbu, sorri…)                   

 

DATA e LOGU DE NÀSCIDA

 

 

STADU TZIVILI

 

 

PERSONA ÀBILI A MANERA DIFERENTI

 

 

FÈMINA PRÌNGIA

 

 

RÈDITU  ANNU 2016

 

 

 

 

*ÿ Fèmina chi atestit su stadu de imprìngiu cun documentatzioni medica donada de _________________________________________________________ in data _________________

 

·        Rechisidus econòmicus

 

      De essi benefitziàriu, candu presentat sa rechesta, de atrus contributus econòmicus de tipu previdentziali, de indennidadi e de assistèntzia a calisisiat tìtulu donaus de su Stadu o de atras amministratzionis pùblicas:

 

 

           

 

 

TIPOLOGIA DE SU RÈDITU

 

Pensioni de invalididadi tzivili, tzurpìmini, surdìmini

 

Indennidadi de acumpangiamentu

                                                           

Pensioni sotziali o assignu sotziali

 

Rèndita INAIL po invalididadi permanenti o morti

 

Pensioni de gherra o reversibilidadi de gherra

 

Borsa de stùdiu universitària o po atrus cursus o atividadis de circa a pustis de sa làurea

 

Assignu alimentari e/o de mantenimentu

 

Agiudus in dinai ex L.R. 20/97;  L.R. 11/85; L.R. 27/83

 

Atras intradas (es traballus a gioornada, servìtziu cìvicu etc)

 

 

 

      De tenni custa vetura o atrus mesus (inditai sa marca, tipu, targa e annu de immatricolatzioni)

 

        

      de  essi disponìbili a arriciri  su progetu personalizau sigundu is inditus chi ant a essi donaus de su Servìtziu Sotziali de residèntzia;

 

      de sciri ca s’amministratzioni comunali, in cunforma a s’art.  71 de su DPR 445/2000 at a podi averiguai sa veridicidadi de is dichiaratzionis donadas.

 

 

           Data _______________                                    Firma ___________________________________

 

N.B: Allegat a sa domanda:

 • Mòdulu SIA – Sustennu Inclusioni Ativa;
 • Còpia  documentu de identidadi bàlidu;
 • Còpia atestatzioni ISEE de s’anno 2016;
 • Còpia documentatzioni sanitària chi atestit su stadu de imprìngiu (si serbit)

 

Informativa asuba su manixu de is datus personalis (art. 13 D. Lgs.vu nu. 196/2003) su Ministeru de s’Economia e de sa Finàntzia su Ministeru de su Traballu e de is polìticas sotzialis e su Comune de residèntzia, in calidadi de meris  de is datus personalis arregortus,  faint sciri ca custus datus funt prescritus de is disponimentus in vigèntzia po donai su contributu SIA. Is datus ant a essi utilizaus sceti po custa finalidadi, cun modalidadis informatizadas, puru de s’INPS e de su Gestori de su  servìtziu  inditau [……..]. Is diritus inditaus in s’art. 7 de su D. Lgs.vu nu. 196/2003  ant a podi essi umperaus domandendi a s’INPS – Istitutu Natzionali Previdèntzia Sotziali.

 

Firma ___________________________________

 

BANDU PO ARRICIRI CONTRIBUTUS PO S’INCLUSIONI ATIVA S.I.A

Su Comunu de Seddori capufila de su Distretu Sòtziu-Sanitàriu Asl 6 Seddori fait sciri ca, cun Decretu nu. 26 de maju 2016, su Ministeru de su Traballu e de is Polìticas Sotzialis impari a su Ministeru de s’Economia e de sa Finantza, at donau is arrègulas po ativai su servìtziu de Sustennu po s’Inclusioni Ativa, inditendi is critèrius e is protzeduras de sighiri. Su Sustennu po s’Inclusioni Ativa est un’atzioni po cumbati sa poburesa chi previdit sa cuntzessioni de contributus a is famìlias chi funt in dificultadi econòmicas, innoi ddoi funt minorennis, fillus àbilis a manera diferenti o fèminas prìngias de assumancu 5 mesis. Su contributu est acapiau a unu progetu apariciau asuba sa persona chi pertocat s’ativatzioni sotziali e su traballu. S’obietivu est cussu de agiudai is famìlias a andai innantis e contrastai sa poburesa. Po otenni su contributu is famìlias depint tenni cuscus rechisidus:

-         Rechisidus familiàris: ddoi depit essi assumancu unu minorenni, o unu fillu àbili a manera diferenti, o una fèmina prìngia;

-         Rechisidus econòmicus: ISEE prus pagu de 3.000 èurus;

-         Valutazioni de s’abisòngiu: s’at a averiguai sa situatzioni de sa famìlia donendi atentzioni a is situatzionis diferentis e si depit otenni unu puntègiu de assumancu 45.

Is rechisidus ant a essi averiguaus sigundu s’ISEE in vigèntzia; su contributu econòmicu at a essi donau po mesu de una “carta eletrònica”. Is domandas depint essi presentadas in su Comunu  de Residèntzia a inghitzai de su 2 de cabudanni 2016 finas a su 30 de mesi de idas 2016 cumpilendi su mòdulu apòsitu.

 

COMUNU DE SEDDORI

Provìntzia de su Campidanu de Mesu

 

 

ARCHÌVIU STÒRICU COMUNALI

 

REGULAMENTU DE GESTIONI

E FUNTZIONAMENTU

 

 

 

 

Aprovau cun Deliberatzioni de su Consillu Comunali nu. 66 de su 21-12-2015

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1

PRINTZÌPIUS FUNDAMENTALIS

 

1. Candu is documentus de un’ Amministratzioni Pùblica ant acabbau sa funtzioni amministrativa insoru, si depint fai de is scioberus. Is documentus chi non tenint valori funt arrogaus, invecias cussus chi tenint importàntzia po s’atividadi amministrativa e chi pertocant pràticas serradas de prus de 40 annus funt portaus in s’Archìviu Stòricu si funt ùtilis po finalidadis culturalis, amministrativas o giurìdicas.

2. Is archìvius e is documentus de s’Enti, funt Benis Culturalis e, po custu, sighint is disponimentus de lei in matèria de benis culturalis segundu s’art. 54 de su D.Lgs.vu 42/2004 (e àteras intregratzionis e modificatzionis). Funt puru asuta su regimi de su Demàniu Pùblicu e duncas non si podint distrugi. Cònscia de totu custu s’Amministratzioni Comunali de Seddori organizat e disciplinat su funtzionamentu de s’Archìviu Stòricu Comunali in su rispetu de sa normativa in vigèntzia natzionali e regionali asuba s’archivìstica.

3. Su patrimòniu documentàriu de s’Archìviu Stòricu at a essi ammanniau portendinci, dònnia tanti, is documentus sceraus po essi allogaus a manera permanenti in s’archìviu de depositu, segundu is normativas  vigentis in matèria. In prus, su patrimòniu de is documentus si podit ammanniai siat cun achistus, siat cun donatzionis fatas de atrus sugetus pùblicus o privaus chi siant acapiaus a sa stòria de sa comunidadi.

 

Art. 2

FUNTZIONIS E FINALIDADIS

1. In cunforma a sa L.R. nu. 14 de su 20 de cabudanni 2006 e de su D.Lgs.vu  nu. 42 de su 22 de gennàrgiu 2004, (Còdixi de is Benis Culturalis e de su Paesàgiu) e de su D.P.R. nu. 445 de su 28 de mesi de idas 2000 (Testu Ùnicu de is disponimentus legislativus e regulamentaris in matèria de documentatzioni amministrativa), s’Archìviu Stòricu Comunali acumprit is funtzionis de cunservatzioni, ordinamentu e inventariatzioni de su patrimòniu documentàriu; assigurat sa consultatzioni e sa valorizatzioni de su patrimòniu, promovit is atividadis didàticas, divulgativas e de circa stòrica, in collaboratzioni cun sa Biblioteca/Mediateca Comunali, sa Scola, s’ Universidadi e is atrus Entis e Istitutus. Acumprit una funtzioni essentziali po agatai informatzionis tzertas asuta su profilu giurìdicu, s’amparu de sa memoria stòrica de s’Enti e su diritu de totu is citadinus de podi atzedi a is informatzionis, a sa formatzioni permanenti e po connosci sa stòria de su logu.

 

 

Art. 3

SA SEA

1. S’Archìviu Stòricu, chi non tenit personalidadi giurìdica pròpia, rapresentat una parti de s’organizatzioni intro de su Comunu.

2. Issu s’agatat a dì de oi in Bia Riva Villasanta ex edifìtziu Munitzipali de propriedadi de su Comunu de Seddori.

3. In sa sea ddoi funt totu is atretzaduras e is mòbilis chi serbint po s’acumprimentu de su Servìtziu Archivìsticu.

Art. 4

PERSONALI

1. S’Amministratzioni Comunali de Seddori pigat s’impinnu de, in su rispetu de sa normativa in vigèntzia asuba sa gestioni de is archìvius, nci ponni a traballai personali cualificau.

2. Si sa gestioni de su Servìtziu Archivìsticu non podit essi acumpriu e coordinau totu cun su personali de s’Enti, custu si impinnat a circai professionistas esternus po traballai in s’Archìviu, inclùdius puru is assòtzius de volontàriau; sempri po mesu de cunventzionis apòsitas e arrispentendi is standard prevìdius de sa normativa e intendendi sempri sa Subraintendèntzia Archivìstica po traballai a manera giusta.

 

Art. 5

ABERTURA A SU PÙBLICU

1. S’Archìviu Stòricu acumprit su servìtziu a su pùblicu sigundu oràrius, modalidadis e inditus donaus de su Responsàbili de su Setori Cultura Istrutzioni e Sport, impari a is Servìtzius Culturalis e cunsiderendi is risorsas umanas ed econòmicas disponibilis.

2. Si ddoi funt situatzionis particularis s’at a podi aberri puru in àteras diis.

3. S’at a podi serrai a su pùblicu si ddoi funt problemas gravis o esigèntzias de servìtziu particularis chi ant a essi publicizadas in tempus.

 

Art. 6

PO ATZEDI A  S’ARCHÌVIU STÒRICU 

1. Po atzedi a s’Archìviu tocat amustai unu documentu de identitadi e presentai rechesta umperendi is mòdulus giai prontus e dichiarendi:

a. Is datus personalis de su richiedenti;

b. Argumentu de sa circa;

c. Finalidadi de sa circa;

d. Assuntzioni de responsabilidadi;

Po dònnia argumentu tocat a cumpilai unu mòdulu.

2. Po atzedi a s’Archìviu serbit un’ autorizatzioni po contu de su Responsàbili de su Setori Cultura, Istrutzioni e Sport.

3. Si ddu ritennit netzessàriu su Responsàbili podit negai o annullai  s’autorizatzioni.

4. No ant a essi arricidas rechestas chi non funt craras asuba su traballu de circa chi si depit fai.

5. Non podint intrai is chi funt stètius escludius de àterus archivius o bibliotecas.

7. S’intrada e sa consultatzioni funt a gratis.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 7

PRÈSTIDU

1.      Su materiali archivìsticu non si podit prestai, foras de derogas particularis;

2.      Is documentus si podint prestai a is Amministratzionis Comunalis po arrexonis de ufìtziu e sceti su tempus chi serbit po s’acumprimentu de is pràtica amministrativas.

3.      Si podit fai su prèstidu, temporàneu, a istitutzionis culturalis pùblicas e privadas chi ddas rechedint po mustras e esponiduras, fatu chi siat su nulla-osta de su Ministeru de is Benis Culturalis, po mesu de sa Subraintendèntzia Archivistìca e su verbali de cunsigna e responsabilidadi, sutascritu de su titolari de s’Enti interessau o de unu delgau cosa sua.

 

Art. 8

CONSULTABILIDADI DE IS DOCUMENTUS

1. Totu is documentus de s’Archìviu Stòricu si podint consultai, foras de cussus riservaus chi s’arreferrint a datus personalis asuba sa saludi de is personas, sa vida sessuali cumenti inditau de sa normativa in vigèntzia.

2. Non si podint consultai is documentus chi non funt inventàriaus o chi non funt ordinaus. Si podit fai un’ecetzioni sceti si ddoi at s’autorizatzioni de su Responsàbili de s’Archìviu, in antis de ai intendiu sa Subraintendèntzia Archivìstica. Non si podint consultai nimancu is documentus chi funt dannegiaus.

 

Art. 9

MODALIDADI DE CONSULTATZIONI

1. In s’Archìviu non si podit intrai cun borsas, cartellas o àterus contenidoris.

2. Sa consultatzioni si depit fai me is spàtziu apòsitus e si podint consultai sceti tres documentus a sa dì chi depint essi donaus unu a unu. Is circadoris depint allogai asuba sa mesa de consultatzioni sceti is strumentus chi serbint po sa circa e depint fai sa consultatzioni umperendi is guantus e donendi atentzioni a su manixu de is documentus. Ddoi ant a essi controllus in intrada e in bessida.

3. In su mentris de sa consultatzioni su circadori non podit:

a) ponni follius asuba de is documentus po scriri;

b) fai fotocopias, fotografias o riprodusi is documentus cun àteras cosas chena autorizatzioni;

c) ponni is documentus in disordini;

d) strobai is àterus studiosus, papai e bufai o fai àterus dannus a is documentus.

4. Acabbada sa consultatzioni is documentus arricius ant a depi essi torraus a s’Archìvista chi ddus at a ponni a postu.

 

 

 

 

Art. 10

CHI NON PODIT ATZEDI A SA CONSULTATZIONI

1.      Chinisiat no arrespetit is normativas de custu regulamentu no at a pod atzedi a sa consultatzioni de is documentus de s’Archìviu Stòricu, fata chi siat comunicatzioni a sa Subraintendèntzia Archivìstica e a sa Subraintendèntzia de is Benis Libràrius e Documentàrius.

Art. 11

RIPRODUTZIONIS

1.      A su circadori/studiosu chi ndi fait domanda podit arriciri fotocopias de documentus, ma non prus de 3 còpias. Sa domanda dda depit fai in su mòdulu apòsitu inditendi is motivus. Su permissu non balit cumenti a deretu de propriedadi. Non si podint fotocopiai is documentus bècius.

2.      Po fai is fotografias de is documentus cun mesus pròpius tocat a fai sa domanda cumpilendi su mòdulu apòsitu e serbit s’autorizatzioni de su Responsàbili chi depit averiguai chi non si  utilizit su flash o àteras cosas chi dannegint su documentu.

3.      Is fotocopias e is fotografias si depint fai in s’Archìviu e cun su personali acanta. Si is documentus funt bècius meda, su Responsàbili podit negai s’autorizatzioni.

4.      Is fotocopias tocat a ddas fai donendi atentzioni meda po no fai dannu a is documentus;

5.      Non si podint fotografai e ni fotocopiai is librus antigus, pruschetotu cussus mannus. Nimancu is librus scritus a manu, ni is òperas antigas e de valori.

6.      S’Amministratzioni  si riservat de stabiliri su tanti de fai pagai po is fotocopias de is documentus.

 

Art. 12

PUBBLICATZIONI DE IS RIPRODUTZIONIS

1.       Sa pubblicatzioni de is documentus fotocopiaus o fotografaus depit essi fata sceti a segus de autorizatzioni donada de su Responsàbili de setori cumpilendi unu mòdulu apòsitu.

2.       Is studiosus pigant s’impinnu de inditai su documentu stòricu impreau e de arregallai a s’Archìviu Stòricu una còpia de sa tesi de laurea o de sa pubblicatzioni fata.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.13

VALORIZATZIONI

1.      S’Amministratzioni Comunali de Seddori liat s’impinnu de valorizai su Servìtziu Archivìsticu realizendi atividadis didàticas cun sa scola cun sa finaladadi de fai acostai is pipus e is piciocus a sa circa stòrica e po ddis fai cumprendi s’importàntzia de allogai e amparai sa documentatzioni po tutelai sa memoria stòrica de sa comunidadi.

2.      S’Archìviu Stòricu promovit esponiduras, mustras e atòbius po fai connosci a totus su patrimòniu archivìsticu, su servìtziu, is finalidadis e su funtzionamentu cosa sua, in collaboratzioni cun is atrus Istitutus de sa Cultura de su territòriu, cumenti sa Biblioteca Comunali, su Museu e is atrus Archìvius privaus.

 

Art.14

DISPONIMENTUS DE ACABBU

1.      Po su chi non est prevìdiu in custu regulamentu, tocat a s’indiritzai a is leis in vigèntzia chi disciplinant sa matèria asuba is Archìvius Stòricus e sa consultatzioni insoru.

 

Art.15

INTRADA IN VIGÈNTZIA

1.      Cun deliberatzioni de su Consillu Comunali custu regulamentu est publicau in s’Albu Pretòriu  po 15 diis e a pustis intrat in vigèntzia.

 

COMUNU DE SEDDORI

Provìntzia de su Campidanu de Mesu

 

MESI DE ARGIOLAS – LUGLIO 2016

Novas de su Comunu

 

ALLEGAU  2 –    PIANU NOU  (non benefitziàriu de pianu Lei 162/98 – annu 2016)

(DE PORTAI A S’UFÌTZIU PROTOCOLLU INTRO DE SU 25 DE AUSTU 2016)

OGETU: Lei 162/98 – PIANUS PERSONALIZAUS  DE AGIUDU PO  PERSONAS CUN DISABILIDADI  GRAVI – RECHIESTA DE APRONTADURA

PIANU NOU ANNU 2016 (MESIS DE LADÀMINI, DONNIASANTI E IDAS 2016)

 

Su/Sa sutascritu/a _____________________________________ nàsciu/a in________________

 

_____________________ su _____________________ e residenti in ______________

 

in Bia _________________________  nu. ___________   Tel. ______________________

 

Castiau s’avisu pùblicu, e tenendi is rechisidus inditaus e sa certificatzioni sanitària definitiva  donada in cunforma a s’art. 3 comma 3 de sa  Lei 104/1992, intro de su 31.12.2015

 

DOMANDAT

 

De aprontai su pianu personalizau in cunforma a sa normativa  po s’annu 2016 (mesis de ladàmini, donniasanti e idas 2016)  

         Su/Sa sutascritu/a dichiarat ca si sa Regioni ddi donat su finantziamentu de su pianu,  bolit aprontai su progetu in custa forma :  

                                                         DIRETA |_|                        INDIRETA |_|     

                                                      (coop. Comunu)         (assuntz. Cuntratu collab. Domèstica)      

Su/Sa richiedenti, autorizat s’Enti a s’impreu de is datus personalis in cunforma a  su D.Leg.vu nu. 196/2003, po s’acumprimentu de s’incartamentu.

 

data

      __________________

                                                                                                                                            Su Dichiaranti

                                                                                                                                       ______________________

 

Allegaus:

° 1)Còpia definitiva de su certificau de su dotori Lei 104/92, art. 3, comma 3 cun data a su 31.12.2015  |_|

° 2) Allegau  B) – Scheda Saludi cumpilada de su dotori  de famìlia |_|

° 3) Allegau D) – Autocertificatzioni;

° 4) Còpia de s’ ISEE 2016 ISEE 2016 prevìdiu de su DPCM 159/2013, art. 6 (ISEE po Prestatzionis  sòtziu- sanitàrias), includia DSU, agiornau sigundu sa lei nu. 89 de su 26.05.2016 art. 2 sexies e de su Decretu Interministeriali nu. 146 de su 01.06.2016 ; 

 ° 5) Còpia documentu de identidadi bàlidu de su richiedenti  |_|

 

 

   

 

                                                                                    A su  Comunu de SEDDORI                                                                            

                                                                                     

                                                                                             UFÌTZIU SERVÌTZIU  SOTZIALI

 

DOMANDA PO SU CONTRIBUTU INTEGRATIVU CÀNONI DE LOCATZIONI- ART. 11 L. 431/98 – ANNU 2016

 

Su/Sa dichiaranti

 

 

CUADRU (A)

 

Sangunau _________________________________________________________________

 

Nòmini      __________________________________________________________________

 

Nàsciu in _______________________________    Prov. _______  su________________________

 

Stadu Tzivili _________________________  Mascu/Fèmina

 

Còdixi fiscali __________________________________________________

 

Residenti in SEDDORI in Bia_______________________

 

nu. _____

 

Telèfunu _______________________________

 

 

 

 

 

DOMANDAT

 

De arriciri su contributu econòmicu integrativu chi pertocat is risorsas de su fundu  natzionali de sustennu po atzedi a is domus in locatzioni, in cunforma a s’art. 11 de sa lei 09.12.1998 nu. 431 e de su  Decretu de su Ministeru Traballus Pùbblicus 07.06.1999 –  ANNUALIDADI’ 2016

 

PO CUSTU

 

Cunsapevoli de sa responsabilidadi penali si dichiarat su frassu  in cunforma a s’art. 76 de su  DPR 445/2000 e puru a sa decadèntzia de is beneficus arricius de su provedimentu emanau  asuba una dichiaratzioni frassa in cunforma a s’art. 75 de su DPR 445/2000 e cunsapevoli chi su contributu at a essi donau de su Comunu de  Seddori.

 

Su sutascritu, ligiu custu bandu publicau in s’albu pretòriu de su Comunu,

 

 

 

 

 

 

DICHIARAT

(poni una cruxi)

 

|_|  A) Essi residenti cun sa famìlia cosa sua in su Comunu de Seddori, candu presentat sa domanda;

|_|  B) Essi residenti in sa domu po sa cali si domandat su contributu, candu presentat sa domanda;

|_| C) Essi, imparai a sa famìlia cosa sua, citadinus italianus est a nai citadinus de unu Stadu  de s’Unioni Europea, chi tengiat permissu po abarrai, iscritus me is listas de su centru servìtzius po su traballu o chi tengiat un’atividadi autorizada e unu certificau stòricu de residèntzia de assumancu 10 annus in su territòriu natzionali o de assumancu 5 annus in sa matessi regioni;

|_|  D)  Non tenni una domu de edilitzia residentziali pùbblica,;

|_|  E) Non tenni deretus de propriedadi asuba una domu in cunforma a s’art. 2 de sa L.R. 13/89;

|_| F) No essi titolari, de cuntratus de locatzioni de unidadis immobiliaris allistadas me is  categorias catastalis A1, A8 e A9);

|_|  G) Essi titolari de unu cuntratu de locatzioni a impreu residentziali de unidadis immobiliaris de propriedadi privada, ocupada cumenti a domu printzipali, chi s’agatat in su Comunu de Seddori.

    Su cuntratu de locatzioni depit:

° essi stipulau in cunforma a sa normativa vigenti e depit essi cussu po sa domu printzipali;

° essi allistau cun unu cuntratu regulari in s’ufìtziu de su registru;

° abarrai innoi po totu su periodu in chistioni.

|_|  H)  De non beneficiai de àterus contributus chi pertocant su cànoni de locatzioni po s’annu 2016;

|_|  I) No tenni cuntratus de locatzioni stipulaus tra parentis;

|_| L) De no essi  benefitziàrius de contributus provenientis de programmas de interventu similis.

 

 

CUADRU (B)

 

De ai stipulau a partiri de  _____________________ unu cuntratu de locatzioni a impreu abitativu po sa domu in Seddori:   Bia/Pratza _____________________________

Nu. ________    CAP _______________

Proprietàriu de sa domu: ______________________________________________________

Data de stìpula :  _______________________________________________________________

Datus de sa registratzioni:  Nu. __________________ SERIE __________________________

Registrau in s’ufìtziu: ______________________________________________________

Data registratzioni de su cuntratu: __________________________________________________

Decurrèntzia cuntratu: __________________________________________________________

Scadèntzia cuntratu: ____________________________________________________________  Cànoni de locatzioni a su mesi __________________________________________

 

   CUADRU (C)

 

Ca su tanti de pagai a s’annu de su cànoni de locatzioni est paris a

€. _________________________

 

CUADRU (D)

 

Ca su valori ISEE de sa famìlia (cumenti arrisultat de s’ISEE ordinàriu determinau in cunforma a  su DPCM 159/2014, art. 1 e 2, chi pertocat su rèditu annu 2014) est paris a €. _____________________ 

 

CUADRU (E)

Ca sa famìlia ca utilizat sa domu est formada de:

 

Parentis                        Sangunau e Nomini                 Logu e data nàscida

 

 

 

 

|_| de ai ligiu su Bandu e is normativas chi ddoi funt;

 

|_| de acetai totu is conditzionis inditadas in su bandu;

 

|_| de comunicai luegus a su Comunu dònnia acadessimentu chi mudit is rechisidus rechestus.

 

 

Si allegant is documentus chi sighint (inditai cun una cruxi):

 

|_|  Fotocopia de su documentu de identidadi bàlidu de su richiedenti;

|_|  Fotocopia de su cuntratu de locatzioni registrau in s’ufìtziu de su registru;

|_| Fotocopia documentu chi atestit sa pagamenta de s’imposta de registru, relativa a s’ùrtimu annu;

|_| Documentatzioni relativa a sa categoria catastali de sa domu;

|_| Fotocopia de is arrìcidas chi averiguant sa pagamenta de su cànoni de locatzioni finas a su mesi de LÀMPADAS 2016 (is atras ant a depi essi presentadas de su benefitziàriu innantis de arriciri su  contributu);

|_| Fotocopia de su permissu de residèntzia (si funt citadinus de Stadus chi non funt de s’Unioni Europea),  certificau stòricu  de residèntzia de assumancu dexi annus in su territòriu natzionali o 5 annus in sa matessi regioni (decretu Lei 25.06.2008, nu. 112 – Capu IV art. 11, mudau cun lei 6 austu 2008, nu. 133;

|_| Còpia ISEE 2016 ordinàriu determinau in cunforma a su DPCM  nu. 159/2013;

|_|   Dichiaratzione sostitutiva atu notòriu (si s’ISEE est paris a zeru o prus pagu de su tanti de su cànoni);

 |_| Atra documentatzioni.

 

 

Si sa domanda benit atzetada, si pedit de arriciri su contributu po mesu de (poni una cruxi in sa boxi chi interessat) 

|_|    in su contu correnti: C/C  BANCÀRIU O POSTALI  sciendi ca is ispesas po is operatzionis bancàrias funt a càrrigu de su dichiaranti. 

C/C  nu. ____________________ de sa banca ________________ filiali  de __________________

Intestau a ______________________________________________________________________

Còdixi Iban _______________________________________________

(N.B. po importus prus mannus de  €. 1.000,00 est obligatòriu s’acreditu in su C/C)

 

|_|  a manu –  a su dichiaranti (sceti po importus prus pagu de  €. 1.000,00)

 

 

 

 

Seddori, ______________

                                                                                           FIRMA DE SU DICHIARANTI

                                                                                       _______________________________

 

 

In cunforma a s’art. 38 de su DPR 445/2000, sa dichiaratzioni est sutascrita de s’interessau ananti de su dipendenti o imbiada impari sa fotocopia no autenticada de unu documentu a s’ufìtziu cumpetenti, po mesu de fax, o po mesu de sa posta.

In cunforma a su decretu legislativu nu. 196/2003 , is datus  personalis arregortus ant a essi manixaus, puru po mesu de computer, sceti po custu protzedimentu.

 

 

 

 

 

 

 

DOMANDA DE FINANTZIAMENTU

PO APRONTAI UNU PROGETU ISPERIMENTALI DE SPORT TERAPIA PO PERSONAS CUN DISABILIDADI - DELÌBERA REGIONALI NU. 63/14 DE SU 15.12.2015

Plus Distretu de Seddori - Plus Distretu de Guspini

 

A su Spet.li Comunu de Seddori  -  Plus Seddori

 A su Responsàbili de su Setori Servìtzius Sotzialis e a sa Persona

Ufìtziu po sa programmatzioni e sa gestioni de is servìtzius a sa persona 

    Bia Carlo Felice, 201 - 09025 Seddori

 

Su sutascritu __________________________________________ nàsciu in _____________

su____________________ e residenti in  ___________________________________________

indiritzu _________________________________________________________________

in calidadi de Rapresentante Legali de_________________________________________ ________________________________________________________________________

in associatzioni cun:

1) ________________________________________________________________________

2) ________________________________________________________________________

3) ________________________________________________________________________

4) ________________________________________________________________________

(N.B. inditai sa denominatzioni cumpleta de s’Assòtziu capufila e, puru, de cussus chi funt in assòtziu) cun sea legali in su Comunu de ____________________________

Indiritzu_____________________________nu. tel._______________ nu. fax ___________

 e-mail __________________________________________________________________

Nòmini, Sangunau  e nu. de telèfonu po comunicatzionis____________________________________

TIPOLOGIA DE SU SUGETU RICHIEDENTI:

Forma sola:

£     Assòtziu assotziau CIP

Inscritu in s’albu regionali de is sotziedadis sportivas _________________________________

 A su  nr________________ de su ________

£     Assòtziu assotziau  a unu Enti de Promotzioni Sportiva inscritu in s’albu regionali de is sotziedadis sportivas _____________________  su nr________________ de su ______

 

£     Assòtziu  benemeritu de su  CONI

allistau  in s’albu regionali de is sotziedadis sportivas_________________________________ nr________________ de su____________________

Forma comuna:

Assòtziu capufila: _________________________________________________

allistau in s’albu regionali de is sotziedadis sportivas _________________________________

 a su nr________________ de su  ________

1) Àteru  Assòtziu ____________________________________________________

 inscritu in s’albu regionali de is  sotziedadis sportivas _________________________________

a su nr________________ de su  ________

2) ) Àteru  Assòtziu _____________________________________________________

 inscritu in s’albu regionali de is sotziedadis sportivas    _________________________________

a su nr________________ de su  ________

 2) ) Àteru  Assòtziu _____________________________________________________

 inscritu in s’albu regionali de is sotziedadis sportivas    _________________________________

a su nr________________ de su  ________

2) ) Àteru  Assòtziu _____________________________________________________

 inscritu in s’albu regionali de is sotziedadis sportivas    _________________________________

a su nr________________ de su  ________

DOMANDAT

 Sa  cuntzessioni de unu finantziamentu po aprontai unu progetu de Sport Terapia, allegau a sa custa, de realizai in sa Provìntzia Sud Sardigna – ex Provìntzia de su Campidanu de Mesu.

£     In su territòriu chi pertocat su Plus Seddori

£     In su territòriu chi pertocat su  Plus Guspini

Logu e data

 

 

 

 

 TIMBRU E FIRMA DE SU RAPRESENTANTI LEGALI DE S’ASSÒTZIU CAPUFILA

_______________________________________________________________________

 Is sutascritus  Rapresentantis Legalis de custus Assòtzius dichiarant de aprovai custu progetu.

 

1) ASSÒTZIU ______________________________________________________

FIRMA DE SU RAPRESENTANTI LEGALI____________________________________

2)  ASSÒTZIU ______________________________________________________

FIRMA DE SU RAPRESENTANTI LEGALI____________________________________

3) ASSÒTZIU ______________________________________________________

FIRMA DE SU RAPRESENTANTI LEGALI____________________________________

4) ASSÒTZIU ______________________________________________________

FIRMA DE SU RAPRESENTANTI LEGALI____________________________________

 

 

 

 

 

OGETU: PIANUS PERSONALIZAUS PO PERSONAS CUN DISABILIDADI GRAVI  ART. 3 COMMA 3, LEI 104/92 LEI 162/98 – DELÌBERA GIUNTA REGIONALI NU. 38/13 DE SU 28.06.2016.

 

Su/Sa sutascritu/a__________________________ Nàsciu/a in______________________________      

 su_____________________________ e residenti in________________________________

in bia________________________________________nu° _________

 

Tel. _____________________________ in calidadi de ___________________________________

DOMANDAT

 

De aprontai unu  Pianu Personalizau de Sustennu in cunformidadi a sa Lei 162/98  po contu de:

Sangunau  ____________________ Nòmini_____________________nàsciu in ________________

su___________________ e residenti in Serrenti in Bia ____________________________

PO CUSTU ALLEGAT:

·         fotocòpia de sa certificatzioni de disabilidadi gravi  arrìcia  in cunformidadi a s’art. 3, comma3, de sa Lei 104/92;

·         certificatzioni ISEE e DSU allegada donada in cunformidadi a  su D.P.C.M. 159/2013;

·         dichiaratzioni sostitutiva de s’atu de notoriedadi (ALL. D);

·         fotocòpia documentu de identidadi personali – in balididadi – de su richiedenti e de su benefitziàriu;

·         scheda saludi (ALL. B) donada de su dotori chi curat sa persona cun disabilidadi ;

·         mòdulu dotori;

·         mòdulu po is permissus  Lei 104/92.

Su richiedenti autorizat s’Enti a su manixu de is datus personalis sigundu su D. Lgs.vu 196/2003.

 

Serrenti, su__________________                                                                   

Su Richiedenti

_________________________________

 

 

COMUNU DE SEDDORI

Provìntzia de su Campidanu de Mesu

 

MESI DE LÀMPADAS – GIUGNO 2016

Novas de su Comunu

DOMANDAS PO PARTECIPAI A SU PROGRAMMA ISTADI IMPARI 2016

SA RESPONSÀBILI DE IS SERVÌTZIUS SOTZIALIS E A SA PERSONA

Fait sciri a totus ca intro de is ativadis organizadas in sa Luodoteca e in su Centru de Agregatzioni Sotziali e a manera particulari po su chi pertocat su programma ISTADI IMPARI 2016 si funt organizendi gitas po pipius e piciocus. Is Avisus cun totu is informatzionis e is mòdulus po fai sa domanda ddus agatais me is ufìtzius de se is Servìtzius Sotzialis in Bia A. Riva Villasanta 17 o in su giassu internet de su Comunu. Po dònnia gita ant a essi atzetadas is primu 50 domandas chi arribant. Si ddoi funt postus disponìbilis si podit partecipai a prus de una gita.

 

Seddori, su 12.07.2016

 

SA RESP.  DE IS  SERVÌTZIUS  SOTZIALIS E A SA PERSONA

                                                                  Luisa Angela Pittau

 

 

 

SU 9 E SU 10 DE MESI DE ARGIOLAS – ARREGORDAUS SA PAXI DE SEDDORI

Cussu tratadu de paxi iat donau a sa Sardigna 10 annus de tranchillidadi lassandidda assèbiu. Fiat s’ùndici de mesi de argiolas de su 1355 e Seddori fiat torra protagonista de unu momentu importanti de sa stòria medioevali sarda. Su 9 e su 10 de argiolas 2016 in Seddori eus arregordai e torrai a bivi custu acadessimentu stòricu fondamentali chi rapresentat su Tratadu tra su Rennu de Aragona e su giudicau de Arborea. Su 9 de argiolas ddoi at a essi una rapresentatzioni teatrali po s’amostai cumenti bivinat in cussus tempus. Sa circadora e studiosa Michela Floris at aprontau unu stùdiu asuba is documentus de cussu perìudu istòricu e a manera particulari at studiau  is documentus de su studiosu Gianni Mereu chi ddu at arregortus in su libru cosa sua denominau “Sa paxi de Seddori, 11 de argiolas 1355”.

At a essi teatralizada sa stòria de una famìlia pobura de cussus tempus e de totu is dificultadis chi ddoi fiant. Is dialogus ddus at scritus sa regista e atora Rosalba Piras. Is atoris ant a essi Piras e totu e calincunu collega cosa sua de Abaco cun sa collaboratzioni de is atoris de s’Assòtziu Su Spassiu e de àterus seddoresus ammachiaus po sa stòria e su teatru e cun sa collaboratzioni puru de sa famìlia Villa. Ddoi ant a essi puru is sordaus bistius cun s’armatura insoru – Cumpangia d’Armis Mediaevalis. Sa rapresentada dd’ant a fai in su Casteddu de Seddori a is noi oras de a merì (21.00) su 9 de argiolas. S’incras, su 10 de argiolas ant a fai, sempri in su Casteddu, unu cunvegnu a is ses de a merì (18.00) asuba sa paxi e su momentu stòricu importanti chi pertocat.

AVISU

PIANUS PERSONALIZAUS PO PERSONAS CUN DISABILIDADI GRAVI,  LEI 162/98 – DOCUMENTATZIONI DISPONÌBILI

LEI 162/98- PIANUS NOUS PERSONALIZAUS DE AGIUDU

SI FAIT SCIRI A TOTU IS INTERESSAUS CA SA REGIONI SARDIGNA, CUN DELIBERATZIONI G.R. nu. 38/13 DE SU 28/06/2016:

AT AUTORIZAU SA PRESENTATZIONI DE IS PIANUS NOUS PO IS PERSONAS CHI TENINT SA CERTIFICATZIONI DE DISABILIDADI COMENTI INDITAU IN S’ARTÌCULU 3 COMMA 3 DE SA LEI 104/1992 A SA DATA DE SU 31 DE IDAS 2015 E CHI ANT A BALLI DE SU 01.10.2016 A SU 31.12.2016 SIGUNDU IS CRITÈRIUS IN VIGÈNTZIA INDITAUS IN SA DELÌBERA  G.R. NU. 9/15 DE SU 12.02.2013 ACAPIADA A CUSTU AVISU;

DUNCAS TOTUS IS INTERESSAUS CHI TENINT CUSTUS RECHISIDUS PODINT DOMANDAI TOTU IS INFORMATZIONIS NETZESSÀRIUS A SU SERVÌTZIU SOTZIALI PROFESSIONALI.

Seddori, su 04-07-2016                                                               SA RESPONSÀBILI DE SU SERVÌTZIU

                                                                                                                    Luisa Angela Pittau

 

 

 

ATIVATZIONI DE SU SPORTELLU DE SU CENTRU STÒRICU

Po fai partecipai de prus is citadinus e a pustis de s’istèrrida de su PIANU PARTICOLARI DE SU CENTRU DE FORMATZIONI ANTIGA, sigundu is disponimentus de su Pianu Paesagìsticu Regionali in vigèntzia e is su rispetu de is inditus donaus de sa RAS, su Comunu de Seddori at ativau su sportellu de su Centru Stòricu. Chinisisiat interessau podit castiai is documentus po averiguai si ddoi siant problemas o cosas chi no torrant. S’ufìtziu at a essi abertu a su pùblicu su mèrcuris a merì de is cuatru a is ses (16.00-18.00) me is localis de sa Domu Concu bècia (ex Casa Concu) ca immoi est sa sea de su Consillu Comunali in Bia XXIV Maju. S’Ufìtziu at essi abertu finas a su 10 de austu 2016.

SU RESPONSÀBILI DE SU SERVÌTZIU TÈCNICU

Ing. Ignazio Pittiu

 

 

 

 

 

 

 

AVISU PÙBLICU PO INCARRERAI SU BARATU AMMINISTRATIVU

S’Amministratzioni Comunali fait sciri a tous ca bolit sperimentai su “Baratu Amministrativu” po donai sa possibilidadi a is citadinus de su Comunu de Seddori de podi ridusi is tributus comunalis de pagai (comenti a TARI, TASI IMU) traballendi a gratis po sa comunidadi. Is tributus depint essi cussus de su 2015. Sa domanda depit essi presentada intro de su 24/06/2016 in s’Ufìtziu Protocollu de su Comunu. S’Avisu e is mòdulus de domanda ddus agatais in su giassu internet acapiaus a sa nova.

SA RESPONSÀBILI DE IS SERVÌTZIUS SOTZIALIS E A SA PERSONA

Ass.te Soc. Luisa Angela Pittau

 

 

PULIDURA DE IS STRADAS DE SU COMUNU DE SEDDORI ANNU 2016-06-21

Totu is stradas de seddori ant a essi pallida sighendi unu calendàriu chi dònnia citadinu podit castiai. Su territòriu de Seddori est pratziu in 4 zonas (una in Sanluri Stato) innoi ant traballai 6 operàius chi ant pullì is arrugas, assumancu una borta dònnia duus mesis. Su Sìndigu est cuntentu meda de custu servìtziu e de is risultaus cosa sua, in custa manera totu is bias de Seddori ant a essi lìmpias, puru cussas innoi ddoi passat pagu genti. Invecias me is bias prus centralis e prus traficadas comenti a bia Carlo Felice e bia Garibaldi ant a pulli de prus.

 

MANIFESTATZIONI DE INTERESSU PO SU PROGETU  HOME CARE PREMIUM

Sa Responsàbili de is Servìtzius Sotzalis e a sa Persona fait sciri ca cun Determinatzioni nu. 791 de su 08.06.2016 ant aprovau s’Avisu Pùblicu e sa modulistica sua po s’achirimentu de manifestatzionis de interessi po su Progetu Home Care Premium– Progetus innovativus e isperimentalis de assistèntzia in domu promovius da s’INPS – Gestioni Ex INPDAP. Totu is chi funt interessaus e tenint is rechisidus de custu avisu pùblicu depint presentai manifestatzioni de interessi fadendi domanda asuba unu mòdulu giai apariciau e sutascritu de su rapresentanti legali e ddu depit  portai a s’Ufìtziu Protocollu de su Comunu de Seddori intro de su 24 de làmpadas 2016 a sa una.

 

Totu is mòdulus si podint scarrigai de su giassu internet de su Comunu de Seddori.

SA RESPONSABILIDADI DE IS SERVÌTZIUS SOTZIALIS E A SA PERSONA

                                       Luisa Angela Pittau

 

 

 

 

 

COMUNU DE SEDDORI

Provìntzia de su Campidanu de Mesu

 

MESI DE MAJU 2016

Novas de su Comunu

AVISU PÙBLICU

ANIMATZIONI ESTIVA PO PIPIUS E PICIOCUS

Si fait sciri a totu is babbus e is mamas  interessaus ca su 1 de làmpadas 2016 a is ùndixi de a mengianu (11.00) me is localis de su Polu Culturali (pianu nu. 3 – aula 24) s’at a fai una riunioni po presentai su programma de animatzioni estiva 2016  aprovaus cun delìbera G.C. nu. 96 de su 26.05.2016.

Is atividadis s’ant a organizai po:

·        Minorennis de 5 a 12 annus – àrea infàntzia, Ludoteca

·        Minorennis de 13 a 17 annus – àrea Adolescentis/Giòvunus, Spazio Ragazzi

 

Bida s’importàntzia de sa chistioni seis totus inviatus a parteciapi.

                                                                                                  Sa Responsàbili de su Servìtziu Sotziali

                                                                                                        Luisa Pittau

AVISU PÙBLICU

CONRIBUTUS PO S’ORGANIZATZIONI DE MANIFESTAZIONIS SPORTIVAS

Su Responsàbili de su Servìtziu Afaris Generalis fait sciri ca de su 10.05.2016 agatais publicau in s’Albu Pretòriu de su Comunu s’Avisu Pùblicu po is Assòtzius e is Sotziedadis sportivas interessaus chi bolint fai domanda po arriciri is contributus po organizai manifestatzionis sportivas intro de su 2016, segundu su Tìtulu III de su Regulamentu Comunali po donai is contributus a is Assòtzius. Totu is informatzionis ddas agatais in s ‘Avisu e me is mòdulus acapiaus.

Sa domanda de Contributu e totu sa documentatzioni chi serbit depit essi portada in Comunu, in s’Ufìtziu Cultura, Turismu e Sport.

Su Responsàbili de su Servìtziu Afaris Generalis

                                                                Dr. Marco Zedda

 

 

 

DOMÌNIGU SU 5 DE LÀMPADAS MANIFESTAZIONI CULTURALI

“GIOCO PINOCCHIO -GIOGU PINEDDU”

Su 5 de làmpadas a is seti de a merì in su Parcu Comunali S’Arei, in Seddori benei totus a biri su spetàculu Giogu Pineddu chi bit protagonistas is studentis de sa classi IV e V de sa scola primària  e is pipius de sa scola de s’infàntzia. Su palcu at a essi su pratu birdi comunali. Unu grupu de volontàrius est traballendi totu s’ierru po realizai custa manifestatzioni e is costusmus de is atoris (berriteddus, bistireddus); cun unu pogheddu de fantasia, agu e filu, ant tramudau bistiris bècius in costumus de teatru! Un’atru grupu de personas at traballau po realizai is scenografias de sa stòria de Pineddu: sa balena, sa bidda dei balocchi. Po sa mùsica nci at pensau su maistu Pino Aresti e at a sonai sa Banda Ponchielli. Is dialogus ddus ant scritus is maistus de scola aparicendiddus po is pipius. S’idea de rapresentai Pineddu- spiegat s’Assessori a sa Cultura e coordinatrici de su progetu Antonella Pilloni- nascit de s’atòbiu tra su regista e scenògrafu Marco Nateri e sa gana de fai calincuna cosa de nou in Seddori. Seis totus invitaus a partecipai.

                                                                                                             S’Assessori a sa Cultura      Antonella Pilloni

 

 

COMUNU DE SEDDORI

Provìntzia de su Campidanu de Mesu

 

MESI DE ABRILI 2016

Novas de su Comunu

 

BIBLIOTECA COMUNALI

LUNIS SU 2 DE MAJU 2016 IN SA BIBLIOTECA COMUNALI DDOI AT A ESSI SA MUSTRA DE IS SARDUS CHI TENINT CENT’ANNUS E PRUS.

Si bireus lunis su 2 de maju a is cincu de a merì in sa Biblioteca comunali po festegiai su primu annu de abertura de sa biblioteca cun sa mustra de is centenàrius de Sardigna.

 

BANDU PO RIDUSI SA TARI- ANNUALIDADI 2015

S’Amministratzioni Comunali at aprovau cun Detèrmina nu. 580 de su 26 de abrili 2016 su bandu po sa abasciai sa TARI annualidadi 2015. Ocannu puru s’Amministratzioni Comunali at liau s’impinnu de agiudai is citadinus in dificultadi donendiddis agiudus sotzialis e tenendi in cunsideru su numeru de is fillus, su manniori de sa domu e s’ISEE. Is citadinus chi tenint is rechisidus allistaus in su bandu, podint rechedi su Bonus (est a nai unu scontu asuba sa TARI) cumpilendi su mòdulu aprontau de s’Ufìtziu tributus e portendiddu a su Comunu de Seddori intro de su 30 de cabudanni 2016. Podint rechedi su Bonus is residentis in su Comunu de Seddori chi tengiant un’ISEE prus bàsciu de 20 mila èurus. Su tanti de su Bonus partit de 18 èurus ( po una famìlia de 5 personas cun domu manna finas a 300 metrus cuadraus) e arribat finas a 105 èurus ( po una famìlia de 6 personas cun domu manna finas a 100 metrus cuadraus).

Datas de arregordai:

·        su 16 de làmpadas, iscadèntzia prima rata TARI 2015;

·        su 30 de cabudanni, iscadèntzia domandas po rechedi su Bonus;

·        su 16 de mesi de idas 2016, iscadèntzia prima rata TARI 2015;

 

 

Seddori, su 26.04216                                 Su Responsàbili de su Servìtziu Econòmicu Finantziàriu

                                                                                                          Rag. Anna Maria Frau

 

 

 

 

 

 

MUSTRA “RETABLO: LUCE E RINASCITA DI MARIAROSARIA SPINA”

In su Polu Culturali Scolopi sàbudu su 23 de abrili a is seti de a merì at a essi inaugurada sa mustra personali de Mariarosaria Spina: Retablo – Luce e Rinascita, po contu de Rosanna Corti. Sa mustra dda patrotzinat su Comunu de Seddori po valorizai sa cultura e  is artistas de su territòriu. Spina, artista connota in totu sa natzioni, presentat po sa prima borta s’òpera cosa sua in Seddori, bidda nadia. Innantis de s’inauguratzioni s’at a fai una cunferèntzia. Totus funt invitau a partetzipai.

 

LUDOTECA COMUNALI: ISCRITZIONIS

De lunis s’11 de abrili sa Ludoteca Comunali torrat a inghitzai s’atividadi sua me is localis de su Polu Culturali Scolopi. Si podint iscriri is pipius chi tenint de 5 a 11 annus. Is atividadis si faint su lunis, su mèrcuris e sa cenàbara de is cuatru de a merì a is ses (16.00-18.00). Is iscritzionis ddas depeis fai me is mòdulus giai apariciaus de is ufìtzius e si podint scarrigai de su giassu internet de su Comunu o pigai me is ufìtzius de su Servìtziu Sotziali.

 

AVISU PÙBLICU

SERVÌTZIU GESTIONI DE S’ARCHÌVIU STÒRICU COMUNALI

Avisu pùblicu po presentai Manifestatzionis de interessi po donai in gestioni su locali chi s’agatat acanta de s’ Archìviu Stòricu comunali a is Assòtzius chi traballant in su territòriu comunali chi ant a depi gestiri s’Archìviu Stòricu.

 

 

 

COMUNU DE SEDDORI

Provìntzia de su Campidanu de Mesu

 

MESI DE MARTZU 2016

Novas de su Comunu

AVISU PÙBLICU

PO PONNI IMPARI UNU COMITAU CHI PROMOVAT E AVALORIT SU CIVRAXU DE SEDDORI

SU SÌNDIGU

Cunsiderau chi su 20.03.2016 iscadit sa revisioni de sa scheda identificativa de is prodotus traditzionalis de sa Regioni Sardigna;

Bidu su D.Lgs.vu nu. 173/1998;

Bidu su D.M. nu. 350/1999;

Cunsiderau netzessàriu providi a sa revisioni de sa scheda de su Civraxu po su Comunu de Seddori;

IVITAT

Totu is interessaus a partecipai a sa riunioni chi s’at a fai martis su 15 de martzu de su 2016 a is cuatru e mesu de a merì (16.30) in sa Sala de su Consillu “Ex Casa Concu” in Bia Lepanto nu. 62.

Po informatzionis podeis telefonai a s’Agentzia Regionali Laore

-Paola Ugas          338 53572429

-Gerardo Piras     338 5356876

 

Seddori, su 9 de martzu 2016                                                                               SU SÌNDIGU

                                                                                                                              Alberto Urpi

 

AVISU PÙBLICU

 PO APRONTAI UNA LISTA DE ABOGAUS PO DDIS DONAI INCÀRRIGUS DE ASSITÈNTZIA LEGALI.

Su Responsàbili de su servìtziu AA.GG. fait sciri ca ant publicau un’ avisu pùblicu po presentai is rechestas de iscritzioni po aprontai una lista de abogaus.

Matèrias rechestas po essi inclùdius in sa lista.

1.      Diritu Tzivili e protzeduras esecutivas;

2.      Diritu Amministrativu;

3.      Diritu de su Traballu;

4.      Diritu Penali.

 

Rechisidus netzessàrius po essi allistaus.

1.      Iscritzioni in s’Albu de is Abogaus

2.      Iscritzioni in s’Albu de is Abogaus de assumancu duus annus;

3.      Non tenni cundennas penalis chi strobint su patrotziniu;

4.      Non tenni incàrrigus de traballu puru in su Comunu;

5.      Àterus motivus de imcompatibilidadi a patrotzinai s’interessi de su Comunu;

6.      Unu curriculum chi atestit s’esperièntza fata in su setori rechestu;

7.      Tenni una politza assicurativa po responsabilidadi tzivili.

 

SELETZIONI PÙBLICA PO DONAI UN’ INCÀRRIGU DE COLLABORATZIONI CO.CO.CO PO TRABALLAI IN S’UFITZIU DE SU SÌNDUGU

Si fait sciri a is candidaus ammìtius a sa Seletzioni, segundu cantu inditau in su Bandu, ca sa Commissioni Esaminadora at stabiliu ca su collòchiu s’at a fai LUNIS SU 14 DE MARTZU  DE SU 2016 A IS NOI ORAS DE A MENGIANU.

Su collòchiu po esaminai is cumpetèntzias de is candidaus at a inghitzai a is noi oras de a mengianu su 14 de martzu 2016 e s’at a fai in s’Ufìtziu de su Segretàriu Comunali (in su 1° pianu de  su Comunu, Bia Carlo Felice 201, Seddori). Is chi funt ammìtius a su collòchiu si depint presentai sa dì a s’ora inditada cun unu documentu de identidadi bàlidu. Po informatzionis podeis telefonai a su nùmeru: 0709383252 - Servìtziu Afaris Generalis

                                                                  SU PRESIDENTI DE SA COMMISSIONI ESAMINADORA

                                                                                                               Dr. Marco Zedda

 

 

CONTRIBUTUS A IS FAMÌLIAS PO S’ACHIRIMENTU DE IS SERVÌTZIUS

PO SA PRIMU INFÀNTZIA – ANNUALIDADI 2015

Sa Responsàbili de is Servìtzius Sotzialis e a sa Persona fait sciri ca cun Determinatzioni nu. 251 de su 26.02.2016 ant aprovau s’Avisu Pùblicu po is contributus de donai a is famìlias po s’achistu de is servìtzius de primu infàntzia – annuali dadi 2015. Totu is sugetus chi tenint is rechisidus inditaus in s’allegau A podint presentai sa domanda cumpilendi su mòdulu apòsitu, allegau B e portendi-dda in Comunu intro de su 31.03.2016. S’istàntzia si podit presentai:

- in busta serrada a su Comunu de Seddori, in s’Ufìtziu Protocollu.

-cun racumandada cun avisu de arricida, indiritzada a su Comunu de Seddori, Servìtzius Sotzialis e a sa Persona.

-utilizendi sa PEC a s’indiritzu de posta eletrònica certificada de su Comunu protocollo@pec.comune.sanluri.vs.it,

Foras de sa busta ddoi depit essi scritu: “PLUS trienniu 2013/2015 – Distretu de Seddori. Rechesta Contributus famìlia po s’achistu de servìtzius po sa primu infàntzia” 2015.

 

            SA RESPONSÀBILI DE IS SERVÌTZIUS SOTZIALIS E A SA PERSONA

                                       Luisa Angela Pittau

 

 

 

 

 

L. 482/99 Annu 2015COMUNU DE SEDDORI

Provìntzia de su Campidanu de Mesu

 

Mesi de AUSTU- AGOSTO 2015

 

AVISU PùBLICU

MèRCURIS SU 5 DE AUSTU 2015 A IS SES E MESU DE A MERì (18.30) riunioni  CUN IS ASSòTZIUS CHI FUNT ATIVAS ME SU COMUNU DE SEDDORI

s’Amministratzioni Comunali bolit atobiai totu is Assòtzius chi traballant in su Comunu de Seddori, in s’Ufìtziu de su Sìndigu, mèrcuris su 5 de austu 2015 a is ses e mesu de a merì (18.30) po chistionai de custus argumentus:

-Programmatzioni sa de 20 “Festa del Borgo” annu 2015;

-Programmatzioni atividadis culturalis e de recreu po contu de is Assòtzius comunalis.

 

                        S’Assessori a sa Cultura

                        Antonella Pilloni.

 

Graduatòria provisòria po donai is  contributus a is

Assòtzius sportivus comunalis.

Su Responsàbili de su Servìtziu Afaris Generalis fait sciri ca su 31 de argiolas 2015 in s’Albu Pretòriu  ant publicau sa Graduatòria Provisòria po donai is contributus a is Assòtzius sportivus comunalis segundu sa L.R. 17.05.1999 nu. 17 aprovada cun Det. De su Servìtzius Afaris Generalis nu. 253 de su 31.07.2015. Is chi funt interessaus podint fai preguntas o fai ricursu a s’Ufìtziu Protocollu de su Comunu, intro de su 10 de austu 2015.

                                                                                      Su Responsàbili de su Servìtziu Afaris Generalis

                        Dr. Marco Zedda

 

SU COMUNU DE SEDDORI

In su Comunu de Seddori ddoi bivint prus o mancu 8550 abitantis. Mancai ddoi siant dudas asuba s’orìgini giusta de su nòmini cosa sua, is testimoniàntzias istòricas inditant comenti a primu nòmini cussu de SELLORI, nòmini chi agataus me is documentus medievalis comenti a SE-LORI, SULLURIUM E SELLURI. Totu custus nòminis arregordant su nòmini cosa sua in sardu est a nai SEDDORI, ca pertocat sa fertilidadi de su territòriu de Seddori: LORI difatis bolit nai trigu. Duncas una de is ipotesi mellus avalorada est chi su nòmini SELLORI siat sa forma cuntrata incurtzada de sa fràsia SU LOGU DE SU LORI (su territòriu de su trigu) e duncas SELORI, comenti si ligit in s’iscritzioni allogada in sa Crèsia de Santu Pedru. S’economia fiat in orìgini agro-pastorali, oi invecias is setoris prus importantis funt s’indùstria, su cummèrciu e is servìtzius. Su monumentu chi prus caraterizat sa bidda de Seddori est su Casteddu Giudicali s’ùnicu chi est abarrau e chi si podit visitai de is 88 costruius in Sardigna in s’epoca medioevali. Costruiu tra su XIII e su XIV sèculu, su Casteddu est s’unicu, in su gèneri cosa sua, innoi si podit bivi. Oi in su Casteddu, de propriedadi privada de sa famìlia Villasanta, ddoi at su Museu Risorgimentali Duca d’Aosta e ddoi funt allogaus,  is arregordus de su Duca, is repertus etiopicus, medioevalis, napoleonicus, de is duas gherras mondialis, e is lìteras chi si funt imbiaus Nino Villasanta cun Gabriele D’Annunzio.

 

COMUNU DE SEDDORI

Provìntzia de su Campidanu de Mesu

 

Mesi de ARGIOLAS- LUGLIO 2015

 

cunvocatzioni de su consillu comunali in sètzida straordinària

Si fait sciri a totus ca su Consillu Comunali dd’ant cunvocau su 20 de argiolas 2015 a is seti de a merì (19.00) in 1° Cunvocatzioni e su 21 sempri de argiolas  a is seti in 2° Cunvocatzioni me is localis de sa Ex Domu Concu cun s’òrdini de traballu po sa dì chi sighit:

 1. Aprovatzioni Verbali sètzida pretzedenti.
 2.  
 3. Aprovatzioni Regulamentu cuntzessioni àreas birdis de bixinau.
 4. Cuntzessioni deroga istàntzias in zona B1 de su PUC po su chi pertocat sa rechesta de cuntzessioni edilizia de su Sig. Pirastu Augusto, po ndi sciusciai una domu chi s’agatat in bia Luigi Garau, in Seddori.
 5. Cuntzessioni temporànea de unu spàtziu a sa Sotziedadi SOGEI po installai un’antenna GNSS po su Progetu Europeu po melliorai su tràficu ferroviàriu.
 6. Variatzioni de Bilànciu de Previsioni 2015/2017- Assètiu finali.
 7. Amparu de is ecuilìbrius de Bilànciu 2015.
 8. Pròroga po s’acabu de is agevolatzionis TARI 2014.

 

 

manifestatzioni “Sanluri 1409. la battaglia trame di storia” de su 17 a su 19 de argiolas 2015.

De su 17 a su 19 de argiolas in Seddori s’at a fai una manifestatzioni importanti meda chi arregordat sa Batalla tra is Sardus e is Aragonesus de su 1409. S’arregordu de sa Batalla de Seddori rapresentat unu tretu gloriosu de sa stòria de su pòpulu sardu chi, mancai no apat otènnidu s’indipendèntzia, at gherrau po sa giustitzia, sa libertadi e s’unidadi de su territòriu suu.

 

PROGRAMMA:

Cenàbura su 17 de argiolas

a is ses e mesu de a merì in su Casteddu: Inauguratzioni de sa Manifestatzioni stòricu-culturali “Sanluri 1409. La Battaglia. Trame di Storia”.

A is seti in su Casteddu:

Arrexonada asuba Sa Batalla de Seddori cun sa Dot.ssa Michela Floris, su Prof. Pinna e su Prof. Morandi. Leturas teatralis po contu de ITTE cun sa mùsica de sa cumpangia STRACASCIU (Maistus de Launeddas).

A is noi oras in su Casteddu:

Laboratòriu “Tessendo la Soria” in collaboratzioni cun s’atrici Rita Atzeri de sa cumpangia teatrali IL CROGIUOLO.

Sàbudu su 18 de argiolas

de is noi oras e mesu in su Centru Stòricu de Seddori.

“Il risveglio del borgo” rievocatzioni stòrica de sa Seddori medievali.

a is cincu e mesu s’at a aprontai un’ acampamentu militari po s’amparu de su Casteddu cun atividadis de animatzioni.

a is ses in su Casteddu:

Cunvegnu po contu de Gianni Mereu asuba “La cattura degli schiavi di Sanluri dopo la Battaglia”.

a is otu in Pratza de Santu Pedru

Rapresentatzioni teatrali po contu de S’Assòtziu stòricu “Memoriae Milites”.

a is noi oras e unu cuartu:

“Alla corte del Visconte di Narbona” cena medievali po contu de su Chef Alberto Sanna meri de su ristoranti “Il Campidano” acumpangiada de su binu de sa cantina “Su Entu”. Ddoi at a essi s’Orchestra da Camera della Sardegna dirìgia de su Maistu Simone Pittau.

(cena a pagamentu e cun prenotazioni).

 

Domìnigu su 19 de argiolas

De is noi oras e mesu de a mengianu in sa Pratza de su Casteddu.

“Scoprendo il borgo” passilladas turìsticas po sa bidda.

a is cincu e a is ses e mesu:

“Seddori s’aprontat po sa Batalla”

a is noi oras e mesu:

Animatzioni e cumbidu.

 

 

COMUNU DE SEDDORI

Provìntzia de su Campidanu de Mesu

 

Mesi de LàMPADAS – GIUGNO 2015

 

progetu scola po imparai a nadai

S’uNIONI DE IS cOMUNUS DE SA mARMIDDA

Organizat su Progetu Scuola Nuoto 2015 po is minorennis residentis me custus Comunus; podint partecipai a su progetu totu is piciocus chi frecuentant sa primu classi de sa scola primària in s’annu scolàsticu 2015/2016 e finas a cuscus chi ant frecuentau sa de tres classi in sa scola segundària de primu gradu in s’annu scolàsticu 2014/2015. Su cursu po imparai a nadai durat 10 letzionis chi s’ant a fai in sa piscina de su Consòrtziu Turìsticu “Sa Corona Arrubia”, in su Comunu de Lunamatrona. Organizau in 2 letzionis a sa cida, po 5 cidas, segundu su calendàriu chi at a essi comunicau de s’Ufìtziu de su servìtziu sotziali comunali.

Su cursu at a inghitzai in su mesi de argiolas 2015 e acabbai intro de su 15 de austu.

Sa cuota de partecipatzioni e s’arricida de pagamentade 42,00 € ddas depeis donai intro de sa una de su 29 de làmpadas 2015 a s’Ufìtziu Protocollu de su Comunu de Seddori.

 

 

Inghitzu atividadi ludoteca comunali in su polu culturali

si fait sciri a totu is mammas e is babbus de is pipius iscritus in su programma “Istadi Impari 2015” – Ludoteca Estiva, ca is atividadis s’ant a fai me is localis de su Polu Culturali de su lunis a sa cenàbara de is noi oras de a mengianu a mesudì (09.00-12.00).

 

sa Responsàbili de su Servìtziu Sotziali

                        Luisa Angela Pittau

 

 

 

 

 

 

Assessorau a is Polìticas Sotzialis

Servìtzius Sotzialis e a sa Persona

 

PROGRAMMA ISTADI IMPARI 2015

 Atividadis po is mannus e is antzianus

 

Laboratòriu de ginnàstica: una borta a sa cida  po 2 oras, 10 diis in totu.

                                                  Po partecipai si pagat 20 €.

 

Laboratòriu de ballu: una borta a sa cida po 2 oras, 10 diis in totu.

                                        Po partecipai si pagat 20 €.

 

Laboratòriu de Lìngua Sarda “Is Pregadorias Antigas”

Po contu de s’Ufìtziu de sa Lìngua e Cultura Sarda. Inghitzat su 17 de làmpadas, 5 atòbius in totu.

Dònnia mèrcuris de is cuatru e mesu a is seti e mesu de a merì, in su Monti Granàticu.

 

Totu is chi bolint partecipai a is atividadis de s’istadi depint presentai domanda in Comunu o me is ufìtzius de is Servìtzius Sotzialis. Podint partecipai totu is residentis de su Comunu de Seddori chi tenint prus de 45 annus. Is domandas ddas depeis portai a s’Ufìtziu Protocollu intro de s’8 de làmpadas 2015.

Un’ operadori at a telefonai is chi ant fatu domanda po ddis donai totu is informatzionis de is atividadis chi s’ant a fai tra su 15 de làmpadas e s’11 de cabudanni.

 

PROGRAMMA ISTADI IMPARI 2015

po is piciocus de 12 a 17 annus.

 

Laboratòriu de giogus: una borta a sa cida po duas oras. 10 atòbius in totu

Partecipatzioni gratùita.

Laboratòriu de musica: una borta a sa cida po duas oras. 10 atòbius in totu

Po partecipai si pagat 10  €.

Laboratòriu di fumetto: una borta a sa cida po duas oras. 10 atòbius in totu

Partecipatzioni gratuita.

Una dì a su Parcu Diverland

Una dì a su Parcu “La Ragnatela” po partecipai tocat a pagai 5 € a su comunu comenti a contributu de viàgiu.

Su billetu de intrada a is parcus ddu pagat su partecipanti.

Totu is chi bolint partecipai a is atividadis de s’istadi depint presentai domanda in Comunu o me is ufìtzius de is Servìtzius Sotzialis. Podint partecipai totu is piciocus chi tenint un’edadi tra 12 e 17 annus e funt  residentis de su Comunu de Seddori. Is domandas ddas depeis portai a s’Ufìtziu Protocollu intro de s’8 de làmpadas 2015.

Un’ operadori at a telefonai is chi ant fatu domanda po ddis donai totu is informatzionis de is atividadis chi s’ant a fai tra su 15 de làmpadas e s’11 de cabudanni.

 

COMUNU DE SEDDORI

Provìntzia de su Campidanu de Mesu

 

REGULAMENTU ASUBA SU PROTZEDIMENTU AMMINISTRATIVU

(Lei 07.08.1990 nu. 241)

Aprovau cun Deliberatzioni de su Consillu Comunali nu. 60 de su 18.05.1998.

 

Introdutzioni

Normas asuba is protzedimentus amministrativus

Is amministratzioni pùblicas depint determinai, si no giai stabiliu de sa lei o de su regulamentu, su tèrmini de serrada de totu is protzedimentus amministrativus (art. 2) e s’unidadi organizzativa responsabili de s’istrutòria e de totu is acumprimentus de su protzedimentu e puru de s’adotzioni de su provedimentu finali po totu is protzedimentus (art. 4). Si is amministratzionis non ddu inditant, su tèrmini po acabbai su protzedimentu est de 30 diis. Su funtzionàriu assignau a s’unidadi organizativa est su responsàbili  de su protzedimentu (art. 5). Is leis e is regulamentus bessint obligatòrius in sa de 15 dì imbenienti a cussu de sa data de publicatzioni, foras de àterus disponimentus.

art. 1 – Printzìpius generalis

1. S’atividadi amministrativa de su Comunu de Seddori sighit is finalidadis determinadas de sa lei 7 austu 1990, nu. 241 e de su Statutu comunali, cunformada asuba is critèrius de economitzidadi, eficatzidadi e publitzidadi segundu is modalidadis prevìdias de sa lei subra inditada, de is àterus disponimentus chi disciplinant totu is protzedimentus e de custu regulamentu.

 

art. 2 – Aplicatzioni de su Regulamentu

1.Custu regulamentu si aplicat a totu is protzedimentus  amministrativus de cumpetèntzia de su Comunu de Seddori.

2.Is protzedimentus de cumpetèntzia de su Comunusi si depint serrai cun unu provedimentu stabiliu po dònnia protzedimentu cun su tèrmini cosa sua, in sa tauledda allegada chi fait parti de custu regulamentu e chi inditat puru s’unidadi organizzativa competenti.

3.Non faint parti de sa disciplina de is protzedimentus is rechestas chi pertocant su rilasciu de certificatzionis, atestatzionis, còpias, atus e documentus amministrativus, chi si depint serrai intro 30 diis de sa rechesta.

 

COMUNU DE SEDDORI

Provìntzia de su Campidanu de Mesu

 

Mesi de maju - maggio2015

 

bandu pùblicu po donai contributus po is chi non ant pagai s’afitu e non ndi tenint crupa annualidadi 2014.

 

eletzioni  de su sìndigu e de su consillu comunali – domìnigu su 31 de maju 2015.

Domìnigu su 31 de maju 2015, de is seti de a mengianu a is ùndixi de noti, is eletoris seddoresus ant a andai a votai po s’eletzioni de su Sìndigu e de 16 Consilleris Comunali. In su giassu internet de su Comunu agatais in una Sezioni apòsita totu sa documentatzioni e is informatzionis chi si serbint po votai.

 

Graduatòrias provisòrias de is progetus PlUS: “Voucher famìlias servìtzius po sa primu infàntzia – annualidadi 2014

graduatòria provisòria.

 

manifestatzioni de interessi: sa de dexi manifestatzioni istòrica – sa batalla de seddori de su 1409- annu 2015

Bandu pùblicu po presentai is manifestatzionis de interessi de is Assòtzius culturalis e turìsticas po organizai sa de dexi Manifestazioni “Sa Batalla de Seddori de su 1409” edizioni 2015.

Su Responsàbili de su Servìtziu Afaris Generalis fait sciri ca su 14.05.2015 ant publicau in s’Aòbu Pretòriu su Bandu pùblicu de Manifestazioni de interessi indiritzada ais Assòtzius culturalis, turìsticas e de spetàculu, po organizai sa manifestatzioni stòricaSa Batalla

 

Art. 1 Critèrius generalis po sa proposta de progetu

Cun Del. G.C. nu. 89 de su 08.05.2015 s’Amministratzioni Comunali at stabiliu is modalidadis de organizatzioni e realizatzioni de sa ManifestatzioniSa Batallaaparicendi unu Bandu Pùblicu po peresentai Manifestatzionis de Interessi. S’Amministratzioni at puru inditau is Citèrius generalis po sa proposta de progetu.

Art. 2 Rechisidus po sa partecipatzioni.

Podint partecipai a sa Manifestatzioni de interessi:

 1. Organismus privaus costituius a manera regulari cuna tu pùblicu o scrittura privada registrada;
 2. Assòtzius culturalis, de recreu, turìsticas chi funt ativas  in su territòriu de Seddori.

Is Organismus e is Assòtzius chi tenint is rechisidus podint presentai sa Manifestazioni de interessi sutascrita de su Rapresentanti Legali impari a unu documentu de indentidadi.

 

Art. 3 Ita ddoi depit essi in sa Manifestatzioni de interessi

Impari a sa Manifestatzioni de interessi ddoi depit essi allegada puru custa documentatzioni:

 1. Preventivu finantziàriu “ a pareggio” de is Intradas e de is Bessidas po realizai “Sa Batallaeditzioni 2015;
 2. Relata asuba su progetu chi si bolit presentai cun sa descritzioni de sa manifestatzioni.
 3. Programma de totu is eventus;

Art. 4 Commissioni de valutatzioni

Is progetsu presentaus ant a essi valutaus de una Commissioni apòsita de valutatzioni, nominada de su Responsabili de su Servìtziu Afaris Generalis, cunvocada de su matessi e de is dipendentis de su Servìtziu suu.

Art. 5 Istrutòria e valutatzioni

Sa Commissioni at a valutai is progetus presentaus segundu is critèrius e is puntègius stabilis in su Bandu pùblicu.

Art. 6 Risultaus de sa Manifestatzioni de interessi

Sa Manifestatzioni de interessi chi arribat prima in graduatòria rapresentat su puntu de partenza po progetai s’eventu istòricu “Sa Batalla”.

Art. 7 Modalidadi e iscadèntzia po presentai sa Manifestatzioni de interessi.

Is Manifestatzionis de interessi depint essi presentadas intro su 3 de làmpadas 2015.

 

                                                                         Su Responsàbili de su Servìtziu Afaris Generalis

                                                                                                    Dr. Marco Zedda

 

 

 

BANDU PÙBLICU PO S’ATRIBUTZIONI DE BUONUS PO SU SPORT (VOUCHER SPORT)

 

SU RESPONSÀBILI DE SU SERVÌTZIU AFARIS GENERALIS

BIDA sa Del. nu. 192 de su 03.10.2014 chi tenit po ogetu  Progetto [Promozione delle attività sportive – "Più Sport per tutti"] annu 2014. Atributzioni de Buonus po su Sport (Voucher Sport) a is famìlias de impreai po pigai materiali e atrezadura sportiva me is atividadis cummertzialis chi traballant in su Comunu de Seddori- Diretivas a su Responsàbili de su Servìtziu Afaris Generaliscun sa cali sa Giunta Comunali at aprovau sa proposta de s’Assessori a su Sport e a is Polìticas Giovanilis”;

 

BIDA sa Det. pròpia de su Servìtziu Afaris Generalis nu. 324 de su 10.10.2014;

Prus Sport po totusBuonus Sport annu 2014

 

BANDU PÙBLICU PO S’ATRIBUTZIONI DE BUONUS PO SU SPORT (VOUCHER SPORT) A IS FAMÌLIAS DE IMPREAI PO S’ACHISTU DE MATERIALI SPORTIVU

 ME IS ATIVIDADIS CUMMERTZIALIS 

CHI TRABALLANT IN SU COMUNU DE SEDDORI

 

Art. 1 Premissa

S’Amministratzioni Comunali de Seddori:

-arreconnoscit sa funtzioni sotziali de su Sport e ndi promovit s’atividadi tra is piciocus e is giòvunus de su territòriu, comenti a istrumentu bàlidu po sa crèscida culturali e tzivili de su tzitadinu e de sa sotziedadi;

-agiudat is famìlias cun contributus econòmicus po acumpriri atividadi sportivas.

S’Amminsitratzioni Comunali de Seddori bolit proponni, puru po s’annu 2014, su Progetu de Promotzioni sportiva, cun custus obietivus:

-favoressi s’atividadi sportiva de is pipius e de is piciocus de sa Comunidadi de Seddori;

-agiudai cun contributus econòmicus sa spesa chi is famìlias depint afrontai po iscriri is fillus a is atividadis sportivas cun s’atributzioni de unu Buonu Sport.

Cun Regulamentu comunali, aprovadu cun Del. nu. 41 de su 29.06.2012, si funt stabilius is Critèrius e is modalidadis chi s’Enti at a sighiri, art. 12 comma 1 de sa Lei 7 austu 1990 nu. 241 po sa cuntzessioni de is contributus  econòmicus in chistioni.

Custu bandu pùblicu acrarat is rechisidus e is modalidadis po s’atributzioni a is famìlias de su Buonu sport, segundu is critèrius generalis stabilius de s’Amminstratzioni Comunali cun Del. nu. 192 de su 03.10.2014.

 

 

Art. 2 Definitzioni e valori nominali de su Voucher sport

Su Buonu sport, est a nai su Voucher, est su documentu in paperi, autenticau de su Comunu de Seddori, chi legìtimat e dònat a su benefitziàriu su contributu, segundu is modalidadis prevìdias de su Bandu pùblicu, de spendi me is atividadis cummertzialis chi ant sutascritu una cunventzioni apòsita cun su Comunu. Su Buonu sport donau a dònnia benefitziàriu est paris a 60,00 € IVA legali inclùdia.

 

Art. 3 Rechisidus po atzedi

Is destinatàrius de is Buonus po su sport funt is famìlias:

-residentis in su Comunu de Seddori (in sa data de publicatzioni de su Bandu pùblicu);

-innoi ddoi siant minorennis de 0 a 17 annus iscritus o chi si depint iscriri a atividadis sportivas promòvias de is Assòtzius sportivus cun sea legali in su Comunu de Seddori;

-cun s’indicatori ISEE, po s’annu 2013, chi siat prus pagu o paris a 20.000,00 €.

 

Art. 4 Istàntzia de partetzipatzioni

Is famìlias interessadas ant a depi presentai istàntzia sutascrita fata de su babbu o sa mama.

Su mòdulu de s’istàntzia at a tenni:

-sa dichiaratzioni sostitutiva de certificatzioni de su stadu de famìlia;

dichiaratzioni de iscritzioni de su minorenni o impinnu de iscritzioni po s’annu sportivu 2015-2016, in unu Assòtziu Sportivu, cun sea legali in su Comunu de Seddori.

-dichiaratzioni de s’òbligu de frecuèntzia de su minorenni po assumancu 5 mesis.

A s’istàntzia s’at a depi allegai:

-còpia de sa certificatzioni ISEE (po s’annu 2013) cumpilada de is Entis autorizaus

-còpia de unu documentu de identidadi bàlidu de su rechedidori.

 

Art. 5 Òbligu de certificai sa frecuèntzia.

A su mòdulu de istàntzia at a depi essi allegada sa certificatzioni donada de su rapresentanti legali de s’Assòtziu Sportivu innoi su rechedidori at frecuentau assumancu po 5 mesis in s’annu 2014.

Si no ddoi at sa certificatzioni idònea su beneficiàriu at a essi esclùdiu de su contributu po su Sport po s’annu 2015-2016.

 

Art.6 Istàntzia de partetzipatzioni

Is istàntzias podint essi presentadas, intro e non dae su 31 de maju 2015, cun is modalidadis chi sighint:

-portada in s’Ufìtziu Protocollu de su Comunu me is oràrius de abertura a su pùblicu.

-imbiada a su protocollu po mesu de Posta Eletrònica Tzertficada (PEC).

 

Is istàntzias arribadas in ritardu no ant a essi liadas a cunsideru.

 

 

 

 

Art.7 Critèrius de atributzioni de su Buonu po su sport

Is Buonus po su sport ant a essi donaus finas a s’acabu de is risorsas disponìbilis. Sa graduatòria po s’atributzioni dei Buonus sport at a sighire s’òrdini crescenti segundu s’Indicatori ISEE de sa famìlia de su minorenni ammìtiu a su benefìtziu. A paridade de ISEE sa precedèntzia andat a su prus giòvunu de edadi.

Art.8 Istrutòria e formatzioni Graduatòria benefitziàrius Buonu po su sport

In su rispetu de is pritzìpius e de is normas comenti inditau in sa Lei 7 austu 1990, nu. 241 in sa fasi istrutòria e in cussa sutzessiva de rendicontu e pagamenta de sa spesa podint essi rechestus acraramentus. A s’acabu de s’istrutòria sa Graduatòria provisòria at a essi publicada in s’Albu Pretòriu e in su giassu internet de s’Enti.

 

Art.9 Cunsigna e impreu de su Buonu po su sport

Inditaus is benefitziàrius de su Buonu sport e averiguada s’iscritzioni de su minorenni in s’Assòtziu Sportivu cun sea legali in su territòriu comunali de Seddori, s’Ufìtziu Cultura, Turismu, Sport e Spetàculu at a donai su Buonu chi s’at a podi impreai sceti me is atividadis commertzialis de Seddori.

 

Art.10 Rendicontu e pagamenta de sa spesa

Po su rendicontu de su Buonu sport s’Atividadi commertziali autorizada at emìtere sa documentatzioni fiscali bàlida intestada a su Comunu de Seddori chi atestat s’importu de sa spesa fata.

 

Art.11 Manixu de is datus de sa persona

Segundu s’art. 13 de su D.Lgs.vu 30 de làmpadas 2003, nu 196 su Comunu de Seddori informat ca is datus de sa persona donaus ant a essi manixaus in su protzedimentu amministrativu po s’atributzioni de is Buonus sport.

 

Art.12 Unidadi organizativa responsàbili de su protzedimentu.

Segundu s’art. 8 de sa Lei 7 austu 1990, nu. 241 si fait sciri ca s’Unidadi organizativa de s’Enti responsàbili de su protzedimentu est:

Servìtziu Afaris GeneralisUfìtziu Cultura, Turismu, Sport e Spetàculu

Responsàbili de su Servìtziu: Dr.Marco Zedda

Responsàbili de su protzedimentu: Dr.Alessandro Carlo Careddu

 

Art.13 Informatzionis

Po informatzionis si podeis indiritzai a s’Ufìtziu Cultura e a s’Ufìtziu Afaris Generalis in su Comunu de Seddori innoi agatais totu is mòdulus, me is oràrius de abertura a su pùblicu. Deghinò podeis telefonai a is nùmerus: 070 9383243 – 070 9383252

 

 

Su Responsàbili de su Servìtziu Afaris Generalis

                                                                                                                   Dr. Marco Zedda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNU DE SEDDORI

Provìntzia de su Campidanu de Mesu

 

Mesi de abrili-aprile 2015

 

SàBUDU SU 2 de maju a is ses e cuartu (18.15)

InauguraTzioni de sa biblioteca comunali

 

tOTU IS CITADINUS, MANNUS PIPIUS, STUDENTIS E aSSòTZIUS CULTURALIS, SPORTIVUS E DE RECREU,  FUNT INVITAUS A PARTECIPAI.

 

 

Setori servìtzius sotzialis e a sa persona

UFìTZIU SERVìTZIUS SOTZIALIS

 

TRABALLU PO IS PERSONAS CHI FUNT IN DIFICULTADI INSERIMENTU IN COOPERATIVA DE TIPU B –ANNUS 2015-2016

 

SA RESPONSàBILI DE SU SETORI

Bidu su Regulamentu asuba is critèrius po ndi pigai is contributus econòmicus e is agiudus po sa poburesa, aprovau cun deliberazioni de su C.C. nu. 18 de su 11.03.2008;

Torrat a cramai sa deliberatzioni de sa G.R. nu. 28/7 de su 17/7/2014 2014 chi pertocat sa “L.R. 29 maju 2007, nu. 2 art. 35, comma 2 e 3; Programma regionali contra sa poburesa”.

Bida sa deliberazioni di G.C. nu. 202 de su 31/10/2014 chi pertocat is “Atzionis contra sa poburesa”- Giornadas de traballu in atividadis de utilidadi pùblica, organizadas de una cooperativa sotziali de tipu B-  annus 2015-2016.

In esecutzioni de sa determinatzioni pròpia nu. 347 de su 11.03.2015

 

FAIT SCIRI

Ca is citadinus chi funt in dificultadis econòmicas podint presentai sa domanda po traballai. Totu at a essi organizau de una cooperativa sotziali de tipu B.

 

DESTINATàRIUS

Podint atzedi a su servìtziu is citadinus italianu e cussus stràngius, cun su permissu de permanèntzia in règula donau po motivus de traballu, residentis in su Comunu de Seddori, chi tengiant tra i 18 e i 65 annus de edadi e cun sa famìlia in dificultadi economica e sotziali.

-depint tenni puru sa certificazioni ISEE relativa a is annus 2013 paris a 7.134,00 €;

-depint tenni s’idoneidadi fisica a su traballu, chi at a essi averiguada cun una visita fata de su dotori;

-depint essi disocupaus;

-non depint tenni, in su matessi perìodu, àterus agiudus econòmicus.

-depint essi allistaus in categorias disvantagiadas.

Podit essi ammìtiu sceti unu componenti po dònnia famìlia.

 

 

Atividadis

Is citadinus ammìtius a su traballu ant a fai atividadis de utilidadi pùblica po contu de su Comunu est a nai:

-pulidura, abertura, serrada , vigilàntzia de is localis de su Monte Granàticu;

-pulidura de is ufìtzius comunalis e de su Centru de Agregatzioni sotziali;

-àteras atividadis.

Is atividadis de Utilidadi Pùblica sighint is finalidadis de sòtziu assistèntzia. Is personas chi atzedint non tenint nisciunu cuntratu de traballu cun s’Amministratzioni Comunali. S’acumprimentu de su traballu spetta a una Cooperativa Sotziali de tipu B chi at a apariciai:

 1. su Pianu de traballu po dònnia persona benefitziària;
 2. s’assuntzioni e sa gestioni de is traballadoris;
 3. sa programmatzioni de is atividadis segundu is inditus donaus de su Servìtziu Sotziali de su Comunu.

Is atividadis ant a durai 4 mesis, s’oràriu s’at a detzidi segundu is esigèntzias chi ddoi funt, e is benefitziàrius ant a essi 16, su stipèndiu ddu stabiliscit su Cuntratu Colletivu Natzionali de is Cooperativas Sotzialis.

Sa domanda dd’ agatais me s’Ufìtziu de su Servìtziu Sotziali e dda depeis portai in s’Ufìtziu Protocollu de su Comunu, me is oràrius de abertura a su pùblicu e cun totu sa documentatzioni chi serbit, intro su 27 de marztu 2015.

                        Sa Responsàbili de su Setori.

                        Luisa Angela Pittau

 

 

OGETU: BIBLIOTECA COMUNALI - MANIFESTATZIONI DE INTERESSI PO AMMANNIAI SU PATROMÒNIU DE SA BIBLIOTECA CUN IS ÒPERAS DE IS AUTORIS DE SU TERRITÒRIU DE SEDDORI. INVITU A PARTETZIPAI.

Sigumenti depit aberri sa Biblioteca de su Comunu de Seddori si bolit fai parttzipai totu sa populatzioni cun una initziativa po promovi su valori de is librus e sa letura in sa sotziedadi nosta e ammanniai sa setzioni dedicada a is autoris de su territòriu de Seddori. Po custu s’at a fai una lista de is autoris  de Seddori; s’Amministratzioni Comunali invitat totu is seddoresus chi ant scritu librus a ddu fai sciri a sa Dot.ssa Patrizia Congia, responsàbili de su progetu. Totu is chi funt interessaus depint imbiai una mail a custu indiritzu: biblioteca@comune.sanluri.vs.it intro de su 23 de abrili 2015.

Is interessaus ant a essi tzerriaus de is ufìtzius comunalis.

 

                                                                                    Su Responsàbili de su Servìtziu Afaris Generalis

                        Marco Zedda

 

BERANU CULTURALI SEDDORESA 2015

 

SÀBADU SU 28 DE MARTZU – TEATRU DE SEDDORI

A IS SETI DE A MERÌ (19.00):  TEMPUS MODERNUS (TRETUS DE SPETÀCULUS DE SU CÌNEMA MUDU DE SU NOIXENTUS) PO CONTU DE ALTERAZIONI.

 

DOMÌNIGU SU 29 DE MARTZU – TEATRU DE SEDDORI

A IS SES DE A MERÌ(18.00): CUNCERTU DE SU CORU POLIFÒNICU “CITTAÀ DI SANLURI”. MÙSICA DE GIUSEPPE VERDI. DIRIGIT SU MAISTU ANTONIO PITTAU, A SU PIANOFORTI FRANCESCA PITTAU.

 

MARTIS SU 31 DE MARTZU – MONTIGRANÀTICU BÈCIU

A IS CINCU (17.00): “L’INTERNAZIONALIZATZIONI DE IS IMPRESAS IN SARDIGNA” PO CONTU DE MICHELA FLORIS.

 

GIÒBIA SU 2 DE ABRILI – CASTEDDU GIUDICALI

 A IS CINCU (17.00) PRESENTADA DE SU CORTOMETRÀGIU “IL PECCATORE” (DE SA NOVELLA “LA MADRE-SA MAMMA” DE GRAZIA DELEDDA. DDOI AT A ESSI SU REGISTA FRANCESCO TRUDU.

 

SÀBUDU SU 11 DE ABRILI –TEATRU DE SEDDORI

DE IS NOI ORAS DE A MENGIANU A IS SETI DE A MERÌ (09.00-19.00) JUNIOR TALENT

SCERA DE PICIOCHEDDUS (6-15 ANNUS) PO UNU PROGRAMMA TELEVISIVU CUN BORSA DE ISTÙDIU DE 20 MILLA EURUS.

 

GIÒBIA SU 16 DE ABRILI – MONTIGRANÀTICU BÈCIU

A IS SES (18.00) PRESENTADA DE SU LIBRU DE PAOLO PISU “GLI ULTIMI PASTOTI SARDI?- IS ÙRTIMUS PASTORIS SARDUS?” ANT A CHISTIONAI FELICE FLORIS, EFISIO PERRA, GIORGIO MURRU, MARIA ATZORI.

 

MARTIS SU 21 DE ABRILI- MONTIGRANÀTICU BÈCIU

A IS CINCU (17.00) “CHI LA DURA LA VINCE. DALLA FAVOLA ALLA REALTÀ- CHINI ARRESISTITIT DDA BINCIT. DE SU CONTU A SA REALIDADI” PO CONTU DE DAVIDE COSTA.

 

Giòbia su 23 de abrili - Montigranàticu bèciu

A is cincu (17.00) “Islam – Occidente: conflitto di civiltà – abètiu tra civiltadis ” po contu de Francesco Casula.

 

Martis su 28 de abrili “Sa die de sa Sardigna” - Montigranàticu bèciu

A is cincu (17.00) Arregordu istòricu fatu de Francesco Niedda

 

MONUMENTUS ABERTUS

Sàbudu su 2 de Maju: de is cuatru a is seti de a merì (16.00-19.00) Abertura de is monumentus Crèsia de San Rocco e de su Casteddu Giudicali

A is cincu Cuncertu de mùsica medioevali po contu de s’Assòtziu culturali “Ensemble ordo virtutum” Casteddu.

 

Domìnigu su 3 de Maju: Bìsita de is monumentus

 

Giòbia su 7 de Maju - Montigranàticu bèciu

A is cincu “Criticità dello sviluppo economico in Sardegna- Criticidadi de su svilupu econòmicu in Sardigna” po contu de Gianluca Cadeddu.

 

Giòbia su 21 de Maju - Montigranàticu bèciu

A is cincu (17.00) “Neutralità e partecipazione dell’Italia alla prima guerra mondiale- Neutralidadi e partecipatzioni de s’Italia a sa primu gherra mondiali”

Documentus e imaginis po contu de Gianni Mereu.

 

 

Sàbudu su 23 de Maju – Teatru de Seddori

A is cincu e mesu (17.30) Cuncertu de sa Banda junior “Amilcare Ponchielli” e spetàculu de is allievus de su cursu musicali.

 

Domìnigu su 24 de Maju – Casteddu Giudicali

A is ses (18.00) “ I Sardi nella grande guerra -Is Sardus in sa gherra manna”. Arregordu asuba s’intrada in gherra de s’Italia.

 

Giòbia su 4 de Làmpadas -  Montigranàticu bèciu

A is cincu (17.00) Festa de sa Repùblica po contu de Annalisa Onidi.

 

Sàbudu su 6 de Làmpadas – Teatru de Seddori

A is seti (19.00) Cummèdia sarda “Peppantiogu s’arricu” de Antonio Garau, po contu de sa Cumpangia “Su Stentu” Serramanna.

 

Sàbudu su 13 de Làmpadas – Casteddu Giudicali

A is seti (19.00) “Partigiani, fratelli maggiori – Partigianus, fradis prus mannus”. Fueddus e mùsica po contai sa stòria de sa Costitutzioni Italiana. Po contu de su “Gruppo Teatro e Musica” de Casteddu.

COMUNU DE SEDDORI

Provìntzia de su Campidanu de Mesu

 

 

 

REGULAMENTU DE SU CONSILLU COMUNALI

Aprovadu cun Delìbera nu. 23 de su 3 de làmpadas 1993 e mudau cun Delìbera nu. 57 de su 23 de donniasanti 1993.

 

 

Art. 46 – Interpretazioni de su regulamentu

1. Su Sìndigu dònat s’incàrrigu a su Segretàriu comunali de istruiri sa pràtica cun su parri cosa sua e sutaponit sa matessi, a sa Cunferèntzia de is Capugrupus.

2. Si in sa Cunferèntzia de is Capugrupus s’interpretatzioni no otennit sa majoria de is Consilleris, sa decisioni spetat a su Consillu chi decidit cun su votu favorevoli de sa majoria de is Consilleris assignaus.

3. Is ecetzionis presentadas de si Consilleris comunalis in su mentris de s’adunàntzia, chi pertocant s’interpretatzioni de custu regulamentu de atuai poi s argumentus iscritus in s’òrdini de traballu po sa dì, funt sutapostas, a manera scrita, a su Presidenti. Custu frimat sa sètzida e riunisciti s Capugrupus presentis in sala e su Segretàriu comunali, po esaminai e risolvi is ecetzionis presentadas. Si non ddoi at una solutzioni possibili, su Presidenti, torrau a inghitzai is traballus de su Consillu, rinviat s’argumentu in chistioni a s’adunàntzia afatanti.

4. S’interpretatzioni de sa norma tenit validi dadi permanenti e a suba sa matessi non si ammitint àteras ecetzionis.

 

Art. 47 – Publicidadi de su regulamentu

1.Còpia de custu regulamentu, a norma de s’art. 22 de sa lei 7 austu 1990, nu. 241, at a essi publicizada a manera chi su pùblicu dda potzat connosci. In calisisiat momentu àtera còpia at a essi posta in sa sala de su Consillu a disponimentu de su pùblicu, in su mentris de sa sètzida.

 

Art. 48 Spartzinadura de custu regulamentu

1.Còpia de custu regulamentu, po contu de su Segretàriu comunali, at a essi donada a totu is Consilleris comunalis eletus impari a sa partecipatzioni de nòmina e de primu cunvocatzioni e puru a totu is responsàbilis de is ufìtzius e de is servìtzius comunalis.

 

Art. 49 – Intrada in vigèntzia

1.Custu regulamentu ant a intrai in vigèntzia a pustis de su controllu fatu de s’òrganu regionali de controllu (CO.RE.CO) e sa publicatzioni cosa sua in s’albu pretòriu comunali po 15 diis a partiri de su 16 friaxu 1994 a su 4 martzu 1994 cun sa deliberatzioni de aprovatzioni e de su provedimentu de esàmini fatu de su CO.RE.CO cun sa publicatzioni de s’avisu apòsitu.

SU COMUNU DE SEDDORI

In su Comunu de Seddori ddoi bivint prus o mancu 8550 abitantis. Mancai ddoi siant dudas asuba s’orìgini giusta de su nòmini cosa sua, is testimoniàntzias istòricas inditant comenti a primu nòmini cussu de SELLORI, nòmini chi agataus me is documentus medievalis comenti a SE-LORI, SULLURIUM E SELLURI. Totu custus nòminis arregordant su nòmini cosa sua in sardu est a nai SEDDORI, ca pertocat sa fertilidadi de su territòriu de Seddori: LORI difatis bolit nai trigu. Duncas una de is ipotesi mellus avalorada est chi su nòmini SELLORI siat sa forma cuntrata incurtzada de sa fràsia SU LOGU DE SU LORI (su territòriu de su trigu) e duncas SELORI, comenti si ligit in s’iscritzioni allogada in sa Crèsia de Santu Pedru. S’economia fiat in orìgini agro-pastorali, oi invecias is setoris prus importantis funt s’indùstria, su cummèrciu e is servìtzius. Su monumentu chi prus caraterizat sa bidda de Seddori est su Casteddu Giudicali s’ùnicu chi est abarrau e chi si podit visitai de is 88 costruius in Sardigna in s’epoca medioevali. Costruiu tra su XIII e su XIV sèculu, su Casteddu est s’unicu, in su gèneri cosa sua, innoi si podit bivi. Oi in su Casteddu, de propriedadi privada de sa famìlia Villasanta, ddoi at su Museu Risorgimentali Duca d’Aosta e ddoi funt allogaus,  is arregordus de su Duca, is repertus etiopicus, medioevalis, napoleonicus, de is duas gherras mondialis, e is lìteras chi si funt imbiaus Nino Villasanta cun Gabriele D’Annunzio.

ISTÒRIA E ARTI

SA BATALLA

Su Casteddu s’arregordat puru po is avenimentus istòricus importantis chi ddoi funt istètius comenti a sa Batalla de Seddori de su 1409 innoi Su Rennu de Arborea dd’ant bintu e torrau a nudda. Dònnia duus annus, s’ùrtimu domìnigu de làmpadas, si organizat una Manifestatzioni culturali denomenda “Sa Batalla” pròpiu po arregordai custu acadessimentu.

MUSEU E CENTRU DE DOCUMENTATZIONI DE SA SARDIGNA GIUDICALI

Su Comunu de Seddori at sutascritu un acordu cun sa Regioni Autònoma de sa Sardigna e su Comunu de Aristanis, po sa realizatzioni e sa gestioni de su museu e de su centru de documentatzioni de sa Sardigna giudicali. Seddori at a testimoniai, po sa vocatzioni culturali cosa sua, sa fasi istòrica prus bella e importanti de s’ìsula: s’Edadi Giudicali. Una sea de su museu at a essi collocada in s’ex Monte Granàticu po valorizai a livellu internatzionali is testimoniàntzias de s’epoca medioevali e de su valori identitàriu de is Giudicaus de sa Sardigna.

FESTA DEL BORGO

Un’àtera Manifestatzioni acapiada a sa stòria e a su connotu de Seddori est sa Festa del Borgo chi si festegiat su de cuatru domìnigu de cabudanni in su centru istòricu de sa bidda innoi is artesanus, is commerciantis e is produtoris agrìculus faint biri is prodotus insoru e is mestieris antigus. A custa festa partecipant personas medas chi ndi benint de sa Provìntzia ma puru de totu su territòriu regionali.

MUSEU ISTÒRICU ETNOGRÀFICU DE IS PARAS (PADRI CAPPUCCINI)

Tra is logus de visitai ddoi at su Museu Etnogràficu Padri Cappuccini allogau in unu cunventu costruiu faci a su 1608 asuba unu cùcuru. In custu cunventu ddoi at un’arregorta de repertus chi ndi benint de àterus cunventus de paras de sa Sardigna comenti a: documentus importantis de su XVI sèculu, stàtuas de Santus, tabernàculus e ostensòrius. Ddoi at puru una setzioni dedicada a sa pintura e una a is repertus arecheològicus de su perìodu neolitcu, paleocristianu e bizantinu.

E DEVOTZIONI

Tra is crèsias printzipalis agataus sa Crèsia Parrochiali Nostra Signora delle Grazie, originali de su XVI sèculu, innoi ets allogau su polittico de Sant’Anna de s’acabu de su Cincuxentus; sa crèsia de San Pietro - Santu Pedru costruida in stili romànicu, innoi ddoi at unu altari in linna dorau originali de su 1700, calincuna pintura de su Setixentus e una stàtua in linna de Santu Pedru de su sèculu XVI. In prus ddoi funt puru is crèsias de San Lorenzo-Santu Larentu (XIV), Sant’Anna (XVI) e San Sebastiano.(XVI)

CULTURA MÙSICA E TEATRU – PARCU S’AREI

In su Parcu comunali S’Arei ddoi at unu Centru po is giòvanus denominau “Domu de sa Mùsica” cun una sala de registratzioni musicali, unu internet point e una videoteca. Sempri in su Parcu ddoi funt impiantus sportivus po giogai a bòcia e fai atividadi sportiva.

POLU CULTURALI

In su Comunu de Seddori ant realizau de pagu su Polu Culturali Ex Scolopi innoi ddoi at una Biblioteca, una Mediateca, un Teatru comuali cun 233 postus a sei, spàtzius po esponni cosas e aposentus destinaus a is Assòtzius culturalis de su territòriu. Su Comunu at afidau a s’Assòtziu culturali po is artis Abacos s’organizatzioni de is Manifestatzionis po cuatr’annus (2014-2018).

SPORT, SCOLA E TEMPUS LÌBERU

Su Comunu tenit puru un’ateru impiantu sportivu mannu denominau “Campu Nou” in Bia Gramsci e cussu de San Martino. S’Amministratzioni comunali at comprau, cun is finantziamentus po su consumu sostenibili, 16 bicicletas elètricas chi si podint pigai a nolègiu in su Casteddu Giudicali.

 

COMUNU DE SEDDORI

Provìntzia de su Campidanu de Mesu

 

Mesi de martzu – marzo 2015

AVISU PÙBLICU DE MANIFESTATZIONI DE INTERESSI PO SA GESTIONI

DE SA BIBLIOTECA COMUNALI

Si fait sciri ca su 12 de martzu 2015 in s’Albu Pretòriu ant publicau s’Avisu pùblicu po sa Manifestatzioni de interessi po sa gestioni de sa Biblioteca Comunali chi s’agatat in su Polu Culturali de Seddori.

OGETU DE SA MANIFESTATZIONI DE INTERESSI

In esecutzioni de sa Deliberatzioni de Giunta Comunali nu. 10 de su 23.01.2015 e in su rispetu de cantu stabiliu in su Regulamentu de su Polu Culturali aprovau cun Del. C.C. nu. 8 de su 27.03.2014 e de su Disciplinari po sa cuntzessioni e s’impreu de is ispàtzius de su Polu Culturali aprovau un Del. G.C. de su 21.04.2014, s’Amministartzioni Comunali publicat custu Avisu Pùblicu de Manifestatzioni de Interessi, po donai sa possibilidadi de partetzipai a is Assòtzius culturalis chi operant in Seddori a sa gestioni de sa Biblioteca chi s’agatat in su Polu Culturali, in su Parcu S’Arei.

Is Assòtzius culturalis ativas in sa bidda de Seddori chi bolint partetzipai a sa Manifestatzioni de Interessi ant a depi: assigurai s’abertura a su pùblicu po assumancu 24 oras a sa cida de is calis assumancu 8 a pustis pràngiu; donai servìtziu de assistèntzia in sala, de prestidu de is librus e cussu de mediateca, impreai personali cualificau. S’Amministratzioni Comunali at donai a is Assòtzius culturalis chi partecipant a sa gestioni de sa Biblioteca, una sala de su Polu Culturali, po ddis torrai gràtzia po sa collaboratzioni insoru.

DESTINATÀRIUS

Podint presentai Manifestatzioni de Interessi po sa gestioni de sa Biblioteca comunali is Assòtzius culturalis chi operant in sa bidda de Seddori.

MODALIDADIS DE PARTECIPATZIONI

S’istàntzia de partecipatzioni cun totu sa documentatzioni rechesta, depit essi presentada intro su 19 de martzu 2015.

INFORMATZIONIS

Po totu is informatzionis si podeis inditai a su Servìtziu Afaris Generalis – Ufìtziu Cultura, Turismu, Sport e Spetàculu.

RESPONSÀBILI DE SU SERVÌTZIU AFARIS GENERALIS

Dr Marco Zedda

Seddori, su 12 de martzu 2015

 

COMUNU DE SEDDORI

Provìntzia de su Campidanu de Mesu

 

 

 

REGULAMENTU DE SU CONSILLU COMUNALI

Aprovadu cun Delìbera nu. 23 de su 3 de làmpadas 1993 e mudau cun Delìbera nu. 57 de su 23 de donniasanti 1993.

 

 

CABU VII - DE IS VOTATZIONIS

 

Art. 35 - Sistemas de votatzioni.

1. Sa votatzioni est fata giai sempri a manera crara: is Consilleris votant a boxi arta artziendi sa manu o pesendisi.dda po tzerriada.

2. Is deliberatzionis chi pertocant is personas depint essi fatas cun votatzioni segreta candu salei, su statutu o su regulamentu ddu imponint.

3. Sa votatzioni po apellu nominali est obligatòria si ddu rechedint assumancu 3 consilleris. Po custa votatzioni su Presidenti inditat su “si” o su “no”, su Segretàriu fait s’apellu, is scrutadoris controllant is votus e su Presidenti ndi dònat s’èsitu.

4. Su votu po artzida de manu o pesendidi.dda benit averiguau. Su Presidenti e is scrutadoris decidint de su resultau de sa proa e de sa contraproa, chi podint torrai a fai, si in sa votatzioni ddoi funt ancoras dudas si fait s’apellu po nòmini.

5. Sa votatzioni fata a manera segreta si fait cun is ischedas. Su Presidenti, cun s’agiudu de is scrutadoris, aberrit is ischedas averiguendi chi siant paris cun su nùmeru de is chi votant, ndi arreconnoscit e proclamat sìèsitu. Is ischedas contestadas o annulladas funt autenticadas de su Presidenti, de unu scrutadori e de su Segretàriu e funt allogadas in s’archìviu comunali.

 

Art. 36 – Òrdini de sa dibata e de sa votatzioni

1. Sa dibata asuba dònnia argumentu sighit cust’òrdini:

- discussioni generali,

-discussioni particulari asuba is artìculus .

2. S’òrdini de is votatzionis si stabiliscit aici:

a) sa chistioni pregiuditziali, est a nai s’esclusioni de sa dibata e de su votu asuba s’argumentu in chistioni;

b) sa chistioni suspensiva, est a nai  su rimbiu de sa dibata e de su votu de s’argumentu;

c) s’òrdini de sa dì.

d) is òrdinis de sa dì chi inditant sa positzioni de su Consillu asuba su provedimentu, donendi sa precedèntzia a cussus chi si stesiant de prus de su provedimentu matessi;

e) is emendamentus chi mudant su provedimentu o una parti de issu, po mesu de bogaduras, cambiamentus o aciuntas;

f) totu is partis de su provedimentu si custu est sparti in prus partis;

g) su provedimentu cumpletu, cun totu is mudas e is inditus donaus.

3. Si asuba is provedimentus, giai annuntziaus de su Presidenti po sa dibata, nisciunu chistionat, si passat a sa votatzioni.

 

Art. 37 – Annullamentu e arrenovu de sa votatzioni.

1.Si ddoi funt irregularidadis in sa votatzioni su Presidenti podit annullai sa votatzioni e dda torrai a fai.

2. S’irregularidadi dda podit atzertai su Presidneti o puru unu Consilleri in antis de proclamai s’èsitu de sa votatzioni, ma sa decisioni dda pigat su Presidenti.

 

Art. 38 – Interventus in sa votatzioni

1.Inghitzada sa votatzioni, custa non si podit frimai, e non si podit chistionai finas a sa proclamamtzioni de su votu, sceti si ddoi funt irregularidadis in sa votatzioni matessi.

 

Art. 39 – Motzioni d’òrdini

1. Sa motzioni d’òrdini est su richiamu a boxi fatu a su Presidenti po osservai is normas asuba is protzedura de is dibatas o de is votatzionis e s’òrdini cosa sua.

2. Asuba s’ammissioni o no de is motzionis d’òrdini, si pronuntziat su Presidenti. Si sa detzisioni

cosa sua non benit atzetada de su proponidori custu si podit indiritzai a su Consillu, chi detzidit artziendi sa manu, chena dibata.

3. Su Presidenti, lìgiu s’òrdini de traballu po sa dì, si podit refudai de ddu ponni in votatzioni. Si su proponidori insistit, su Presidenti intendit su Consillu.

 

Art. 40 –Dichiaratzioni de improbonibilidadi e de inamissibilidadi.

1.Non si podint proponni òrdinis de traballu po sa dì, emendamentus e propostas chi no faint parti de s’ogetu de sa dibata o si afrontaus in manera scumbenienti.

2. Non si podint ammiti òrdinis de traballu po sa dì, emendamentus e propostas chi funt contra is deliberatzionis giai adotadas de su Consillu asuba s’argumentu in chistioni.

3. Su Presidenti, lìgiu s’òrdini de traballu po sa dì o s’emendamentu propostu, si podit rifiutai de ddus ponni in votatzioni. Si su proponidori insistit, su Presidenti consultat su Consillu chi detzidit chena dibata, artziendi sa manu.

 

Art. 41 – Dichiaratzioni de votu

1.In antis de sa votatzioni puru segreta, dònnia Consilleri podit motivai su votu cosa sua, e tenit su deretu de fai atzertai in su verbali su votu cosa sua e is motivus.

2. Dònnia Consilleri tenit puru su deretu de fai includi in su verbali is dichiaratzionis suas o de àterus membrus de su Consillu.

3. Su tempus a disponimentu po is dichiaratzionis de votu non podit essi prus de 5 minutus po dònnia Consilleri.

 

Art. 42 – Sa majoria

1.Acabbada sa votatzioni e arreconnotu s’èsitu, si adotat su provedimentu chi at otènnidu sa majoria assoluta de is votus est a nai paris assumancu a sa mitadi de is chi votant prus unu. Si su nùmeru de is votantis est dìspari, sa majoria assoluta at a essi donada de su nùmeru adopiau prus unu.

2. Si no s’arribat a sa majoria, sa deliberatzioni no balit.

3. Si sa votatzioni est crara non si depint considerai is chi non votant. Is Consilleris chi non bolint votai, si contant comenti a presentis.

4. Si sa votatzioni est segreta si contant puru is ischedas biancas e cussas chi non si ligint.

5. Si a unu provedimentu ddi dònant su matessi nùmeru de votus favorèvolis e contràrius, su provedimentu est ineficatzi e si podit allistai in s’òrdini de traballu po sa dì de s’adunàntzia imbenienti de si Consillu.

CABU VIII – DE IS VERBALIS DE IS SÈTZIDAS

 

Art. 43 – Verbali de is sètzidas – Argumentu e firma.

1. Su protzessu verbali depit teni , in prus de s’Indicatzioni de totu is formalidadis pos a valididadi de sa cunvocatzioni de su Consillu e de s’adunàntzia, is inditus printzipalis de is dibatas de is calis ant a essi acraradas is cunsiderus e is congruidas de is chi chistionant, is propostas e su nùmeru de is votus pigaus subra dònnia proposta, favorèvolis e no.

2. Is verbalis depint inditai puru s’ora de inghitzu de sa sètzida, is nòminis de is Consilleris presentis a sa votatzioni asuba dònnia ogetu, inditendi is chi no ant votau e su nòmini de is scrutadoris.

3. Me is verbalis si depit puru inditai si is deliberatzionis siant assumias in sètzida pùblica o segreta e sa forma de votatzioni.

4. In su verbali non si podint scriri is dichiaratzionis:

a)offensiva;

b) contràrias a is leis, a s’òrdini pùblicu;

c) contra is provedimentus adotaus.

5. Dònnia Consilleri tenit su deretu de fai scriri in su verbali is dichiaratzionis pròpias o de àterus Consilleris, si aici s’interessau at a depi detai a bellu a bellu a su Segretàriu sa dichiaratzioni pròpia o dda presentai scrita (puru in sardu art. 10)

6. Dònnia Consilleri podit pretendi chi in su verbali si scriant is motivus de sa votatzioni cosa sua.

7. Is verbalis funt sutascritus de su Presidenti de sa sètzida, de su Segretàriu.

 

Art. 44 – Aprovatzioni de su verbali de sa sètzida pretzedenti

1.Su Presidenti fait ligi su protzessu verbali de sa sètzida pretzedenti e invitat is Consilleris a nai si ddoi funt osservatzionis de fai.

2.Su Consillu, po acumpriri mellus is traballus, podit decrarai giai ligiu su verbali postu a disponimentu de is Consilleris, impari a is atus de sa sètzida.

3.Asuba su protzessu verbali non si podit chistionai si no po proponni retìficas.

4. Candu asuba su verbali non si faint osservatzionis bolit nai ca s’aprovat chena votatzioni, si invece ddoi funt retìficas, custas si su Presidenti ddu ritennit netzessàriu, funt ammitias e votadas, si aprovadas, iscritas in su verbali de sa sètzida.

5. Si serbit sa votatzioni custa s’at a fai cun artziada de manu.

6.S’aprovatzioni de su verbali si fait in sètzida pùblica  puru po is argumentus de afrontai in sètzida segreta.

7. Si, po calisisiat motivu, totu is verbalis de sa sètzida pretzedenti non ddus ant depositaus, si depit inditai in su verbali su nùmeru e s’ogetu de cussus chi ammancant.

 

Art. 45- Comunicatzioni de is decisionis de su Consillu

1. Su Segretàriu comunali depit comunicai is decisionis adotadas de su Consillu comunali a is responsàbilis de is ufìtzius impari a sa publicatzioni de is deliberatzionis in s’albu pretòriu, torrendi a donai, a is matessis ufìtzius, sa documentatzioni relativa.

2.Su matessi Segretàriu comunali at a donai a is ufìtzius cumpetentis, còpia de is deliberatzionis, cun sa dichiaratzioni de esecutividadi.

COMUNU DE SEDDORI

Provìntzia de su Campidanu de Mesu

 

 

Mesi de friaxu-febbraio 2015

 

PROTZEDURA ABERTA – TRABALLUS PO ACABBAI UNA STRUTURA

PO SA PRIMU INFÀNTZIA – ASILO NIDO

 

Nova publicada su 2 de friaxu

Protzedura aberta po donai in apaltu sa Progetatzioni Definitiva e Esecutiva de is Traballaus po acabbai sa strutura po sa Primu Infàntzia – Asilo nido in su Parcu S’Arei.

OGETU DE S’APALTU, FINANTZIAMENTU E IMPORTU

Ogetu de custa gara est s’afidamentu, po mesu de protzedura aberta, de s’apaltu de progetatzioni e esecutzioni de totu is operas netzessàrias po sa realizatzioni de s’interventu denominau “Acabbu de una strutura po sa Primu Infàntzia” – Asilo Nido in su Parcu S’Arei in cunformidadi a s’art. 122, comma 1 e de s’art. 53, comma 2, lìt. c) de su Decretu Lgs.vu 163/2006 de su D.P.R. 5 de ladàmini 2010 nu. 207. Su critèriu chi s’at a sighiri at a essi cussu de s’oferta prus barata. Is traballus s’ant a fai in su Comunu de Seddori, Bia Azuni. Su finantziamentu de s’òpera est paris a € 307.463,56. Su Cuntratu de Apaltu at a essi stipulau “a Corpo”. Su totali a base d’asta est paris a € 245.010,30, po traballus e òneris.

 

MODALIDADIS PO PARTETZIPAI A SA GARA

Is operadoris interessaus ant a podi castiai su Capitolau Prestatzionali e is àterus documentus  de su progetu in su giassu internet de su Comunu de Seddori e me is Ufìtzius cosa sua. Is operadoris chi bolint partetzipai a sa gara ant a depi portai sa domanda in su Comunu de Seddori intro e non dae sa una (13.00) de su 10 de abrili 2015, in s’Ufìtziu Protocollu. Tres bustas postas totus impari e serradas cun is lìteras A,B e C inditadas: BUSTA A: DOCUMENTATZIONI AMMINISTRATIVA; BUSTA B: OFERTA TÈCNICA; BUSTA C: OFERTA ECONÒMICA. In prus ddoi depint essi inditadas is informatzionis asuba s’operadori.

 

PROTZEDURA DE AGIUDICATZIONI

Sa protzedura de gara at a essi organizada in fasis diferentis fatas de sa Commissioni giudicatrici, nominada cun Determinatzioni de su Responsàbili de su Servìtziu Tècnicu Comunali. Sa PRIMU FASI – ammissioni de is cuncurrentis a sa gara- s’at a fai in sètzida pùblica, su 16 de abrili 2015 a is noi oras de mengianu.

SU RESPONSÀBILI DE SU SERVÌTZIU TÈCNICU

        Ing. Ignazio Pittau

COMUNU DE SEDDORI

Provìntzia de su Campidanu de Mesu

 

 

REGULAMENTU DE SU CONSILLU COMUNALI

Aprovadu cun Delìbera nu. 23 de su 3 de làmpadas 1993 e mudau cun Delìbera nu. 57 de su 23 de donniasanti 1993.

 

Art. 26 – Inghitzu de is traballus

1. Acabbadas is formalidadis de inghitzu, decrarada aberta sa sètzida, in antis de afrontai is argumentus iscritus in s’òrdini de traballu po sa dì, su Presidenti acrarat fatus e atividadis de interessi mannu puru si non iscritus in s’òrdini de traballu. Asuba is comunicatzionis podit intervenni unu Consilleri po dònnia grupu. Siat is comunicatzionis de su Presidenti siat is interventus de si Consilleris non podint durai prus de tre minutus po dònnia argumentu.

2. Nisciunu argumentu podit essi afrontau o deliberau si no est iscritu in s’òrdini de traballu po sa dì.

3. Dònnia Consilleri tenit sa facultadi de intervenni po chistionis de importàntzia manna.

 

Art. 27 – Cumportamentu de is Consilleris.

1. In sa dibata de is argumentus is Consilleris comunalis tenint su deretu de donai su parri insoru asuba is cumportamentus polìticus-amministrativus, chena s’arreferri a sa vida privada e a is calidadis personalis de sa persona.

2. Si unu Consilleri strobat o chistionat mali, su Presidenti ddu torrat a cramai.

3. Si su Consilleri torrau a cramai sa segunda borta in sa matessi sètzida, a sConsilleri su Presidenti ndi ddi liat su fueddu fina a s’acabbu de sa sètzida.

 

Art. 28 – Esercìtziu de su mandau eletivu

1.Is Consilleris comunalis depint partetzipai a totu is adunàntzias de su Consillu.

2.Dònnia Consilleri tenint sa facultadi de preguntai, cun lìtera indiritzada a su Sìndigu, unu periodu de cungedu chena sorpassai is tres mesis, chena tenni s’òbligu de donai acraramentus.

3. Is giustificatzionis de is assèntzias diferentis de cussas inditas in su comma pretzedenti ant a depi essi presentadas in antis de sa sètzida e ant a podi essi giustificadas de su Capugrupu cun dichiaratzioni apòsita.

4. Funt giustificadas is assèntzias de is Consilleris po mòtivus de maladia, servìtziu militari, mòtivus gravis de famìlia.

 

Art. 29 – Fatu personali       

1.Si cunsiderat fatu personali candu si censurat sa persona in su cumportamentu cosa sua o candu si faint decraratzionis frassas.

2. Sa paràula po fatu personali si podit preguntai in calisisiat momentu de sa dibata chi su Presidenti frimada.

3. Su Consilleri chi domandat de chistionai po fatu personali ndi depit inditai su mòtivu, e su Presidenti detzidit si ddoi at su fatu o no.

4. Si su richiedenti no atzetat sa decisioni de su Presidenti si podit apellai a su Consillu chi si pronuntziat asuba sa chistioni artziendi sa manu.

5. Non si podit torrai asuba sa chistioni, una borta serrada.

 

Art. 30 – Pregiuditzialis e suspensivas

1. Sa chistioni pregiuditziali sussistit candu si domandat de no discuti asuba unu argumentu, indietendi is motivus. Sa chistioni pregiuditziali si podit proponni puru in antis de sa votatzioni de sa deliberatzioni proponendi.ndi s’arretiru.

2. Sa chistioni suspensiva sussistit candu si rechedidi de rinviai unu argumentu a un’àtera adunàntzia, inditendi is motivus. Si podit proponni puru in antis de sa votatzioni de sa deliberatzioni proponendi de dda rinviai a un’àtera riunioni.

3. Is chistionis pregiuditzialis e suspensivas postas in antis de sa dibata funt esaminadas e postas in votatzioni in antis de afrontai s’argumentu a su cali s’arreferrint. A suba is propostas podit chistionai unu Consilleri po dònnia grupu, non prus de tres minutus. Su Consillu detzidit cun votatzioni crara.

4. Si sa proposta de suspensioni siat aprovada, su Consillu si depit pronuntziai puru subra sa durada cosa sua.

 

Art. 31 – Partecipatzioni de s’Assessori non Consilleri.

1.S’eventuali Assessori non Consilleri, comma tres de s’art. 16 de su Statutu, partecipat a is adunàntzias de su Consillu comunali cun funtzionis de reladori cun deretu de interventu, ma chena deretu de votu. Po custu ddi depit essi notificau s’avisu de cunvocatzioni.

2. Sa partecipatzioni sua a is adunàntzias de su Consillu comunali non contat po sa determinatzioni de is presèntzias netzessàrias po sa legalidadi de sa sètzida.

 

 

Art. 32 – Adunàntzias abertas.

1.Candu ddoi funt motivus importantis chi interessant a totus, su Sìndigu, intèndia sa Cunferèntzia de is Capugrupus e i presidentis de is Commissionis consiliaris consultivas permanentis, cunvocat adunàntzias consiliaris abertas.

2. Custas adunàntzias funt straordinàrias e a custas, cun is Consilleris comunalis, podint essi invitaus puru is Parlamentaris, is rapresentantis de sa Regioni, de sa Provìntzia, de àterus Comunus, de is assòtzius sotzialis, polìticus e sindacalis interessaus a s’argumentu de afrontai. In custas adunàntzias si podit chistionai sceti de s’argumentu iscritu in s’òrdini de traballu po sa dì.

3. In custas adunàntzias particularis su Presidenti, assigurendi sa libertadi de espressada de totu is membrus de su Consillu comunali, acunsentit puru a is àterus rapresentantis subra inditaus de intervenni, po donai is opinionis insoru e po fai connosci a su Consillu comunali cali funti s inditus de is entis e de is partis sotzialis interessadas.

4. In su mentris de is adunàntzias abertas de su Consilu comunali non si podint adotai deliberatzionis o impinnus de ispesa a càrrigu de su Comunu.

 

Art. 33 – Serrada de sa dibata

1 Si afrontada sa chistioni, nisciunu àteru Consilleri domandat de intervenni a suba de s’argumentu, su Presidenti dichiarat serrada sa dibata.

2. Foras de, si rechestu da calisisiat Consilleri, su passàgiu sutzessivu a sa dibata de sa proposta, si est una proposta cun artìculus diferentis e candu sa matessi proposta non bengiat esclusa, riviada o respinta.

3. Si sa serrada de sa dibata benit proposta de assumancu 3 consilleris, su Presidenti dda ponit in votatzioni po artziada de manu. Si non funt de acòrdiu dònat su fueddu po ndi chistionai.

4. Dichiarada serrada sa dibata, su fueddu si podit donai sceti po dichiaratzionis sèmplicis de votu, ma non prus de cincu minutus.

5. Sa dibata si serrat cun sa votatzioni.

 

Art. 34 – Serrada de sa sètzida – No acabbu de s’òrdini de su traballu po sa dì

1.Acabbada sa dibata e afrontaus totu is argumentus allistaus in s’òrdini de traballu po sa dì, fatas is votatzionis e is proclamatzionis, su Presidenti dichiarat sciòllia sa sètzida.

2. Si non si podint afrontai totu is argumentus iscritus in s’òrdini de traballu po sa dì, su Presidenti suspendit sa sètzida.

3. Sa scera de sa dì e de s’ora de s’adunàntzia afatanti dda fait su Sìndigu, salvu chi su matessi Consillu dda stabiliscat a manera immediata.

4.  In s’avisu de cunvocatzioni po acabbai is traballus ddoi depit essi s’òrdini de traballu po sa dì cun is argumentus ancoras de afrontai e depit essi notificau de totu is Consilleris assumancu 24 oras in antis de cussa stabilia po sa riunioni.

COMUNU DE SEDDORI

Provìntzia de su Campidanu de Mesu

 

Mesi de gennàrgiu – gennaio 2015

 

SERVÌTZIU AFARIS GENERALIS

AVISU PÙBLICU

Ogetu: Protzedura aberta po s’agiornamentu de su Pianu Triennali de Preventzioni de sa Corrutzioni 2015-2017 e de su Programma Triennali po sa Trasparèntzia e s’Integridadi de su Comunu de Seddori 2015-2017 (VS).

 

S’Amministratzioni Comunali de Seddori, po su chi pertocat sa trasparèntzia amministrativa e sa lota contra sa corrutzioni, a segus de sa proposta fata de su Responsàbili Anticorrutzioni, depit aprovai intro de su 31 de gennàrgiu 2015 su Pianu Triennali de Preventzioni de sa Corrutzioni 2015-2017 e su Pianu Triennali po sa Trasparèntzia e s’Integridadi 2015-2017. Su Pianu Natzionali Anticorrutzioni (PNA) aprovau de s’Autoridadi Natzionali Anticorrutzioni (A.N.A.C.) inditat a is Amministratzionis ca, po unu pianu anticorrutzioni eficatzi, tocat a fai riunionis cun is citadinus po ddus fai partetzipai a is traballus asuba su Pianu. Custu Avisu pùblicu est indiritzau a is citadinus, a totu is Assòtzius chi faint is interessus de totus, a is Organizatzionis de categoria e a cussas sindacalis chi ddoi funt in su territòriu de su Comunu de Seddori, po arraxonai impari asuba su Pianu propostu. Totus podint proponni ideas e donai inditus asuba su Pianu intro su 28 de gennàrgiu 2015 mandendiddus po posta eletrònica a s’Ufìtziu Protocollu o deghinò a su Segretàriu Comunali Responsàbili Anticorrutzioni Dr. Giorgio Sogos – Comunu de Seddori.

 

 

PROGETU HOME CARE PREMIUM 2014 (HCP 2014)

Sa Responsàbili de is Servìtzius Sotzalis e a sa Persona fait sciri ca cun Determinatzioni nu. 1985 de su 30.12.2014 ant aprovau s’Avisu Pùblicu e sa modulistica sua po s’achirimentu de manifestatzionis de interessi po apariciai un lista de frunidoris po donai servìtzius in su Progetu Home Care Premium 2014 (HCP 2014) – Progetus innovativus e isperimentalis de assistèntzia in domu promovius da s’INPS.

Totu is sugetus chi tennt is rechisidus de custu avisu pùblicu depint presentai manifestatzioni de interessi fadendi domanda asuba unu mòdulu giai apariciau e sutascritu de su rapresentanti legali e de portai a s’Ufìtziu Protocollu de su Comunu de Seddori intro su 15 de martzu 2015 a sa una.

 

Totu is mòdulus si podint scarrigai de su giassu internet de su Comunu de Seddori.

SA RESPONSABILIDADI DE IS SERVÌTZIUS SOTZIALIS E A SA PERSONA

                                       Luisa Angela Pittau

 

CONTRIBUTUS A IS FAMÌLIAS PO S’ACHIRIMENTU DE IS SERVÌTZIUS

PO SA PRIMU INFÀNTZIA – ANNUALIDADI 2014

 

Sa Responsàbili de is Servìtzius Sotzialis e a sa Persona fait sciri ca cun Determinatzioni nu. 1918 de su 22.12.2014 ant aprovau s’Avisu Pùblicu po is contributus de donai a is famìlias po s’achistu de is servìtzius de primu infàntzia. Totu is sugetus chi tenint is rechisidus inditaus in s’allegau A podint presentai sa domanda cumpilendi su mòdulu apòsitu, allegau B e portendi-dda in Comunu a inghitzai de su 2 de gennàrgiu 2015 finas a su 31 de su matessi mesi. S’istàntzia si podit presentai:

- in busta serrada a su Comunu de Seddori, in s’Ufìtziu Protocollu.

-cun racumandada cun avisu de arricida, indiritzada a su Comunu de Seddori, Servìtzius Sotzialis e a sa Persona.

-po mesu de PEC.

Foras de sa busta ddoi depit essi scritu: “PLUS trienniu 2013/2015 – Distretu de Seddori. Rechesta Contributus famìlia po s’achistu de servìtzius po sa primu infàntzia” 2014.

 

            SA RESPONSABILIDADI DE IS SERVÌTZIUS SOTZIALIS E A SA PERSONA

                                       Luisa Angela Pittau

 

 

COMUNU DE SEDDORI

Provìntzia de su Campidanu de Mesu

 

REGULAMENTU DE SU CONSILLU COMUNALI

Aprovadu cun Delìbera nu. 23 de su 3 de làmpadas 1993 e mudau cun Delìbera nu. 57 de su 23 de donniasanti 1993.

 

Art. 1- Ogetu de su regulamentu

1. Custu regulamentu disciplinat sa cunvocatzioni, is adunàntzias e su funtzionamentu de su Consillu Comunali po assigurai un’acumprimentu ordinau de is sètzidas. Custu regulamentu si emanat in aplicatzioni a su statutu e segundu cantu dispostu in s’art. 5 de sa lei 8 de làmpadas 1990, nu. 142 asuba s’ordinamentu de is autonomias localis.

 

Art. 2- Logu de is adunàntzias de su Consillu.

1. Su Consillu comunali s’atobiat in sa sala apòsita intro de sa sea comunali, sceti si ddoi funt situatzionis particularis custa sea si podit mudai.

2. Foras de sa sea si depit ponni sa bandera natzionali  e cussa de su Comunu.

 

Art. 3- Funtzionis rapresentativas.

1. Is Consilleris comunalis tenint su doveri de partecipai a is tzerimònias, celebratzionis e manifestatzionis cunvocadas de s’Amministratzioni comunali.

2. Po sa partecipatzioni de su Comunu a tzerimònias particularis podit essi apariciada una delegatzioni de Consillu cun unu rapresentanti po dònnia grupu consiliari.

3.Sa delegatzioni dda aprontat su Sìndigu, intendius is Capugrupus.

 

 

CABU II – GRUPUS CONSILIARIS – COMMISSIONIS CONSILIARIS –

RAPRESENTANTIS DE SU COMUNU

 

Art.4 – Costitutzioni de is grupus consiliaris.

1.Is Consilleris eletus in sa matessi lista costituiscint unu grupu consiliari. Su Consilleri chi bolit fai parti a unu grupu diferenti de cussu innoi dd’ant eletu ddu depit nai cun una comunicatzioni scrita a su Sìndigu, alleghendi sa documentatzioni chi serbit.

2. In dònnia grupu ddoi funt assumancu duus Consilleris.

3. Si in una lista ddoi at sceti unu Consilleri, a custu ddi arreconnoscint totu is deretus chi spetant a unu grupu consiliari.

4. Dònnia grupu depit comunicai, a manera scrita, a su Segretàriu Comunali, su nòmini de su Capugrugu cosa sua, intro sa dì innantis de sa primu riunioni de su Consillu eletu.

5. Cun sa matessi protzedura s’ant a depi inditai is mudas afatantis.

6. Si non ddoi funt custas comunicatzionis si cunsiderat comenti a Capugrupu su consilleri chi at pigai prus votus.

7. Si ammancat su Capugrupu a unu sètzida de su Consillu, is funtzionis suas funt acumpridas de unu Consilleri inditau de is cumponentis presentis.

 

Art.5 – Cunferèntzia de is Capugrupus.

1. Sa Cunferèntzia de is Capugrupus est unu organismu consultivu de su Sìndigu chi custu umperat in s’esercìtziu de is funtzionis de Presidenti de is adunàntzias consiliaris po inditai su programma e stabiliri totu su chi andat beni po s’atividadi de su Consillu.

2. Sa Cunferèntzia de is Capugrupus esercitat is àteras funtzionis a issa donadas de custu regulamentu e de su Consillu comunali, cun deliberatzionis apòsitas.

3. Sa Cunferèntzia de is Capugugrupus dda cunvocat e presiedit su Sìndigu. A sa riunioni su Segretàriu ddu fait unu membru de sa cunferèntzia inditau dònnia borta e partecipant is funtzionàrius comunalis inditaus de su Sìndigu.

4. Is Capugrupus tenint sa facultadi de delegai unu Consilleri de su grupu insoru po partecipai a sa Cunferèntzia.

5. Segundu is inditus donaus de sa Cunferèntzia de is Capugrupus, sa Giunta comunali assigurat a is grupus totu su chi serbit po s’acumprimentu de is funtzionis de Consilleris.

6. Asuba is riunionis de sa Cunferèntzia de is Capugrupus si redatzionat unu verbali.

 

Art.6 – Commissionis consiliaris.

1. Su Consillu comunali tenit sa facultadi de istituiri, cun atus apòsitus, commissionis consiliaris:

-consultivas permanentis;

-consultivas temporàneas;

-specialis.

2.Regulamentu apòsitu ndi disciplinat sa istitutzioni, sa nòmina e su funtzionamentu.

3.De norma nisciuna commissioni at a podi essi istituida innantis de s’aprovatzioni de su regulamentu, comma 2.

 

Art.7 – Nòminas e dessinnatzionis de Consilleris comunalis e de rapresentantis de su Comunu.

1.Candu sa lei o su statutu previdint chi is Consilleris comunalis depant fai parti de un òrganu, collègiu o commissioni, custus depint essi nominaus o inditaus de su Sìndigu, in sètzida pùblica, cun votu craru. Sa matessi protzedura at a essi fata po sa nòmina de totu is rapresentantis de su Comunu.

2.Su Sìndigu, aparicendi is propostas de fai in Consillu, at a cunvocai sa cunferèntzia de is Capugrupus.

A sa sa proposta si depit allegai, po is chi non funt consilleris, unu curriculum professionali chi determint is esperièntzias in matèria e puru in càrrigas pùblicas acumpridas.

3.Po totu is chi si proponint at a essi acapiada una dichiaratzioni de disponibilidadi.

 

 

CABU III DERETU DE INITZIATIVA DE IS CONSILLERIS COMUNALIS

 

Art.8 – Deretus de is Consilleris

1.Dònnia Consilleri podit fai interrogatzionis, acumprit interpellàntzias e mòtzionis asuba argumentus chi interessant puru sa vida e s’atividadi de su Comunu.

2.Non si podint fai interrogatzionis o mòtzionis cun fràsias chi ofendint.

 

Art.9 – Mòtzionis

1.Sa mòtzioni est una proposta de deliberatzioni o una proposta de votu  asuba un’ argumentu chi serbit po impegnai s’atividadi amministrativa po su chi pertocat is argumentus de cumpetèntzia de su Consillu, o deghinò puru in una proposta de votu po donai unu giudìtziu asuba disponimentus o cumportamentus de su Sìndigu o de sa Giunta comunali, est a nai unu giudìtziu asuba totu s’atividadi de s’Amministratzioni.

2.Is mòtzionis depint essi presentadas a manera scrita e icludias in s’òrdini de traballu po sa dì de sa primu setzida consiliari. Custa si depit cunvocai intro 20 diis, candu sa mòtzioni siat sutascrita de assumancu 1/5 de is Consilleris e tengiat sa domanda de cunvocatzioni de su Consillu.

3.Su presentadori depit acumpriri sa mòtzioni in 10 minutus e ndi tenit 5 po sa rèplica.

4.Sempri 10 minutus tenint puru su Sìndigu o s’Assessori interessau e unu Consilleri po dònnia grupu.

 

Art.10 – Interpellàntzias

1.S’interpellàntzia est sa domanda scrita po connosci is mòtivus de su cumportamentu de su Sìndigu o de is Assessoris asuba chistionis particularis o generalis.

2.Po is interpellàntzias si aplicant is normas chi pertocant is interrogatzionis chi rechedint respusta a boxi.

 

Art.11– Interrogatzionis

1.Is Consilleris tenint sa facultadi de presentai interrogatzionis a su Sìndigu o a is Assessoris.

2.S’interrogatzioni est una domanda fata a su Sìndigu o a unu Assessori po otenni informatzionis  asuba una chistioni o po connosci cali provedimentus si funt adotaus.

3.Su Consilleri chi bolit fai una interrogatzioni dda depit presentai a manera scrita inditendi si bolit sa respusta scrita o a boxi.

4.Su Sìndigu disponit ca:

a) si depit essi donada respusta scrita, custa si depit fai intro 15 diis de s’arrìcida;

b) si sa rispusta est a boxi depit essi allistada in s’òrdini de traballu po sa dì de sa primu sètzida de su Consillu;

c) si su preguntadori ammancat, bolit nai ca at renuntziau a sa pregunta.

5. Si s’interrogatzioni dda ritennint non proponìbili su Sìndigu, cun provedimentu motivadu ndi notìficat s’arrecusa. Su proponidori podit torrai a fai s’interrogatzioni suatascrita de assumancu tres Consilleris. Si aici s’interrogatzioni depit essi allistada in s’òrdini de traballu po sa dì de sa primu sètzida consiliari.

 

 

Art. 12 – Mòtzionis, interpellàntzias e interrogatzionis. Dibata comuna.

1.Candu, asuba chistionis chi pertocant is mòtzionis, si faint puru interpellàntzias e interrogatzionis, su Presidenti disponit chi si fetzat una dibata sceti. Is interpellantis funt allistaus in sa dibata comuna a pustis de is chi proponint sa mòtzioni.

2.Si aplicat sa protzedura inditat me is artìculus pretzedentis e chi pertocat is interrogatzionis e is mòtzionis.

 

CABU V CUNVOCATZIONI DE SU CONSILLU – ÒRDINI DE TRABALLU PO A DÌ

 

Art. 13 –Cunvocatzioni de su Consillu comunali.

1. Foras de sa protzedura inditada de sa lei po s’eletzioni de su Sìndigu e de sa Giunta, sa cunvocatzioni de su Consillu Comunali dda disponit su Sìndigu.

2. S’avisu de cunvocatzioni depit inditai:

- su logu de sa riunioni

- s’òrganu ddu cunvocat

- sa dì e s’ora de sa riunioni

- sa dì e s’ora in sa cali, si ddoi at sètzida deserta, s’at a fai sa sigunda cunvocatzioni.

- s’òrdini de traballu de sa dì.

3. Detzidiu s’avisu de primu cunvocatzioni, sa dì e s’ora de sa segunda, s’invitu nou at a essi noticau sceti a is Consilleris assentis a sa primu cunvocatzioni. Custus avisus si depint donai assumancu 24 oras in antis de cussa stabilida po sa riunioni.

 

Art. 14 – Distintzioni de is sètzidas – Definitzionis

1.In custu regulamentu is sètzidas de su consillu funt pretzidas in: ordinàrias - straordinàrias – urgentis – de primu cunvocatzioni desegunda cunvocatzioni – pùblicas – segretas e abertas.

2.Sètzidas ordinàrias –sètzidas straordinàrias: Funt ordinàrias  is sètzidas innoi funt iscritas is propostas de deliberatzioni prevìdias de s’artìculu 32, 2 comma lìt. B) de sa lei 142/90, foras de is pianus finantziàrius e de is variatzionis de bilànciu.

3.Sètzidas urgentis: funt sètzidas urgentis cussas chi rechedint una riunioni urgenti po afrontai chistionis de sa màssima importàntzia. Su Sìndigu in s’avisu de cunvocatzioni at a depi motivai s’urgèntzia.

4.Sètzidas de primu e sigunda cunvocatzioni: Me is sètzidas de primu cunvocatzioni su <consillu non podit deliberai si non ddoi at assumancu sa mitadi de is Consilleris. Is sètzidas de sigunda cunvocatzioni, chi si faint a segus de riunionis desertas, funt bàlidas si ddoi partecipant assumancu cuatru Consilleris. Is sètzidas de segunda cunvocatzioni s’ant a depi fai intro de dexi diis de cussa deserta. Sa sètzida est de segunda cunvocatzioni sceti poi s ogetus chi fiant iscritus in s’òrdini de traballu po sa dì de sa sètzida pretzedenti. Candu po deliberai sa lei rechedit su tanti de is chi votant est a custus chi si nci referrit siat in primu siat in sigunda cunvocatzioni.

5.Sètzidas pùblicas e segretas: a su sòlitu is sètzidas de su Consillu comunali funt pùblicas. Candu in sa dibata si chistionat de morali dadi, capatzidadi e cumportamentu de personas, su Presidenti invita is Consilleris a dda serrai, chena àterus interventus. Su Consillu podit deliberai, a majoria de votus, su passàgiu in sètzida segreta po un’àtera dibata e votatzioni, sceti candu s’afrontant argumentus chi pertocant is capatzidadis professionalis  e sa is calidadis moralis de is personas. De is argumentus in sètzida segreta si ndi chistionat sempri a pustis de sa sètzida pùblica. Su Sìndigu, in antis de fai torrai a inghitzia is traballus, disponit chi is personas stràngias a su Consillu, ndi bessant de s’àula.

 

Art. 15 – Propostas de iscritzioni in s’òrdini de traballu po sa dì.

1.Is propostas de afrontai in Consillu podint, in calisisiat momentu, essi iscritas puru de unu Consilleri sceti, ma su Sìndigu non ddas podit acolli, si no ddu ritennit oportunu o netzessàriu. Su Sìndigu depit poni po iscritu  is mòtivus de su refudu a su proponidori.

2. Su Consilleri podit, in sa primu sètzida de su consillu, preguntai chi su Consillu si pronuntzit asuba sa proposta cosa sua po dda fai iscriri in s’òrdini de traballu po sa dì de s’adunàntzia sighenti, sigundu is tèrminis de lei.

 

Art. 16 – Cunsigna e publicatzioni de s’avisu de cunvocatzioni – Modalidadi e tèrminis.

1.S’avisu de cunvocatzioni depit essi notificau, cun su missu comunali, a domu de is Consilleris:

a) po is cunvocatzionis ordinàrias, cincu diis;

b) po is cunvocatzionis straordinàrias, tres diis;

interus e lìberus in antis de cussu stabiliu po a riunioni. Po is cunvocatzionis de urgèntzia e poi s argumentus aciuntus assumancu 24 oras in anris de s’ora stabilia po sa riunioni.

2.Totu is Consilleris comunalis depint, po sa càriiga insoru, tenni unu indiritzu de domu in su territòriu de custu Comunu. A custu domitzìliu ant a essi notificaus totu is atus chi pertocant sa càrriga subra inditada.

3. Si non ddoi at sa desinnatzioni inditada a su comma 2, sa segreteria providit a sa notìfica de sa cunvocatzioni po mesu de racumandada cun avisu de arrìcida, chena àteras formalidadis. S’imbiu si depit fai intro de su tèrmini prevìdiu po sa cunsigna de sa visu a domu.

4. Sa cunsigna fata in ritardu de s’avisu de cunvocatzioni si regularizat  cun sa partecipatzioni a s’adunàntzia.

5. S’avisu de cunvocatzioni , cun s’òrdini de traballu po sa dì, fatu de sa segreteria comunali, ddu publicant in s’albu pretòriu e ddu imbiant a:

-s’assessori non consilleri;

- a is revisoris de is contus;

- a is responsàbilis de is ufìtzius comunalis;

- a is òrganus de informatzionis chi tenant sea in su comunu.

6. Candu in s’òrdini de traballu po sa dì ddoi funt iscritus argumentus de importàntzia manna e de atualidadi su Sìndigu ndi disponit s’afissioni in manifestus apòsitus.

 

Art. 17 – Òrdini de traballu po sa dì

1.S’òrdini de traballu est sa lista de is argumentus chi si depint afrontai in dònnia sètzioni ordinària e straordinària de su Consillu e dd’ aprontat su Sìndigu, impari a sa Giunta, a manera chi is Consilleris potzant connosci beni is chistionis.

2.Tenint sa precedèntzia.

a. is comunicatzionis de su Sìndigu

b. is interrogatzionis

c. is mòtzionis

d. is preguntas

e. s’aprovatzioni de su verbali de sa sètzida pretzedenti

f. is propostas de is autoridadis guvernativas.

g. is propostas de is autoridadis regionalis

f. is chistionis chi pertocant is òrganus istitutzionalis

g. is propostas de su Sìndigu, de is Assessoris e de is Consilleris comunalis

h. is chistionis de afrontai in sètzida segreta.

3. Candu ddoi at un’urgèntzia o po àteras esigèntzias,  s’òrdini de is argumentus allistaus  si podit mudai, fata chi siat proposta de calisisiat Consilleri e cun su cunsensu de totus.

4. In s’òrdini de traballu po sa dì si podint puru aciungi, subra proposta de is Consilleris, àterus argumentus, osservendi is normas e is tèrminis inditaus in s’articulu 16.

 

Art. 18 Durada de is sètzidas de consillu

1. Dònnia sètzida de su Consillu Comunali durat prus o mancu 6 oras.

2. Sa sètzida non podit durai prus a tradu de is ùndixi de noti (23.00).

3. Acabbau su tempus a disponimentu, si serrat sa sètzida e si lassant is argumentus ancoras de afrontai a sa pròssima sètzida.

 

Art. 19 Depositu de is atus po sa consultatzioni

1. Totu is propostas de deliberatzioni chi pertocant is argumentus iscritus in s’òrdini de traballu po sa dì, cun allegaus is parris de s’art. 53 e art. 55, comma 5, de sa lei 8 de làmpadas 1990 nu. 142, cun totu is documentus netzessàrius, funt depositadas in s’ufìtzius de segreteria, intro de is tèrminis prescritus po sa notìfica de is avisus de cunvocatzioni a is Consilleris.

2. Is Consilleris tenant su deretu de consultai is atus de ufìtziu torraus a cramai o inditaus me is propostas de deliberatzioni depositadas e me is allegaus.

3. A s’inghitzu de s’adunàntzia is propostas e is documentus depint essi depositaus in sa sala de s’adunàntzia e dònnia Consilleri ddas podit consultai.

 

CABU V – PRESIDÈNTZIA E SEGRETERIA DE S’ADUNÀNTZIA

 

Art. 20 – Disciplina de is adunàntzias

1.Is poteris netzessàrius po sa politzia de sa sala consiliari spetant a su Consillu e totu e funt esercitaus de su Presidenti.

2. Su Presidenti podit suspendi in calisisiat momentu sa sètzida.

3. Su Presidenti podit ordinai a is vìgilis urbanus de portai a foras de sa sala is personas chi strobant. Si custas personas non funt individuas, su Presidenti podit ordinai de nci fai bessiri a foras totu is personas sètzias in sa parti riservada a su pùblicu, suspendendi sa sètzida. Is traballus ant torrai a inghitzai sceti fedendi torrai  aintru su pùblicu.

4. Su chi ant bogau de sa sala consiliari, non podit torrai a intrai finas a candu no acabbat s’adunàntzia.

5. Sa fortza pùblica non podit intrai in s’aula si no po òrdini de su Presidenti.

6. Si su Sìndigu non podit, at acumpriri is funtzionis su Vitze Sìndigu segundu s’art. 27 de su Statutu de Seddori.

 

Art. 21 – Personas ammìtias in sa sala de is adunàntzias – Cumportamentu de su pùblicu.

1. Biu ca is adunàntzias de su Consillu comunali funt giai sempri pùblicas, calisisiat citadinu podit partecipai. Su pùblicu assistit a is sètzidas in sa parti a issu riservada.

2. Nisciuna persona stràngia a su Consillu si podit sei, in su mentris de sa sètzida, in sa parti de sa sala, riservada a is Consilleris. A parti su Segretàriu, is impiegaus, is vìgilis urbanus, ant a podi partecipai puru àterus funtzionàrius o tècnicus si depint acrarai argumentus inditaus in s’òrdini de traballu po sa dì.

3. Si rechestu, a sa stampa di podint donai unu postu particulari in mesu a su pùblicu.

4. Is rapresentantis de sa stampa non podint chistionai cun is Consilleris in su mentris de sa sètzida.

5.Chinisisiat intrit in sa sala candu ddoi at sa riunioni consiliari si depit cumportai a manera giusta e po totu sa sètzida depit abarrai in silentziu, non podit fumai e si depit biri in faci, non podit fai cinnus ni cummentai.

 

Art. 22 – Segreteria de s’adunàntzia.

1. Su Segretàriu comunali partècipat a is adunàntzias de su Consillu comunali cun funtzionis consultivas, referentis e de assistèntzia e ndi curat su verbali.

2. Si custu ammancat si providit segundu sa lei o su statutu.

3. Su Segretàriu si podit fai agiudai de funtzionàrius tècnicus e amministrativus de su Comunu.

4. Si su Segretàriu comunali si ndi depit andai de sa sala po mòtivus de incompatibilidadi prevìdias de sa lei asuba unu determinau argumentu, is funtzionis de segretàriu, sceti po custu argumentu, ant a essi acumpridas de unu consilleri comuanli inditau de su Sìndigu.

 

Art. 23 – Scrutadoris – Nòmina – Funtzionis.

1. Decrarada aberta sa sètzida su Presidenti inditat tres consilleris po fai is scrutadoris, cun su còmpitu de dd’agiudai me is votatzionis pùblicas e segretas e in sa verìfica de is resultaus.

2. Si ddoi at sa minoràntzia, custa, depit essi rapresentada.

3. Is scrutadoris verificant sa valididadi de sa votatzioni, foras de un’àtera decisioni de su Consillu comunali.

4. Is ischedas de is votatzionis segretas funt distrutas luegus.

 

 

CABU VI – DE IS SÈTZIDAS DE SU CONSILLU

 

 Art. 24 – De is postus e de is interventus

1. Is Consilleris si setzint cun su grupu insoru. A s’inghitzu is postus ddus dònat su Sìndigu, intèndia sa cunferèntzia de is Capugrupus. Is Consilleris partetzipant a is adunàntzias sètzius me is postus a issus donaus e de ingunis chistionant a su Presidenti e a is Consilleris, in peis, o sètzius sis u Presidenti ddis at donau su permissu.

2. Is Consilleris chi bolint chistionai ddu rechedint a su Presidenti candu inghitzada sa dibata. Is Consilleris non podint chistionai tra issus.

 

Art. 25 – Òrdini de traballu – Sètzidas desertas

1. Is traballus de suConsillu ant inghitzai candu ddoi at su nùmeru legali.

2. Si passada un’ora, non ddoi at su nùmeru legali, su Presidenti at a decrarai sa sètzida deserta fadendi redatzionai verbali apòsitu innoi si inditat s’ora e is Consilleris presentis e de cussus assentis.

3. Is Consilleris presentis a s’apellu innantis de ndi bessiri de s’aula tenint s’òbligu de avisai su Segretàriu chi, si ammancat su nùmeru legali, ddu narat a su Presidenti poi s determinatzionis chi sighint.

4. Inghitzat sa sètzida, si ammancat su nùmeru legali, su Presidenti podit suspendi is traballus po  15 minutus; a pustis, si sa mancàntzia sighit, su Presidenti sciollit sa sètzida e poi s ogetus non deliberaus su Consillu at epi essi cunvocau in segunda cunvocatzioni me is maneras e tèrminus inditaus in s’art. 14, comma 4 de custu regulamentu.

5. Si sa sètzida dda rinvinat po calisisiat mòtivu, is Consilleris ant a depi essi cunvocaus me is maneras e me is tèrminis de sa sètzida rinviada.