SARDITINERA MARA ARBAREI
 
 

UFITZIU DE LINGUA SARDA
Operadora de sportellu: Dotora Monica Lampis

Obertura a su pùbblicu: Giòbia

Orarius: 9.00 – 13.30

Sea de trabballu: Biblioteca Comunali

Pratza de Corti n° 1 - Comunu de Mara Arbarei

Tel: 070/93069317 - monica.lampis@provincia.sudsardegna.gov.it

   
Copyright Sarditinera
   

L. 482/99 Annu 2017


L. 482/99 Annu 2016

AVISU A IS CUNSORTZIAUS N. 01/2017

ACABU DE SA STAGIONI DE S’IRRIGATZIONI 2016

AVIU RICETZIONI COMUNICATZIONIS DE UTèNTZIA SCETI PO S’IERRU DE SA STAGIONI DE IRRIGATZIONI 2017 (1° DE DONNIASSANTU 2016 – 30 DE MARTZU 2017).

L’Amministratzioni de su Consòrtziu de Bonìfica de sa Sardìnnia Meridionali,

FAIT SCIRI

Ca su 31 de Mesi de Ladàminis chi benit acabat s’assistèntzia a s’irrigatzioni de is colturas de beranu- istadi 2016 foras chi po is aràngius chi at a essi acuau fintzas a su 15 de Mesi de Idas 2016; aintru de custa data, duncas, totu is aparèchiaduras (curvas, sifonis, tèsseras de prelievu) de prelievu de s’àcua de s’arretza pùbrica de irrigatzioni ant a depi essi torradas a s’Ufìtziu de su consòrtziu de cumpetèntzia territoriali.

• Chi s’assistèntzia de irrigatzioni a is colturas de sa stagioni irrìgua 2016 a sèmina cuaina (cumenti a sa canciofa e is produtus de ‘ortu a sèmina a pustis de su 30 de Làmpadas) est prorogada a su 30 de Martzu 2017; aintru de custa data, in custu casu puru, totu is aparechiaduras (curvas, sifonis, tèsseras de prelievu) de prelievu de s’àcua de s’arretza pùbrica de irrigazioni ant a depi essi torradas a s’ufìtziu de su cunsòrtziu de cumpetèntzia territoriali.

ARREGORDAT

Ca s’amancau arrespetu de is trèminis de su 15 de Mesi de Idas 2016 e de su 30 de Martzu 2017 inditaus asuba cumportat de donai is santzionis prevìdias de is normas vigentis generalis po donai s’àcua po acuai.

PONIT IN CRARU

Ca s’andamentu de su tempus de sicidadi e is consumus ìdiricus mannus ant bogau a pillu una situatzioni deficitària, arrespetu a is annus precedentis, de su livellu de acùmulu in is bacinus chi donant s’àcua a is distretus de irrigatzionis consortilis e chi, po custa arraxoni, imoi no si podint cunfirmai is dotatzionis ìdricas standard a is colturas diversas de s’ierru e no si podit fai una ipòtesi de s’àcua chi at a serbiri po s’istadi.

• Ca cumenti comunicau cun s’Avisu a is Cunsortziaus n° 72/2016 in data 05/10/2016 a movi de su 15 de Mesi de Ladàminis 2016 funt inghitzaus is traballus po is òperas de is cundutas de s’Ente Acque della Sardegna cun grandus ridutzionis de portada faci a is distretus de irrigatzioni de is cunsòrtzius, in particulari cussus de Marmilla, de Serrenti, de Santu Eingiu, de Pabillonis, de Gonnosfanadiga e  Zeppara po totu sa simada de tempus intra su 15/10/2016 e su 15/04/2017.

COMÙNICAT

Ca in cunsideratzionid e su chi est postu in craru asuba e po donai is risorsas ìdricas a su cumpartu de messarìtzia po s’annu 2017 de parti de s’Autoridadi Regionali, si donat aviu luegus de martis su 25 de Mesi de Ladàminis 2016:

  a arriciri is comunicatzionis de utèntzia po sa stagioni de irrigatzioni 2017 sceti po s’ierru (Mesi de donniassantu 2016 – Martzu 2017) po is utèntzias de su comprensòriu de irrigatzioni e po cussas straordinàrias, sceti po cussas giai registradas in sa stagioni passada. A custas colturas at a essi donada luegus una dotazioni arredùsia paris a 1.500 mc/ha.

 • Is dotatzionis idrica ant a essi agiornadas in sa basi cantu funt prenus is bacinus artificialis.

 • Ca aici cumenti giai comunicau in s’Avisu a is Consortziaus n° 72/2016 est prevìdiu de frimai in totu de donai àcua in su distretu de Mara Arbarei in sa simada intra sa metadi de Donniassantus e metadi de Mesi de Idas 2016 po podi acabai is traballus de manutentzioni e riprìstinu in su Ponti Tubu de s’Arriu de Lanessi; duncas ant a podi, po custu distretu, essi arricidas comunicatzionis de utèntzia po s’ierru sceti a pustis de sa firma de decraratzioni anca si pigat atu de custa interrutzioni ìdrica e chi no s‘ant a domandai dannus po sa mancada irrigatzioni de is terras.

• Ca po sa cunduta de Pula, in cunsideratzioni de is richiestas de assistèntzia irrìgua e de sa capassidadi ìdirica arredùsia de idrica de cussa cunduta, su Cunsòrtziu at a arriciri prima, po sa stagioni chi benit, sceti is comunicatzionis de utèntzia po is colturas de serra a movi de su 25 de Mesi de Ladàminis e fintzas a su 15 de Donniassantu 2016; a pustis su Cunsòrtziu, in sa basi de s’anàlisi de is efetivas richiestas, s’arriservat de valutai atras richiestas de assistèntzia a s’irrigatzioni.

ARREGORDAT

Ca chini cumpudat e fait guastus a is cundutas e aparechiaduras de dispensa, scurretu manìgiu de is pròpius e prelievu ìdricu no autorizau funt unu pregiudìtziu po is interessus de sa comunidadi de su consòrtziu in su cumplessu suu, ma funt fatus de gravi violatzioni de òperas de propiedadi demaniali, po is calis su Cunsòrtziu s’arriservat, cumenti si siat, de presentai denùncia a s’Autoridadi Giuditziària.

PEDIT

A is sennoris Cunsortziaus utentis interessaus, po no ddui ai tropu genti in is ufìtzius, a providi prima chi fait a presentai is comunicatzionis de utèntzia.

• Is sennoris Cunsortziaus utentis a biri is vigentis normas generalis po sa distribuzioni de s’àcua po irrigatzioni in vigore (delìbera de su commissariu n° 65 de su 15/12/2014) disponibili in is ufìtzius de zona e in su situ istituzionali de s’Enti: http://www.cbsm.it.

 • Oràriu de is Ufìtzius:

• Santu Sparau, Santu Eingiu, Serramanna, Senorbì e Cuartu: a mangianu de su lunis a sa cenàbara de is 8.00 a is 13.00; a meigama su Martis de is 15.30 a is 18.00

• Biddaxidru: Martis de is 15.30 a is 18.00

• Biddeputzu: Martis de is 9.30 a is 18.00

Casteddu, su 18/10/2016                                        Su diretori generali

                                                                            Ing. Roberto Meloni

----------------------

POR FESR 2014-2020 - VOUCHER STARTUP – INCENTIVUS PO SA CUMPETITIVIDADI E IS STARTUP INNOVATIVAS 2016

Pubricau de Sardegna Ricerche su Bandu “POR FESR 2014-2020 - Voucher Startup - Incentivus po sa Cumpetitividadi de is Startup Innovativas 2016”

Su Sportellu Startup de Sardegna Ricerche apariciat in tra mesi de ladàminis e donniassantus cincu tapas in su territòriu regionali po presentai su bandu "Voucher Startup - Incentivi per la competitività delle startup innovative" e is ainas nobas a suportu de is startup.

Calendàriu de is eventus: - 3 de donniassantu in Seddori (in su Parcu culturali "Gli Scolopi" - Parcu S'Arei) 

A prus de sa presentazioni de su bandu nou, is ententus ant a essi s’ocasioni puru po apariciai atòbius de consulèntzia specialìstica finalizada a s'anàlisi de ideas noas e startup. Po fissai unu apuntamentu cun su staff de su Sportellu Startup tocat a prenotai mandendi una e-mail a s’indiritzu de posta eletrònica: 
                        sportellostartup@sardegnaricerche.it ;

Presentatzioni in su profilu Slideshare de Sardegna Ricerche

Programmas e ainas de su Sportellu startup po is impresas innovativas Sardinia. Land of innovation - Sa Regioni Sardegna e is polìticas de agiudu a is impresas innovativas

Sa protzedura po presentai sa domanda at a essi ativa de is 12:00 de su 24/10/2016 a is 12:00 de su 29/12/2017. Sa domanda depit essi presentada sceti in cun su sistema informàticu de sa Regioni Autònoma de sa Sardìnnia SIPES (Sistema Informativo per la gestione del Processo di Erogazione e Sostegno) accessibili a su link chi sighit:http://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtml

Po ndi scarriai su Bandu, s’Avisu e is relativus allegaus o po atrus atrus acraramentus fait a si collegai a su situ: http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=318781&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1

Mara Arbarei, su 21 de mesi de ladàminis 2016

------------------------------------

SU S Ì N D I G U

FAIT SCIRI

CA

Cun decretu de su Presidenti de sa Repùbblica 27 de Cabudanni 2016, pubricau in sa Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 227 de su  28 de Cabudanni 2016, funt stètius cunvocaus po Domìnigu 4 de Mesi de Idas 2016 is Cumìtzius po fai su

REFERENDUM COSTITUTZIONALI

Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della costituzione" approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 Aprile 2016.

SA VOTATZIONI AT A ESSI DOMìNIGU SU 4 de Mesi de Idas 2016, inghitzendi a is 7 de a mangianu fintzas a is 23; is eletoris chi a cuss’ora is eletoris chi ant a essi ancora in is localis de su sègiu ant a essi amìtius a votai.

S’ELETORi, PO VOTAI, DEPIT AMOSTAI A SU PRESIDENTI DE SèGIU SA TèSSERA ELETORALI PERSONALI E UNU DOCUMENTU DE ARRICONOSCIMENTU.

In sa Setzioni Servizi al cittadino-Albo-Avvisi ai Cittadini fait a ndi scarriai su Manifestu arrelativu.

Mara Arbarei, su 20 de mesi de ladàminis 2016

-----------------------

PUBRLICATZIONI AVISU DE CUNDITZIONIS METEOROLÒGICAS MALAS PO SU 14/10/2016 DE IS 8.00 DE OI FINTZAS A IS 20 SÈMPIRI DE OI 14/10/2016.

Sa Protetzioni Tzivili at donau unu avisu de cunditzionis meteorològicas malas de is 8 de Oi e fintzas a is 20 sèmpiri de oi 14 de mesi de ladàminis 2016.

In sa setzioni Servizi al cittadino-Albo-Avvisi ai cittadini de su Comunud e Mara Arbarei fait a dni scarriai s’avisu cumpletu. In su situ de sa Regioni Sarda http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=2273&s=20&v=9&nodesc=1&c=7092 è possibile scarriai e biri is Avisus intreus.

Mara Arbarei, su 14 de mesi de ladàminis 2016

---------------------

COMUNU DE MARA ARBAREI

PROVÌNCIA DE SU CAMPIDANU DE MESU

Piazza Prazza de Corti, 1 - 09020 Villamar - Tel. 070

9306901 – Fax. 070 9306017

P.I. 01345070922 – C.F. 82002010922

 

Prot. 7036                                                                                       Mara Arbarei,  12.09.2016

 

Protzedura negotziada, chena de pubricai unu bando di gara, artìculu 36, comma 2, lìtera b) de su d.lgs. n. 50/2016 apaltu de is traballus in ogetu

 

AVISU

 

Po pigai manifestatzionis de interessu po donai is traballus de

PONI IN SIGURESA E RESTAURAI SU CAMPANILI E SA CROBETURA DE SA CRÈSIA PARROCHIALI DE SANTU GIUANNI BATISTA

 

SU RESPONSÀBILI DE SU SERVÌTZIU

FAIT SCIRI

 

Ca custa Statzioni Apaltanti de su Comunu de Mara Arbarei depit protzedi cun indàgini de mercau in s’arrespetu de is printzìpius de no discriminatzioni, paridadi de tratamentu, proportzionalidadi e trasparèntzia a sa seletzioni de unu nùmeru de OPERADORIS ECONÒMICUS (Sìngulus o Assotziaus) de invitai a sutzessica protzedura negotziada, chena de pubricatzioni de unu bandu de gara, cunforma a is

artìculus 36 - 63 – 97 – 2016 de su D.Lgs. 50/2016 po donai is traballus de s’ogetu, po su tanti de dinai inditau:

Importu de is traballus lavori a basi de gara €. 61.713,75 cun is òneris de siguresa e IVA de lei

Po custu si comunicant innoi de sighida is scedas de s’apaltu subratzitau:

 

Amministratzioni agiudicadrixi:

Comunu de Mara Arbarei (Provìncia Sud Sardegna).

 

Protzedura de gara e de agiudicatzioni:

Protzedura negotziada, chena de pubricatzioni de unu bandu de gara, cunforma a s’artìculu 36 - 63 – 95 – 97 de su d.lgs. 50/2016.

S’agiudicatzioni de su cuntratu at a essi cun su critèriu de su prètziu prus bàsciu cunforma a su tanti de is traballus postu a basi de gara, cunforma a s’art. 95, comma 4 de su d.lgs n. 50/2016.

 

Logu de esecutzioni:

Viabilidadi interna cumenti de ogetu de s’apaltu.

 

Responsàbili de su protzedimentu:

Responsàbili de s’àrea tècnica Ing. Cadeddu Stefano

 

Finantziamentu:

€ 100.000,00; bilànciu comunu

 

Data ùltima po sa ricetzioni de is domandas:

oras 12.00 de cenàbara su 28.10.2016

 

Categoria e classificatzioni de is traballus

Cunforma a is normas vigentis is traballus arresurtant apartenentis a is categorias chi sighint:

 

Categoria:

ùnica: OG2 edifìtzius sutapostus a tutela monumentali

Sugetut chi podint pigai parti a sa seletzioni:

a sa seletzioni podint pigai parti ditas sìngulas o assotziadas – cunforma a s’art. 45 de su decretu legislativu n. 50 de su 18 de abrili 2016 chi siant in possessu de is recuisitus prescritus de is normas vigentis, e is cuncurrentis cun sea in atrus stadus membrus de s’unioni europea a is cunditzionis prevìdias de is normas vigentis), cumenti inditau de sighida.

 

Iscritzioni soa:

atestatzioni donada de sotziedadi de atestatzioni (soa) cunforma a su d.p.r. 34/2000 po sa categoria de traballus inditada in custu avisu.

Opuru autocertificazioni de s’impresa anca decrarat ca tenit is arrecuisitus po pigai parti a custa gara cunforma a s’art. 90 de su d.p.r. 5 mesi de ladàminis 2010, n. 207 e de s’art. 28 de su d.p.r. n. 34/2000):

 

Teni is arrecuisitus de capassidadi econòmicu-finantziària e tècnicu-organizativa:

Iscritzioni a sa CCIAA po s’esecutzioni de atividadis gualis a s’ogetu de s’apaltu:

ai fatu diretamenti, in is cincu annus prima de sa data de sa pubricatzioni de su bandu de gara, traballus de s’arratza de custu setori de gara, de tanti no prus bàsciu de cussu postu a basi de gara; si pretzisat puru ca cunforma a s’Art. 248 comma 4)

 

Is operadoris econòmicus, po pigai parti a is apaltus de tanti paris o prus bàsciu de 150.000 èurus po is traballus de custu tìtulu, cun is sgavus archeològicus,tenendi contu de su chi previdit s'artìculu 90, commas 1 e 3, depint ai fatu, in is cincu annus prima de sa data de pubricatzioni de su bandu traballus gualis po tanti paris a cussu de is traballus chi si bolint fai, e presentai s’atestau de bonu èsitu de is pròpius donau de is autoridadis chi funt postas a castiai sa tutela de is benis chi pertocant is traballus fatus (comunu, provìncia, regioni, soprintendèntzia).

 

-         Ai spèndiu po su personali dipendenti a su mancu su cuìndixi po centu de su tanti de is traballus fatus in is cincu annus prima de sa data de sa pubricatzioni de su bandu de gara; chi su raportu intra custu costu e su tanti de is traballus siat prus bàsciu de cussu pediu, su tanti de is traballus est arredùsiu fintzas a arribai a sa percentuali pedida; 

-         Teni s’atretzadura tècnica adeguada;

-         No teni situatzionis de insussistèntzia de is situatzionis de esclusioni de sa partecipatzioni a is garas stabilèssias de is normas vigentis;

-         Essi in règula cun is normas chi disciplinant su deretu a su traballu de is disàbilis cunforma a is normas vigentis;

Trèmini po inghitzai e fai is traballus:

Stabilèssius de su capitolau speciali de apaltu.

Si specìficat ca sa cunsènnia de is traballus at a podi essi asuta de is arriservas de lei puru a pustis de s’apaltu, prima de firmai su cuntratu. S’impresa partecipanti - e eventualmenti agiudicatària – fintzas de imoi atleta custas clausola, impenniendisì in custu sensu, chena de arri vendicai chistionis de sorta in is cunfrontus de su Comunu de Mara Arbarei.

 

Critèriu e protzedura de seletzioni de is impresas

Custu avisu est finalizau sceti po arriciri manifestatzionis de interessu po favoressi sa partecipatzioni e sa consultatzioni de su nùmeru prus mannu de operadoris econòmicus in manera de no vinculai s’enti. Is manifestatzionis de interessu tenint sa punna sceti de comunicai a s’enti sa disponibilidadi a essi invitaus po cuntratai s’oferta.

 

Cun custu avisu no eus fatu protzedura de afidamentu e no funt prevìdias graduatòrias de mèritu o atributzioni de puntègius; est sceti una indàgini po connosci operadoris econòmicus de tzerriai in s’arrespetu de is printzìpius de trasparèntzia, rotazioni, paridadi de tratamentu.

Custu enti s’arriservat de agatai is sugetus idòneus, in nùmeru de cincu, cun sortègiu, a is calis at a essi pediu, cun lìtera de invitu, de presentai offerta. S'enti s’arriservat puru de suspendi, mudai o annullai sa protzedura arrelativa a custu avisu esplorativu e de no fai s’atra gara informali po donai is traballus.

 

Su sortègiu de is impresas de invitai a negotziai s’oferta at a essi fatu a is 15,00 de su 02.11.2016 (sarvu variazioni de data chi at a essi comunicada luegus a is interessaus), in sa sea de su comunu in Pratza de Corti n. 1.

 

Is impresas chi pigant parti, in s’interessu insoru, depint essi presentis sa dii de su sortègiu inditau, chena de nisciunu atru preavisu de parti de custu enti;

Sarvu modìfica de sa data de sul sortègiu, po esigèntzias de servìtziu de custu enti, is impresas chi partecipant ant a essi preavisadas via pec.

 

Chi is manifestatzionis de interessu presentadas e ammissìbilis siant cincu o prus pagu de cincu, custu enti at a pigai parti a sa gara de totu is chi pedint chi idòneus e no at a protzedi a su sortègiu. 

 

Is sugetus seletzionaus ant a essi cumbidaus, cun sutzessiva lìtera de cumbidu, a pigai parti a sa protzedura negotziada cunforma a su d.lgs. 18 de abrili 2016, n. 50.

 

S’elencu de is candidauschi pigant parti e poi cussus seletzionaus at a abarrai arriservau; su sortègiu at a essi fatu cun basi numèrica e non nominativa e s’at a fai arriferimentu a unu nùmeru de protocollu segundu s’òrdini progressivu de cumenti arribant is domandas: dònnia dita partecipanti at a connosci su nùmeru de atributzioni de tenni arriservau.

 

Documentatzioni de alliongiai a sa richiesta de seletzioni

1)   – domanda de partecipatzioni (mollu alliongiau a sa presenti).

Asuba de mollu giai preparau de custu ufìtziu tècnicu comunali chi fetzat a ndi scarriai de su situ internet de su comunu de Mara Arbarei. Fata, firmada de su titulari de s’impresa o de su legali arra presentanti de s’impresa cun decraratzioni sostitutiva, cunforma a s’art. 4 de sa lei 4 gennàrgiu 1968, n. 15 e modìficas e aciuntas chi sighint de s’art. 2 de su d.p.r. 20 de mesi de ladàminis 1998, n. 403 e cunforma a is art. 46 e 47 de su Dpr 28.12.2000 n. 445, firmada de su cuncurrenti, impresa sìngula o de su mandatàriu in casu de assòtziu temporàneu de impresas chi cuntenit s’inditu de s’ogetu e de su tanti de s’apaltu, is datus anagràficus, s’indiritzu postali, su nùmeru telefònicu, su còdixi fiscali, sa partida iva, eventuali fax, de is titularis, sòtzius, diretoris tècnicus, amministradoris cun poderis de arrapresentàntzia e sòtzius acumandatàrius. Po essi amìtius a sa gara cunforma a sa domanda chi pretzedit, cunforma a is artìculus 46 e 47 de su d.p.r. 28.12.00, n° 445, cunsapevoli de is santzionis penalis prevìdias de s’art. 76 de su pròpiu d.p.r. 445/00, po is ipòtesi de falsidadi in àutus e decraratzionis frassas.

2)   - fotocòpia no autenticada de su documentu de identidadi personali de is titularis de s’impresa.

(si specìficat ca chi amancat unu de is documentus inditaus in precedèntzia si benit esclùdius automaticamenti de sa seletzioni).

Atrus documentus chi s’impresa eventualmenti at a podi allegai in fotocòpia simpli e no obligatòrius:

 

- iscritzioni soa.

- iscritzioni càmera de cumèrciu.

- fotocòpia de unu durc.

- autotzertificatzioni cunforma a s’art. 90 comma 1 d.p.r. n. 207 de su 05 de mesi de ladàminis 2010 (art. 28 de su d.p.r. n. 34/2000): tenni is arrecuisitus de capassidadi econòmicu-finantziària e tècnicu-organizativa.

 

Trèminis e modalidadis de presentazioni de sa domanda po pigai parti a sa seletzioni.

Po pigai parti a custa seletzioni is cuncurrentis, po no essi esclùdius automaticamenti, ant a depi fai arribai a custu comunu, aintru de is trèminis de scadèntzia (pena de esclusioni) una busta – chi cuntenit aintru is documentus de s’avisu cunforma a s’ogetu - a mèdiu de arracumandada de su servìtziu postali, opuru cun agentzia de recàpitu autorizada, opuru po autoprestatzioni sèmpiri cun ufìtziu postali, opuru donada diretamenti a manu (chena de passàgiu postali) a s’ufìtziu de protocollu de su Comunu de Mara Arbarei; aintru de su trèmini de innoi asuba.

 

Sa busta, indiritzada a su Comunu de Mara Arbarei Pratza de Corti n. 1, 09020 depit essi serrau beni, sigillau e firmau de su cuncurrenti in is partis anca serrat e depit portai in foras is indicatzionis, s’intestatzioni e s’indiritzu de su mitenti cuncurrenti chi pigat parti a custu avisu e s’ogetu de sa gara cumenti est scritu innoi:

Non Aprire contiene istanza di manifestazione d’interesse per i lavori di

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DEL CAMPANILE

E DELLA COPERTURA DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA

 

Si ponit in craru ca:

su recàpitu luegus de sa busta abarrat a arriscu de su mitenti.

 

Ant a essi esclùdias totu is bustas chi ant a arribai a custu comunu a pustis de s’oràriu e a sa dii de scadèntzia po sa presentatzioni de is bustas, stabilèssius in custu avisu, aici cumenti at a essi nau de s’ufìtziu de protocollu. Is bustas, una bortas presentadas, arribadas e protocolladas de su comunu no ant a podi essi prus arritiraus de su cuncurrenti chi pigat parti a s’avisu o de eventualis atrus sugetus.

 

Po is arragrupamentus temporàneus, is richiestas ant a depi essi presentadas de s’ impresa cabugrupu a chi ant a essi mandadas totu is comunicatzionis de apustis – de custu enti – po sa protzedura arrelativa a s’ogetu.

 

Sa partecipazioni a custu avisu de indagini e mercau no fait prova de su possessu de is arrecuisitus generalis e specialis pedius po donai is traballus in ogetu in apaltu, chi invece at a depi essi decrarada de s’interessau e atzertada de sa statzioni apaltanti candu si fait sa protzedura negotziada.

 

Custu avisu, chi serbit po fai una indàgini de mercau, no est una proposta de cuntratu e no vìnculat in nisciuna manera sa statzioni apaltanti chi at a podi detzidi de fai atras protzeduras. S'amministratzioni s’arriservat de firmai in cali si siat momentu, po arraxonis de cumpetèntzia sua, su protzedimentu aviau, chena chi is sugetus chi pedint potzant tenni calincuna pretesa.

 

Cunforma a su D.lgs. n° 196/2003 e modìficas e de apustis, si pretzisat ca su tratamentu de is datus personalis tenit sa finalidadi de permiti s’acertamentu de sa idoneidadi de is cuncurrentis a pigai parti a sa protzedura de afidamentu de custu avisu. Si fait sciri ca is datus decraraus ant a essi manigiaus de is ufìtzius sceti po s’istrutòria de sa domanda presentada e po is formalidadis a issa cunnètias.

 

Cunditzioni de caràtiri giurìdicu

No est amìtia sa partecipazioni a sa gara de cuncurrentis po is calis ddui at arrexonis de esclusioni cunforma a s’art. 80 de su decretu legislativu n. 50 de su 18 de abrili 2016.

 

Arreghèscias

Po is arreghèscias s’ant a aplicai is dispositzionis de s’art. n. 209 de su decretu legislativu n.50 de su 18 de abrili 2016.

 

Cunditzionis e clausola de custu avisu

Cun sa richiesta de partecipatzioni a custa seletzioni is sugetus chi pigant parti atzetant fintzas de imoi is cunditzionis stabilèssias de custu avisu e is modalidadis de afidamentu de is traballus acetendi custas clàusolas e impenniendisì po custu, chena de arrivendicai chistionis faci a su comunud e Mara Arbarei.

 

Norma finali

Su comunu de Mara Arbarei s’arriservat sa facultadi de no fai sa gara o de trantziri sa data chena chi is cuncurrentis – giai avisaus – potzant teni pretesas; in prus s’arriservat sa facultadi de no protzedi a sa stìpula de su cuntratu chi bessit a pillu chistionis tècnicas e/o amministrativas e/o finantziàrias e/o legislativas chi fetzand detzidi de no fai prus is traballus.

Custu avisu est pubricau in s’albu pretòriu de su comunu de Mara Arbarei e in su situ istitutzionalid e su comunud e Mara Arbarei.

 

Mara Arbarei, su 12.10.2016

Su Responsàbili de su Servìtziu Ufìtziu Tècnicu

    F.to Ing. Cadeddu Stefano

------------------------

PUBRICATZIONI AVISU MANIFESTATZIONIS DE INTERESSU AFIDAMENTU TRABALLUS PO PONI IN SIGURESA E ARRANGIAI SU CAMPANILI DE SA CROBETURA DE SA CRÈSIA DE SNATU GIUANNI BATISTA – SCADÈNTZIA A IS 12 DE SU 28/10/2016

SU RESPONSàBILI DE S’UFìTZIU TèCNICU

FAIT SCIRI NOTO

Ca: est in pubricatzioni s'Avisu po pigai manifestatzionis de interessu po donai is traballus po poni in siguresa e arrangiai su campanili e sa crobetura de sa crèsia parrochiali de santu Giuanni Batista. Sa scadèntzia po sa presentazioni de is domandas est fissada po is 12.00 de Cenàbara su 28 de Mesi de Ladàminis 2016

In sa setzioni Servizi al cittadino-Albo-Bandi fait a ndi scarriai o biri s’avisu po pigai manifestatzionis de interessu e su mollu de domanda.

Mara Arbarei, su 13 de mesi de ladàminis 2016

---------------------------

Referendum Confermativu de su 4 de Mesi de Idas 2016

Referendum costituzionali de su 4 de Mesi de Idas 2016

Vademecum eletori

Candu si votat

Si votat domìnigu su 4 de mesi de idas de is 7 a is 23.

Po ita si votat

Si votat po aprovai o no aprovai sa chistioni chi sighit: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione" approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?»

Ita est su referendum costitutzionali cunfermativu?

Cun su referendum costitutzionali cunfermativu, is eletoris detzidint chi cunfirmai o nou una lei de riforma costitutzionali giai aprovada de su Parlamentu, ma chena chi s’arribit a sa magioràntzia cualificada de is duus tertzus. S’artìculu 138, 2° comma, de sa Costitutzioni, chi arrègulat sa revisioni costitutzionali, stabilessit, difatis, chi is leis costitutzionalis, chi no siant aprovadas a su segundu passàgiu cun una magioràntzia de is duus tertzus de is cumponentis in donniuna de is Cameras, "funt sutapostas a referendum populari candu, aintru de tres mesis de sa pubricatzioni insoru, ndi fetzant domanda de unu cuintu de una Camera o 500 mila eletoris o cincu consillus regionalis”.

In su referendum costitutzionali cunfermativu no serbit su quorum, e duncas si protzedis a contai si votus vàlidus, mancai no apat pigau parti sa magiorantza de is chi tenint deretu, a diferèntzia, duncas, de cantu sutzedit in su referendum abrogativu.

Chini podit votai

Podint votai totu is tzitadinus italianus, chi tenint 18 annus a sa data de domìnigu su 4 de mesi de Idas 2016, iscritus a is listas eletoralis de su Comunu.

Votu tzitadinus italianus arresidentis foras de stadu e iscritus a s’AIRE

Is eletoris arresidentis foras de stadu AIRE podint votai in sa bidda de foras de stadu anca bivint cun su votu po currispundèntzia opuru podint scioberai de rientrai e votai in Italia. Po votai foras de stadu s’eletori at a arriciri de s’ufìtziu cunsolari de arriferimentu su plicu eletorali chi cuntenint: su tzertificau eletorali, sa scheda eletorali e duas bustas, una cun su francubullu e una bianca. Su tzitadinu AIRE chi detzidit de votai in Italia, aintru de s'8 de mesi de ladàminis 2016 at a depi fai arribai a su cunsolau italianu competenti po su territàriu su MOLLU DE OPTZIONI po su votu in Italia beni cumpilau.

 Votu po currispundèntzia de is tzitadinus italianus chi s’agatant foras de stadu po pagu tempus

Is eletoris sardus chi funt temporaneamenti foras de stadu, a sa data de su referendum, po arrexonis de stùdiu o de traballu o po curas mèdicas de a su mancu tres mesis, e is familiaris cunviventis insoru, podint esprimi su votu po currispundèntzia in sa circoscritzioni esteru. S’optzioni de votu at a balli sceti po custas eletzionis.

Is interessaus depint cumpilai su MOLLU DE OPTZIONI  aposta e ddu mandai, cun sa còpia de su documentu de identidadi in cursu de validi dadi, a s’ufìtziu eletoriali de su Comunu, cun posta in paperi, fax, posta eletrònica o PEC aintru de mèrcuris su 2 de Donniassantu 2016. Opuru su mollu podit essi mandau a manu de persona diversa de s’interessau puru.

---------------------

Agiornamentu Albu de is Personas idòneas a s’Ufìtziu de Presidenti de sègiu eletorali

Totu is eletoris de su Comunu chi bolint essi iscritus in s'Albu de is personas idòneas a s'Ufìtziu de Presidenti de sègiu eletorali, istituiu in sa cancelleria de sa Corti de Apellu, ant a depi presentai domanda aintru de su 31 de Mesi de Ladàminis  cun su MOLLU aposta.

Arregorta candidaduras po fai su scrutadori

Totu is eletoris e eletrixis de su Comunu chi bolint essi postus in s'Albu Ùnicu comunali de is  personas idòneas a s'ufìtziu de scrutadori de sègiu eletorali ant a depi presentai domanda aintru de su 30 de Mesi de Ladàminis 2016 manigiendi su MOLLU aposta.

Cumenti si votat

Po votai s’eletori depit amostai sa tèssera eletorali e unu documentu de arreconoscimentu personali (carta de identidadi o atru documentu de identificatzioni cun fotografia, donau de una amministrazioni pùbrica). Chi sa tèssera eletorali no fait prus a dda manigiai poita is logus po poni su bullu funt finius, tocat, prima de si presentai a votai, a pediri una tèssera eletorali noba.

Mara Arbarei, su 12 de mesi de ladàminis 2016

----------------------

AVISU CUNVOCATZIONI DE SU CONSILLU COMUNALI PO SU 14/10/2016 A IS 17:30

Si fait sciri ca su 14 de Mesi de Ladàminis 2016 a is 17:30 ant a fai su Consillu Comunali in sa Casa Maiorchina.

In sa Setzioni Servizi al cittadino-Albo-Avvisi ai cittadini fait a ndi scarriai o biri s’avisu l'Avisu de Consillu cun s’Òrdini de trabakkys oi sa dii

Mara Arbarei, s’11 de mesi de ladàminis 2016

------------------------

PUBRLICATZIONI AVISU DE GARA ESPERITA – SERVÌTZIU DE ASSISTÈNTZIA SPECIALÌSTICA PO DISÀBILIS

Su Responsàbili de su Servìtziu

FAIT SCIRI

Ca in esecutzioni de sa determinatzioni n. 230 de su 30/09/2016 est stètia fata s’agiudicatzioni definitiva de sa protzedura de Gara po su SERVÌTZIU DE ASSISTÈNTZIA SPECIALÌSTICA PO DISÀBILIS A.S. 2016/2017 PO IS PIPIUS DE SA SCOLA DE S’INFÀNTZIA CIG ZD31B6684D.

In sa Setzioni Servizi al cittadino-Albo-Bandi  fait a ndi scarriai o biri s’Avisu de Gara Esperita e is àutus arrelativus.

Mara Arbarei, su 10 de mesi de ladàminis 2016

-----------------------

PUBRICATZIONI AVISU AGIORNAMENTU ANNUALI ALBU PRESIDENTI  E SCRUTADORIS DE SÈGIU ELETORALI

AVISU AGIORNAMENTU ANNUALI ALBU PRESIDENTI E ALBU SCRUTADORIS DE SÈGIU ELETORALI

SU SÌNDIGU

FAIT SCIRI

Ca totu is Eletoris de su comunu chi bolint essi iscritus in s’Albu de is personas idòneas a s'ufìtziu de presidenti de sègiu eletorali , istituiu in sa cancellerai de sa Corti de Apellu, ant a depi presentai domanda a su Sìndigu aintru de su 31 de Mesi de Ladàminis de ocannu;

totu is Eletoris de su Comunu chi bolint essi iscritus in s'Albu ùnicu comunali de is personas idonea a s’ufìtziu de scrutadori de sègiu eletorali, ant a depi presentai domanda a su Sìndigu aintru de su mesi de Donniassantu p.v. 

In sa Setzioni Servizi al cittadino-Albo-Avvisi ai cittadini  fait a ndi scarriai o a biri is avisus arrelativus e is mollus de domanda.

Mara Arbarei, su 12 de mesi de ladàminis 2016

 

------------------------

 

COMUNU DE MARA ARBAREI

PROVÌNCIA DE SU CAMPIDANU DE MESU

Pratza de Corti, 1 - 09020 Mara Arbarei - Tel. 070 9306901 – Fax. 070 9306017

P.I. 01345070922 – C.F. 82002010922

 

Prot. 6760                                                                                                     Mara Arbarei, 04/10/2016

 

Protzedura negotziada, chena de pubricatzioni de unu bandu de gara, artìculu 36, comma 2, lìtera b) de su d.lgs. n. 50/2016 apaltu de is traballus in ogetu

 

AVISU

Arriciri manifestatzionis de interessu po donai a fai is traballus de adeguamentu de su I Pianu de sa domu de su Comunu in via Rinascita po nci ddui portai is ufìtzius comunalis cumenti narat sa delìbera n.24 de su 15.04.2016

 

SU RESPONSÀBILI DE SU SERVÌTZIU

FAIT SCIRI

 

Ca custa Statzioni Apaltanti de su Comunu de Mara Arbarei depit protzedi cun indàgini de mercau in s’arrespetu de is printzìpius de no discriminatzioni, paridadi de tratamentu, proportzionalidadi e trasparèntzia a sa seletzioni de unu nùmeru de OPERADORIS ECONÒMICUS (Sìngulus o Assotziaus) de invitai a protzedura negotziada a pustis, chena de pubricai unu bandu de gara, cunforma a is artìculus 36 - 63 – 97 – 2016 de su D.Lgs.50/2016 po donai a fai is traballus de s’ogetu, po su tanti inditau asuta:

Tanti de is traballus a basi de gara €. 108.000,00 cun is òneris de siguresa e s’IVA de lei.

Po custu si ponint innoi is scedas chi pertocant s’apaltu:

 

Amministratzioni agiudicadrixi:

Comunu de Mara Arbarei (Provìncia Sud Sardìnnia).

 

Protzedura de gara e de agiudicatzioni:

Protzedura negotziada, chena de pubricatzioni, de unu bandu de gara, cunforma a is artìculus 36 - 63 – 95 – 97 de su d.lgs. 50/2016. S’agiudicatzioni de su cuntratu at a essi cun su critèriu de su prètziu prus bàsciu cunforma a su tanti postu a basi de gara, cunforma a s’art. 95, comma 4 de su d.lgs n. 50/2016.

 

Logu de esecutzioni:

Viabilidadi interna cuemnti de ogetu de s’apaltu.

 

Responsàbili de su protzedimentu:

Responsàbili de s’àrea tècnica Ing Cadeddu Stefano

 

Finantziamentu:

€. 135.000,00; bilànciu comunu

 

Data ùltima po arriciri is domandas:

oras 12.00 de Mèrcuris su 19.10.2016

 

Categoria e classificatzioni de is traballus

Cunforma a is normas vigentis is traballus funt de is categorias chi sighint:

Categoria:

prevalenti : OG1 edifìtzius tzivilis e industrialis, 60 % de su tanti de s’apaltu scorporàbili OS30 impiantus, 40% de su tanti de s’apaltu

 

Sugetus chi podint pigai parti a sa seletzioni:

a sa seletzioni podint pigai parti - ditas sìngulas o assotziadas – cunforma a s’art. 45 de su decretu legislativu n. 50 de su 18 de abrili 2016 chi tengiant is arrecuisitus prescritu de is normas vigentis, e is cuncurrentis cun sea in atrus stadus de s’unioni europea a is cunditzionis prevìdias de is normas vigentis), cumenti est inditau de sighida.

 

Iscritzioni soa:

atestatzioni donada de sotziedadi de atestatzioni (soa) cunforma a su d.p.r. 34/2000 po sa categoria de traballus inditada in custu avisu.

Opuru autotzertificatzione de s’impresa anca decrarat ca s’impresa tenit is arrecuisitusp o pigai parti a custa gara cunforma a s’art. 90 de su d.p.r. 5 de Mesi de Ladàminis 2010, n. 207 e de s’art. 28 de su d.p.r. n. 34/2000):

 

Possessu de is arrecuisitus de capassidadi econòmicu-finantziària e tècnicu-organizativa:

Iscritzioni a sa CCIAA po fai atividadis de sa pròpiu arratza de s’ogetu de s’apaltu:

 

ai fatu diretamenti, in is cincu annus prima de sa data de sa pubricatzioni de su bandu de gara, traballus de su pròpiu setori ogetu de sa gara, de unu tanti no prus bàsciu de cussu postu a basi de gara;

 

ai tentu unu costu cumplessivu po su personali dipendenti no prus bàsciu de su 15% po centu de su tanti de is traballus fatus in is cincu annus prima de sa data de sa pubricatzioni de su bandu de gara; chi su raportu intra su costu nau asuba e su tanti de is traballus siat prus bàsciu de cussu pediu, su tanti de is traballus est siat prus bàsciu de cussu pediu, su tanti de is traballus benit arredùsiu po stabilessi sa percentuali pedida;

 

teni sa atretzadura tècnica chi serbit;

 

chi no siat in una de is situatzionis de esclusioni de sa partecipazioni a is garas stabilèssias de is normas vigentis;

 

essi in règula cun is normas chi disciplinant su deretu a su traballu de is disàbilis cunforma a is normas vigentis;

 

Trèmini po inghitzai e fai is traballus:

stabilèssius de su capitualu speciali de apaltu.

 

Si specìficat ca sa cunsènnia de is traballus at a podi essi fata puru cun is arriservas de lei a pustis de s’agiudicatzioni de s’apaltu, prima de firmai su cuntratu. S’impresa chi partècipat - e chi mancai bincit- fintzas de imoi acetat custas clausola, impenniendisì in custu sensu, chena de arri vendicai chistionis de nisciunu arratza in is cunfrontus de su Comunu de Mara Arbarei.

 

Critèrius e protzedura de seletzioni de is impresas

Custu avisu est sceti po pigai manifestatzionis de interessu po favoressi sa partecipazioni e sa consultatzioni de sa maioria de is operadoris econòmicus chi no siat vinculanti po s’enti.

Is manifestatzionis de interessu tenint s’ùnicu scopu de comunicai a s’enti sa disponibilidadi insoru a essi invitaus po negotziai s’oferta.

 

Cun custu avisu no si fait nisciunu protzedura de afidamentu e no funt prevìdias graduatòrias de mèritu o atributzioni de puntèngius, est sceti una indàgini po connosci cali funti s operadoris econòmicus de consultai in s’arrespetu de is printzìpius de trasparèntzi, rotazioni, paridadi de tratamentu.

 

Custu enti s’arriservat de agatai is sugetus idòneus, in nùmeru de cincu, cun sortègiu, a is calis at a essi pediu, cun lìtera de invitu, de presentai oferta. S'enti s’arriservat puru de suspendi, modificai o annullai sa protzedura arrelativa a custu avisu esplorativu e de no fai un’atra gara informali po donai is traballus.

 

Su sortègiu de is impresas de invitai a cuntratai s’oferta at a essi fatu a is 10,00 de su 21.10.2016 (sarvu variazioni de data chi at a essi comunicada luegus a is interessaus), a sa sea munitzipali in Mara Arbarei, in Pratza de Corti n. 1.

 

Is impresas chi pigant parti, in s’interessu insoru, depint beni sa dii de su sortègiu inditau prima, chena de nisciunu atru preavisu de parti de custu enti;

 

sarvu modìfica de sa data de su sortègiu, po esigèntzias de servìtziu de custu enti, is impresas chi pigant parti ant a essi avisadas via pec.

 

Chi is manifestatzionis de interessu presentadas e ammissìbilis siant cincu o prus pagu de cincu, custu enti at a invitai a sa gara totu is chi pedint chi funt idòneus idonei e no at a fai su sortègiu.

 

is sugetus seletzionaus ant a essi invitaus, cun lìtera de invitu, a pigai parti a sa protzedura negotziada cunforma a su d.lgs. 18 abrili 2016, n. 50.

 

S’elencu de is candidaus chi pigant parti e cussus seletzionaus at a abarrai arriservau, su sortègiu at a essi a basi numèrica e no nominativa e at a fai arriferimentu a unu nùmeru donau de custu setori tècnicu cunforma a sa data a e a su nùmeru de protocollu segundu s’òrdini progressivu de ricezioni de is domandas de partecipazioni arribadas: dònnia dita chi pigat parti at a connosci su nùmeru de atributzioni sua de tenni arriservau.

 

Documentatzioni de alliongiai a sa richiesta de seletzioni

1)     – domanda de partecipatzioni (mollu alliongiau a custa domanda).

su mollu, giai preparau de custu ufìtziu tècnicu comunali fait a ndi ddu scarriai de su situ internet de su comunu de Mara Arbarei.

Sa domanda depit essi firmada de su titulari de s’impresa o de su legali arra presentanti de s’impresa cun decraratzioni sostitutiva, cunforma a s’art. 4 de sa lei 4 gennàrgiu 1968, n. 15 e mudaduras e aciuntas chi sighint e de s’art. 2 de su d.p.r. 20 de mesi de ladàminis 1998, n. 403 e cunforma a is artìculus 46 e 47 de su dpr 28.12.2000 n. 445, firmada de su cuncurrenti, impresa sìngula o de su mandatàriu in casu de assòtziu temporàneud e impresas chi cuntenit s’inditu de s’ogetu e de su tanti de s’apaltu, is datus anagràficus, s’indiritzu postali, su nùmeru telefònicu, su còdixi fiscali, sa partida IVA, eventuali fax, de is titularis, sòtzius, diretoris tècnicus, amministradoris cun poderis de arrapresentàntzia e sòtzius acumandatàrius.

Po s’ammissioni a sa gara cunforma a sa domanda pretzedenti, cunforma a is art. 46 e 47 de su d.p.r. 28.12.00, n° 445, consapevoli de is santzionis penalis prevìdias de s’artìculu 76 de su d.p.r. 445/00, po is ipòtesi de frassidadi in àutus e decraratzionis frassas.

2)     – fotocòpia no autenticada de su documentu de identidadi personali de is titularis de s’impresa.

(si ponit in craru ca chi amancat unu de is documentus postus asuba si benit automaticamenti esclùdius de sa seletzioni).

atrus documentus chi s’impresa at a podi allegai in fotocòpia e no obligatòrius:

- iscritzioni soa.

- iscrizioni càmera de cumèrciu.

- fotocòpia de unu durc.

- autotzertificatzioni cunforma a s’art. 90 comma 1 d.p.r. n. 207 de su 05 de mesi de ladàminis 2010 (art. 28 de su d.p.r. n. 34/2000): teni is arrecuisitus de capassidadi econòmicu finantziària e tècnicu -organizzativa.

 

Trèminis e modalidadis de presentatzioni de sa domanda de partecipazioni a sa seletzioni.

Po pigai parti a custa seletzioni is cuncurrentis, pena s’esclusioni automatica, ant a depi fai arribai a custu comunu, aintru de is trèminis de scadèntzia (pena de esclusioni) una busta-  chi cuntenit aintru is documentus de s’avisu in s’ogetu – cun arracumandada de su servìtziu postali, opuru cun agentzia de recàpitu autorizada, opuru cun autoprestatzioni sèmpiri cun ufìtziu postali, opuru donada diretamenti a manu (chena de passàgiu postali) a s’ufìtziu de protocollu de su Comunu de Mara Arbarei, aintru de su trèmini perentòriu de innoi asuba.

 

Custa busta indiritzada a su comunu de Mara Arbarei Pratza de Corti n. 1, 09020 depit essi serrada perfetamenti e sigillau, firmau de su cuncurrenti in is partis anca serrat e depit portai in foras is indicatzionis, s’intestatzioni e s’indiritzu de su mitenti cuncurrenti chi pigat parti a custu avisu e s’ogetu de sa gara cumenti sighit:

 

Non Aprire contiene istanza di manifestazione d’interesse per i lavori di

 

Adeguamento del I Piano dell’Edificio Comunale di via Rinascita per il trasferimento degli uffici comunali come disposto con delibera n.24 del 15.04.2016

 

Si ponit in craru ca:

su de fai arribai in tempus giustus sa busta abarrat a arriscu sceti de su mitenti.

 

Ant a essi esclùdias totu is bustas chi ant a arribai a custu comunu a pustis de s’oràriu e a sa dii de scadèntzia po sa presentatzioni, stabilèssius in custu avisu, aici cumenti at a essi postu su bullu in s’ufìtziu protocollo.

Is bustas, una borta presentadas, parricida e protocolladas de su comunu no ant a essi prus arretiradas de su cuncurrenti chi pigat parti a s’avisu o de eventualis atrus sugetus.

 

Po arragrupamentus temporàneus, is richiestas ant a depi essi presentadas de s’impresa cabugrupu a sa cali ant a essi mandadas totu is atras comunicatzionis puru – de custu enti – po sa protzedura arrelativa a s’ogetu.

 

sa partecipazioni a custu avisu de indàgini de mercau no est prova de su tenni is arrecuisitus generalis e specialis pedius po s’afidamentu de is traballus in ogetu, chi at a depi essi decrarada de s’interessau e acertada de sa statzioni apaltanti candu faint sa protzedura negotziada.

 

Custu avisu, finalizau a una indàgini de mercau, no est proposta cuntratuali e no vìnculat in nisciuna manera sa statzioni apaltanti chi at a podi detzidi de aviai atras protzeduras. S'amministratzioni s’arriservat de serrai in cali si siat momentu, po arraxonis de cumpetèntzia sua, su protzedimentu incumentzau, chena chi is sugetus chi pedint potzant teni pretesas.

 

Cunforma a su D. Lgs. n° 196/2003 e mudaduras de apustis, si ponit in craru ca su tratamentu de is datus personalis tenit sa finali dadi de permiti de acertai s’idoneidadi de is cuncurrentis a pigai parti a sa protzedura de afidamentu. Si fait sciri ca is datus decraraus ant a essi manigiaus de is ufìtzius sceti po s’istrutòria de sa domanda presentada e po is formalidadis a issa cunnètias.

 

Cunditzionis de caràtiri giurìdicu

No est amìtia sa partecipazioni a sa gara de cuncurrentis po is calis nci at arrexonsi de esclusioni cunforma a s’art.’80 de su decretu legislativu n. 50 de su 18 de abrili 2016.

 

Arraghèscias

Po is arraghèscias s’ant a aplicai is dispositzionis de s’art. n. 209 de su decretu legislativu n.50 de su 18 de abrili de su 2016.

 

Cunditzionis e clàusolas de custu avisu

Cun sa richiesta de partecipazioni a custa seletzioni is sugetus chi pighant parti atzetant de imoi e totu is cunditzionis stabilèssias de custu avisu e is modalidadis de afidamentu de is traballus acentendi custas clausola e impenniendisì po custu, chena decircai arraghèscias contras a su comunud e Mara Arbarei.

 

Norma finali

Su comunu de Mara Arbarei s’arriservat sa facultadi de no fai sa gara o de spostai sa data chena chi is cuncurrentis – giai avisaus – potzant teni pretesas; su comunu podit puru no fai su cuntratu chi chistionis tecnica e/o amministrativas e/o finantziàrias e/o legislativas portessint a sa detzisioni de no fai is traballus.

 

Custu avisu est pubricau in s’albu pretòriu de su comunu de Mara Arbarei e situ istitutzionali de su comunu de Mara Arbarei.

 

Mara Arbarei, su  04.10.2016

 

Su Responsàbili de su Servìtziu Ufìtziu Tècnicu

Ing. Cadeddu Stefano

-------------------------------------------------

PUBRICATZIONI AVISU PO ARRICIRI MANIFESTATZIONIS DE INTERESSU PO DONAI A FAI IS TRABALLUS DE ADEGUAMENTU DE SA DOMU DE SU COMUNU DE VIALE RINASCITA – Scadèntzia a is ore 12.00 de su 19/10/2016

SU RESPONSÀBILI DE S’UFÌTZIU TÈCNICU

FAIT SCIRI

Ca est in Pubricatzioni s'Avisu po arriciri manifestatzionis de interessu po donai a fai is traballus de adeguamentu de su 1° Pianu de sa domu de su Comunu de Viale Rinascita po cambiai is ufìtzius comunalis. Sa scadèntzia po sa presentatzioni de is domandas est po is 12.00 de mèrcuris su 19 de Mesi de Ladàminis 2016

In sa Setzioni Servizi al cittadino-Albo-Bandi fait a ndi scarriai o a biri s’Avisu po arriciri manifestatzionis de interessu e su mollu de domanda.

Mara Arbarei, su 5 de mesi de ladàminis 2016

----------------------------

Referendum costituzionali de su 4 de mesi de idas 2016

Eletoris chi s’agatant foras de stadu po pagu tempus po arrexonis de traballu, stùdiu e curas mèdicas, scadèntzia su 2 de donniassantus 2016

Aviso eletoris foras de stadu

Modellu optzioni votu eletoris foras de stadu

 

Eletoris residentis foras de stadu chi bolint votai in Italia, scadèntzia 8 de mesi de ladàminis 2016

Avisu eletoris residentis foras de stadu chi bolint votai in Italia 

Modellu optzioni votu in Italia eletoris residentis foras de stadu

Mara Arbarei, su 4 de mesi de ladàminis 2016

 

------------------------------

 

PUBRLICATZIONI AVISU PO PIGAI MANIFESTATZIONIS DE INTERESSU AFIDAMENTU TRABALLUS DE ADEGUAMENTU DOMU COMUNALI DE VIALE RINàSCITA - Scadèntzia a is 12.00 de su 19/10/2016

SU RESPONSÀBILI DE S’UFÌTZIU TÈCNICU

FAIT SCIRI

Ca est in Pubricatzioni s’avisu po pigai manifestatzionis de interessu po donai is traballus de adeguamentu de su 1° Pianu de s’Edifìtziu Comunali de Viale Rinascita po nci portai is ufìtzius comunalis. Sa scadèntzia po presentai is Domandas est fissada po is 12.00 de Mèercuris su 19 de Donniassantus 2016

In sa Setzioni Servizi al cittadino-Albo-Bandi  fait a ndi scarriai o a biri s’Avisu de Acuisitzioni Manifestatzionis de interessu e su mollu de Domanda

Mara Arbarei, su 5 mesi de ladàminis 2016

 

--------------------------

COMUNU DE MARA ARBAREI

Provìncia de su Campidanu de Mesu – Pratza de Corti,1  -09020 Mara Arbarei (Vs)

tel. 070/9306901 - 93069317 - 93069313  - fax. 070.9306017

www.comune.villamar.vs.it

segreteria.villamar@tiscal i.it

segreteria.villamar@legalmai l.it

AVISU DE GARA ESPÈRITA

SU RESPONSÀBILI DE SU SERVÌTZIU

FAIT SCIRI

Ca in esecutzioni de sa determinatzioni  n.  213  de su  15/09/2016  est stètia fata s’agiudicatzioni definitiva  de sa  protzedura  de  gara  po su SERVÌTZIU DE RISTORATZIONI A.S. 2016/2017 PO IS PIPIUS DE SA SCOLA DE S’INFÀNTZIA CIG Z091A2ED1E.

AMMINISTRATZIONI AGIUDICATRIXI: Comunu de Mara Arbarei – Pratza de Corti, 1 09020 Mara Arbarei Tel. 070/9306901  Fax 070/9306017  e-mail: segreteria.villamar@tiscali.it 

SISTEMA DE AGIUDICATZONI: Protzedura negotziada cunforma a s’art. 36 c. 1 lìtera a) e b) e art. 37 c. 1 de su D.Lgs. 50/2016;

CRITÈRIU DE AGIUDICATZIONI: Oferta economicamenti prus vantagiosa, cunforma a s’art. 95 c. 3, lìtera a) de su D.Lgs. 50/18.04.2016 cun RDO in su CAT Sardegna.

APALTU DE SERVÌTZIUS;

DATA DI AGIUDICATZIONI APALTU: Agiudicada definitivamenti cun determinazioni de su Responsàbili de su Servìtziu Culturali, Istrutzioni Pùbrica, Sotziale e Sport 213/477  de su 15/09/2016;

DITAS INVITADAS  fornidoris scioberaus e invitaus cun protzedura in su CAT Sardìnnia:

Fornidoris                                        Comunu                         Indiritzu                            CAP             Provìncia

Bonvicino Ristorante Pizzeria di Francesco Quargnenti                                            Tempio Pausania           loc. Bonvicino S.S. 127 Km 39.900                         07029                               O.T.

CATERING PIU' SRL                       Dolianova                       VICO PIOVELLA 4/A      09041         CA

CONVIVIUM SRL                              Guspini                             VIA FERRACCIU               09036         VS

MIXER SERVICE SRL                      Sassari                              S.V. BADDE PEDROSA TANIGA, 117      07100   SS

NUOVA LUNA SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS   Lunamatrona                    via G.B. TUVERI N. 77  09020  VS

PICCOLI PASSI SOC COOP SOCIALE                                     Sassari                                  VIA SARAGAT 40           07100  SS

THE COOK di Giuseppe Follesa Casteddu                         Via Umbria 20b                09127         CA

 

OFERTAS  ARRICIDAS IN IS TRÈMINIS:

Fornidoris                                       Comunu                                Indiritzu                     CAP             Provìncia

NUOVA LUNA SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS         Lunamatrona             via G.B. TUVERI N. 77   09020  VS

 

DATUS DITA AGIUDICATÀRIA:  Coop. Soc. Nuova Luna, via G.B. Tuveri, 77, 09022 Lunamatrona (VS)

BASI DE ASTA: Tanti unitàriu € 4,60 + Iva – Tanti cumplessivu € 37.674,00 + Iva

IMPORTU DE AGIUDICATZIONI: Tanti unitàriu € 4.32032  - Tanti cumplessivu 35.383,42 + Iva

RESPONSÀBILI DE SU PROCEDIMENTO: Siddu Simonetta 

Mara Arbarei, su 15 de cabudanni 2016

Su Responsàbili de su Servìtziu

      F.to Simonetta Siddu

-------------------

AVISU CUNVOCATZIONI CONSILLU COMUNALI PO SU 27/09/2016 A IS 18:00

Si fait sciri ca su 27 de Cabudanni 2016 a is 18:00 ant a fai su Consillu Comunali in sa Domu Maiorchina.

In sa Setzioni Servizi al cittadino-Albo-Avvisi ai cittadini fait a ndi scarriai o biri s’Avisu de COnsillu cun s’òrdini de traballus po sa dii.

Mara Arbarei, su 26 de cabudanni  2016

 

----------------------------

 

PUBRICATZIONI AVISU DE GARA ESPERITA SERVTIZIU MENSA SCOLàSTICA

Su Responsàbili de su Servìtziu

FAIT SCIRI

Ca in esecuzioni de sa determinazioni n. 213 de su 15/09/2016 ant fatu s’agiudicatzioni definitiva de sa protzedura de Gara po su SERVÌTZIU DE RISTORATZIONI A.S. 2016/2017 PO IS PIPIUS DE SA SCOLA DE S’INFÀNTZIA CIG Z091A2ED1E.

In sa Setzioni Servizi al cittadino-Albo-Bandi fait a ndi scarriai o biri s’Avisu de Gara Esperita e is relativus àutus.

Mara Arbarei, 26 de cabudanni 2016

 

----------------------------

 

 

 

-------------------------------------

 

COMUNU DE MARA ARBAREI

Provìncia de su Campidanu de Mesu

Pratza de Corti,1

09020 Mara Arbarei (Vs)

tel. 070.9306901 93069317 93069313

fax. 070.9306017

www.comune.villamar.vs.it

segreteria.villamar@tiscali.it

segreteria.villamar@legalmail.it

 

AVISU DE GARA ESPÈRITA

 

SU RESPONSÀBILI DE SU SERVÌTZIU

 

FAIT SCIRI

Ca in esecutzioni de sa determinazioni n. 213 de su 15/09/2016 est stètia fata s’agiudicatzioni definitiva de sa protzedura de gara po su SERVÌTZIU DE RISTORATZIONI A.S. 2016/2017 PO IS PIPIUS DE SA SCOLA DE S’INFÀNTZIA CIG Z091A2ED1E.

 

AMMINISTRATZIONI AGIUDICADRIXI:

Comunu de Mara Arbarei–Pratza de Corti, 1

09020 Mara Arbarei Tel. 070/9306901Fax 070/9306017

e-mail: segreteria.villamar@tiscali.it

 

SISTEMA DE AGIUDICATZIONI:

Procetzedura negotziada cunforma a s’art. 36 c. 1 lìt. a) e b) e art. 37 c. 1 de su D.Lgs. 50/2016;

 

CRITÈRIU DE AGIUDICATZIONI:

Oferta economicamenti prus vantaggiosa, cunforma a s’art. 95 c. 3, lìtera a) de suD.Lgs. 50/18.04.2016 cun RDO in su CAT Sardìnnia.

 

APALTU DE SERVÌTZIUS;

 

DATA DE AGIUDICATZIONI APALTU:

Agiudicada definitivamenti cun determinazioni de su Responsàbile del Servizio Culturale, Pubblica Istruzione, Sociale e Sport 213/477 del 15/09/2016;

 

DATUS DITA AGIUDICATÀRIA:

Coop. Soc. Nuova Luna, via G.B. Tuveri, 77, 09022 Lunamatrona (VS)

 

BASI DE ASTA:

Tanti UNITÀRIU € 4,60 + Iva –Importo complessivo € 37.674,00 + Iva

 

TANTI DE AGIUDICATZIONI:

Importo unitario € 4.32032 -Importo complessivo 35.383,42 + Iva

 

RESPONSÀBILI DE SU PROTZEDIMENTU:

Siddu Simonetta

 

Mara Arbarei, su 15/09/2016

Su Responsàbili de su Servìtziu

     Frimmau Simonetta Siddu

----------------------

PUBRICATZIONI AVISU DE GARA ESPÈRITA SERVÌTZIU DE MENSA SCOLÀSTICA

Su Responsàbili de su Servìtziu

FAIT SCIRI

Ca in esecutzioni de custa determinatzione n. 213 de su 15/09/2016 est stètia fata s’agiudicatzioni definitiva de sa protzedura de Gara po su SERVìtziu De RISTORAtZIONE A.S. 2016/2017 PO IS PIPIUS DE SA SCOLA DE S’INFÀNTZIA CIG Z091A2ED1E.

In sa Setzioni Servizi al cittadino-Albo-Bandi  fait a ndi scarriai o a biri s’Avisu de Gara Esperita e is àutus chi dda pertocant.

Mara Arbarei, su 26 de cabudanni 2016

--------------------------

AVISU CUNVOCATZIONI CONSILLU COMUNALI PO SU 27/09/2016 A IS 18:00

Si fait sciri ca su 27 de Cabudanni 2016 a is 18:00 ant a fai su Consillu Comunali in sa Domun Maiorchina.

In sa Setzioni Servizi al cittadino-Albo-Avvisi ai cittadini fait a ndi scarriai o biri s’Avisu de Consillu cun s’òrdini de traballus po sa dii.

Mara Arbarei, su 26 de cabudanni 2016

------------------------

Diis Europeas de su Patrimòniu

Su 24 e su 25 de Cabudanni 2016 nci ant a essi is "Diis Europeas de su Patrimòniu".

In custa ocasioni su Cunsòrtziu Turìsticu Sa Corona Arrubia at a permiti s’intrada po de badas a su Museu Naturalìsticu de su Territòriu "Giovanni Pusceddu", apariciendi puru unu servìtziu de guida a oràrius pre-stabilèssius.

Oràrius de abertura de su Museu sàbudu e domìnigu: de is 9 a is 19 (oràriu continuau)

Oràriu visita guidadas a mengianu: mangianu 9.30; 10.30; 11.30; 12.30.

                                                          merì 15.00; 16.00; 18.00

Mara Arbarei, su 22 de cabudanni 2016

------------------------

AREA (Azienda Regionali po s'Edilìtzia Abitativa) – Bandu po donai su Fundu Sotziali 2014

S'Azienda Regionali po s’Edilìtzia Abitativa – Servìtziu Gestioni Utèntzias de Casteddu, at pubricau sa graduatòria definitiva de su Bandu po donai su Fundu Sotziali 2014, cunforma a sa Lei Regionali n. 7 de su 5 de Mesi de Argiolas 2000.

In sa setzioni Servizi al cittadino-Albo-Avvisi fait a ndi scarriai sa Graduatòria.

Mara Arbarei, su 22 de cabudanni 2016

--------------------------

IX CUNCURSU de PINTURA ESTEMPORÀNEA “Dal grano al pane nel borgo medievale” Seddori 25 de Cabudanni 2016

Su Cuncursu, dividiu in tres categorias, est abertu a totus, italianus e stràngius, artistas, professionistas e diletantis, studentis de cali si siat òrdini e gradu, chena limiti de edadi, a movi de ses annus de fai aintru de su 31 de mesi de idas 2016.

A su Cuncursu ant a essi amìtius totu is chi ant a ai donau sa addesioni mandendi una scheda prestampada aintru de su 23 de cabudanni 2016.

Po is scientis e is studentis, chi si iscriint cun sa scola de apartenèntzia, a sa domanda at a depi essi allegau unu elencu fatu de sa Segreteria de su Istitutu cun bullu e firma de su Dirigenti Scolàsticu de anca si biat sa data de nàscita de su chi pigat parti.

Po totu is atrus si pedit de mandai una scheda aposta prestampada o una e-mail.

Is schedas de adesioni ant a depi essi donadas aintru de is 12.00 de su 23.09.2016 a sa Segreteria de is arrispetivas Scolas de apartenèntzia o a s’Ufìtziu Protocollu de su Comunu de Seddori, via Carlo Felice, 201 - Pianu 1°, in is diis e oràrius chi sighint: de su lunis a sa cenàbara de is 10.30 a is 13.00 e su cenàbara de is 16.00 a is 18.00.

Scàrria su Regulamentu cumpletu

Scàrria su mollu de domanda

Scàrria sa Locandina

Mara Arbarei, su 16 de cabudanni 2016

---------------------

Avisu de Allerta po arriscu idrogeològicu de is 18 de custu merì a is 18 de cras 15 de cabudanni 2016

Sa Protetzioni Tzivili at donau unu avisu de Allerta po arriscu idrogeològicu – Criticidadi Ordinària - Allerta Groga – de is 18 de custu merì finta a is 18 de cras 15 de cabudanni 2016

14 de cabudanni 2016

--------------------------

Seminàrius Comunas dedicaus a is tzitadinus, giòvunus e impresas

ANCI Sardìnnia in collaboratzioni cun sa Diretzioni Generali de is Afàrius Generalis de sa Regioni Autònoma de sa Sardìnnia, in s’àmbitu de is initziativas prevìdias de s’Agenda Digitali de sa Sardìnnia, apariciat una giorronada de formazioni po is Amministradoris, Dipendentis comunalis e a is tzitadinus (cumenti si biit in su  programma detalliau chi fait a ndi scarriai in custa setzioni), su 20 DE CABUDANNI 2016 in GÙSPINI in s’àula Consiliari de su Comunu - Via Don Minzoni 10.

In totu sa dii ant a fai duas sessionis de formatzioni:

1) Sessioni A (mengianu oras 10-13) po is amministradoris e dipendentis comunalis;

2) Sessioni B (merì – oras 15 -18) po tzitadinus e impresas.

In custa sessioni ant a essi presentadas is modalidadis po otenni su “Bonus cultura” de 500 €, destinau a totu is giòvunus nàscius in su 1998, po comporai benis culturalis de (intradas a cuntzeruts, cìnema, museus; lìburus po scola, ecc.). In sa sessioni ant a essi spiegadas is caraterìsticas e funtzionalidadis de sa TS CNS cumenti a strumentu po otenni is servìtzius de s’Amministratzioni Pùbrica (INPS, Equitalia, Agentzia de is Intradas ecc.…), e a su Fascìculu Sanitàriu Eletrònicu. Infine at  essi fata una dimostratzioni pràtiga de sa fatura eletrònica.

Mara Arbarei, 14 de cabudanni 2016

                     

 

COMUNAS

Seminàrius Comunas - Agenda Digitali Sardìnnia

Sessioni dedicada a 

TZITADINUS – STUDENTIS - IMPRESAS

S'Anci  Sardìnnia e  sa  Regioni  Autònoma  de sa  Sardìnnia apariciant unu seminàriu, po is tzitadinus, is studentis e  impresas,  anca ant a presentai unas cantu ainas tecnològicas (Tèssera  Sanitària/Carta  Natzionali de is Servìtzius    SPID    programa  di Faturatzioni eletrònica),  chi serbint po manigiai is servìtzius online de s’Amministratzioni Pùbrica.  In  particulari, ant a essi presentadas is modalidadis po otenni su “Bonus cultura” de 500 €, po totu is giòvunus nàscius in su 1998, po podi comporai benis culturalis de arratza diversa (intradas a cuntzertus, cìnema, museus; comporai lìburus ecc.)

In su seminàriu ant a essi spiegadas is protzeduras po tenni is servìtzius digitalis, cumenti po esèmpiu:

l consultai s’estratu contributivu INPS;

l intrai e scarriai sa Certificatzioni ùnica;

l pediri prestatzionis de agiudu a su rèditu (ASPI,  NASPI,  mobilidadi, cassa integratzioni ecc..);

l intrai e mandai su accedere 730 pre-cumpilau;

l scioberai e cambiai su dotori; prenotai vìsitas specialìsticas;

l intrai in servìtzius on line de s’Istrutzioni Pùbrica

l cumpilai e mandai una Fatura eletrònica a una Amministratzioni Pùbrica;

Cun richiesta de is partecipantis, ant a podi essi ativadas gratis –  in sa Tèssera Sanitària -  siat sa Carta Natzionali de is Servìtzius chi unu tzertificau de firma digitali. Po otenni custu servìtziu, is  interessaus ant a depi presentai sa tèssera sanitària, cun microchip, e unu documentu de identidadi in cursu de valididadi.

Su 20 de cabudanni 2016 de is 15 a is 17 (tzitadinus e studentis), de is 17 a is 18 (impresas)

GÙSPINI Aùla Consiliaris de su Comunu, Via Don Minzoni 10

--------------------------

Torrant a aberri is Scolas - Calendàriu Oràrius

S'Istitutu Comprensivu Statali de Mara Arbarei

FAIT SCIRI

Ca cras mèrcuris su 14 de Cabudanni ant a inghitzai is Letzionis po is Alunnus de s'Infantzia, Primària e Secondària.

Po is oràrius consultai o scarriai sa Locandina

Mara Arbarei, 14 de cabudanni 2016

-----------------------------

 

ISTITUTU COMPRENSIVU STATALI MARA ARBAREI

Scola Infàntzia – Scola Primària – Scola Segundària de I° gradu

09020 MARA ARBAREI (CA) – Viale Rinascita, 13 

Tel. e Fax 070 9309021  C.F. 91013560924 - C.M. CAIC84800N

caic84800n@istruzione.it – caic84800n@pec.istruzione.it 

 

Si fait sciri ca is letzionis, in totu is seas chi adianto parti de s’istitutu de Mara Arbarei, ant a inghitzai su 14 de cabudanni 2016, segundu s’articulatzioni orària: 

 

 

In relatzioni a sa scola de s’Infàntzia de Furtei, si pretzisat ca po traballus ancora in cursu  in is localis, is letzioni ant a cumentzai su 19/09/2016 segundu is inditus de su Comunu.

 

(*) Si fait sciri ca sa classi 1^ de Mara Arbarei intrat a is 09.30

 

 

--------------------------

 

COMUNU DE MARA ARBAREI

Provìncia de su Campidanu de Mesu

Pratza de Corti, 1 09020 Mara Arbarei (VS)

POLITZIA MUNITZIPALI

 

Prot. 5919

Ord. n. 30/2016

 

OGETU: Regulamentatzioni de su tràficu de is màchinas po sa festa arreligiosa e tzivili de “Santa Maria Bambina” in is diis de su 7 e 8 de cabudanni 2016.

 

SU SìNDIGU

 

-         BIDA sa richiesta de autorizatzioni po fai sa festa arreligiosa e tzivili, po Santa Maria Bambina, de is prot. nostus 5565 e 5566, de su 10/08/2016 in pratza de Corti in Mara Arbarei;

-         RITENTU po arrexonis de siguresa pùbrica e interessu pùbricu po assigurai sa siguresa de is utentis de sa strada e po arrexonis de caràtiri tècnicu e operativu, de providiri a sa modìfica temporanea de sa circulatzioni stradali.

-         INTÉNDIU su parri de sa politzia munitzipali;

-         BIU s’art. 7 de su Còdixi de sa Strada, emanau cun D.Lgs 30 de abrili 1992, n. 285 e modìficas e aciuntas de adusti;

-         BIU su D.Lgs 267/200 Testu Ùnicu de is Entis Localis;

 

ÒRDINAT

 

-         Sa sosta e sa circulatzioni de is veìculus, po is esigèntzias e is arrexonis tzitadas in sa premissa, no est permìtia de manera permanenti de is 17.30 a is 24.00 de su 7 e 8 de Cabudanni 2016 e de is 24.01 a is 2.00 de s’8 e 9 de cabudanni 2016, in is bias e pratzas chi sighint;

-         Pratza de Corti;

-         Via Beata Vergine d’Itria, de su gruxeri cun Via Cagliari a su gruxeri cun Pratza de Corti;

-         Via Vittorio Emanuele, de su gruxeri cun via Azuni a su gruxeri cun pratza de Corti;

-         Via Sicilia, de su gruxeri cun via Cagliari a su gruxeri cun pratza de Corti.

 

DETZIDIT

 

De mandai custa ordinàntzia a is sugetus chi sighint:

-         A su sennori Alessio Martis, nàsciu in Santu Engiu su 30/09/1986, residenti in Mara Arbarei in Bia Romagna, 57, in calidadi de su presidenti de su comitau de sa festa de Santa Maria 2016.

-         A sa statzioni de is Carabinieris de Mara, a su Responsàbili de s’Ufìtziu Tècnicu de su Comunu de Mara, po poni sa segnalètica stradali;

-         Sa pubricatzioni de custu àutu a s’albu pretòriu comunali e sa pubritzidadi in is maneras de difusioni consuetus;

 

AFIDU

 

-         A su personali de s’Ufìtziu de sa Politzia Munitzipali, a is atrus agentis de sa fortza pùbrica e a s’ufìtziu tècnicu comunali, sa punna de vigilai po osservai custu providimentu;

-         Po is trasgressionis agatant aplicatzioni is santzionis prevìdias de su Còdixi de sa Strada;

 

De s’arresidèntzia de su Comunu,  su 29 de austu 2016

 

Su Sìndigu

     Fernando Cuccu

 

---------------------------

 

COMUNU DE MARA ARBAREI

Provìncia de su Campidanu de Mesu

Pratza de Corti, 1 09020 Mara Arbarei (VS)

POLITZIA MUNITZIPALI

 

Prot. 5912

Ord. n. 29/2016

 

OGETU: Regulamentatzioni de su tràficu de is màchinas po sa sfilada de moda, apariciada de s’assòtziu turìsticu “Pro Loco Villamar” prevìdiu po su 3 de cabudanni 2016, in Pratza de Corti in Mara Arbarei.

 

SU SÌNDIGU

 

BIDA sa richiesta de autorizatzioni a fai sa sfilada de moda, apariciada de s’assòtziu turìsticu Pro Loco Villamar cunforma a su prot. 5587 de su 10/08/2016, prevìdia po su 3 de cabudanni in Pratza de Corti in Mara;

 

RITENTU ca po arrexonis de siguresa pùbrica e interessu pùbricu po assigurai sa siguresa de is utentis de sa bia, e po esigèntzias de caràtiri tècnicu e operativu de providiri a sa modìfica temporanea de sa circulatzioni stradali;

 

INTÉNDIU su parri de sa politzia munitzipali;

 

BIU s’art. 7 de su Còdixi de sa Strada fatu cun D. Lgs de su 30 de abrili de su 1992, n. 285 e modìficas e aciuntas chi sighint;

 

BIU su D.Lgs 267/2000, Testu Unicu de is Entis Localis;

 

ORDINAT

 

Sa sosta e sa circulatzioni de is màchinas, po is esigèntzias e is arrexonis tzitadas in sa premissa, est vietada de manera permanenti, cun ecetzioni de is residentis, e de is màchinas po is disabili, de is 20.00 de su 3 de cabudanni 2016 fintzas a is 02.00 de su 4 de cabudanni in is bias e pratzas chi sighint:

-         Pratza de Corti;

-         Bia Beata Vergine d’Itria, de su gruxeri cun Via Cagliari a su gruxeri cun Pratza de Corti;

-         Bia Sicilia, de su gruxeri cun via Beata Vergine d’Itria a su gruxeri cun Via Cagliari;

 

DETZIDIT

 

Sa notìfica de custa ordinàntzia a is sugetus chi sighint:

-         A su presidenti de s’assòtziu turìsticu “Pro Loco Villamar” sig. Gianluca Atzeni, nàsciu in Mara Arbarei, su 10/07/1972, e residenti in bia de sa Cooperatzioni n. 10, a sa Statzioni de is Carabinieris de Mara Arbarei, a su Responsàbili de su Servìtziu Tècnicu de su Comunu de Mara, po poni sa segnalètica stradali, e dònnia atru enti chi ddu depat connosci:

-         Sa pubricatzioni in s’ufìtziu de sa Politzia Munitzipali, a is atrus agentis de sa Fortza Pùbrica e a s’Ufìtziu Tècnicu Comunali e sa pubritzidadi in is maneras abitualis de difusioni;

 

DONAT

 

A su personali de s’ufìtziu de politzia munitzipali, a is atrus agentis de sa Fortza pùbrica e a s’ufìtziu tècnicu comunali, donniunu po is cumpetèntzias suas, de vigilai po s’osservàntzia de custu providimentu;

Po is trasgressionis agatant aplicatzioni is santzionis prevìdias de su còdixi de sa strada.

 

De sa residèntzia de su Comunu, su 29 de austu de su 2016

 

Su Sìndigu

      Fernando Cuccu

 

----------------------------------

 

 

COMUNU DE MARA ARBAREI

Servìtzius Culturalis, Sotzialis e Istrutzioni Pùbrica

Pratza de Corti, 1

09020 MARA ARBAREI (Campidanu de Mesu)

Tel. 070/93069317 - Fax 9306017

 

SU RESPONSÀBILI DE SU SERVÌTZIU

 

Torraus a pigai:

- Sa L.R. 31 de su 25/06/1984 in particolari s’artìculu 11;

- Sa delìbera G.C. n. 59 de su 26/08/2016.

- Su Decretu Sindacali n° 11 de su 05/09/2016 anca sa sutaiscrita Siddu Simonetta est stètia nominada Responsàbili de su Servìtziu Culturali, Istrutzioni Pùbrica, Sotziali e Sport;

In atuatzioni de sa determinatzioni pròpia n. 199 de su 05/09/2016 inserida in su registru generali de is determinatzionis a su n. 458 in sa pròpiu data de aprovatzioni de custu bandu e de sa modulìstica alliongiada;

 

FAIT SCIRI

 

Ca is interessaus chi tenint is arrecuisitus inditaus de sighida podint presentai richiesta a su Comunu po s’arrembursu de is spesas de viàgiu studentis scolas segundàrias de segundu gradu (Scolas Superioris) tentas in s’A.S. 2015/2016.

Is domandas depint essi presentadas a s’Ufìtziu Protocollu de su Comunu aintru de is 13.00 de su 28/09/2016.

                       

 

ART. 1 ARRECUISITUS GENERALIS DE ATZESSU

 

Podint fai richiesta is chi tenint is arrecuisitus de amissioni elencaus innoi asuta:

Arresidèntzia anagràfica in su Comunu de Mara Arbarei;

2) Ai frecuentau regular menti scolas pùbricas, parificadas o arreconnotas legalmenti a classis de istrutzioni segundària superiori, cun is conservatòrius de mùsica e is cursus po mannus puru, in s’annu scolàsticu 2015/2016;

3) Ai manigiau dònnia dii unu mèdiu de trasportu de lìnia extraurbana po andai de domu sua a sa scola prus acanta e a torrai;

4) No ai tentu atrus benefìtzius donaus de atrus entis o istitutzionis pùbricas o privadas po su pròpiu annu scolàsticu;

5) Aparteni a unu nùcleu familiari cun d-una situatzioni econòmica (ISEE Annu 2016) no prus artu de € 20.000,00;

 

ART. 2 ESCLUSIONIS

 

Funt esclùdius de su programma totu is chi:

1. No tenint is arrecuisitus de atzessu;

2. No presentant sa domanda aintru de is trèminis prevìdius de su bandu;

3. Donant decraratzionis chi no funt beridadi;

4. Funt iscritus a cursus de s’òbrigu formativu e cursus regionalis chi tenint giai unu arrembursu de viàgiu;

 

 

ART. 3 PRESENTATZIONI DE IS DOMANDAS

 

Totu is interessaus, chi tenint is arrecuisitus de atzessu, residentis in su Comunu de Mara Arbarei depint fai arribai sa domanda aintru de is 13.00 de su 28/09/2016 donendiddu a manu o cun sa posta (NO at a balli su bullu de s’ufìtziu postali), o cun pec a s’indiritzu chi sighit: segreteria.villamar@legalmail.it, a s’Ufìtziu Protocollu de su Comunu.

 

ART. 4 ITA DEPIT CUNTENNI SA DOMANDA

 

Sa domanda de partecipazioni at a depi essi fata in su mollu preparau de su Comunu de Mara Arbarei chi fait a ndi scarriai de su situ istitutzionali de su Comune “www.comune.villamar.vs.it”, e at a depi portai sa documentazioni chi sighit:

1. Còpia de su documentu de identidadi de su chi pedit in cursu de valididadi;

3. Certificatzioni ISEE 2016 donada cunfomr a su D.P.C.M. 159 de su 05/12/2013 e mudaduras e aciuntas de apustis;

4. Documentus de viàgiu po trasportu in is mèdius pùbricus de lìnia extraurbana e/o faturas chi atestant is spesas de trasportu efetivamenti tentas in s’a.s. 2015/2016.

 

 

ART. 5 FÀSCIAS REDITUALIS, ENTIDADI DE S’ARREMBURSU E SPESAS DE ARREMBURSAI

 

S’erogatzioni de is arrembursus at a essi cun is critèrius chi sighint:

1) Fàscias rèditualis I.S.E.E.:

1. fàscia de € 0,00 a € 7.500,00;

2. fàscia de € 7.501,00 a € 14.500,00;

3. fàscia de € 14.501,00 a € 20.00,00;

 

2) Percentuali de arrembursu:

1. fàscia de € 0,00 a € 7.500: Percentualid e arrembursu de s’80% o prus bàsciu in basi a is disponibilidadis finantziàrias e cun su scartu percentuali prus artu de 10 puntus arrispetu a sa segundu fàscia;

2. fàscia de € 7.501,00 a € 14.500,00: Percentualis de arrembursu de su 70% o prus bàsciu in basi a is disponibilidadis finantziàrias e cun su scartu percentuali prus artu de 10 puntus arrispetu a sa de tres fàscia;

3. fàscia de € 14.501,00 a € 20.00,00: Percentuali de arrimbursu de su 60% o prus bàsciu in basi a is disponibilidadis finantziàrias e cun su scartu percentuali prus bàsciu de 10 puntus arrespetu a sa segundu fàscia;

 

3) Spesas rimborsàbilis:

-         Costu de su trasportu cun su manìgiu de is mèdius pùbricus de lìnia extraurbana po su tretu de Mara Arbarei a sa tzitadi o bidda anca est sa scola;

-         Arrimbursu de su trasportu fatu cun màchinas de nolègiu e/o privadas sceti chi no siant disponìbilis mèdius de trasportu pùbricu o chi no permitint de arribai a scola in oràriu;

-         Costu de su trasportu cun mèdius pùbricus de lìnia extraurbana po su tretu de Mara Arbarei a sa tzitadi sea de sa scola;

-         Arrimbursu de su trasportu fatu cun màchinas de nolègiu e/o privadas sceti in s’ipòtesi anca no ddui apat mèdius de trasportu pùbricu o chi no arribant a scola;

Si pretzisat ca chi andant cun trasportu cun màchinas de nolègiu o privaus su tanti de s’arrembursu at a essi raportau a su costu de su servìtziu pùbricu.

No ant a essi arrimbursadas is tratas de lìnia urbana.

S’arrembursu de is spesas de viàgiu at a essi cunforma a su percursu chi serbit a arribai sa prus acanta de is scolas de s’arratza e indiritzu de cussa scioberada de su scienti.

 

 

ART. 6 ISTRUTÒRIA DE IS DOMANDAS

 

 

A sa scadèntzia in su trèmini fissau po sa presentazioni de is domandas s’at a protzedi a sa verìfica de s’esistèntzia de is arrecuisitus de atzessu.

Is richiestas ritentas regularis ant a essi amìtias.

Su responsabili de su protzedimentu at a providiri a preparai graduatoria idònea, in sa basi de is critèrius inditaus asuba.

Sa graduatòria provisòria at a essi pubricada po n. 10 diis aintru de is calis is benefitziàrius ant a podi comunicai is osservatzionis insoru.

Passadas is 10 diis at a essi pubricada sa graduatòria definitiva e s’at a protzedi a s’erogatzioni de is benefìtzius.

 

 

ART. 7 VERÌFICAS

 

 

Su Comunu at a fai is controllus po sa beridadi de sa situatzioni econòmica,

patrimoniali e familiari decrarada.

Chi de is controllus bessat a pillu abusus o decraratzionis frassas, fata sarva s’aplicatzioni de is santzionis prevìdias de su cabu VI de su DPR 445/2000, su Comunu at a pigai mesuras peecìficas po suspendi o arrevocai is benefìtzius otentus, ponendi in àutu is mesuras chi serbint a s’arrecuperu cumpletu.

 

 

ART. 8 INFORMATIVA DE SA PRIVACY

 

 

Is datus personalis arregortus, in s’àmbitu de sa protzedura, ant a essi manigiaus cun ainas informàticas puru, in s’arrespetu de sa normativa po sa privacy, cunforma a su Dlgs 196/2003.

 

 

ART. 9 PUBRITZIDADI DE SU BANDU

 

 

Còpia de su bandu at a fai a dda consultai in s’Albu pretòriu online in su situ de su Comunu www.comune.villamar.vs.it e at a essi disponìbili in su servìtziu culturali de su comunu po chi is tzitadinus ddus potzant biri.

Su Responsàbili de su protzedimentu est sa Sennora Simonetta Siddu Tel. 070/93069318 - 317

 

 

 

Mara Arbarei, 05/09/2016

Su Responsàbili de su Servìtziu

Simonetta Siddu

-----------------------------

 

 

 

Allegau A – Mollu de Domanda

DE PRESENTAI A S’UFÌTZIU PROTOCOLLU DE SU COMUNU AINTRU DE IS 13:00 de su 28/09/2016. 

 

OGETU: LL.RR. 31/84- 25/93. Domanda po s’arrembursu de is spesas de viàgiu tentas de is studentis chi andant a is scolas pùbricas superioris. Annu scolàsticu 2015/2016.

 

A SU RESPONSÀBILI DE SU SERVÌTZIU ISTRUTZIONI PÙBRICA

DEL COMUNE DI

V I L L A M A R

GENERALIDADI DE SU CHI PEDIT

Deu sutaiscritu ________________________________________, nàsciu in________________________

su _________________ e residenti in  ____________________________  in Bia/Pratza ___________ ____________________________ n. _______telèfunu _______________,  e-mail  por comunicatzionis de s’ufìtziu _________________

 

in calidadi de babbu/mamma

GENERALIDADIS DE SU SCIENTI

 

De su scienti _______ _______________________, nàsciu in  _______________________

su _____________________

 

PEDIT

 

S’arrembursu de is spesas de viàgiu tentas in s’annu scolàsticu 2015/2016 e po custu, scirendi su chi narat s’art. 76 de su DPR 445/2000 po sa responsabili dadi penali chi podit tenni cun decraratzionis frassas, cunforma e po is efetus de is artìculus 46 e 47 de su tzitau D.P.R. n° 445/2000 e asuta de sa responsabili dadi sua decrarat ca su scienti de asuba:

¨ Est residenti in su Comunu de Mara Arbarei;

¨ In s’annu scolàsticu 2015/2016, at regularmenti frecuentau sa classi __________, in s’Istitutu _____________________________ cun sea in _______________________________________,

Bia ______________________, n. ______;

¨ Ca s’arratza de s’Istitutu frecuentau est cussa prus acanta a su Comunu de arresidèntzia;

o puru

¨ Ca nc’est un’atra scola de sa pròpiu arratza de cussa frecuentada, prus acanta a su Comunu de Mara Arbarei, cun sea in _________________________________________________;

¨ Ca est arribau a sa sea de sa scola frecuentada cun unu mèdiu de trasportu de lìnia extraurbana ¨ pùbricu      ¨ privau;

¨ Ca in s’annu scolàsticu 2015/2016 at tentu is spesas de trasportu tentas e documentadas cun documentus de viàgiu, po una spesa cumplessiva de € ________ de is calis:

MESI                        SPESA TENTA

Cabudanni 2015                        € ________

Mesi de Ladàminis 2015                        € ________

Donniassantu 2015                        € ________

Mesi de Idas 2015                        € ________

Gennàrgiu 2016                        € ________

Friaxu 2016                        € ________

Martzu 2016                        € ________

Abrili 2016                        € ________

Màiu 2016                        € ________

Làmpadas 2016                        € ________

Mesi de Argiolas 2016                        € ________

 

¨ No at tentu is contributus donaus po is pròpius finalidadis de atrus Entis/istitutzionis Pùbricus/privaus po s’annu scolàsticu 2015/2016;

¨ Ca su rèditu ISEE de su nùcleu familiari ANNU 2016 est paris a € _____________ cumenti arresurtat de s’ISEE alliongiau a custa domanda;

Pedit chi su mandau de pagamentu bèngiat fatu in favori de ______________ ______________  nàsciu in  _______________________ (_____)  su _______________________

Residenti in MARA ARBAREI Bia  _____________________ N. ______     

C.F.

 

O puru:

Bèngiat acreditau in su Contu currenti cun s’IBAN chi sighit:

 

 

 

Intestau a  ______________ ______________  nàsciu in  _______________________ (_____)  su _______________________  residenti in ______________ in Bia  _____________________ N. ______ ;   

Alliongiat a custa decraratzioni sa documentazione chi sighit:

1.      Certificatzioni ISEE annu 2016;

2.      Certificaus de viàgiu (Abonamentus viàgius o faturas po mèdiu de trasportu a nolègiu a.s. 2015/2016); (No ant a essi amìtius abonamentus/billetus de viàgiu anca no si ligiat sa data de obliteratzioni e/o sa simada de arriferimentu;

3.      Còpia de su documentu de identidadi de su chi decrarat.

 

Data

____________________

Firma de su chi decrarat

 

_______________________________________

                                                                 

Deu Sutaiscritu______________________________________, cunforma a s’art. 13 de su D.Lgs. 196/2003 e consapevoli in particolari ca su manìgiu de is datus NO at a pertocai is datus “sensìbilis“ cunforma a s’art. 4, c. 1 lìtera. D), e de s’art. 26 de su D.Lgs. 196/2003, balit a nai is datus “idòneus a arrilevai s’orìgini ratziali e ètnica, is cunvintzionis arreligiosas, filosòficas o de atra arratza, is opinionis polìticas, s’adesioni a is partidus, sindacaus, assòtzius o organizatzioni a caràtiri religiosu, filosòficu, polìticu o sindacali, e is datus personalis idòneus a cumprendi su stadu de saludi e sa vida sessuali”, prestat su cunsensu suu a su tratamentu de is datus personal ischi serbint a fai is operatzionis de custa richiesta.

                                                                                                                                   Firma de su chi decrarat

                                                                                                                          _______________________________

----------------------------

Bandu po sa cuntzessioni de contributus a is Assòtzius Sportivus de Mara Arbarei

SU RESPONSÀBILI DE SU SERVÌTZIU

 FAIT SCIRI
A TOTU IS ASSÒTZIUS SPORTIVUS DE MARA ARBAREI

Ca is Sotziedadis e is Assòtzius sportivus localis podint presentai richiesta a su Comunu po otenni unu contributu econòmicu po sa stagioni sportiva annualidadi 2016 cunforma a sa L.R. 25/93 e L.R. 17/99 e de su Regulamentu Comunali po sa cuntzessioni de agiudus econòmicus aprovau cun deliberatzioni de su Consillu Comunali n. 16 del su  29/04/2016.

Podint fai richiesta is Sotziedadis e is Assòtzius sportivus chena scopu de lucro, cun sea legali e operativa in Mara Arbarei, in atividadi a su 31.12.2015 chi fetzant s’atividadi insoru prus de totu po is tzitadinus de Mara Arbarei, bastit chi siant iscritus a is federatzionis de su C.O.N.I., opuru, a Entis de promotzioni sportiva arreconnotus de su C.O.N.I..

Totu is sotziedadis e assòtzius interessaus, chi tenint is arrecuisitus de atzessu, depint fai arribai sa domanda aintru de is 13.00 de su 27/09/2016 a manu o cun posta (NO at a balli su bullu de s’ufìtziu postali), a s’Ufìtziu Protocollu de su Comunu.

In sa Setzioni Servizi al cittadino-Albo-Bandi fait a ndi scarriai su Bandu cumpletu, su mollu de domanda e totu is allegaus.

Mara Arbarei, su 6 de cabudanni 2016

--------------------------

Bandu po sa Cuntzessioni de Contributus a is Assòtzius de Volontariau

Su Responsàbili de su Servìtziu fait sciri ca s’Amministratzioni Comunali bolit donai contributus a is Assòtzius de Volontariau cun sea legali in Mara Arbari po fai s’atividadi istituzionali insoru e is initziativas a benefìtziu de sa populatzioni.

Is sugetus chi bolint pigai is contributus depint presentai domanda a s’Ufìtziu protocollu de su Comunu aintru de is 13.00 de su 26/09/2016.

In sa setzioni Servizi al cittadino-Albo-Bandi fait a ndi scarriai sa documentazioni cumpleta.

Mara Arbarei, su 5 de cabudanni 2016

----------------------------

Bandu Arrembursu Spesas de Viàgiu Studentis pendolaris A.S. 2015/2016

SU RESPONSÀBILI DE SERVÌTZIU

FAIT SCIRI

Ca is interessaus chi tenint is arrecuisitus prevìdius in su Bandu podint presentai richiesta a su Comunu po s’arrembursu de is spesas de viàgiu studentis de is scolas segundàrias de segundu gradu (Scolas Superioris) tentas in s’A.S. 2015/2016.

Is domandas depint essi presentadas a s’ufìtziu Protocollu de su Comunu aintru de is 13.00 de su 28/09/2016.

In sa Setzioni Servizi al cittadino-Albo-Bandi fait a ndi scarriai su bandu cumpletu e a su mollu de domanda.

Mara Arbarei, su 6 de Cabudanni 2016

---------------------------

AVISU po su CURSU DE LINGUA SARDA

S’Ufìtziu Lìngua Sarda de su Comunu de Mara Arbarei fait sciri ca, cunfroma a sa lei n. 482/99 de su Stadu Italianu "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche", s'at a fai in su Cumunu unu cursu de sardu de alfabetizatzioni, po is dipendentis, is aministradoris e abertu a totu sa populatzioni chi ndi bolit fai parti, de foras de bidda puru.

Su cursu at a essi su mèrcuris de is 16,00 a is 19,00 me in is localis de sa Casa Maiorchina e at a inghitzai su 28 de cabudanni chi benit. Is domandas scadint su 22.09.2016 a is 13.00.

Su cursu no si pagat. Sa domanda de iscritzioni s’agatat in su situ de su comunu, in s’ufìtziu lìngua sarda, chi aberrit in biblioteca su lunis e sa giòbia de is 8.00 a is 14.00 o fait a mandai una e-mail a vatzei@provincia.mediocampidano.it

---------------------------------------

AVISU PÙBRICU AGIUDU A S’INCLUSIONI ATIVA (S.I.A.)

Su progetu SIA est una mesura de cuntrastu a sa poburesa chi previdit de donai unu sussìdiu econòmicu a is nùcleus familiaris in cunditzionis econòmicas de poburesa, anca ddui apat piciocheddus de prus pagu de 18 annus, fillus disabili o una fèmina prìngia.

Is chi tenint deretu ant a arriciri una Carta de pagamentu eletrònica (Carta SIA) chi fait a manigiai po comporai benis de primu netzessidadi.

Is domandas ant a depi essi presentadas de unu componenti sceti, a s’Ufìtziu Protocollu de su  Comunu de arresidèntzia, a movi de CENàBARA SU 2 DE CABUDANNI 2016 de is 10.30 a is 13.00 e su mèrcuris a meigama de is 16.00 a is 18.00.

No ant a essi pigadas in cunsideratzioni is domandas arribadas a su protocollu de s’Enti prima de custa data o e prima de custa data o foras de custus oràrius de abertura a su pùbricu de s’Ufìtziu Protocollu.

Su mollu de domanda pre – cumpilau at a essi disponibili in is ufìtzius de su Servìtziu Sotziali de su comunu opuru at a podi essi scarriau in sa setzioni Servizi al cittadino-Albo-Bandi

-----------------------

 

BANDU DE MOBILIDADI ESTERNA PO N. 1 POSTU DE “ISTRUTORI DIRETIVU TÈCNICU” CATEGORIA GIURÌDICA “D”, A TEMPUS PRENU E INDETERMINAU DE SU CCNL REGIONIS E AUTONOMIAS LOCALIS, ARRISERVAU SCETI A SU PERSONALI DE RUOLU DE IS ENTIS DE ÀREA VASTA (PROVÌNCIAS E TZITADIS METROPOLITANAS).

 

SU RESPONSÀBILI DE SU SERVÌTZIU PERSONALI

 

Torraus a pigai:

- su regulamentu vigenti comunali po s’ordinamentu de is ufìtzius e de is servìtzius aprovau cun deliberatzioni de Giunta Comunali n. 100 de su 18/11/2011 e mudaduras e aciuntas chi sighint;  

- sa dotatzioni orgànica de s’Enti de ùltimu modificada cun deliberatzioni de sa G.C. n. 15 de su 06/04/2016;

- su Programma Triennali de s’abisòngiu de personali 2016-2018 cunforma a sa deliberatzioni de Giunta Comunali n. 48 de su 11/07/2016 ;

 

Bida sa Circulari n. 1/2015 de su 29.01.2015 de su Ministeru po sa semplificazioni e s’amministratzioni pùbrica impari cun su Ministero po is afàrius regionalis e is autonomias, atuativa de is dispositzionis in matèria de personali cunforma a s’artìculu 1 commas de 418 a 430, de sa Lei 23 de mesi de idas 2014 n. 190 (Lei de stabili dadi 2015) e in particolari su paràgrafu "commas 424 e 425 – ricollocatzioni de su personali cun su budget de is assuntzionis 2015 e 2016 de is amministratzionis pùbricas chi a pàgina 18 narat: "fintzas a candu no at a essi crèscia sa piataforma de incontru de domanda e oferta de mobilidadi in su Dipartimentu de sa funtzioni pùbrica, est permìtiu a is amministratzionis pùbricas de fai bandus de protzeduras de mobilidadi volontària riservada sceti a su personali de ruolu de is entis de àrea vasta" (provìncias e tzitadis metropolitanas);

 

Bidas:

- sa Delìbera de sa Corti de is Contus n. 19/SEZAUT/2015/QMIG;

- su vigenti Cuntratu Colletivu Natzionali de Traballu de su Cumpartu Regionis e autonomias localis;

- su Decretu Legislativu 18.08.2000 n. 267 - Testu ùnicu de is leis po s’ordinamentu de is entis localis e mudaduras e aciuntas de apustis;

- sa lei n. 183 de su 4.11. 2010, in matèria de paris oportunidadis, benèsseri de chini traballat e mancàntzia de discriminatzionis in is amministratzionis pùbricas;

In esecutzioni de sa determinatzioni nosta n. 6 de su 03/08/2016 chi at fatu inghitzai su protzedimentu de cobertura de su postu de custu avisu e a aprovai su schema de su pròpiu bandu;

FAIT SCIRI CA

 

Custu Comunu bolit coberri, cun protzedura de mobilidadi volontària intra Entis ex art. 30 de su D.lgs 165/2001 arriservada sceti a su personali de is Entis de Àrea Vasta, po coberri unu postu de Istrutori Diretivu Tècnicu, categoria giurìdica D, a tempus prenu e indeterminau, de poni in su Servìtziu Tècnicu.

 

Custu bandu est pubricau in s’Albu Pretòriu a s’indiritzu web www.comune.villamar.vs.it.

 

Art. 1 Arrecuisitus de amissioni

Po s’ammissioni is candidaus depint teni is recuisitus chi sighint candu scadit su bandu:

o                   Dipendentis de is Provìncias/Entis de àrea Vasta assùmius a tempus indeterminau, cun cuntratu de traballu subordinau;

o                   Possessu de su profilu professionali e incuadrau in sa pròpiu categoria giurìdica pedida – cat. D cunforma a custu avisu o in atru a issu acuiparau po is mansionis fatas;

o                   Ai superau sa simada de prova in s’Enti de apartenèntzia;

o                   No ai tentu santzionis disciplinaris in is duus annus prima de sa data de scadèntzia de custu avisu e no tenni in cursu protzedimentus penalis disciplinaris;

·                    Tenni is deretus tzivilis e polìticus;

·        Tenni s’idoneidadi psico-fìsica a is mansionis specìficas de su postu de coberri. Po acertai custu arrecuisitu, prima de su perfetzionamentu de sa tzessioni de su cuntratu, s’Amministratzioni at a podi sutaponi a vìsita mèdica su candidau agatau a pustis de custa protzedura e, chi arresurtat s’idoneidadi a is mansionis, partziali o cun prescritzionis, custa tzessioni no at a podi essi acabada;

- no tenni a càrrigu sentèntzias definitivas de cundanna o providimentus definitivus de mesuras de prevenzioni o protzedimentus penalis in cursu in is casus prevìdius de sa lei cumenti a càusa de licentziamentu, opuru, no teni cundannas penalis o protzedimentus penalis in cursu chi potzant essi impedimentu po fai o/ mantenni su raportu de traballu cun s’amministratzioni pùbrica;

- tenni, cumenti a cunditzioni essenziali po pigai parti a sa selezioni, su nulla osta incunditzionau a sa mobili dadi donau de parti de s’Enti de anca benit.

 

Custus arrecuisitus, a pena de esclusioni, ant a depi arresurtai in possessu de is candidaus a sa data de scadèntzia de su trèmini de presentatzioni de is domandas de partecipatzioni a sa protzedura de mobilidadi e depint abarrai fintzas a candu s’at a fai sa tzessioni de su cuntratu. S’acertamentu de su mancau possessu, de unu sceti de is arrecuisitus naus, at a cumportai s’esclusioni de sa protzedura de mobilidai o, chi arribau prima de sa tzessioni de su cuntratu, sa decadèntzia de su deretu a sa nòmina;

No podint essi amìtius a sa selezioni, in dònnia casu:

- is dipendentis chi apant tentu santzionis disciplinaris prus artas de su straullu a boxi;

- is dipendentis chi apant tentu cundannas penalis o tèngiant protzedimentus penalis in cursu po reatus contras a s’Amministratzioni Pùbrica;

- is dipendentis chi nci ant bogau de s’impiegu in una amministrazioni pùbrica e decraraus decadius de atru impiegu statali po dd’ai otentu cun documentu frassus o cun vìtziu de invalididadi chi no fait a sanai.

 

S’Amministratzioni podit detzidi, in dònnia momentu, cun providimentu motivau, de ndi bogai de is protzeduras de mobilidadi po difetu de is arrecuisitus de ammissioni inditaus in custu avisu.

Is arrecuisitus prescritus depint essi tentus a sa data de scadèntzia de su trèmini stabilèssiu po presentai sa domanda de ammissioni e finta a candu faint s’assuntzioni.

Chi su candidau no tenit is arrecuisitus, benit esclùdiu de sa protzedura o ddi decadint is benefìtzius giai tentus.

 

Art. 2 Modalidadi e trèminis de presentatzioni de is domandas

Dònnia sugetu chi tenit is arrecuisitus de s’art. 1 podit pigai parti a sa protzedura de mobilidadi presentendi domanda cun su mollu alliongiau a custu bandu asuta sa lìtera “A”, in sarrespetu de is prescritzioni de s’art. 3.

Chi no si manìgiat su fac-simile, su candidau dd’at a depi copiai gualis.

Sa domanda, frimada beni de dònnia candidau at a depi arribai a s’Enti, po no ndi ddu escludi aintru de sa de 30 diis a pustis de sa data de pubricatzioni de su bandu in sa Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale – Concorsi.

Sa domanda de partecipazioni at a depi essi presentada sceti cun is modalidadis chi sighint:

a) cunsènnia direta a s’Ufìtziu Protocollo de s'Enti, Pratza de Corti n. 1. Sa domanda at a depi essi posta aintru de una busta serrada cun scritu in foras s’indicatzioni de su mitenti e sa scrita: “Avviso pubblico per la copertura di n° 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico categoria D, riservato esclusivamente al personale di ruolo degli Enti di Area Vasta";

b) spedizioni a busta serrada cun scritu su chi ddui est in susu, cun arracumandada A/R indiritzada Comune di Villamar - Ufficio Personale –Pratza de Corti n.1, 09020 – Villamar;

c) speditzione po posta eletrònica tzertificada a s'indiritzu segreteria.villamar@legalmail.it

tenedu incuru de inditai in s’ogetu sa ditzidura de sa lìtera a). Si specìficat po custu ca sa speditzioni via email at a podi essi fata sceti cun unu indiritzu de posta eletrònica tzertificada. No ant a essi pigadas in cunsideratzioni email mandadas de indiritzus no tzertificaus o arribadas a indiritzus de posta eletrònica de s'Enti diferentis de cussu inditau asuba.

S'Amministratzioni no si pigat responsabilidadi chi si perdit comunicatzionis dipendentis de indicatzionis sballiadas de su recàpitu de parti de su cuncurrenti opuru de comunicatzioni amancada o tradu de su cambiamentu de s'indiritzu inditau in sa domanda, nì po eventualis disguidus postalis o telegràficus o telemàticus cumenti si siat chi fetzat a imputai a fatu de tertzus, po sorti o fortza magiori.

Is domandas arribadas a custa Amministratzioni Comunali adusti de sa data inditada asuba ant a essi decraradas inammissìbilis.

Si ponit in craru ca in casu de spedizioni de is domandas cun arracumandada A/R no at a balli su bullu de sa posta de anca partit ma sa data de su  bullu de candu arribat a s’Ufìtziu protocollo de su Comunu de Mara Arbarei.

 

Si ponit in craru e torrat a nai ca ant a essi esclùdias is domandas chi, mancai mandadas aintru de is trèminis, arribint a su Comunu de Mara Arbarei a pustis de sa scadèntzia prevìdia.

Chi su trèmini scadit in dii de festa o is ufìtzius chi arricint is domandas funt serraus po arraxonis chi oindì no connosceus ancora (sciòperu, chistionis tècnicas ecc..), custu depit essi prorogau automaticamenti a sa dii chi sighit no festiva.

S'Amministratzioni Comunali no abarrat responsabili po is faddinas chi ant a podi essi causadas de servìtzius foras de s’Enti.

 

Art. 3 Documentus de alliongiai a sa domanda:

A sa domanda de partecipazioni a sa selezioni de s’ogetu ant a depi essi alliongiaus is documentus chi sighint:

1.      Nulla osta incunditzionau a sa mobili dadi donau de parti de s’Enti de anca arribat (No ant a essi piada in esami is domandas chi no portant su nulla osta).

2. Curriculum formativu – professionali in particolari, cun data e firma anca ant a depi essi inditaus atrus titulus de istùdiu a prus de cussus pedius po pigai parti a custa seletzioni, atrus titulus e cualificatzionis tentas (duncas  abilitazioni a fai professionis, master, scolas de specializatzioni, pubricatzionis, docèntzias, servìtziu militari, ecc.) e ant a depi essi postas totu is esperièntzias arrelativas a su servìtziu fatu in Amministratzionis Pùbricas cun indicada beni s’arratza de su raportu de traballu, de su profilu e de sa simada de arriferimentu.

3. Eventualis documentus ritentus ùtilis po sa valutazioni.

4. Fotocòpia de unu documentu de identidadi vàlidu.

 

Totu is documentus chi no funt obrigatòrius chi is candidaus bolant presentai, in allegau a sa domanda de amissioni a su cuncursu, podint essi autotzertificaus temporaneamenti cun decraratzioni in carta libera. Chi est aici, sa documentazioni at a essi amostada a is interessaus, in is trèminis pedius de s’Amministratzioni, chi no fait a ndi ddu pigai de sa pròpiu.

 

Art. 4 Ita depit cunteni sa domanda de partecipatzioni

Dònnia candidau, consapevoli de is santzionis penalis prevìdias de s'art. 76 de su D.P.R. n. 445/2000 in s'ipòtesi de falsidadi in àutus e decraratzionis frassas, at a depi decrarai in sa domanda de partecipazioni a sa seletzioni:

1.su sangunau e su nòmini, sa data e su logu de nàscita, còdixi fiscali, residèntzia e recàpitu (cali si siat variatzioni de sa residèntzia e/o de su recàpitu at a depi essi comunicada luegus a su Comunu cun decraratzioni scritta);

2.s’inditu de s’Enti anca su candidau prestat servìtziu a tempus indeterminau, sa categoria giurìdica, sa positzioni econòmica, s’arrelativu profilu professionali e is atividadis fatas po su prus in su profilu de apartenèntzia;

3.      (eventuali) de teni titulus de preferèntzia / precedèntzia cumenti spetzificaus in s’Allegau B de su bandu de mobilidadi in ogetu;

4. (eventuali) de essi in sa cunditzioni de portadori de handicap (Lei 104/1992 e ss. mm.) e, duncas, chi tenit abisòngiu de is agiudus e/o tempus de aciungi po fai sa prova seletiva (de inditai beni e in detàlliu). Chi est aici, tocat a alliongiai su tzertificau de sa strutura sanitària abilitada;

5. chi amanchit providimentus disciplinaris chi apant cumportau santzionis in is duus annus precendentis a sa data de scadèntzia prevìdia po presentai is domandas;

6.de tenni is deretus tzivilis e polìticus;

7.su nulla osta de s’Amministratzioni de apartenèntzia;

8.idoneidadi fìsica a fai is incàrrigus;

9.no teni providimentus penalis in cursu cunnètius a reatus chi no permitint de manteni su raportu de traballu cun s’Amministratzioni Pùbrica, cunfomra a is normas in matèria;

10.eventualis recàpitus diversus de cussu inditau a su puntu 1, anca su candidau bolit essi cuntatau po custu protzedimentu (indiritzu, nùmeru de telèfunu, fax e/o e-mail).

Cunforma a su D.P.R. 28/12/2000, n. 445 is decraratzionis fatas e firmadas in sa domanda de amissioni tenint valori de autocertificatzioni, in casu de falsi dadi in àutus e decraratzionis frassas si àplicant is santzionis penalis prevìdias in s’art. 76 de su subratzitau D.P.R. n. 445/2000.

Sa domanda de ammissioni depit essi frimada de su candidau, pena sa nulli dadi de sa domanda.

No est pedida s’autenticatzioni de sa firma.

 

Art. 5 Càusas de esclusioni de sa seletzioni

No ant a podi essi amìtius a sa seletzioni ant a essi cumenti si siat esclùdiu chi is causas de inammissibilidadi depessint bessiri a pustis de ai amati is candidaus:

a) chi no tenint totu is arrecuisitus pedius po pigai parti a sa seletzioni;

b) chi ant mandau sa domanda de partecipazioni cun modalidadis diversas de cussas prevìdias de custu bandu;

c) chi apant mandau sa domanda adusti de su trèmini inditau in s’art. 2 de custu bandu;

d) chi apant mandau domanda chena de firmai.

 

Art. 6 Prova seletiva

Verificada s’ammissibilidadi, s’elencu de is candidaus amìtius a sa seletzioni est aprovau, cun determinatzioni, de su Responsàbili de su Servìtziu Personali chi providit a sa pubricatzioni sua sceti cun su situ internet de su Comunu.

Is domandas de mobilidadi benint valutadas de cu missioni aposta cunfomra a s’art. 33 de su Regulamentu comunali po s’ordinamentu de is ufìtzius

e de is servìtzius.

Po sa valutatzioni de is candidaus sa Cumissione at a teni 20 puntus de donai, aici dividius:  

- 10 puntus po su collòcuiu,

- 3 puntus po su curriculum professionali,

- 7 puntus po s’antzianidadi de servìtziu.

 

a)     CURRICULUM PROFESSIONALI

(titulus de stùdiu, cursus de perfetzionamentu e agiornamentu e totu su chi cuncurrit a arrichiri professionalmenti po su postu de coberri): puntus 3.

In su curriculum ant a essi valutaus is aspetus rilevantis e chi pertocant su postu de coberri po mobili dadi cumenti a titulus de stùdiu, specializatzionis de livellu universitàriu, cursus de perfetzionamentu e agiornamentu atividadis formativas pertinentis, pubricatzionis, esperièntzias de traballus significativas, ecc.. ).

A cumprova de su curriculum e de s’antzianidadi de servìtziu, bastant  sceti is decraratzionis de su Candidau, firmau cunforma a is artìculus 46 e 47 de su DPR 28.12.2000, n. 445.

 b) ANTZIANIDADI DE SERVÌTZIU (servìtziu prestau a tempus indeterminau e/o determinau in amministratzionis pùbricas): puntus 7 aici pretzius:

- servìtziu fatu in sa pròpiu categoria in profilu professionali gualis o de sa pròpiu arratza Puntus 01,00 po dònnia annu de servìtziu (0,10 po dònnia mesi de servìtziu o po fratzioni de prus de 15 diis)

- servìtziu fatu in sa pròpiu categoria in profilu de cuntenutu professionali diversu Puntus 0,60 po dònnia annu de servìtziu (0,050 po dònnia mesei de servìtziu o po fratzioni de prus de 15 diis.)

- servìtziu fatu in categoria luegus prus bàscia in profilu professionali de su pròpiu arratza de su postu postu in mobilidadi Puntus 0,30 po dònnia annu de servìtziu (0,030 po dònnia mesi de servìtziu o po fratzioni de prus de 15 diis.)

- servìtziu fatu in categoria luegus prus bàscia in profilu professionali diversu. Puntus 0,10 po dònnia annu de servìtziu (0,010 po dònnia mesi de servìtziu o po fratzioni de prus de 15 diis.)

c) COLLÒCUIU

po atzertai sa verìfica de su possessu de is recuisitus atitudinalis pedius po su postu de coberri: puntus 10

S’at a tenni contu de is elementus de valutatzioni chi sighint:

a. Preparatzioni professionali specìfica;

b. Gradu de autonomia in s’esecutzioni de su traballu;

c. Connoscoscèntzia de is tecnica de traballu e protzeduras predeterminadas netzessàrias a fai su traballu;

d. Capassidadi de agatai solutzionis innovativas a s’atividadi fata;

Is matèrias de esami ant a essi is chi sighint:

Traballus Pùbricus e Manutentzionis

-         Edilìtzia e Urbanìstica

-         Deretu Tzivili e Penali

-         Ordinamentu de is Entis Localis (D.Lgs. 267/2000)

-         Protzedimentu Amministrativu (L. 241/1990)

-         Cuntratus Pùbricus (D.Lgs. 50/2016)

-         D.Lgs n. 196/2003

-         Connoscèntzia prus difùndia de su Còdixi de s’Amministratzioni Digitali e modìficas e aciuntas de apustis;

-         Possessu de is arrecuisitus atitudinalis inerentis a su postu de coberri, cun arriferimentu puru a is capassidadis de relazioni e is connoscèntzias informàticas tentas;

-         Motivazioni de sa richiesta de trasferimentu.

Sa Cummissioni a sa fini de su collòcuiu, tentu contu de s’èsitu, at a donai a su candidau unu puntègiu cumplessivu màssimu de 10 puntus.

S’amancada presentatzioni a su collòcuiu cumportat sa decadèntzia;

 

Art. 9 Aprovatzioni e pubricatzioni de sa graduatòria

A s’acabu de su collòcuiu sa Cumissioni at a fai sa graduatoria donendi a dònnia candidau idòneu unu puntègiu cumplessivu, otentu aciungendi su puntègiu de is titulus cun sa valutazioni de su collòcuiu.

Sa graduatòria at a essi pubricada sceti in su situ web de s'Amministratzioni.

Chi candidaus meda apant tentu sa pròpiu valutatzioni, su positzionamentu de is pròpius in graduatòria at a essi stabilèssiu tenendi contu de is titulus de precedèntzia o preferèntzia de s’allegau “B” a custu bandu, cun su possessu siat decrarau in sa domanda de partecipatzioni a sa seletzioni.

A paridadi de mèritu e de titulus de preferèntzia, su mellus positzionamentu in graduatoria est acordau a su candidau prus giòvunus.

Sa graduatòria provvisoria est trasmìtia de sa Cumissioni a su Responsàbili de su Servìtziu Personali po chi aprovint s’àutu.

Sa graduatòria finali at a bessiri in s’Albu Pretòriu de s’Enti e in su situ web istitutzionali.

 

Art. 10 Comunicatzionis e informatzionis a is candidaus.

Totu is comunicatzionis a is candidaus po sa protzedura in argumentu, cun is eventualis rinvius de sa data de su collòcuiu, ant a essi fatas sceti cun avisu prubricau in su situ internet de su Comunu de Mara Arbarei.

Custas comunicatzionis ant a depi teni valori de notìfica a totu is efetus.

Est esclùdiu dònnia atru òbrigu de comunicazioni a is candidaus de parti de s’Enti.

Is candidaus depint duncas verificai in su situ sa presèntzia de avisus po sa seletzioni in ogetu.

 

Art. 11 Riserva de s’Amministratzioni

Su Comunu de Mara Arbarei s’arriservat sa facultadi a s’acabu de su collòcuiu po verificai is capassidadis tècnicu atitudinalis de is candidaus, de no donai cursu a is protzeduras de mobilidadi in chistioni, casi ca custa protzedura no fait bessiri po is chi pigant parti nisciunu deretu a s’assuntzioni in custu Enti.

In dònnia casu est facultadi de su Comunu de Mara Arbarei, chi is circustàntzias noas ddu cunsillant, de no fai is protzeduras e chi serbit, a mudai o revocai custu bandu, e ndi prorogai, suspendi o torrai a aberri su trèmini de scadèntzia o no protzedi a s’arrelativa assunzioni de su candidau chi at a bessiri bincidori a pustis de vìnculus legislativus e/o finantziàrius o a pustis de atra organizatzioni de su traballu chi no pedit prus sa cobertura de su postu in ogetu.

In particulari pretzisat ca, sa regulari conclusioni de sa protzedura de mobili dadi est subordinada, sendi sa matèria de sa ricollocatzioni de is esùberus de personali chi benit de Entis de àrea Vasta – Provìncias e Tzitadis Metropolitanas ogetu de definizioni in s’àmbitu de is providimentus de riassetu organizativu e riòrdinu de is funtzionis chi custus Entis funt portendi ainnantis, casi ca amancat dispositzionis chi no permitint o modìficant chi intervenint in is moras de su svolgimentu de s’iter seletivu ogetu de custu bandu e prima de s’acabu suu.

Cun sa partecipazioni a sa seletzioni est implicada de parti de totu is candidaus s’acetatzioni, chena de arrefudai, totu is prescritzionis e precisatzionis de custu avisu.

 

Art. 12 Trèminis torraus a aberri, pròroga e rèvoca de su bandu.

Est facultadi de s’Amministratzioni prorogai, prima de sa scadèntzia, su trèmini po sa presentatzioni de is domandas de ammissioni. Est puru, facultadi de s’Amministratzioni protzedi a sa riapertura de su trèmini fissau in su bandu po sa presentazioni de is domandas. Est puru facultadi de s'Amministratzionie, protzedi cun providimentu motivau a sa rèvoca de su bandu in cali si siat simada de su protzedimentu.

 

Art. 13 Assuntzioni

Su candidau decrarau bincidori at a essi invitau a firmai su cuntratu individuali de traballu cunforma a su C.C.N.L. vigenti de su cumpartu regioni e  Autonomias localis.

Su dipendenti allogat sa positzioni giurìdica e su il relativu tratamentu econòmicu prevìdiu po sa positzioni econòmica de incuadramentu acchirius fintzas a s’àutu de su trasferimentu suu, cun s’antzianidadi giai maturada puru.

A s’atu de s’assuntzioni, su Comunu at a providiri a pigai de s’Amministratzioni de provenièntzia, in còpia cunformi, is àutus essentzialis chi funt in su fascìculu personali de su dipendenti.

Su bincidori est esonerau de s’òbrigu de sa simada de prova, chi dd’at giai fata in s’Amministratzioni de anca benit in sa pròpiu categoria e profilu professionali.

La graduatòria bessida de s’espletamentu de is sìngulas protzeduras at a podi essi manigiada sceti po is finalidadis prevìdias de su spetzìficu bandu e no at a podi essi manigiada po assuntzionis programmadas cun àutus de apustis.

 

Art. 14 Informativa po sa tutela de s’arriservadesa de is datus personalis

Cunforma a s’art. 13 de su D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e a pustis de sa protzedura seletiva subratzitada, si fait sciri ca is datus personalis ant a essi ogetu de tratamentu de parti de custu Enti, in s’arrispetu de sa giai tzitada lei, po is finalidadis istitutzionalis po s’atividadi de s’Enti e in particulari, po fai una eventuali seletzioni e de is adempimentus de apustis.

Custus datus ant a essi allogaus, in is maneras prevìdias de su subratzitau D.Lgs. 196/2003 in sa sea de su Comunu de Mara in archìviu de paperi e informàticu.

Is candidaus ant a podi, in dònnia momentu, ant a podi, in dònnia momentu, fai balli is deretus de s’art. 7 de su tzitau D.Lgs., chi pertocat, puru, su deretu de atzessu a is datus personalis e s’integratzioni e sa retìfica de is pròpius.

Cunforma e po is efetus de s’art. 8 de sa L. n. 241/1990 si fait sciri ca su responsabili de su protzedimentu relativu a sa protzedura de mobilidadi esterna in ogetu est su Segretàriu comunali poita ca su Responsàbili de su Personali.

Scedas po sa protzedura de mobilidadi esterna in argumentu podint essi pedidas a su Servìtziu Personali de su Comunu de Mara Arbarei via e mail

A s’indiritzu segreteria.villamar@legalmail.it.

 

Art. 15 Dispositzionis finalis

Po su chi no est espressamenti disciplinau de custu bandu si osservant is dispositzionis chi funt in su Regulamentu comunali po s’ordinamentu de is ufìtzius e de is servìtzius aprovau cun sa deliberatzioni de sa Giunta Comunali n. 100 de su 18/11/2011 e modìficas e aciuntas de apustis e is normas de lei e cuntratualis vigentis in matèria.

S’amministratzioni comunali s’arriservat sa facultadi insindacabili de prorogai, modificai o arrevocai custu bandu de seletzioni chi pensat chi siat oportunu o netzessàriu in s’interessu de s’Enti chena chi is cuncurrentis potzant bogai arraghèscias.

S’assuntzioni est cunditzionada a s’arrespetu de is limiti fissaus de is normas vigentis in matèria de personali e a is disponibilidadis finantziàrias in su momentu de sa graduatòria de mèritu.

Custu bandu est una lex specialis, duncas sa partecipatzioni a sa protzedura cumportat implicitamenti s'acetatzioni, chena de nisciuna riserva, de totu is dispositzionis innoi cuntènnias.

 

SU RESPONSÀBILI DE SU SERVÌTZIU PERSONALI

F.to Dr.ssa Chessa Maria Lucia

 

------------------------

 

COMUNU DE MARA ARBAREI

Provìncia de su Campidanu de Mesu

Pratza de Corti, 1 09020 Mara Arbarei (VS)

POLITZIA MUNITZIPALI

 

Prot. 5959

Ord. n. 32/2016

OGETU: Suspensioni temporànea de sa circulatzioni de is màchinas, in sa Via Vittorio Emanuele de su n° 32 a su n° 42, po disinfestatzioni contras a sa cardanca.

SU SÌNDIGU

-         BIDA sa nota de su Dipartimentu de Preventzioni, Servìtziu Ambienti e Saludi, de sa ASL n° 6, chi autorizat unu interventu de disinfestatzioni po infestatzioni de cadranca, in sa Via Vittorio Emanuele de su n°32 a su n°42, registrau cun protocollu nostu n° 5862, de su 24/08/2016;

-         BIDA sa nota de su servìtziu anti-baballotis de sa Provìncia de su Campidanu de Mesu, cunforma a su prot. n. 5920 de su 29/08/2016, chi disponit s’interventu de bonìfica po su 2 de cabudanni 2016 de is 8.00;

-         RITENTU po arrexonis de siguresa pùbrica e pùbricu interessu e po assigurai sa saludi de is arresidentis, e prus in generali de is utentis de cussu logu, e po is esigèntzias operativas, de providiri a sa suspensioni temporànea de sa circulatzioni pedonali e de is màchinas, in s’àrea ogetu de s’interventu;

-         BIU su D.Lgs 267/2000;

ÒRDINAT

Po is arrexonis de sa premissa, sa suspensioni de sa circulatzioni a pei e a màchina in sa Bia Vittorio Emanuele de su n. 32 a su 42, e su divietu de sosta e de frimada, po disinfestatzioni contras a sa cadranca po su 2 de cabudanni 2016, de is 8.00 a is 12.30.

DISPONIT

Sa notìfica de custa ordinàntzia a is sugetus chi sighint:

-         A sa caserma de is Carabinieris de Mara Arbarei;

-         A s’ufìtziu tècnicu comunali, po poni sa segnalètica chi serbit a custu interventu;

-         A su Servìtziu Igiene de s’ASL de Seddori;

-         A su servìtziu anti-baballotis in sa Provìncia de su Campidanu de Mesu, in Seddori;

-         Sa pubricatzioni de custu atu in s’albu pretòriu comunali e sa publicidadi in is maneras de difusioni de sèmpiri;

-         Sa difusioni, a cura de sa politzia munitzipali, de a is arresidentis, in sa bia ogetu de s’interventu e in is bias acanta, de is prescritzionis ASL po s’interventu de disinfestazioni;

DONAT

-         A su personali de s’ufìtziu de politzia munitzipali, a is atrus agentis de sa fortza pùbrica e a s’ufìtziu tècnicu comunali, donniunu po is cumpetèntzias suas, sa punna de vigilai po osservai custu regulamentu;

De s’arresidèntzia de su Comunu, su 31 de austu 2016

Su Sìndigu

      Fernando Cuccu

MANIFESTATZIONI DE INTERESSU "IDEAS PROGETUALIS" PO SA PREDISPOSITZIONI DE SU PRANU DE ATZIONI LOCALI 2014-2020 GAL MARMILLA

Su Gal Marmilla bolit arregolli is ideas e atzionis/progetus chi potzant essi riferìbilis a is tres àmbitus temàticus definius in su percursu partecipativu ativau in su territòriu:

- Filieras e sistemas produtivus;

- Benis e atratoris culturalis;

- Inclusioni sotziali.

Chini siat interessau (Entis pùbricus, Aziendas privadas, is Assòtzius de categoria etc..) chi bivit in su territòriu podit presentai una manifestatzioni de interessi imperendi su mollu preparau e ddu presentai a su GAL Marmilla aintru de su 19 de Mesi de Argiolas 2016.

Mara Arbarei, su 13 luglio 2016

---------------------

PLUS DISTRETU DE SEDDORI - PROGRAMMA SPORT TERAPIA - PROGRAMMA SPERIMENTALI DE SPORT TERAPIA PO PERSONAS CUN DISABILIDADI. L. R. 9 DE MARTZU 2015, N.5, D.G.R. N.63/14 DE SU 15.12.2015.

S’Enti Capofila Comunu de Seddori - Àmbitu PLUS Distretu de Seddori

Bida sa Deliberatzioni de sa Giunta Regionali n.63/14 de su 15.12.2015 chi at aprovau po s’annu 2015 su programma de sport terapia finalizau a sa realizatzioni de progetus de promotzioni e difusioni de su sport in favori de is sugetus diversamenti àbili, de svilupai in collaboratzioni cun is Assòtzius/Enti sportivus iscritus in su albu relativu chi òperint sceti in su campu de sa disabilidadi, e donat sa gestioni de is risosrsas a is àmbitus Plus.

COMÙNICAT

Ca funt abertus is trèminis po sa presentatzioni de Progetus de promotzioni e difusioni de su sport in favori de is sugetus diversamenti àbilis.

Is assòtzius interessaus ant a depi presentai domanda de finantziamentu a su Àmbito Plus di Seddori, Enti capofila de su Comunu de Seddori, segundu is modalidadis descritas in s’avisu e trasmiti progetu aposta imperendi sa modulìstica aprovada.

Sa busta cun sa documentatzioni at a depi essi trasmìtiu cun arracumandada cun avisu de ricevimentu o cun agentzia de recàpitu autorizada aintru de su 22.08.2016 (at a balli su bullu de sa posta). At a podi essi cunsegnau a manu sceti a s’ufìtziu protocollu de su Comunu de Seddori in Via Carlo Felice, 201 - 09025 Seddori de is 10.30 fintzas a is 13.00 de su 22.08.2016.

Mara Arbarei, su 12 de Mesi de Argiolas 2016

 

 

BANDU PùBRICU PO CONTRIBUTU CàNONI DE PESONI ANNU 2016. SCADèNTZIA A IS 13.00 DE SU 5 DE AUSTU 2016

Si fait sciri ca est in pubricatzioni su Bandu Pùbricu po donai su contributu integrativu po abasciai su livellu de incidèntzia de is canonis de pesoni.

Is sugetus chi tenint is arrecuisitus prevìdius ant a podi presentai sa domanda po otenni su contributu aintru de is 13:00 de su 05 de Austu 2016.

Mara Arbarei, s’11 de Mesi de Argiolas 2016

 

--------------------

 

COMUNU DE MARA ARBAREI

09020 Pratza de Corti, 1

Tel. 0709306901  Fax 070 9306017

SERVÌTZIU CULTURALI, ISTRUTZIONI PÙBRICA, SOTZIALI E SPORT

070/93069318

 

A s’Assistenti Sotziali

Comunu de Mara Arbarei

 

DE PRESENTAI A S’UFìTZIU SOTZIALI DE SU COMUNU AINTRU DE SU 22/08/2016

 

LEI N. 162 DE SU 21 DE MÀIU 1998.  PIANUS PERSONALIZAUS DE SUSTèNNIU IN FAVORI DE IS PERSONALS CUN DISABILIDADI. MOLLU DE RICHIESTA ATIVATZIONI PROGETU. MOLLU DE RICHIESTA ATIVATZIONI PROGETU.

 

 

Deu Sutaiscritu/a SANGUNAU _______________________Nòmini _________________________

Nàsciu /a in ________________________ su ___________________ C.F. _________________________ Residenti in ___________________ Bia/Pratza ____________________________________n° _______

Telèfunu fissu: _________________________ cellulari: __________________________________

 

□ in calidadi de

o       destinatàriu

o       Incarriau de sa tutela

o       Amministradori de sustènniu (allegai còpia de su decretu de nòmina in cursu de validità)

o       Atru familiari (inditcai su gradu de parentela)______________________________

 

PEDIT

Chi bèngiat preparau unu pianu individualizau a favori de

issu/a e totu

parenti

inditai sangunau e nòmini ______________________________________________________

nàsciu /a in _________________________su_____________________ e residenti in Mara Arbarei Bia/vicu__________________________________. (______________________________- inditai su gradu de parentela)

PO CUSTU

Cunsapèvoli ca, cunforma a s’art. 76 de su D.P.R. n. 445 de su 28/12/2000 e modìficas e aciuntas de apustis, sa falsidadi in is àutus e s’usu de àutus frassus funt punius cunforma a su còdixi penali e de is leis spetzialis vigentis e cunsapèvioli de su chi narat s’art. 77 de su pròpiu D.P.R. n.445/2000

 

DECRARAT

(marcai sa boxi chi interessat)

Ca su destinatàriu de su pianu tenit sa tzertificatzioni de handicap gravi cunforma a sa L. 104/92 art. 3 comma 3 (sa tzertificatzioni depit essi in cursu de validi dadi candu si presentatu su pianu);

Ca s’handicap gravi est de candu funt nàscius e arribau prima de is 35 annus de edadi:

EJA                      NO 

Ca su nùcleu familiari suu est cumpostu aici:

 

            Sangunau e nomini             Logu e data de nascita                Raportu de parentela

¨       Ca in su nùcleu familiari ddui at:

o         ______ bècius no autosuficientis de edadi ugualis o de prus de 65 annus chi tenint sa tzertificatzioni L. 104/92;

o       n.° ______mannus de 18 a 64 annus in possessu de invalididadi de su 46% o prus;

o       n° ______minoris chi tenint sa tzertificatzioni L. 104/92;

       ¨ Ca is familiaris e/o is parentis/afinis aintru de su de 3 gradus, conviventi, ant pigau n. ____ oras de permissu cunforma a s’art. 33, c. 3 de sa Lei 104/1992 po s’assistèntzia a sa persona disàbili po sa cali si presentat su pianu;

¨       Servìtzius pedius:

 

N                     SERVÌTZIU

 

 

¨       Arratza de GESTIONI _____________________

¨  Ca in su cursu de su 2016 at tentu is servìtzius chi sighint ( no si inditant is servìtzius donaus cun is fundus de sa L. 162/98, s’assistèntzia scolastica de basi stabilèssia e assigurada po lei de sa L. 104/92, nì is servìtzius pagaus privadamenti e totu de is famìllias):

¨  Servìtziu tentu

¨  Inserimentu sòtziali in su traballu, servìtziu tzivili.

¨  Asilu niu

¨  Fisioterapia

¨  Assistèntzia domitziliari donada de entis pùbricus o de assòtzius cunventzionaus regularmenti.

¨  Assistèntzia domitziliari integrada

¨  Frecuèntzia centrus de a de dii (ANFASS, Alzheimer, ecc)

¨  Arricòveru, sogiornu e/o acollièntzia in strutura pùbrica o privada

¨  Frecuèntzia centrus de agregatzioni sotziali comunali

¨  Trasportu

¨  Altrus servìtzius

 

 

 

¨       T ca is datus donaus funt cumpletus e beridadi.

¨  T De sciri ca s’amministratzioni comunali, cunforma a s’art. 71 de su  DPR 445/2000 at a podi disponi controllus po averiguai sa beridadi de is decraratzionis donadas;

¨  T De essi informau cunforma e po is efetus de su D. Lgs 30.06.03 n.196, ca is datus donaus ant a essi manigiaus in s’àmbitu de su protzedimentu po su cali funt stètius donaus;

¨  T De si impenniai a comunicai luegus chi càmbiat sa cumpositzioni familiari, de is cunditzionis de rèditu o patrimòniu;

¨  T De essi cunsapèvoli ca is decraratzionis no conformi a su chi est berus e s’amancada o intempestiva comunicatzioni de is variatzionis giai nadas ant a cumportai, in dònnia atru casu, a prus de s’aplicatzioni de is santzionis de lei, su recuperu de is summas chi resurtessint pigada indebitamenti;

¨       T Deu sutaiscrit_  autorizu su tratamentu de is datus personalis de parti de s‘Ufìtziu Servìtzius Sotzialis de su Comunu de Mara Arbarei, in s’àmbitu de su protzedimentu de sa pràtiga de sa Lei 162/98.

¨       Alliongiat a custa: 

¨       Còpia de su documentu de identidadi, in cursu de valididadi, de su chi pedit s’ativatzioni de su pianu;

¨       Còpia de su documentu de identidadi, in cursu de valididadi, de su chi beneficiàriu de su pianu;

¨       Còpia de su verbali de tzertificatzioni L. 104/92 art. 3 comma 3 chi depit essi donau aintru de su 31/12/2015

¨       Scheda Saludi, allegau B, chi at a depi essi cumpilada e firmada de su Dotori de Mexina Generali o pediatra de lìberu scioberu e/o atru dotori desa strutura pùbrica o dotori cunventzionau chi tenit in cura sa persona cun disabilidadi. Eventualis costus funt a càrrigu de su chi pedit.

¨       Documentatzioni mèdica de anca bessit a pillu ca sa patologia est de sa nàscit o prima de is 35 annus;

¨       Po is tutoris o amministradoris de sustènniu: fotocopia de su decretu de nòmina in cursu de valididadi;

¨       Decraratzioni sostitutiva de s’àutu de notoriedadi cunforma a s’allegau D, arrelativa a su dinai arriciu in s’annu 2016;

¨       Tzertificatzioni ISEE (Indicadori de sa situatzioni econòmica ecuivalenti) annu 2016.

 

Villamar , ________________   

¨       SU CHI DECRARAT

 

Firma___________________________

¨       CUMPILAI IN CASU DE DÈLEGA

 

 

¨       Deu sutaiscritu/a….…………………………… nàsciu/a in………………………………... su ……………..

¨       Residenti in …………...in via…………………………………………………..….…n°………….

¨       Tel./cell.n°…………………………………………………………………………………………. e-mail: …………………………………………………………………………………………….

¨       Còdixi Fiscali…cccccccccccccccc

¨       DÈLEGAT

¨       Su familiari responsàbili (inditai su raportu de parentela):__________________

¨       Sangunau ________________ Nòmini __________________ Cod. Fisc. _________________________

¨       A sa presentatzioni de sa documentatzioni chi serbit po preparari su pianu personalizau L. 162/98, programma 2013, a cumpilai sa scheda allegau C e a cali si siat atra documentatzioni chi serbit po aviai su pianu.

SU CHI DECRARAT

¨       Firma___________________________

 

¨       Alliongiai documentu de identidadi de su chi delegat e de su chi est delegau.

 

¨       Cunforma a s’art. 38 D.P.R. 445 de su 28/12/2000 s’istàntzia est firmada de s’interessau in presèntzia de su dipendenti chi ddu depit fai opuru firmada e mandada cun còpia fotostàtica, no autenticada de unu documentu de identidadi de su chi firmat, a s’ufìtziu cumpetenti bia fax, bia e-mail, cun unu incarrigau, opuru a mèdiu postali.

 

¨       Custu mollu tenit valididadi de autodecraratzioni cunforma a su DPR 445/2000 de is datus e fatus innoi scritus. Chini si siat chi donit decraratzionis frassas o donit àutus frassus at a arriciri is santzionis ex art. 76 DPR 445/2000.

 

¨       Is datus personalis fornius ant a essi ogetu de tratamentu de parti de su Comunu de Mara Arbarei (titulari de su tratamentu) po arribai a is finalidadis  istitutzionalis poi s calis id datus e totu funt stètius donaus cunforma a su D.Lgs. 196/2003.

 

-------------------------------

 

COMUNU DE MARA ARBAREI

(Provìncia de su Campidanu de Mesu)

ASSESSORAU A IS SERVÌTZIUS SOTZIALIS

UFÌTZIU SERVÌTZIU SOTZIALI

Tel. 070/93069318

 

Mara Arbarei, 05/07/2016

 

AVISU PÙBRICU

 

SU RESPONSÀBILI DE SU SERVÌTZIU SOTZIALI

 

FAIT SCIRI

 

Ca sa Regioni Sarda, cun deliberatzioni de sa Giunta Regionali n. 38/13 de su 28/06/2016, at autorizza sa presentazioni de is Pianus nous, chi ant a essi de su 1.10.2016 a su 31.12.2016, segundu is critèrius vigentis chi funt in s’allegau A de sa Delìbera de sa Giunta Regionali n. 9/15 de su 12.2.2013.

Podint presentai richiesta de ativatzioni de su progetu is personas chi tenint s’arriconoscimentu de handicap gravi cunforma a s’art. 3 comma 3 de Lei 104/1992 a sa data de su 31/12/2015.

Is domandas po s’ativatzioni de su pianu si depint presentai a s’Ufìtziu sotziali de su Comunu aintru de su 22/08/2016.

 

A sa domanda si depit allegai custa documentatzioni:

1) Còpia de su documentu de identidadi, in cursu de valididadi, de su chi pedit su pianu;

2) Còpia de su documentu de identidadi, in cursu de validi dadi, de su beneficiàriu de su pianu;

3) Còpia de su verbali de tzertificatzioni L. 104/92 art. 3 comma 3 chi depit essi donau aintru de su 31/12/2015;

4 Scheda Saludi, allegau B, chi at a depi essi cumpilada e firmada de su Dotori de Medicina Generali o pediatra de lìberu scioberu e/o dotori de sa strutura pùbrica o dotori cunventzionau chi tenit in cura sa persona cun disabili dadi. Atrus costus funt a càrrigu de su chi pedit;

5) Documentatzioni mèdica de anca si biat ca sa patologia est cungenita o arribada prima de is 35 annus;

6) Po is tutoris o amministradoris de sustènniu: fotocòpia de su decretu de nòmina in cursu de valididadi;

7) Decraratzioni sostitutiva de s’atu de notorie dadi cunforma a s’allegau D, arrelativa a su dinai chi at arriciu in s’annu 2016;

8) Certificatzioni ISEE (Indicadori de sa situatzioni econòmica ecuivalenti) annu 2016.

 

Cunsideraus is tempus po donai sa tzertificatzioni ISEE, si cunsillat de andai a su CAF de fidùcia apena fait.

 

MODULÌSTICA CHI FAIT A NDI SCARRIAI DE SU SITU DE SU COMUNU o de ndi arretirai in s’ufìtziu sotziali de su Comunu.

 

Su Responsàbili de su Servìtziu

Simonetta Siddu

--------------------------

AVISU PÙBRICU LEI 162/98 PO PRESENTAI PIANUS PERSONALIZAUS NOUS PO IS PERSONAS CUN DISABILIDADI GRAVI

SU RESPONSÀBILI DE SU SERVÌTZIU SOTZIALI

FAIT SCIRI

Ca sa Regionii Sardìnnia, cun deliberatzioni de sa Giunta Regionali n. 38/13 de su 28/06/2016, at autorizau sa presentatzioni de is Pianus nous, chi ant a movi de su 1.10.2016 a su 31.12.2016, segundu is critèrius vigentis chi funt in s’allegau A de sa Delìbera de sa Giunta Regionali n. 9/15 de su 12.2.2013.

In sa setzioni Servizi al cittadino-Albo-Avvisi ai cittadini fait a ndi scarriai s’Avisu cumpletu, su mollu de richiesta, sa Decraratzioni sostitutiva e sa Scheda Saludi.

Scadèntzia presentatzioni domandas 22 AUSTU 2016

Mara Arbarei, su 5 de Mesi de Argiolas 2016

----------------------

BANDU PÙBRICU PO CONTRIBUTU CANONI DE PESONI ANNU 2016. SCADÈNTZIA A IS 13.00 DE SU 5 DE AUSTU 2016

Si fait sciri ca est in pubricatzioni su Bandu Pùbricu po s’erogatzioni de su contributu integrativu po abasciai su livellu de incidèntzia de is canonis de locatzioni.

Is sugetus chi tenint is recuisitus prevìdius ant a podi presentai sa domanda po otenni s’erogatzioni de su contributu  aintru is 13:00 de su 5 de Asutu 2016.

Mara Arbarei, s’11 de Mesi de Argiolas 2016

------------------------

PLUS DE SEDDORI

Comunus de Barùmini, Forru, Furtei, Giauni, Gèsturi, Is Pratzas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Samassi, Seddori, Segariu, Serramanna, Serrenti, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Mara Arbarei, Biddanoa de Forru, Biddanoafranca

Azienda Sanitària Locali n. 6 – Seddori

Provìncia de su Sud de sa Sardìnnia

ATU DETZISÒRIU n. 20 de su 27.05.2016

Ogetu: cunferèntzia de servìtzius de su Distretu de Seddori de su 07.05.2016 – Autu detzisòriu

S’annu 2016, su 27 de su mesi de Màiu a is 12.00 in is localis de s’ex Casa Concu de propiedadi de su Comunu de Seddori, in Seddori in bia Lepanto n. 62, cunvocada de urgèntzia cun avisu prot. n. 5924 de su 24 de màiu 2016 s’est riunida sa CUnferèntzia de is s

AVISU PÙBRICU LEI 162/98 PO PRESENTAI PIANUS PERSONALIZAUS NOUS PO IS PERSONAS CUN DISABILIDADI GRAVI

SU RESPONSÀBILI DE SU SERVÌTZIU SOTZIALI

FAIT SCIRI

Ca sa Regioni Sardegna, cun deliberatzioni de sa Giunta Regionali n. 38/13 de su 28/06/2016, at autorizau sa presentazioni de is Pianus nous, chi ant a inghitzai de s’1.10.2016 a su 31.12.2016, segundu is critèrius vigentis de s’allegau A de sa Delìbera de sa Giunta Regionali n. 9/15 de su 12.2.2013.

In sa Setzioni Servizi al cittadino-Albo-Avvisi a is tzitadinus fait a ndi scarriai s’Avisu intreu, su mollu de richiesta, sa Decraratzioni sostitutiva e sa Scheda Saludi.

Scadèntzia presentatzioni domandas 22 de AUSTU 2016

Mara Arbarei, su 5 de mesi de Argiolas 2016

 

---------------------------

 

COMUNU DE MARA ARBAREI

Pratza de Corti, n. 1

09020 MARA ARBAREI (VS)

 

Manifestatzioni de interessu po agatai su professionista po ddi pediri unu parri legali po is raportus intra su Comunu de Mara Arbarei e sa Fundatzioni “Centro Servizi alla Persona”. Avisu nou Cig: 9B1A819DD

 

SU RESPONSÀBILI DE SU SERVÌTZIU

 

Biu s’art. 4, comma 1, de su D.Lgs n. 50/2016 pubricau in sa G.U. n. 91 in data 19/04/2016, intrau in vigori sa pròpiu dii de sa pubricatzioni sua in sa Gazzetta Ufficiale, a norma de su cali “s'afidamentu de is cuntratus pùbricus chi tenint po ogetu traballus, servìtzius e forniduras, esclùdius, in totu o in parti, de s’àmbitu de aplicatzioni ogetiva de custu còdixi, est in s’arrispetu de is printzìpius de economici dadi, eficàcia, impartzialidadi, paridadi de tratamentu, trasparèntzia, proportzionalidadi, pubricidadi, tutela de s’ambienti e eficièntzia energètica”;

 

Biu s’art. 17 de su D.Lgs n. 50/2016 a norma desu cali is dispositzionis de custu còdixi no si aplicant a is apaltus e a is cuncessionis de servìtzius legalis chi funt in sa noa legislativa introdùsia de s’art. 17 del richiamato D.Lgs n. 50/2016;

 

Biu su puntu 5) dedicau a “atrus servìtzius legalis chi funt cunnètius, ocasionalmenti puru, a fai is poderis pùbricus”,

 

Richiamada sa Delìbera de sa G.C. n. 41 de su 20-06-2016, chi at donau indiritzus a su Responsàbili de su Servìtziu Finantziàriu po acabai una protzedura comparativa po pigai manifestatzionis de interessu de parti de legalis po ddis domandai unu parri legali po is raportus intra su Comunu de Mara Arbarei e sa Fundatzioni “Centro Servizi alla Persona”.;

 

FAIT SCIRI SU CHI SIGHIT

 

Su Comunu de Mara Arbarei bolit protzedi cun custu Avisu a una indàgini de mercau finalizada a pigai manifestatzionis de interessu de parti de professionistas po ddis donai su servìtziu in ogetu cunforma a s’art. 36, comma 2, lìtera a) de su D.Lgs 50/2016 in s’arrespetu de is printzìpius de economicidadi, eficàcia, impartzialidadi, paridadi de tratamentu, trasparèntzia, proportzionalidadi, pubricidadi. S’indàgini de mercau de custu avisu, pubricau in su situ istituzionali de su comunu a s’indiritzu www.comune.villamar.vs.it (setzioni Bandus) tenit sa punna de favoressi sa partecipatzioni e sa consultazioni de is professionistas, pighendi espressa manifestatzioni de interessu de parti de issus a presentai oferta.

Custu avisu no est proposta cuntratuali ma est finalizau sceti a una indàgini de mercau e duncas no est unu vìnculu po s’Amministratzioni Comunali

 

Statzioni Apaltanti

 

COMUNU DE MARA ARBAREI, Pratza de Corti n. 1, 09020 Villamar – Tel 070/9306901 – Fax 070/9306017 e-mail segreteria.villamar@legalmail.it

 

Ogetu de sa manifestazioni de interessu

S’ogetu de custa manifestatzioni de interessu est po agatai unu professionista po ddi pediri unu parri legali po is raportus intra su Comunu de Mara Arbarei e sa Fundatzioni “Centro Servizi alla Persona” de su cali su Comunu de Mara Arbarei est sòtziu Fundadori.

Totu is scedas chi serbint po presentai sa manifestazioni de interessu ant a podi essi pedidas a custu indiritzu e-mail carlo.matzeu@comune.villamar.vs.it.

 

Importu

S’importu a basi de asta est paris a €. 1.000,00, a prus de Iva e òneris prevìdius de sa lei.

In arriferimentu a s’art. 3 de sa L. 136/2010 s’incarrigau est obrigau a fai su chi previdit sa traciabilidadi de is flussus finantziàrius.

Su servìtziu est finantziau cun is mezus ordinàrius de su bilànciu comunali.

 

Recuisitus pedius 

Podint presentai domanda is lìberus professionistas, sìngulus o assotziaus, abilitaus a fai sa professioni forensi e cunforma a su R.D. L. 27/11/1933 n. 1578 e de su DPR 137/2012 chi tenint a su mancu unu stùdiu legali e in possessu de is recuisitus de òrdini generali cunforma a s’art.80 de su D.Lgs 50/2016;

 

Motivu de esclusioni de sa gara at a essi a no decrarai e a teni sa cumpetèntzia de s’incarrigandu in relazioni a sa peculiaridadi e a s’ogetu de su parri chi at a depi essi donau;

 

Modalidadis e trèminis de presentazioni de sa manifestatzioni de interessu

Is professionistas e/o is sotziedadis intra abogaus depint presentai domanda de partecipazioni intra is 13:00 de su 15 de Mesi de Argiolas 2016.

Sa domanda at a depi essi posta in busta serrada e sigillada cun scritu “Manifestazione di interesse per l’individuazione del professionista a cui richiedere un parere legale sui rapporti tra il Comune di Villamar e la Fondazione “Centro Servizi alla Persona” e at a depi essi trasmìtia cun is modalidis chi sighint:

- a mèdiu arracumandada A/R indiritzada a su Comunu de Mara Arbarei, Ufìtziu Protocollu Pratza de Corti n. 1, 09020 Mara Arbarei;

- cun corrieri;

- a manu a s’ufìtziu Protocollu de su Comunu in is oràrius de abertura a su pùbricu.

 

Ant a essi esclùdias is manifestatzionis de interessu arribadas a pustis de su trèmini inditau asuba.

Ant a essi esclùdias is manifestatzionis de interessu arribadas a pustis de su trèmini inditau asuba.

Sa busta at a depi cuntenni 2 bustas (A e B), distintas e sigilladas;

In sa busta A at a depi essi posta sa domanda de partecipatzioni fata a norma de is artìculus 46 e 47 de su DPR 445/2000 e firmada cun firma autògrafa de professionista (o de su legale arra presentanti de su stùdiu assotziau o de sa sotziedadi professionali), alleghendi fotocopia de documentu vàlidu de chini firmat.

 

In casu de assòtzius o sotziedadis de professionistas at a tocai a donai s’elencu de is professionistas chi ant a fai s’atividadi, e s’inditu de su professionista incarrigau de su coordinamentu.

A custa manifestatzioni de interessu at a tocai a allegai unu curriculum professionali de anca si potzat cumprendi s’esperièntzia, sa professionalidadi e is atividadis fatas de su sugetu chi decrarat.

 

In sa domanda de partecipatzioni ant a depi essi decraradas is cunditzionis chi sighint:

• Tenni a su mancu unu stùdiu legali;

• Ca no nci at providimentus disciplinais chi cumportant sa suspensioni de s’Albu professionali cun cun divietu a s’esercìtziu de s’atividadi professionali;

• De no s’agatai in nisciuna de is cunditzionis de esclusioni prevìdias de s’art. 80 de su D.Lgs 50/2016

• De essi in is cunditzionis de regularidadi contributiva cunforma a s’art. 50, comma 4, de su D.lgs 50/2016;

• De osservai beni su tratamentu econòmicu e normativu stabilèssiu de is cuntratus colletivus nazionali e territoriali in vigori po su setori e po sa zona anca faint is prestatzioni e de osservai puru is normas vigentis in matèria de siguresa in su traballu e de retributzioni de is traballadoris dipendentis;

• De essi in règula cun is dispositzionis cunforma a s’art. 17 de sa lei 68/1999 in tema de aviamentu a su traballu de is disàbilis;

• De essi iscritu a s’òrdini de is abogaus de sa provìncia de __________a su n.______;

• De essi titulari de custa posizioni contributiva ______________;

• De no s’agatai in nisciuna de is situatzionis chi cumportint su divietu de fai cuntratus cun s’amministratzioni pùbrica, cun totu is ipòtesi de s’art. 217 de su D.Lgs 50/2016;

-         De no essi in situatzioni de incumpatibilidadi o de cunflitu de interessu cun su Comunu de Mara Arbarei, cumenti previdit s’ordinamentu giurìdicu e de is princìpius deontològicu de s’òrdini;

• De no tenni in cursu una cuntravèrsia cun su Comunu de Mara Arbarei, opuru no tenni unu incàrrigu contras a su Comunu, siat in pròpiu, siat po contu de is clientis suus, siat de parti de is professionistas assotziaus, siat de parti de professionistas chi faint parti de su stùdiu;

• Ca in is cunfrontus suus no est stètia pronuntziada sentèntzia de cundanna passada in giudicau o emìtiu decretu penali de cundanna chi est diventau irrevocabili po reatus gravis in dannu de su Stadu;

• De no ai cumìtiu violatzionis gravis, acertadas definitivamenti, rispetu a is òbrigus relativus a su pagamentu de is impostas;

• Essi in possessu de cualificadas esperièntzias professionalis;

 

Sa busta B at a depi cuntenni s’oferta econòmica, firmada de su professionista o de su legali arra presentanti de sa Sotziedadi e cun una còpia de unu documentu de indentidadi de su chi firmat.

No funt amìtias ofertas in aumentu rispetu a su tanti a basi de asta.

Modalidadi de individuazioni de su professionista.

Su professionista at a depi essi agatau cunforma:

- a sa cumpetèntzia specìfica de su chi incàrrigat in relazioni a sa peculiaridadi e a s’ogetu de su parri chi at a depi essi donau;

- cumplessiva esperièntzia professionali de su chi donat s’incàrrigu;

- casus de cunsecuentzialidadi e cumplementariedadi cun atrus incàrrigus chi tenit su pròpiu ogetu;

- mellus prètziu.

 

Sa gara at a essi agiudicada donendi a is offerta is puntègius chi sighint:

- a sa specìfica cumpetèntzia de su chi pigat s’incàrrigu in relatzioni a sa peculiari dadi e a s’ogetu de su parri chi at a depi essi donau, puntus 50;

- esperièntzia sutzessiva professionali de su chi pigat s’incàrrigu, puntus 10;

- casus de consecuentzialidadi e cumplementariedadi cun atrus incàrrigus chi tenint su pròpiu ogetu, puntus 30;

- mellus prètziu, puntus 10.

 

S’at a protzedi a s’agiudicatzioni in presèntzia de una oferta vàlida sceti.

Duncas, anca no ant presentau nisciuna candidadura o nisciuna de is manifestatzionis de interessu presentada in is trèminis no tèngiat is recuisitus pedius no s’at a protzedi a s’agiudicatzioni.

 

Tratamentu de is datus

Is datus arregortus ant a essi manigiaus cunforma a su D.Lgs 196/2003.

Titulari de su tratamentu est su Comunu de Mara Arbarei.

Su tratamentu de is datus at a essi fatu po assigurai sa siguresa e sa riservadesa e at a podi essi fatu cun ainas manualis, informàticus e telemàticus po ddu memorizai, manigiai e trasmiti.

 

Dispositzionis finalis

Sa manifestazioni de interessu no est una gara ma unu cunfrontu cumparativu diretu, a mèdiu de s’esami de sa documentatzioni presentada, a su scioberu de su professionista de proponi a sa giunta comunali. Custu avisu no vìnculat nimancu s’amministratzioni comunali a pigai atus de afidamentu de cali si siat natura e/o tipologia.

Su Comunu de Mara Arbarei si tenit sa facultadi de modificai, prorogai, suspendi o revocai custu avisu, chi nci fessit sa netzessidadi e s’oportunidadi po arraxonis de interessu pùbricu.

Po teni pubricidadi adeguada custu avisu benit apicau in s’Albu pretòriu on line de s’Enti.

 

De sa residèntzia de su Comunu, su 04/07/2016

 

Su Responsàbili de su Servìtziu Finantziàriu

 (Rag. Carlo Matzeu)

------------------------

COMUNU DE MARA ARBAREI

Politzia Munitzipali

Prot. n. 4487

Ord. n. 16/2016

OGETU: Suspensioni temporànea de sa circulatzioni veicolari e pedonali e sa sosta in sa bia Firentze de su cìvicu 11 a su cìvicu 20 po arrexonis de siguresa po mori de una domu pirigulanti.

SU SÌNDIGU

BIDA sa relatzioni de s’Ufìtziu Tècnicu comunali cun prot. 4144 de su 17/06/2016 chi at rilevau sa presèntzia de unu fabricau in sa bia Firenze de custu Comunu, chi est in cunditzionis stàticas precàrias chi tenint abisòngiu de unu interventu urgenti e luegus po poni in siguresa s’edifìciu e ca duncas custu cumportat cunditzionis de pirìgulu po s’incolumidadi pùbrica in particolari po is personas o is màchinas chi passant acanta de cussa bia;

INTÉNDIA sa netzessidadi de providi a sa suspensioni veiculari e pedonali e sa sosta de in su tretu de sa bia Firenze de su cìvicu 11 a su cìvicu 20 po is arrexonis giai nadas;

RITENTU ca, a tutela de su patrimòniu de sa bia, po arrexonis de siguresa pùbrica e de interessu pùbricu, po assigurai sa siguresa de is utentis de sa strada e po esigèntzias de caràtiri tècnicu, tocat a providiri a sa suspensioni temporànea de sa circulatzioni de is màchinas e de sa genti a pei in sa bia Firenze de su cìvicu 11 a su 20 fintzas a candu no ant a acabai is traballus po poni in siguresa sa domu giai nada asuba.

BIU su D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, Còdixi de sa Strada Nou;

BIU su Regulamentu de esecutzioni e de atuatzioni de su Còdixi de sa Strada Nou, bogau cun DPR n. 16/12/1992 n. 495.

BIU su D.Lgs 267/2000.

ÒRDINAT

-         Po is arrexonis de sa premissa, sa suspensioni temporànea de sa circulatzioni veiculari e pedonali, e sa sosta in bia Firenze de su cìvicu 11 a su 20 fintzas a candu no ant a acabai is traballus po poni in siguresa a sa domu pirigulanti.

-         Su pròpiu tretu de strada at a depi essi torrau a aberri a sa circulatzioni candu acabant is traballus;

-         S’Ufìtziu Tècnicu comunali depit poni totu sa segnaletica cunforma a su còdixi de sa strada e a s’arrelativu Regulamentu de esecutzioni, e at a depi essi tenta eficienti siat a de dì chi a de noti cunforma a su Còdixi de sa Strada e torrada a tirai a incuru e ispesas suas in is simadas anca no ddui siant is arrexonis chi ant fatu fai custa ordinàntzia.

DISPONIT

Sa notìfica de custa ordinàntzia:

-         A s’Ufìtziu Tècnicu Comunali

-         A su Cumandu Statzioni Carabinieris de Mara Arbarei

Sa pubricatzioni de custu àutu in s’albu pretòriu de su Comunu.

DONAT

A su personali de s’Ufìtziu de Politzia Munitzipali, a is atrus Agentis de sa Fortza Pùbrica e a s’Ufìtziu Tècnicu Comunali, donniunu po is cumpetèntzias suas, sa punna de vigilai po s’osservàntzia de custu providimentu.

Po is trasgressionis agatant aplicatzioni is santzionis prevìdias de su Còdixi de sa Strada.

Cunforma a s’art. 3, comma 4 de sa Lei 241 de su 1990 si fait sciri ca contras a custu providimentu podit essi presentau arricursu a su TAR cunforma a s’art. 21 de sa Lei 1034 de su 06/12/1971 a pustis de notìfica a custa amministratzioni aintru de 60 diis de sa connoscèntzia de su pròpiu providimentu, opuru in alternativa s’arrecursu straordinàriu a su Presidenti de sa Repùblica cunforma a su D.P.R. aintru de 120 diis de sa pròpiu data.

De sa Residèntzia de su Comunu

SU SÌNDIGU

       Fernando Cuccu

--------------------------

COMUNU DE MARA ARBAREI

PROVÌNCIA DE SU CAMPIDANU DE MESU

REVISIONI SEMESTRALI DE IS LISTAS ELETORALIS

SU SÌNDIGU

Biu s’art. 30 de su T.U.

FAIT SCIRI

Ca de oi a su 30 de mesi de Làmpadas de ocannu funt depositaus in s’ufìtziu comunali, cunforma a s’art. 30 – penùltimu comma – de su Testu Ùnicu de is leis po sa disciplina de s’eletorau ativu e po tenni e revisionai is listas eletoralis aprovau cun D.P.R. 20 martzu 19687, n. 223, is listas generalis retificadas cun is elencus de sa revisioni semestrali aprovaus de sa Sutacumissioni Eletorali Circundariali de Seddori, e is eventualis detzisionis insoru de apustis.

Dònnia tzitadinu podit, aintru de custa simada, pigai visioni.

Custa pubricatzioni tenit logu de notificatzioni in is cunfrontus de is tzidadinus iscritus in is listas eletoralis.

De sa residèntzia de su Comunu, su 21 de Làmpadas 2016

-----------------------

PUBRICATZIONI AVISU PO TORRAI A ABERRI IS TRÈMINIS PO ARREGOLLI IS FIRMAS PO SA PROPOSTA DE LEI PO INVIOLABILIDADI DE SU DOMICÌLIU E LIGÌTIMA DIFESA - SCADÈNTZIA SU 16 DE MESI DE ARGIOLAS 2016

Si fait sciri ca a movi de oi su 17 de Làmpadas, in s’Ufìtziu de Segreteria in is oràrius de abertura a su pùbricu ddui ant a essi is mollus de firma po sa Proposta de Lei de Initziativa Populari cunforma a s’art. 71 de sa Costitutzioni e de s’art. 48, in relatzioni a s’art.7, de sa lei 25 de màiu 1970 n. 352.

“MISURE URGENTI PER LA MASSIMA TUTELA DEL DOMICILIO E PER LA DIFESA LEGITTIMA”

Pubricada in sa Gazzetta Ufficiale n. 40 de su 18 de friaxu 2016, proposta de “Italia dei Valori".

Scadèntza fissada po s’arregorta de is Firmas a su 16 de Mesi de Argiolas 2016.

Mara Arbarei, su 17 de Làmpadas 2016

 

--------------------------------

Verbali de Afidamentu a pesoni de su locali comunali (chioscu bar) e de su parcu chi ddui est a fùrriu

Su Responsàbili de su Servìtziu fait sciri ca est in pubricatzioni su Verbali arrelativu a sa gara informali aberta po s’afidamentu a pesoni de su chioscu bar po sa simada de su 22 de làmpadas a su 22 de Mesi de Cabudanni 2016.

In sa Setzioni Servizi al cittadino-Albo- fait a ndi scarriai su Verbali.

Mara Arbarei, su 22 de Làmpadas 2016

 

--------------------------------

AVISU INTERRUTZIONI ENERGIA ELÈTRICA IN D-UNAS CANTU BIAS DE SU COMUNU

Si fait sciri ca po mori de traballus in is impiantus Cenàbara su 24 de Làmpadas 2016 de is 08:30 a is 15:30 at a amancai sa luxi in d-unas cantu bias de sa bidda de Mara Arbarei.  

In sa Setzioni Servizi al cittadino-Albo-Avvisi ai cittadini  ddui est s'Elencu de is bias.

Mara Arbarei, su 22 de Làmpadas 2016

 

---------------------------

Pagamenta comunali po is servìtzius indivisìbilis (TASI). Domanda de arrembursu annu 2015 (art. 1, comma 164, lei n. 296/2006)

In su situ de su Comunu fait a ndi scarriai su mollu de domanda po s’arrembursu de sa TASI

Mara Arbarei, su 23 de Làmpadas 2016

---------------------------

AVISU PO MANIFESTATZIONI DE INTERESSU PARRI LEGALI PO IS RAPORTUS COMUNU/FUNDATZIONI

SU RESPONSÀBILI DE SU SERVÌTZIU

FAIT SCIRI

Ca su Comunu de Mara Arbarei bolit protzedi cun custu avisu a una indàgini de mercau po pigai manifestatzionis de interessu de parti de professionistas po ddis donai su Servìtziu de richiesta de unu Parri Legali chi tenit po ogetu is raportus intra comunu e Fundatzioni "Centro Servizi Alla Persona".

In sa Setzioni Servizi al cittadino-Albo-Bandi  ddui est s’Avisu Integrali

----------------------

Aviso Inghitzu Progetu Piscina

SI FAIT SCIRI A IS BABBUS E IS MAMMAS CHI ANT ISCRITU IS PICIOCHEDDUS A SU PROGETU PISCINA FINANTZIAU DE S’UNIONI DE IS COMUNUS MARMILLA, CA AT A INGHITZAI MèRCURIS SU 29 DE LàMPADAS

AT A ESSI SU MèRCURIS E SA CENàBARA PO UNU TOTALI DE 10 LETZIONIS.

SA PARTENTZA DE MARA (PRATZA MUNICìPIU DE VIA ROMA) EST A IS 8.45

SI TORRAT A IS 12.45

Mara Arbarei, su 28 de Làmpadas 2016

 

------------------------

COMUNU DE MARA ARBAREI

Pratza de Corti, 1

Tel 070/93069318 Fax 070/9306017 e-mail: biblioteca.villamar@tiscali.it

 

AVISU PÙBRICU

SCOLA PO ANNADAI E ANIMATZIONI SPORTIVA MARMILLA 2016

S’Unioni de is Comunus Marmilla apariciat sa scola po annadai e s’animatzioni sportiva 2016 po is pipius e piciocheddus chi bivint in is biddas de s’Unioni.

 

DESTINATÀRIUS

 

Podint partecipai a su progetu totu is pipius e is piciocheddus chi ant a andai a sa primu classi de is scolas elementaris in s’annu scolàsticu 2016/2017 e fintzas a cussus chi ant fatu sa de tres classis de sa scola mèdia in sa’nnu scolàsticu 2015/2016.

 

ATIVIDADIS E DURADA

 

Su progetu Scola po annadai e animazioni sportiva 2016 s’at a fai in 10 diis in sa piscina de su Cunsòrtziu Turìsticu de sa Corona Arrùbia, in territòriu de Lunamatrona. Funt prevìdias duas letzionis a sa cida po 5 cidas cunforma a su calendàriu chi at  a essi comunicau de s’ufìtziu de servìtziu sotziali comunali. Dònnia dii previdit 3 oras de atividadi, de is 9.30 a is 12.30, de is calis una po annadai.

Funt prevìdius:

v    Giogus in s’àcua, de esploratzioni e motricidadi:

-         Percursus acuàticus mistus;

-         Atividadi de giogu e de cumpetitzioni organizada;

-         Formas elementaris de coordinatzioni;

-         Formas fàcilis de propulsioni;

-         Perfetzionamentu de sa respiratzioni in s’àcua;

-         Formas lìberas de gallegiamentu;

-         Tufus fàcilis e annadadura lìbera;

-         Imparai is 4 stilis po annadai.

v    Beach volley

v    Pallamano

v    Calcetu

v    Esercìtzius a corpus lìberu e atrus percursus

v    Laboratòrius

v    Servìtziu de trasportu de is piciocheddus de su comunu insoru a sa piscina;

v    Acumpangiamentu de is piciocheddus.

S’atividadi at a inghitzai in su mesi de Làmpadas de su 2016 e at a acabai in su mesi de Argiolas 2016.

Su percursu at a essi arrichiu, chena de atrus costus, de su Progetu TrisAbile, finantziau de sa Fundatzioni Banco di Sardegna. Previdit interventus de Pet Therapy, cun s’agiudu de su cani po giogus e atividadis.

Funt prevìdius 8 atòbius a sa cida de duas s’ora donniunu, chi ant a essi postus in aintru de su monti de is oras prevìdiu de su progetu Scola po annadai e animatzioni sportiva Marmilla 2016. S’adesioni a s’atividadi de parti de is pipius e piciocheddus at a essi voluntària, no est prevìdiu unu nùmeru màssimu de partecipantis.

--------------------------

CONSÒRTZIU DE BONÌFICA DE SA SARDÌNNIA MERIDIONALI

S’Amministratzioni de su Consòrtziu de Bonìfica de sa Sardìnnia Meridionali,

 

INFORMAT

 

-         Ca cun nota de su 07/06/2016 s’Ente Acque della Sardegna, gestori ùnicu de su sistema ìdricu multi-setoriali de sa Sardìnnia, at comunicau s’abisòngiu de fai traballus importantis in sa cundota DN 1800 “Seddori – Sa Forada” chi prenit unus cantu distretus irrìguus de su cunsòrtziu.

-         Ca in custu cuntestu est stètia preparada de parti de s’Enti àcuas de sa Sardìnnia s’interrutzioni de s’alimentatzioni ìdrica, in sa cunduta giai nada, a movi de is 14 de su 13 de Làmpadas 2016 e fintzas a su 15 de Làmpadas 2016.

-         Ca, in cunsideratzioni de custa interrutzioni e de sa disponibili dadi de sa Dita appaltatrici  giai incarrigada, s’at a protzedi a fai un’atra parti de is traballus de riprìstinu po sa cundota DN 1200 (ponti tubu in s’arriu Lanessi) de su distretu de Mara Arbarei cunforma a is Avisus precedentis a is Cunsortziaus n° 40 e 41 Annu 2016.

-         Ca  in cunseguèntzia de custu is distretus de irrigatzioni de Furtei A, Furtei B, Seddori A e Mara Arbarei no ant a podi essi alimentaus in sa simada de esecutzioni de is traballus inditaus asuba.

 

FAIT SCIRI

 

-         Ca po is càusas de fortza magiori postas asuba, e cunforma a su chi narant is artìculus 6 e 7 de is “Norme generali sulla distribuzione dell’acqua ad uso irriguo” vigentis, s’erogatzioni ìdrica in is distretus de irrigatzioni de Furtei A, Furtei B, Seddori A e Mara Arbarei (prevìdia po is colturas de su ciclu de beranu e de istadi 2016 (1° Abrili 2016 – 31 Mesi de Ladàminis 2016), est suspèndia de is 14.00 de su 13/06/2016 e a totu su 15/06/2016.

-         Ca s’alimentatzioni ìdrica, cumpatibilmenti cun su trèmini de is traballus programaus de s’Ente Acque della Sardegna, at a essi arrangiada de su mengianu de su 16/06/2016

 

SU DIRETORI GENERALI

     Dot. Roberto Meloni

-----------------------------

Avisu de gara informali aberta

Su Responsàbili de su servìtziu fait sciri ca ant bogau a pillu gara informali aberta po donai in pesoni su chiosco-bar po sa simada de su 22 de làmpadas a su 22 de Cabudanni 2016.

In sa Setzioni Servizi al cittadino-Albo-Bandi fait a ndi scarriai s’avisu e is allegaus.

Mara Arbarei, su 10 de làmpadas 2016

------------------------

Eletzionis Amministrativas de su 5 de Làmpadas 2016

In sa Setzioni  Servizi al Cittadino-Albo-Avvisi ai cittadini fait a ndi scarriai su manifestu de is elìgius.

Mara Arbarei, su 9 de làmpadas 2016

--------------------

ELETZIONIS AMMINISTRATIVAS DE SU 5 DE LÀMPADAS 2016 – PUBRICATZIONI ARRESURTAUS FINALIS DE IS ELETZIONIS COMUNALIS DE SU 05/06/2016 – PREFERÈNTZIAS

Totalis Preferèntzias de sa lista n. 1 "PER VILLAMAR - PER LA MARMILLA"  Candidau a sa Càrriga de Sìndigu Melis Lino e de sa Lista n. 2 "VILLAMAR PER IL BENE DEL PAESE Candidau a sa Càrriga de Sìndigu Cuccu Fernando

Mara Arbarei, su 7 de làmpadas 2016

-----------------------

AVISU A IS CONTRIBUENTIS

Si fait sciri a is contribuentis ca sa delìbera de su Consillu Comunali n. 18 de su 6 de Austu 2015 chi tenit po ogetu "IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC -  APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI ( TASI ) PER L’ANNO 2015" est stètia annullada in autotutela cun deliberatzioni de su Consillu Comunali n. 7 de su 29 de Abrili  2016.

Duncas, po s’annu 2015 abarrant is alìcuatas vigentis (disaplicatzioni de su tributu po is servìtzius indivisìbilis (TASI) po s’annu 2014) in s’annu 2014, giusta delìbera de su Consillu  Comunali n. 13 de su 03/09/2014.

Mara Arbarei, su 26 de màiu 2016

 

 

 

PUBRICATZIONI GRADUATÒRIA DEFINITIVA - VOUCHER FAMÌLLIAS PO PIGAI SERVÌTZIUS PO SA PRIMU INFÀNTZIA  - ANNUALI DADI 2015

Sa Responsàbili de is Servìtzius Sotzialis e a sa Persona fait sciri ca in data 15.06.2016 in s'Albu Pretòriu de s’Enti est stètia pubricada sa Graduatòria DEFINITIVA arrelativa a s’Avisu pùbricu po donai is “VOUCHER FAMÌLLIAS PO PIGAI SERVÌTZIUS PO SA PRIMU INFÀNTZIA  - ANNUALI DADI 2015”. 

Po atras scedas fait a pediri a s’Istrutori Amministrarivu Marianna Meloni, in s’Ufìtziu po sa Programmatzioni e sa Gestioni de is Servìtzius a sa Persona via A.R.Villasanta 17 Seddori, dònnia dii foras chi su mèrcuris de is 10.00 a is 12.00 – tel. 070/9383308 – Fax 070/9301709 – email ufficiodipianosanluri@gmail.com

In sa setzioni Servizi al cittadino-Albo-Avvisi  fait a ndi scarriai sa Graduatòria Provisòria

Mara Arbarei, su 16 de mesi de Làmpadas 2016

----------------------------------

PUBRICATZIONI AVISU A IS UTENTIS PO CONGUÀLLIUS REGULADORIS ABBANOA

ABBANOA - CONGUÀLLIUS REGULADORIS

 " CONGUÀLLIUS REGULADORIS ". E ita funt?

Is conguàllius reguladoris, naus puru "partidas pregressas", funt una componenti tarifària de cumpetèntzia 2014, calculada e aprovada de s'Enti de Àmbitu e addepidada a s'utèntzia in is maneras detzìdias de s’Autoridadi po s’Energia Eletrica, su Gas e su Sistema Idricu (AEEGSI). Fintzas a su 2011 su Mètudu Tarifàriu de su Servìtziu Idricu fut fundau in d-una previsioni de is costus ammissìbilis po is gestionis ìdricas, sugetus, sugeta a una verìfica a pustis cunforma a is costus operativus e a is investimentus efetivus, chi poi mudànt  is tarifas de is annus a pustis.

De su 2012 is funtzionis de regulamentatzioni de su Servìtziu ìdricu integrau funt stètias trasferidas a s’AEEGSI chi at bogau a pillu una metodologia tarifària noba e at dispostu chi is Entis de àmbitu contessint is conguàllius reguladoris chi spetant a is Gestoris fintzas a su 2011. In sìntesi duncas is Conguàllius Reguladoris rapresentant su contu de sa diferèntzia intra is costus ammissìbilis revisionaus e is proventus tarifàrius fintzas a totu su 2011.

Su recùperu de custas Partidas interessat totu su territòriu nazionali: gestoris meda ant giai provìdiu a sa faturatzioni insoru; atrus funt acabendi s’iter de emissioni.

Cumenti ddus ant calculaus e cumenti benint aplicaus?

Su tanti de su conguàlliu regulatòriu est raportau a su consumu de dònnia clienti e aplicau cunforma a is consumus de su 2012, faturaus a saldu. Su tanti est de €/mc 0,5978 po su servìtziu ìdricu; €/mc 0,1085 po su servìtziu de fonniadura; €/mc 0,2683 po su servìtziu de depuratzioni. Prus pagu est stètiu su consumu in su 2012, prus bàsciu est su tanti de su conguàlliu.

Scadèntzias nobas e ratas prus ladas.

Otu ratas de 18 € in mèdia donniuna: is conguàllius reguladoris s’ant a podi pagai cun scadèntzias fintzas a su 2019 o in una rata sceti. S'Autoridadi po s’energia elètrica, su gas e su sistema ìdricu iat difatis cuncèdiu a Abbanoa de riscuoti is tantis pedius spostendi is scadèntzias de pagamentu. S’arresurtau est stètiu tentu gràtzias a unu traballu mannu chi at biu cumenti e protagonistas s’Amministratzioni regionali e Abbanoa: sa Càscia Conguàllius, po sa primu borta in su setori de s’ìdricu, at cuntzèdiu unu interventu chi at permìtiu de pediri is “partidas pregressas” a pustis de 4 annus, meda prus fàcili de sa previsioni precedenti chi previdiat de podi saldai su dèpidu aintru de unu annu. Ma ita sutzedit imoi?

Faturas in arrivu: labai cumenti tocat a si cumportai.

Chini at giai pagau sa bulleta de is conguàllius regualdoris, sendi in règula, no at a arriciri atras sollecitatzionis de pagamentu. Chini iat arriciu sa fatura ma no iat saldau su dèpidu o dd’iat fatu sceti a metadi, at a arriciri is bulletinus de pagamentu de is ratas cun is datas agiornadas.

Poita ant detzìdiu de fai is conguàllius reguladoris. E ita funti s conguàllius reguladoris? Funt una parti de sa tarifa chi spetat a su gestori e chi pertocat spesas tentas in su passau.

In Sardìnnia po malasorti s’aplicatzioni in passau de una tarifa prus bàscia de cussa de sa mèdia nazionali no at permìtiu nimancu de coberri is costus de gestioni. Una situazioni fata ancora prus gravi de su fatu chi sa Sardìnnia bantat su record natzionali de dipendèntzia de bacinus de superfìcia: is àcuas funt de calidadi scarsa e tenint abisòngiu de costus artus meda po essi potabilizadas. Custus costus, cumenti nau, no funt mai stètius suportaus de tarifas adeguadas. E puru is livellus de dispersioni ìdrica fiant e funt artus meda: s'àcua (produta de Abbanoa cun costus artus meda) si perdit po prus de su 53 po centu in arretzas tropu malas, chi no ant tentu nisciuna arratza de arràngiu in is annus passaus.  S'introdutzioni de is conguàllius reguladoris serbit duncas a sanai una situatzioni de grandu scuilìbriu.

Detzìdius de Egas cun modalidadis de aplicatzioni pretzisadas de s'autoridadi natzionali, ant a essi torraus a poni in sa calidadi de su servìtziu e in s'eficièntzia de arretzas e impiantus. No est, difatis, unu conguàlliu retroativu, ma de una cumponenti de sa tarifa 2014 chi spetat a su Gestori e chi tenit contu de su disallineamentu intra is costus amissìbilis (operativus e po investimentus)  tentus in su passau e is costus po s'utèntzia.

Abbanoa, cumenti ant giai fatu atrus gestoris, est duncas fadendi sa faturatzioni, sighendi sa programatzioni noba (ratas prus ladas, scadèntzia a pustis).

Candu scadint is faturas e cumenti est su pagamentu?

Su pagamentu de is faturas podit essi fatu cun modalidadi ùnica (rata unica) o in modalidadi dilatzionada in 8 ratas (foras chi siant faturas piticas) cun s'ùrtima scadèntzia su 31.12.2019. Su pagamentu cun modalidadi dilatzionada previdit s'adèbitu de is interessus in sa basi de is tassus inditaus in sa setzioni "Tasso di Interesse" (postus in craru in is comunicatzionis chi s'agatat acanta de su bulletinu de pagamentu):

Is scadèntzias de is ratas funt:

 

N° Rata       Scadèntzia

 1° Rata        15/06/2016

2° Rata        31/10/2016

3° Rata        28/04/2017

4° Rata        31/10/2017

5° Rata        30/04/2018

6° Rata        30/11/2018

7° Rata        28/06/2019

8° Rata        31/12/2019

Poita est prevìdiu unu tempus prus mannu po su pagamentu e unu nùmeru prus artu de ratas?

Sa Regioni Sarda e Abbanoa ant pediu a s'AEEGSI e otentu sa possibilidadi de otenni una aina de anticipatzioni finantziària de sa Càscia Conguàllius natzionali, po permiti unu postìcipu de is scadèntzias e unu nùmeru prus artu de ratas. Po otenni custa anticipatzioni o sa possibilidadi de teni unu postìcipu de iscadèntzias e unu nùmeru prus artu de ratas. A otenni custa anticipatzioni at permìtiu de spostai is scadèntzias e sa possibilidadi de tenni una dilatzioni (de 4 annus, de màiu 2015, rispetu a is 12 mesisi prevìdius a s'inghitzu).

Po atras scedas tocat a andai a su situ Abbanoa: http://www.abbanoa.it/conguagli-regolatori

 

 

ELETZIONIS COMUNALIS DE su 05/06/2016 - PUBRICATZIONI MANIFESTU DE IS CANDIDAUS

MANIFESTU LISTAS DE IS CANDIDAUS PO S’ELETZIONI DIRETA A SA CÀRRIGA DE SÌNDIGU E DE N. 12 CONSILLERIS COMUNALIS DE SU 5 DE LÀMPADAS 2016.

In sa Setzioni Servizi al cittadino-Albo-Avvisi al cittadino  fait a ndi scarriai su Manifestu de is Candidaus

Mara Arbarei, su 27 màiu 2016

-----------------------------

AVISU A IS CONTRIBUENTIS

Si fait sciri a is contribuentis ca sa delìbera de su Consillu Comunali n. 18 de su 6 de Austu 2015 cun ogetu " IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC -  APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI ( TASI ) PER L’ANNO 2015" est stètia annullada in autotutela cun deliberatzioni de su Consillu Comunali n. 7 de su 29 de Abrili 2016.

Duncas, po s’annu 2015 si pròrogant is alìcuotas vigentis (disaplicatzioni de sa pagamenta po is servìtzius indivisìbilis (TASI) po s’annu 2014) in s’annu 2014, giusta delìbera de su Consillu Comunali n. 13 de su 03/09/2014.

Mara Arbarei, su 26 de màiu 2016

------------------------

Progetu scola po annadai e animazioni sportiva Marmilla 2016

S'Unioni Comunus Marmilla apariciat su progetu "Scuola nuoto e animazione sportiva Marmilla 2016" po is pipius e piciocheddus de is comunus de s’Unioni.

Is domandas ant a depi essi presentadas aintru de is 13.00 de su 6 de Làmpadas 2016  a s’ufìtziu Protocollu de su Comunu de residèntzia cun su pagamentu de sa cuota a càrrigu insoru.

Mara Arbarei, su 25 de màiu 2016

--------------------------

PUBRICATZIONI AVISU PO ARREGORTA FIRMAS PO "REFERENDUM SOTZIALIS"

REFERENDUM SOTZIALIS

Campànnia de arregorta de firmas “Referendum sotzialis” po sa scola, is benis comunus, is trivellas e inceneridoris, po ses chistionis de referendum e una petitzioni populari:

 Chistioni 1 – Abrogatzioni de normas po is finantziamentus privaus a sìnguals scolas pùbricas o privadas (Lei 107/2015)

-  Chistioni 2 – Abrogatzioni de normas po su poderi de su dirigenti de scioberai is maistus e professoris de premiai in dinai e po su comitau de valutatzioni (Legge   107/2015)

Chistioni 3 – Abrogatzioni de normas po s’òbrigu de a su mancu 400-200 oras de alternàntzia scola-traballu (Legge 107/2015)

Chistioni 4 – Abrogatzioni de normas po su poderi discretzionali de su dirigenti scolàsticu de scioberai e cunfirmai is maistus e professoris in sa sea. (Legge 107/2015)

- Chistioni 5 – Firmai atividadis nobas de circa de idrocarburus. (Legge 9/1991)

- Chistioni 6 – Blocai su Pianu Natzionali po inceneridoris nous e bècius, abrogazioni partziali de s’art. 35 de sa Lei 133/2014

Petitzioni populari cunforma a s’art. 50 de sa Costitutzioni, po fai lei in matèria de deretu a s’àcua e de gestioni pùbrica e partecipativa de su servìtziu ìdricu integrau.

 Is firmas si podint depositai in su comunu, in s’Ufìtziu de Segreteria in is oràrius de abertura a su pùbricu.

In sa Setzioni Servizi al cittadino-Albo-Avvisi   fait a ndi scarriai s’avisu intreu.

Mara Arbarei, su 23 de màiu 2016

-------------------------

Avisu Pùbricu po fai s’Albu Comunali de is Assòtzius

Po permiti a s’Amministratzioni de protzei a fai s’Albu Comunali de is Assòtzius, aici cumenti previdit s’art. 5 de su Regulamentu po donai contributus a is Assòtzius, aprovau cun deliberatzioni de su Consillu comunali n. 16 in data 29 abrili 2016, si invitant is Entis, Assòtzius, Comitaus, Onlus, Fundatzionis, Federatzionis, Organizatzionis culturalis, sotzialis, assistentzialis, ricreativas, chi traballant, chena de finalidadi de fai dinai, aintru de su territòriu comunali, a mandai a s’Ufìtziu de Servìtziu Culturali domanda aposta de iscritzioni a s’Albu.

Sa domanda, cumpilada e firmada de su Legali rapresentanti, at a depi essi mandada a s’Ufìtziu Servìtziu Culturali e donada a s’Ufìtziu Protocollu, a manu, opuru cun fax o posta eletrònica tzertificada (pec) aintru de su 21 de Làmpadas 2016.

Mara Arbarei, su 24 de màiu 2016

---------------------------

ELETZIONIS COMUNALIS DE SU 5 DE LàMPADAS 2016 – PUBRICATZIONI  AVISU PO DONAI IS TZERTIFICATZIONIS CHI SERBINT A IS ELETORIS FISICAMENTI IMPEDIUS

ELETZIONIS COMUNALIS DE SU  5 DE LÀMPADAS 2016

Avisu de abertura de is Ambulatòrius po su rilàsciu de is Tzertificatzionis chi serbint a is Eletoris Fisicamenti Impedius.

In sa setzioni Servizi al Cittadino-Albo-Avvisi ai cittadini fait a ndi scarriai s’Avisu integrali.

Mara Arbarei, su 23 de màiu 2016

----------------------------

ELETZIONIS COMUNALIS 2016 – AGIUDUS PO IS ELETORIS SARDUS CHI BIVINT FORAS DE STADU

ISTRUTZIONIS

A chini spetat:

- eletoris sardus chi bivint foras de stadu;

Cunforma a sa L.R. 9/1984 e cambiamentas e aciuntas de apustis, is eletoris sardus chi bivint foras de stadu e iscritus a s’AIRE ddis spetat unu contributu cunforma a su chi ant spèndiu po andai a su comunu de iscritzioni Aire po is eletzionis in ogetu.

Su contributu benit anticipau de su comunu a pustis chi is beneficiàrius presentant documentazioni idònea chi cumpravat is spesas de viàgiu chi podint balli (billetus, cartas de imbarcu, documentus chi amostant sa propiedadi de sa màchina de s’eletori, ecc.).

Su deretu a custu contributu spetat a is emigraus foras de stadu, iscritus a s’A.I.R.E. o chi tèngiant in cursu sa pràtiga de iscrituzioni atestada de s’Ufìtziu Consolari de su Stadu èsteru de anca arribant.

No tenint deretu a su contributu is eletoris chi funt foras de stadu po arrexonis de stùdiu o po traballu a tempus determinau chi no podint po lei trantziri sa residèntzia foras de stadu po lei.

Su viàgiu s’at a depi fai aintru de is duus mesis prima de is eletzionis (arribu a su comunu sardu) e no a pustis de duus mesis (partenza po foras de stadu).

Su contributu est cunforma a is spesas de viàgiu tentas e cumenti si siat fintzas a unu màssimu de € 250,00 po is eletoris chi benint de is stadus de Europa, e € 1.000,00 de cussus de foras de Europa,  cunforma a sa lei regionali n. 12 de su 23/05/2013, art. 4, comma 7.

Po tenni atras scedas fait a si collegai a su situ de sa Regioni: http://www.regione.sardegna.it/j/v/48?s=1&v=9&c=64&c1=1292&idscheda=289257

Mara Arbarei, su 20 de màiu 2016

-----------------------------

PUBRLICATZIONI GRADUATòRIA PROVISòRIA - VOUCHER FAMìLLIAS PO PIGAI SERVìTZIUS PO IS PIPIUS PITICUS – SCADèNTZIA 03/06/2016

Sa Responsàbili de is Servìtzius Sotzialis e a sa Persona fait sciri ca in data 19.05.2016 in s’Albu Pretòriu de s’Enti est stètia pubricada sa Graduatòria Provisòria relativa a s’Avisu pùbricu po donai IS “VOUCHER FAMÌLLIAS PO PIGAI IS SERVÌTZIUS PO SA PRIMU INFÀNTZIA -  ANNUALIDADI 2015”. 

Is sugetus amìtius cun riserva ant a depi mandai is atrus documentus chi amancant aintru de su 03.06.2016 po no essi esclùdius, totu is atrus sugetus interessaus aintru de sa pròpiu data ant a podi presentai osservatzionis e/o richiestas de riesami.

Po tenni atras scedas tocat a pediri a s’Istrutori Aministrativu Marianna Meloni, c/o s’Ufìtziu po sa Programatzioni e sa Gestioni de is Servìtzius a sa Persona via A.R.Villasanta 17 Seddori, dònnia dii chi no siat su mèrcuris de is 10:00 a is 12:00 – tel. 070/9383308 – Fax 070/9301709 – email ufficiodipianosanluri@gmail.com

In sa Setzioni Servizi al cittadino-Albo-Avvisi fait a ndi scarriai sa  Graduatòria Provisòria

Mara Arbarei, su 20 de màiu 2016

-----------------------

AVISU CUNVOCATZIONI CONSILLU COMUNALI PO SU 26/05/2016 A IS 19:00

Si fait sciri ca su 26 de Màiu 2016 a is 19:00 s’at a fai su Consillu Comunali in sa sala Giunta de su Comunu de Mara Arbarei.

In sa Setzioni Servizi al cittadino-Albo-Avvisi ai cittadini fait a ndi scarriai o a biri s’Avisu de Consillu cun s’Ordini de traballus po sa dii.

Mara Arbarei, su 19 de Màiu 2016

-----------------------------

PUBRICATZIONI DE SA CIRCULArI DE SA PREFETURA DE CASTEDDU N. 0035584 DE SU 17/05/2016 PO AGIUDUS IN DINAI PO IS VIàGIUS

ELETZIONIS AMMINISTRATIVAS DE SU 5 DE LÀMPADAS 2016

Circulari de sa Prefetura de Casteddu n. 0035584 de su 17/05/2016 chi tenit po ogetu: Agiudus in dinai po is viàgius ferroviàrius, in mari e autostradalis.

In sa Setzioni Servizi al cittadino-Albo-Avvisi ai Cittadini fait a ndi scarriai sa Circulari.

Mara Arbarei, su 19 de Màiu 2016

----------------------

MANIFESTU DE CUNVOCATZIONI DE SA CUMISSIONI ELETORALI PO SA NòMINA DE IS SCRUTADORIS PO IS ELETZIONIS AMMINISTRATIVAS DE SU 5 DE LàMPADAS 2016

SU S Ì N D I G U

FAIT SCIRI

CA

Sa Cummissioni Eletorali Comunali est cunvocada in sa sea de su Comunu in adunàntzia pùbrica po su 16 de Màiu a is 12.00 po fai sa nòmina de is scrutadoris chi ant a traballai in is ufìtzius de setzioni po is Eletzionis comunalis de su 5 de Làmpadas 2016.

Scàrria su Manifestu de cunvocatzioni de sa Cumissioni Eletorali Comunale.

Mara Arbarei, s’11 de màiu 2016

-------------------

ELETZIONI DIRETA DE SU SÌNDIGU E DE SU CONSILLU COMUNALI DE SU 5 DE LÀMPADAS 2016 – RILÀSCIU DUPLICAUS TÈSSERAS ELETORALIS

ELETZIONI DIRETA DE SU SÌNDIGU E DE SU CONSILLU COMUNALI DE SU 5 DE LÀMPADAS 2016

AVISU PO SU RILÀSCIU DE IS TÈSSERAS ELETORALIS 

In cali si siat simada de s’annu s’eletori chi po cali si siat arrexoni (pèrdia, furada, arrogada, ecc.) no tenit prus sa tèssera eletorali, podit pediri unu duplicau, cun d-unu documentu de identidadi, a s'Ufìtziu eletorali. Chi is logus po poni su bullu in sa Tèssera Eletorali funt spaciaus s’Eletori at a podi pediri de ddi donai una Tèssera noba presentendisì, cun unu documentu de identitdadi e Tèssera spaciada, a s’Ufìtziu eletorali.

SI FAIT SCIRI PURU CA S’UFÌTZIU ELETORALI, PO S’ELETZIONI DIRETA DE SU SÌNDIGU E DE SU CONSILLU COMUNALI DE SU 5 DE LÀMPADAS 2016 PO PERMITI DE DONAI IS DUPLICAUS DE IS TÈSSERAS ELETORALIS, AT A ASSIGURAI DE ABERRI IS UFÌTZIUS IN IS DIIS E ORAS CHI SIGHINT: 

CENÀBARA SU  3 DE LÀMPADAS DE IS 9.00 A IS 18.00

SÀBUDU SU 4 DE LÀMPADAS DE IS 9.00 A IS 18.00

DOMÌNIGU SU 5 DE LÀMPADAS PO TOTU SA DURADA DE IS ELETZIONIS DE IS 7.00 A IS 23.00

In sa Setzioni Servizi al cittadino-Albo-Avvisi ai Cittadini  fait a ndi scarriai su Manifestu Cumpletu de diis e oras.

7 de màiu 2016

--------------------------

Eletzioni direta de su Sìndigu e de su Consillu Comunali de su 5 de Làmpadas 2016.

AVISU ABERTURA UFÌTZIUS COMUNALIS PO DONAI IS TZERTIFICAUS ELETORALIS E PRESENTATZIONI DE IS LISTAS

ELETZIONI DIRETA DE SU SÌNDIGU E DE SU CONSILLU COMUNALI DE SU 5 DE LÀMPADAS 2016

3, 4 e 5 de màiu de is 8.00 a is 14.00 e de is 15.00 a is 18.30

6 de màiu de is 08.00 a is 20.00

7 de màiu de is 08.00 a is 12.00

Mara Arbarei, su 29 de abrili 2016

---------------------------

VERBALI N. 17 DE SU 27/04/2016 – VERBALI DE FORMATZIONI DE S'ELENCU DE IS TZITADINUS CHIMANCAI SIANT IN IS LISTAS ELETORALIS NO ANT FATU 18 ANNUS DE EDADI SA DII DE IS ELETZIONIS DE SU 05/06/2016

ELETZIONI DIRETA DE SU SÌNDIGU E DE SU CONSILLU COMUNALI DE DOMÌNIGU SU 5 DE LÀMPADAS 2015

In sa setzioni Servizi al cittadino – Albo – Avvisi ai cittadini ddui est in pubricatzioni s’elencu de is tzitadinus chi no ant a ai ancora fatu 18 annus in sa dii de is eletzionis amministrativas de su 5 de lampada 2016

Mara Arbarei, su 29 de abrili 2016

 

----------------------

PUBRICATZIONI MANIFESTU PO VOTU DOMITZILIARI PO ELETORIS CHI TENINT INFERMIDADI

ELETZIONI DIRETA DE SU SÌNDIGU E DE SU CONSILLU COMUNALI DE DOMÌNIGU SU DE LÀMPADAS 2015

Votu domitziliari po eletoris  chi tenint infermidadi chi no ddis permitit de si movi de domu

SU S Ì N D I G U

FAIT SCIRI

CA

Is eletoris chi tenint una infermi dadi chi no ddis permitit de si movi de sa domu anca bivint e is eletoris chi tenint infermidadis gravis chi funt in cunditzionis de dipendèntzia continuativa e vitali de aparechiaduras eletromedicalis chi no ddis permitint de si movi de sa domu anca bivint, podint votai pedendi a su Sìndigu de su Comunu insoru aintru de su 16 de Màiu 2016, (sa de 20 diis ainnantis de sa votazioni), cun is mollus de decraratzioni aposta chi funt disponìbilis in s’Ufìtziu Eletorali de su Comunu, chi est a dispositzioni po atrus acraramentus puru. 

In sa Setzioni Servizi al cittadino-Albo-Avvisi ai Cittadini fait a ndi scarriai su manifestu relativu.

27 de abrili 2016

--------------------------

AVISU CUNVOCATZIONI CONSILLU COMUNALI PO SU 29/04/2016 a is 19:00

Si fait sciri ca su 29 de Abrili 2016 a is 19:00 nci est su Consillu Comunali in sa sala Giunta de su  Comunu de Mara Arbarei.

In sa Setzioni Servizi al cittadino-Albo-Avvisi ai cittadini fait a ndi scarriai o biri s’avisu de Consillu cun s'òridni de traballus po sa dii.

Atras novas - Archìviu

26 de abrili 2016

------------------------

ELETZIONIS AMINISTRATIVAS ELETZIONI DIRETA DE SU SìNDIGU E DE SU CONSILLU COMUNALI DE DOMìNIGU SU 5 DE LàMPADAS 2016 - PUBRICATZIONI MANIFESTU DE CUNVOCATZIONI DE IS CUMìTZIUS ELETORALIS

ELETZIONI DIRETA DE SU SÌNDIGU E DE SU CONSILLU COMUNALI

DE DOMìNIGU SU 5 DE LÀMPADAS 2016

COMUNU DE MARA ARBAREI

 SU SÌNDIGU

Biu s’artìculu 18 de su testu ùnicu de is leis po sa cumpositzioni e s’eletzioni de is òrganus de is amministratzionis comunalis, aprovau cun decretu de su Presidenti de sa Repùblica 16 màiu 1960, n. 570;

Bida sa lei 25 martzu 1993, n. 81, chi cuntenit normas po s’eletzioni direta de su sìndigu e de su consillu comunali;

Biu su decretu de su Presidenti de sa Repùblica 28 abrili 1993, n. 132, cun su regulamentu de atuatzioni de sa lei 25 martzu 1993, n.81, in matèria de eletzionis comunalis;

Biu su decretu legislativu 18 de austu 2000, n. 267, chi at aprovau su testu ùnicu de is leis po s’ordinamentu de is entis localis;

Biu s’art. 1, comma 399, primu frasi, de sa lei 27 de mesi de idas 2013, n. 147, chi cuntenit dispositzionis po fai su bilànciu annuali e pluriennali de su Stadu (lei de stabili dadi 2014);

FAIT SCIRI

ca, cun decretu de su Prefetu de sa provìncia in data 14 de abrili 2016, funt stètius cunvocaus, po sa dii domìnigu su 5 de làmpadas 2016, is cumìtzius po fai s’eletzioni direta de su Sìndigu e de su Consillu Comunali de MARA ARBAREI.

S’eventuali turnu de ballotàgiu po s’eletzioni direta de su sìndigu at a essi domìnigu su 19 de làmpadas 2016.

Sa Votatzioni s’at a fai Domìnigu su 5 de làmpadas 2016 de is 7 a is 23; is eletoris chi a cuss’ora ant a essi ancora in is localis de su sègiu ant a essi amìtius a votai.

In sa setzioni Servizi al cittadino-Albo-Avvisi ai cittadini fait a ndi scarriai su Manifestu

------------------------

ELETZIONIS COMUNALIS DE DOMÌNIGU SU 5 DE LÀMPADAS 2015 - AVISU PO S’ISCRITZIONI PO S’ESERCÌTZIU PO SU DERETU DE VOTU E DE ELIGIBILIDADI A IS ELETZIONIS COMUNALIS PO IS TZITADINUS DE S’UNIONI EUROPEA RESIDENTIS CHI NO TENINT SA CITADINÀNTZIA ITALIANA

ELETZIONI DIRETA DE SU SÌNDIGU E DE SU CONSILLU COMUNALI DE DOMÌNIGU SU 5 DE LÀMPADAS 2015

 

COMUNU DE MARA ARBAREI

SU sìNDIGU

FAIT SCIRI

Ca is tzitadinus de s’Unioni Europea, residentis in su Comunu de Mara Arbarei chi bolint pigai parti a is Eletzionis subratzitaus depint presentai domanda in s’aposita lista eletorali aciunta in su comunu e totu, aintru de su trèmini de su 26 de Abrili 2016.

In sa Setzioni Servizi al cittadino-Albo-Avvisi ai cittadini fait a biri e a ndi scarriai s’Avisu integrali e su mollu de Domanda

Agiornau su 20 de abrili 2016

------------------------

CUNCESSIONI RATEIZATZIONI SPESAS CUNTRATUALIS PO COMPORAI, RINNOVAI E REGULARIZAI IS LÒCULUS DE SU CAMPUSANTU.

Si fait sciri ca est in pubricatzioni sa Delìbera de Giunta Comunali n. 19/2016 de su 06/04/2016 cun ogetu: “Cuntzessioni rateizatzioni òneris cuntraturalis po comporai, rinnovai e regularizai is lòculus de su campusantu”.

In sa setzioni  Servizi al cittadino-Albo-Delibere di Giunta  fait a biri o a ndi scarriai su documentu integrali.

13 de abrili 2016

------------------------

PUBRICATZIONI BOTZA REGULAMENTU PO SA CUNCESSIONI DE CONTRIBUTUS E VANTÀGIUS ECONÒMICUS A IS ASSÒTZIUS CULTURALIS RICREATIVAS SOTZIALIS E SPORTIVAS ART. 12 LEI 241/1990

Si fait sciri ca est in pubricatzioni po 15 diis in sa setzioni Servizi al cittadino-Albo-Avvisi ai cittadini sa Botza de su Regulamentu po sa Cuntzessioni de Contributus e Vantàgius Econòmicus a is Assòtzius Culturalis Ricreativus Sotzialis e Sportivas.

13 de abrili 2016

 

----------------------------

PUBRICATZIONI AVISU PO ARREGOLLI FIRMAS PROPOSTA DE LEI PO INVIOLABILIDADI DE SU DOMITZÌLIU LIGÌTIMA DIFESA – SCADÈNTZIA 20 MÀIU 2016

De oi, su 7 de Abrili, in s’ufìtziu de Segreteria in is oràrius de abertura a su pùbricu ant a essi a disposizioni is Mollus de firma po sa proposta de Lei de Initziativa Populari cunforma a s’art. 71 de sa Costitutzioni e de s’art. 48, in relatzione a s’art. 7, de sa lei 25 màiu 1970 n. 352.

“MESURAS URGENTIS PO SA TUTELA MÀSSIMA DE SU DOMITZÌLIU E PO SA DIFESA LIGÌTIMA”

Pubricada in sa Gazzetta Ufficiale n. 40 de su 18 de friaxu 2016, proposta de “Italia dei Valori".

Scadèntzia fissada po s’arregorta de is Firmas a su 20 de Màiu 2016.

In sa setzioni Servizi al cittadino-Albo-Avvisi ai cittadini fait a ndi scarriai sa Locandina

Agiornau su 7 de abrili 2016

------------------------

Avisu de Agiudicatzioni Definitiva de sa Protzedura de còtimu fiduciàriu po s’acuistu de una lavastovìllie po sa locali scola de s’indàntzia statali (C.I.G.): Z5018F0CFE

Si fait sciri ca cun Detèrmina de su Responsàbili de su Servìtziu n. 78 de su 31/03/2016 est stètia agiudicada in via definitiva sa protzedura de còtimu fiduciàriu cunforma a s’art. 125 c. 11 de su D.Lgs. 163/2006, e art. 328, c. 4°, lett. A), de su D.P.R. 207/2010 e art. 26, comma 3, de sa Lei 488/1999 e s’art. 1, comma 449, de sa Lei 296/2006. – Còdixi identificativu de gara (C.I.G.): Z5018F0CFE po comporai una lavastovìllie po sa scola de s’infàntzia statali.

In sa Seztioni Servizi al Cittadino – Albo – Bandi fait a ndi scarriai s’Avisu de Agiudicatzioni definitiva.

---------------------------

SU CPIA N. 2 CENTRU PROVINTZIALI PO S’ISTRUTZIONI DE IS MANNUS FAIT SCIRI CA FUNT ABERTAS IS ISCRITZIONIS A IS CURSUS SERALIS DE ALFABETIZATZIONI PRIMÀRIA

Su CPIA N. 2 Centru Provinciali po s’Istrutzioni de is Mannus fait sciri ca funt abertas is Iscritzionis a is cursus seralis de Alfabetizatzioni Primària. Su Cursu est dedicau a chini no tenit sa Licenza Elementari. Su cursu durat unu annu.

Scàrria sa Locandina de is Cursus, su Mollu de Iscritzioni a su Cursu de Alfabetizatzioni e su  Mollu de Iscritzioni a su Cursu de primu Livellu

----------------------------

AVISU A IS CONTRIBUENTIS TASI

Si fait sciri a is contribuentis ca sa cumissioni bilànciu de sa Càmera, in sa setziada de Sàbudu 12/12/2015, at aprovau unu emendamentu de su Guvernu chi scrocorìgat sa sanatòria de sa TASI.

Su providimentu, chi pertocat sa lei de stabili dadi, at a andai in discussioni in s’àula de su Parlamentu e at a essi aprovau definitivamenti aintru de Mesi de Idas. De ocannu.

A pustis de su carraxu chi nd’est bessiu, s’ufìtziu pagamentas de su Comunu at detzìdiu de suspendi is pagamentas prevìdias cun scadèntzia a su 16/12/2015.

Chi sa norma no at a essi cunfirmada, a is contribuentis chi ant giai pagau at a essi fatu s’arrembursu e a is chi no ant pagau no ant a aplicai santzionis o interessus.

--------------------------------

COMUNU DE MARA ARBAREI

UFÌTZIU PAGAMENTAS

I.U.C. (IMPOSTA ÙNICA COMUNALE)

VERSAMENTU SALDU PO S’ANNU 2015 DE S'IMU e de sa TASI

SU FUNTZIONÀRIU RESPONSÀBILI

Biu s’art. 1, comma 639, de sa lei n. 147 e mudaduras de apustis, chi de su 2014 at postu s'Imposta Ùnica Comunali (IUC), fait sciri ca est cumposta de tres partis de tassazioni:

- IMU, s'imposta munitzipali pròpia chi pertocat totu is categorias de domus. A càrrigu de su meri o de chini tenit unu deretu riali de godimentu de sa domu.

- TASI, Pagamenta po is servìtzius indivisìbilis chi pertocat totu is domus, foras chi siant is terras de messarìtzia. A càrrigu de su propietàriu foras chi siant domus donadas a pesoni, su Comunu de Mara Arbarei at stabilèssiu ca est dividida po su 90% a càrrigu de su meri de sa domu e po su 10% chi abarrat a càrrigu de su chi ddui bivit.

- TARI, la pagamenta noba po su servìtziu de arretiru de s’àliga (che sostituisce la TARSU), a càrrigu de su chi bivit in sa domu.

FAIT SCIRI

Ca aintru de su 16 de MESI DE IDAS 2015 tocat a fai is versamentus A SALDU de s'Imposta munitzipali pròpia (I.M.U) e de sa Pagamenta po is servìtzius indivisìbilis (TASI) dèpius po s’annu de imposta 2015 cunforma a is alìcuotas deliberadas de su comunu po s’annu 2015.

ALÌCUOTAS IMU

ALÌCUOTAS TASI

 

TIPOLOGIA DE SA DOMU

ALIQUOTA IMU

PO S’ANNU 2015

 

TIPOLOGIA DE SA DOMU

ALIQUOTA TASI PO S’ANNU 2015

 

Alìcuota arredùsia po domu printzipali de Cat. A/1, A/8 e A/9 e arrelativas pertinèntzias, acici cumenti narat s’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, cunvèrtiu in L. 214/2011

4,00 po milli

Alìcuota po domu printzipali e arrelativas pertinèntzias aici cumenti narat s’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, cunvèrtiu in L. 214/2011

 

2,00 po milli

Alìcuota po totu is atras domus e àreas fabricàbilis e edificàbilis

7,60 po milli

Alìcuota po totu is atras domus

2,00 po milli

Alìcuota po is domus de produzioni de Cat. D

 

7,60 po milli, arriservau totu a su Stadu

 

Alìcuota po is domus de produzioni de Cat. D

 

2,00 po milli

Terras de messarìtzia

7,60 po milli

Alìcuota po is àreas edificàbilis

2,00 po milli

Alìcuota domus ruralis a manìgiu strumentali

Esentis de su 1 de gennàrgiu 2014

Alìcuota domus ruralis a manìgiu strumentali

1,00 po milli

 

IMU

Acontu

16 de làmpadas

Saldu

16 de mesi de idas

Versamentu in d-una bort a sceti

16 de làmpadas

TASI

Versamentu in d-una bort a sceti

16 de mesi de idas

 

CANTU E CUMENTI PAGAI: 

Is contribuentis sugetus a s’IMU e a sa TASI podint pediri po scedas a s’ufìtziu pagamentas de su Comunu e, sceti po sa TASI, po su càlculu e sa stampa de su mollu de versamentu F24.

CÒDIXI IDENTIFICATIVU CATASTALI DE SU COMUNU: L966

 CÒDIXIS IMU E TASI PO IS VERSAMENTUS CUN MOLLU F24:

DESCRITZIONI

CòDIXI PAGAMENTA

DESCRITZIONI

CòDIXI PAGAMENTA

COMUNU

STADU

COMUNU

STADU

IMU -  po po is domus po bivi

Printzipali de Cat. A/1, A/8 e A/9 e arrelativas pertinèntzias, aici cumenti definidas de s’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, cunvèrtiu in L.

 

3912

 

TASI – domu printzipali e pertinèntzias arrelativas.

3958

 

IMU – po is terras de messarìtzia

3914

 

TASI – po is domus rurlais a manìgiu strumentali

3959

 

IMU – po is àreas fabricàbilis

3916

 

TASI - po is àreas fabricàbilis.

3960

 

IMU -  po is atrus fabricaus.

3918

 

TASI – po is atrus fabricaus

3961

 

IMU –po is domus a manìgiu produtivu classificaus in su grupu catastali D

-----

3925

 

 

 

 

--------------

 

Mesuras de autoprotetzioni in casu de alluvioni

Is mesuras de auto protetzioni inditant is cumportamentus curretus de teni chi acuntessitu una emergèntzia. Su de sciri chi su logu anca si bivit, si traballat o unu s’agatat, arriscat unu alluvioni agiudat a preveni e afrontai mellus is situatzionis de emergèntzia. Chi acuntessit prenas lampu (flash floods) tocat a connosci is normas elementaris de autoprotetzioni, poiuta ca is undas de prena in de is arrius e frùminis, is franas funt fenòmenus lestrus meda e no permitint de abetai avisus de foras. Sa protezioni tzivili intervenit sceti po sucurri is vìtimas e torrai a poni a postu is cunditzionis de normali dadi e duncas s’ùnica protezioni chi andat beni est sa chi fadeus a solus.

Tocat a si informai sèmpiri de cumenti càmbiat su tempus, castiai su giassu internet SardegnaProtezioneCivile anca at a fai a ligi totu is scedas utilosas, ascurtai s’arràdiu o castiai sa televisioni po sciri de avisus de cunditzionis de tempus malu o de allertas de protezioni tzivili, e arrispetai sèmpiri is dispositzionis de is entis localis e de protezioni tzivili chi nci funt po su sistema de allertamentu e sa gestioni de s’emergèntzia.

In particulari, arregordat:

• Est de importu a connosci cali eventus alluvionalis tìpicus podint acuntessi in su territoriu tuu. Su Sìndigu tuu est obrigau a predisponi su pranu comunali de protezioni tzivili po s’arriscu idràulicu e idrogeològicu e a ti informai anca funt is zonas a arriscu e is àreas de emergèntzia. Pretendi de connosci custas cosas candu seus trancuillus in is diis de soli (“in tempus de paxi”), no candu seus in emergèntzia. Pretendi chi ti pòngiant a disposizioni su Pianu, o unu riassuntu, in sa manera prus apropriada. Est unu diritu cosa tua po ti sarvai e sarvai is chi ti funt acanta!

• Chi in su territòriu tuu nci at stètiu alluvionis in passau, fortzis ndi at a torrai a ai in su benidori puru!

• Chi, invece, in su territòriu tuu no ddui at mai stètiu alluvionis, no est nau chi no potzant acuntessi!

• A bortas no est fàtzili a stabilissi cun pretzisioni candu e innoi ddui ant a essi is alluvionis e iat a podi acuntessi chi no siast avisau in tempus; s’àcua podit atziai a lestru meda, de unu o duus metrus puru in d-unus cantu minutus;

• Certus logus s’allagant prima de atrus. In domu, is àreas prus pirigulosas funt is cantinas, is pianus seminterraus e is pianus terra;

• In foras, funt prus pirigulosus is passàgius asuta de terra, is tretus a costau de is argini e de is pontis, is bias cun grandu pendentza e in generali totu is zonas prus biscia de su territòriu a fùrriu anca ddui at fremono;

• Sa fortza de s’àcua podit fai dannu a is edifìtzius e a is infrastruturas (pontis, terraprenus, àrginis) e cussus prus pagu sigurus ndi iant a podi arrui totu in d-una borta;

Tui puru, cun atzionis simplis, podis agiudai a arredusi s’arriscu:

• Chi biis àliga scavuada, putzetus tupaus, arrius o frùminis mesu tupaus, etc, naraddu a su Comunu cosa tua;

• Pedi a su comunu, cumenti giai arregordau, scedas de su Pianu comunali de Protetzioni Tzivili, po sciri cali funt is àreas chi si podint allagai, is bias po si fuiri e is àreas de emergèntzia siguras de sa tzitadi, de sa bidda o de su logu anca bivis: chi no s’agatat, pedi chi ddu fetzaint, aici podis sciri e cumenti ti cumportai;

• Circa is ainas chi su Comunu e sa Regioni manigiant po donai s’allerta e sighi a essi sèmpiri informau. Sa Regioni manìgiat su situ istitutzionali Internet: http://www.sardegnaambiente.it/protezionecivile/

• Assiguradì chi sa scola, o su logu de traballu, arriciant is allertas e tèngiant unu pianu de emergèntzia;

• Chi in sa famìllia tua ddui at personas chi tenint abisòngiu de assistèntzia particulari, càstia chi in su pianu de emergèntzia comunali ddui siant is mesuras specìficas chi tocat a fai s’evacuatzioni;

• No alloghist benis de valori in cantina, in su pianu de bàsciu, o in atrus logus chi si iant a podi allagai;

• Assigura-tì chi, in casu de netzessidadi, fetzat a arribai allestru a is pianus prus artus de domu tua;

• Alloga in domu, in d-unu logu fàcili anca arribai, una fotocòpia de is documentus, una cascita de su pronto soccorso, butìllias d’àcua de bufai, cosa de papai chi fetzat a allogai, càmbiu de biancheria, una pila elètrica, un’arràdiu a pilas, stivalis de gomma e assigura-tì chi donniunu in domu scìpiat anca funt.

E ita fai

- Candu mandant una allerta po arrisciu meteorològicu, idràulicu e idrogeològicu

• Tocat a teni sèmpiri a disposizioni una pila elètrica e un’arràdiu a baterias, po si sintonizai a is statzionis localis e ascurtai atras sinnalatzionis ùtilis;

• Cundividi su chi sciis po s’allerta de protetzioni tzivili e cumportamentus curretus;

• Assigura-tì chi totu is personas chi podint essi a arriscu connosciant sa situatzioni;

• No tocat a dormiri in is pianus de asuta e no ddui abarrist;

• Protegi cun paratias o sachitas de arena is localis chi funt in su pianu strada e serra is gennas de cantinas, seminterraus o garàgius sceti chi no t’esponis a pirìgulus;

• Abarra sceti in domu;

• Chi ti depis spostai amarolla, vàluta prima su percursu e no passist in is zonas chi arriscant de s’allagai;

• Vàluta beni chi poni in su siguru sa màchina o atrus benis podit essi pirigulosu po tui o po is atrus;

• Verìfica chi sa scola de  fillus tuus siat informada de s’allerta in cursu e siat pronta a ativai su pianu de emergèntzia;

• Impara a is pipius su cumportamentu de teni in casu de emergèntzia, cumenti a serrai su gas o telefonai a is nùmerus de sucursu.

E ita fai in s’emergèntzia

Chi ses in logu serrau

• No nci calist a cantina, a su scantinau o a garàgiu po poni in siguru is benis: arriscas sa vida;

• No nci bessast po sarvai sa màchina o mezus de messarìtzia: est pirigulosu a abarrai blocaus de s’acua o de su ludu. No cumbatast mai cun s’àcua o su ludu, funt prus fortis issus;

• Chi t’agatas in unu locali a tipu scantinau o pianu terra, artzia a is pianus artus. NO pighis s’ascensori: si podit blocai. Agiuda a is bècius e is personas cun disabili dadi chi s’agatant in sa domu, chi a solu no nci dda fais, pedi agiudu a is bixinus àbilis o a is fortzas destinadas a is sucursus: Prima su C.O.C. de su Comunu (su nùmeru de telèfunu dd’agatas in su Pianu de protetzioni tzivili), poi, chi no nci arranescis cun su C.O.C., is Vìgilis urbanus, scuadras de Volontariau comunali, Corpu forestali e de vigilàntzia ambientali, Carabinieris, Politzia;

• Chi bivis in d-unu pianu artu, dona ospitali dadi a chini bivit in is pianus de asuta, e chi ses in is pianus bàscius, pedi ospitalidadi;

• Serra su gas, s’impiantu elètricu e su de riscaldamentu. No tochist impiantus e aparèchius elètricus cun manus o peis sciustus;

• No bufist àcua de su rubinetu, iat a podi essi cuntaminada ;

• Lìmita su mangi de su cellulari: teni is manus lìberas giuda is sucursus;

• Abarra informau (Internet, arràdiu, televisioni) po cumenti est sa situazioni e sighi is idnitus donaus de is autoridadis.

Chi ses in foras:

• Stèsianci de sa zona allagada: sa velocidadi de s’àcua chi currit ti nci iat a podi fai arrui mancai siant pagus cm. Una màchina gallègiat in pagu prus de 30 cm de àcua, mandai pesit prus de una tunnellada: s’àcua ti ndi podit pinnigai cumenti a unu fustigu cjhi provas a arrasisti! No nci intris mai a s’àcua chi si movit a màchina, mancai si parrat de connosci sa strada, prus pagu puru chi est unu passàgiu asuta de terra allagau;

• Bai allestru a s’àrea prus acanta in artu e no andis a caladas o spèrrumus chi nci iant pa podi franai;

• Dona a cura anca passas, ddui iat a podi ai stampus, putzetus abertus ecc.;

• No andis a màchina: unus cantu cm sceti de àcua puru t’iant a podi fai perdi su controllu de sa màchina o dda fai studai: arriscas de abarrai acorrau aintru de sa màchina cun is chi funt cun tui;

• Chi ses a màchina, no provis a arribai anca ses andendi, ma agata arriparu in sa domu prus acanta e segura.

• No passist in passàgius asuta de terra, acanta de is frùminis, in si pontis: si frimai o passai in cussus logus podit essi pirigulosu meda.

• Usa su telèfunu sceti po tzerriai is su cursus: a teni is lìnias libera agiudat is su cursus

• Abarra informau de sa situatzioni e sighi is inditus donaus de is autoridadis.

Ita fai:

- A pustis de s’emergèntzia

• Sighi is inditus de is autoridadis prima de fai cali si siat cosa, cumenti a torrai a domu, tirai ludu, bogai àcua de is scantinaus ecc.;

• No passist in is bias allagadas: ddui iat a podi ai stampus, foradas, putzetus abertus o cavus elètricus segaus. In prus, s’àcua iat a podi essi incuinada de benzina, gasòliu o atras sustàntzias;

• Dona a cura puru a is zonas anca s’àcua s’est arretirada: su fundu de sa bia iat a podi essi dèbili e sprufundai;

• Càstia chi fait a torrai a allui su gas e s’impiantu elètricu. Chi serbit, pregonta a unu tècnicu;

• Prima de manigiai is sìstemas de scàrrigu, assigura-tì chi is arretzas de sa fònnia, is foradas biològicas e is funtanas no siant guastas;

• Prima de bufai s’àcua de su grifoni assigura-tì chi no siat vietau de ordinàntzias o avisus comunalis; no papist cosa de papai chi siat stètia a cuntatu cun s’àcua de s’alluvioni: iant a podi essi cuntaminaus..

De tenni a portada de manu

Serbit meda a portai sèmpiri in busciaca, o in d-unu logu chi connosciant totu is cumponentis de sa famìllia, cosas de importàntzia fondamentali in casu de emergèntzia cumenti a:

• Kit de pronto soccorso e mexinas

• Cosa di papai chi fetzat a agatai, no deperìbilis

• Crapitas fortis, stivalis de gomma

• Scorta de àcua de bufai

• Bistiris grais po si cambiai

• Impermeàbilis lìgerus o inceraus

• Pila elètrica cun bateria de riserva, gorteddu o arrasòia multiuso

• Fotocòpia documentu de identidadi

• Crais de domu

• Valoris (dinai scapu, cartas de crèditu, prendas)

• Paperi e pinna

Nùmerus ùtilis

Nùmerus de emergèntzia

Corpu forestali e de vigilàntzia ambientali 1515

Emergèntzia sanitària 118

Vigili del Fuoco 115

Carabinieris 112

Polizia di Stato 113

Guardia de Finantza 117

Testu pigau e adatau de su Situ istituzionali de su Dipartimentu Natzionali de sa Protetzioni Tzivili (DNPC)

protezionecivile@regione.sardegna.it

©2015 Regione Autonoma della Sardegna

 

 

 

AVISU CUNVOCATZIONI CONSILLU COMUNALI PO SU 19/04/2016 a is 18:30

Si fait sciri ca su 19 de Abrili 2016 a is 18:30 s’at a fai su Consillu Comunali in sa sala Giunta de su Comunu de Mara Arbarei.

In sa Setzioni Servizi al cittadino-Albo-Avvisi ai cittadini fait a ndi scarriai o a biri s’avisu de Consillu cun s’Ordini de Traballus po sa dii.

17 de abrili 2016

----------------------

 

COMUNU DE MARA ARBAREI

PROVÌNCIA DE SU CAMPIDANU DE MESU

 

Verbali de delìberatzioni de su Consillu Comunali

DELIBERATZIONI n. 4                                     DE SU 25-02-2016

 

OGETU: RECESSU DE S’ASSÒTZIU ENTIS LOCALIS PO IS ATIVIDADIS CULTURALIS E DE SPÈTACULU.

 

S'annu Duemilasexi su Binticincu de su mesi de Friaxu, a is 18:48, in sa sala de is riunionis de consillu, s’est riuniu su Consillu Comunali, in primu cunvocatzioni.

A sa riunioni de oi in Sessioni straordinaria, partecipada a is sennoris consilleris a norma de lei, funt presentis:

 

PRESENTIS

SCANO PIER SANDRO (Sìndigu)

MELIS LINO (Consilleri)

SCANO FERNANDO (Consilleri)

PASCHINA PIETRO (Consilleri)

MASALA IGNAZIO FRANCESCO (Consilleri)

MEREU GIAMPIERO (Consilleri)

LILLIU MAURO (Consilleri)

SIDERI MARIA GRAZIA (Consilleri)

MURA ILENIA (Consilleri)

 

AMANCANT

PIRAS GIANFRANCO (Consilleri)

CABONI NICOLA (Consilleri)

COTZA FEDERICA (Consilleri)

 

Funt presentis n. 9 e assentis n. 3

 

Su Dr. SCANO PIER SANDRO, in calidadi de sìndigu, pigat sa presidèntzia, e, biu ca su nùmeru de is consilleris est legali, decrarat aberta sa setziada.

Assistit su Segretàriu Comunali Dr.ssaCONGIU ANNA MARIA.

 

Sa setziada est pùbrica.

 

ESEGUÌBILI LUEGUS:  NO

 

 

SU CONSILLU COMUNALI

Premìtiu ca:

Cun deliberatzioni n. 30 in setziada de su 08/05/1991 su Comunu de Mara Arbarei iat nau ca teniat sa voluntadi de aderiri a s’Associazione Enti Locali per lo Spettacolo de sa Provìncia de Casteddu;

Cun deliberatzioni pròpia n° 62 de su 11/09/1996 su Comunu iat aderiu a s’Assòtziu Entis Localis po su Spetàculu de sa Provìncia de Casteddu, e ndi iat aprovau su statutu e su Regulamentu;

S’Associazione Enti Locali per lo Spettacolo tenit sa punna de preparai unu circuitu de spetàculus in su territòriu de sa provìncia, anca is Comunus podint scioberai is chi bolint organizai e donai a sa comunidadi insoru.;

Su Comunu de Mara Arbarei, po mori de su prus pagu dinai e e is punnas po amenguai sa spesa pùbrica, no pigat parti a su circuitu de is spetàculus provincialis de prus de dexi annus;

S’adesioni a custu assòtziu no tenint vìnculus de tempus de durada e duncas su Comunu ndi podit bessiri candu bolit de s’Assòtziu subratzitau;

S’ Associazione Enti Locali per lo Spettacolo in is ùrtimus annus at fatu dèpidus cunsolidaus a su 31/12/2014 in € 169.967,60;

Pigau atu ca cun s’art. 2 de su Statutu nou, s’Assòtziu at modificau sa denominazioni sua in “Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo";

 

Biu s’art. 9 bis de su Statutu chi previdit sa possibilidadi de recessu ma cun s’òbrigu po su Sòtziu a osservai su statutu sotziali fintzas a su momentu chi su recessu at a essi operativu;

Biu ca su s’Art. 9 e totu previdit chi sa decraratzion de recessu depit essi comunicada a su Comitau Diretivu, chi ndi pigat atu aintru is tres mesis a pustis de su de sa delìbera de su Comitau e totu;

Ritentu oportunu, po is arraxonis scritas asuba, de ndi bessiri de s’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo;

Biu su D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 chi narat “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e aciuntas e mudaduras de apustis;

Pigau su parri favorèvoli de su Responsàbili de su Servìtziu Amministrativu po sa regularidadi tècnica, cunforma a s’art. 49, 1° comma, de su tzitau Decretu Lgs, n°267/2000 e aciuntas e mudaduras de apustis;

Cun votazioni crara po atziada de manu

 

PARIS

 

D E L Ì B E R A T

1)      De ndi bessiri de s’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo in is maneras e in is trèminis prevìdius de s’art. 9 bis de su Statutu;

2)     De donai a su Responsàbili de su Servìtziu Sòtziu–Culturali is adempimentus chi tocat a fai.

 

PARRIS EX ART. 49, Comma 1 T.U.E.L. 267/2000

REGULARIDADI TèCNICA - ParrI Tècnicu Favorevoli

su, 25-02-2016                                            Su Responsàbili de su Setori Interessau

Frimmau SIDDU SIMONETTA

 

 

Lìgiu, cunfrimau e firmau

SU PRESIDENTI                                                                 SU SEGRETÀRIO

F.to Dr.SCANO PIER SANDRO                                         F.to Dr.ssa CONGIU ANNA MARIA

 

Deu sutaiscritu Segretàriu Comunali, bius is àutus de ufìtziu

ATESTAT

Ca custa delìbera est apicada in s’albu pretòriu, a su n. 180, po cuìndixi diis de su 26-02-2016

 

Mara Arbarei, suì 26-02-2016

 

SU SEGRETÀRIU COMUNALI

Frimmau Dr.ssa CONGIU ANNA MARIA

 

 

 

 

 

---------------------

PUBRICATZIONI AVISU PO ARREGORTA DE FIRMAS PROPOSTA DE LEI PO INVIOLABILIDADI DE SU DOMITZÌLIU LEGÌTIMA DIFESA – SCADÈNTZIA 20 DE MÀIU 2016

A movi de oi, 7 de Abrili, in s’Ufìtziu de Segreteria in is oràrius de abertura a su pùbricu ant a essi a dispositzioni is mollus de firma po sa Proposta de Lei de Initziativa Populari cunforma a s’art. 71 de sa Costitutzioni e de s’art. 48, in relazioni a s’art. 7 de sa lei 25 de màiu 1970 n. 352.

“MESURAS URGENTIS PO SA MÀSSIMA TUTELA DE SU DOMITZÌLIU E PO SA DIFESA LIGÌTIMA”

Pubrlicada in sa Gazeta Ufitziali n. 40 de su 18 de friaxu 2016, proposta de “Italia dei Valori".

Scadèntzia fissada po s’arregorta de is Firmas a su 20 de Màiu 2016.

In sa Setzioni Servizi al cittadino-Albo-Avvisi ai cittadini ddui est sa Locandina

Mara Arbarei, su 7 de abrili 2016

 

----------------------------

 

PROROGA SCADÈNTZIA AVISU PÙBRICU PO DONAI IS VOUCHER A IS FAMÌLLIAS POI S SERVÌTZIUS POI SI PIPIUS PITIUS – ANNUALIDADI 2015

 

PLUS – DISTRETU DE SEDDORI

Comunus de Barùmini, Forru, Furtei, Giauni, Gèsturi, Is Pratzas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Samassi, Seddori, Segariu, Serramanna, Serrenti, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Mara Arbarei, Biddanoa de Forru, Biddanoafranca

Azienda Sanitària Locali n. 6 – Seddori

Provìncia de su Campidanu de Mesu

UFÌTZIU DE PIANU

Via A. Riva Villasanta,  147 – tel. 070/9383308/310 – email: ufficiodipianosanluri@gmail.com

 

VOUCHER FAMÌLLIAS PO IS SERVÌTZIUS PO S’INFÀNTZIA 2015

SU RESPONSÀBILI DE S’UFÌTZIU PO SA PROGRAMATZIONI E SA GESTIONI DE IS SERVÌTZIUS A SA PERSONA

FAIT SCIRI

 

Ca cun Determinatzioni prot.gen. n. 443 de su 31.03.2016 eus prorogau sa scadèntzia de sa presentatzioni de is domandas poi s servìtzius po s’infàntzia, cunforma a su bandu giai aprovau cun Determinatzioni n. 251 de se 26.02.2016.

 

Sa pròroga at tocau a dda fai po agiudai is tzitadinus chi tenint dificultadi po mori de s’INPS chi est trighendi a donai s’ISEE 2016.

 

Po atras scedas fait a domandai a s’istrutori amministrativu Marianna Meloni in s’ufìtziu de pianu, Via A. R. Villasanta n. 17 Seddori, su lunis, martis, mèrcuris, giòbia e cenàbara de is 10.00 a is 12.00 (tel. 070/9383308/310 – Fax. 070/9301709 - email: ufficiodipianosanluri@gmail.com)

 

Seddori, su 31 de martzu de su 2016

 

Sa Responsàbili de s’Ufìtziu po sa Programatzioni

e Gestioni de is servìtzius a sa Persona

Luisa Angela Pittau

 

--------------------------

 

Agenzia delle Entrate

Ufìtziu Provintziali de Casteddu – Territòriu

 

Pubricizatzioni de is datus censuàrius nous de is partixeddas catastalis ogetu de agiornamentu a pustis de is decraratzionis donadas a is organìsmus pagadoris in s’annu 2015.

(cunforma a s’art. 2, comma 33, de su decretu lei 3 de mesi de lodàminis 2006, n. 262, cunvertiu cun modificatzionis de sa lei 24 de donniassantu 2006, n. 286, e mudaduras e aciuntas de apustis)

________________________________________________________________________________

Su 30 de mesi de idas 2015 est stètiu pubricau in sa Gazzetta Ufficiale su  comunicau de s’Agenzia delle Entrate chi cuntenit is elencus de is Comunus anca ant cumpletau s’agiornamentu de is partixeddas catastalis chi ddis ant cambiau su chi ddui fut arau in su 2015.

S’agiornamentu de is informatzionis censuàrias relativas a is terras iscritas in sa  banca datus catastalis est stètiu fatu, cunforma a s’art. 2, comma 33, de su decretu de lei de su 3 de mesi de ladàmini 2006, n. 262, in sa base de is elencus donaus de Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), chi ddus at fatus tenendi contu de is decraratzionis donadas, in s’annu 2015, a is organismus pagadoris arreconnotus de is contributus agrìculus.

 

Cumenti castiai is agiornamentus – Is elencus de is partixeddas agiornadas1 funt disponìbilis puru in su situ internet de s’Agenzia delle Entrate. In prus, in is 60 diis apustis de sa data de pubricatzioni in sa Gazzetta Ufficiale, podint essi bius in s’albu online de su Comunu de cumpetèntzia, e in sa sea de s’Ufìtziu provinciali -  – Territòriu chi est in Casteddu via Jenner 21, de su lunis a sa cenàbara de is 8:00 a is 12:30.

 

Chi no torrant is contus - Is contribuentis chi agatant calincuna cosa chi no torrat in s’agiornamentu podint presentai una richiesta de riesami in autotutela.

Sa richiesta no strobat po su trèmini de 120 diis po presentai s’arricursu.

Is arricursus contras a sa variatzioni de is rèditus, cunforma a s’art. 2, comma 2, de su decretu legislativu 31 de mesi de idas 1992, n. 546, e mudaduras e aciuntas de apustis, ant a podi essi propostus aintru de 120 diis de sa pubricatzioni in sa Gazzetta Ufficiale de su comunicau de s’Agenzia subratzitada.

De su 1° de gennàrgiu, s’arricursu tenit puru is efetus de unu reclamu e podit cuntenni una proposta de mediatzioni.

 

Su Diretori

       Sergio MURA

------------------------------

REFERENDUM POPULARI ABROGATIVU DE SU 17 DE ABRILI 2016 - AVISU ABERTURA UFÌTZIUS COMUNALIS PO DONAI/RINNOVAI IS TÈSSERAS ELETORALIS

UFÌTZIU ELETORALI

REFERENDUM POPULARI ABROGATIVU DE SU 17 DE ABRILI 2016

RILÀSCIU DUPLICAUS TÈSSERAS ELETORALIS

 

SI FAIT SCIRI CA S’UFÌTZIU ELETORALI COMUNALI, PO PERMITI DE DONAI IS DUPLICAUS DE IS TÈSSERAS ELETORALIS, AT A ASSIGURAI S’ABERTURA DE IS UFÌTZIUS IN IS DIIS E IS ORÀRIUS CHI SIGHINT:

 

ORÀRIUS:

CENÀBARA SU 15 DE ABRILI     DE IS 9.00 A IS 18.00

 

SÀBUDU SU 16 DE ABRILI          DE IS 9.00 A IS 18.00

 

DOMÌNIGU SU 17 DE ABRILI      TOTU SA DII DE IS 7.00 A IS 23.00

 

MARA ARBAREI, SU 01.04.2016

 

SU SÌNDIGU

F.to Dr. Pier Sandro Scano

---------------------

Pubricatzioni Manifestu Revisioni Dinàmica de is Listas Eletoralis

REVISIONI DINÀMICA DE IS LISTAS ELETORALIS

SU SìNDIGU

Biu su testu ùnicu vigenti de is Leis po tenni e revisionai is listas eletoralis, aprovau cun D.P.R.20 martzu 1967, n. 223 e modìficas e aciuntas chi sighint;

Bida sa circulari de su Ministeru de s’Internu Miaitse n. 6 in data 13 de Friaxu 2002;

Bida sa circulari de su Ministeru de s’Internu n. 78 de su 14 de Abrili 2005.

FAIT SCIRI

Ca de su 1° a su 5 de su mesi de abrili 2016, ddui ant a essi, depositadas in s’Ufìtziu Eletorali comunali, cunforma a s’art. 32 de su testu ùnicu 20 martzu 1967, n. 233, is decisionis de su Responsàbili de s’Ufìtziu Eletorali chi pertocant is variatzionis in is listas eletoralis fatas cunfroma a is n. 4 e 5 de su tzitau art. 32, cun is elencus de is eletoris iscritus e de is eletoris cancellaus.

Dònnia tzitadinu ddas podit biri aintru de custas datas.

Contras a is detzisionis de su responsabili de s’ufitziu eletorali, dònnia tzitadinu podit fai ricursu a sa Cumissioni Eletorali Circundariali de Seddori aintru de su 10 de custu mesi cun is modalidadis de s’art. 20 de su testu ùnicu subratzitau.

Custa pubricatzioni tenit logu de notificatzioni a is interessaus.

SU SÌNDIGU

Dot. Piersandro Scano

----------------------

Avisu de Agiudicatzioni Definitiva de sa Protzedura de còtimu fiduciàriu po comporai una lavastoviglie po sa scola de s’infàntzia statali (C.I.G.): Z5018F0CFE

Si fait sciri ca cun Detèrmina de su Responsàbili de su Servìtziu n. 78 de su 31/03/2016 est stètia agiudicada in bia definitiva sa protzedura de còtimu fiduciàriu cunforma a s’art. 125 c. 11 de su D.Lgs. 163/2006, e art. 328, c. 4°, lìt. A), de su D.P.R. 207/2010 e art. 26, comma 3, de sa Lei 488/1999 e s’art. 1, comma 449, de sa Lei 296/2006. – Còdixi identificativu de gara (C.I.G.): Z5018F0CFE po comporai una lavastoviglie po sa scola de s’infàntzia statali.

In sa setzioni Servizi al cittadino-Albo-Bandi fait a ndi scarriai s’Avisu de Agiudicatzioni definitiva.

Mara Arbarei, su 31 martzu 2016

------------------------

PUBRICATZIONI LOCANDINA ORÀRIU ESTIVU DE SU CAMPUSANTU

Si fait sciri a totu sa populatzioni ca de su 29 de Martzu 2016 su Campusantu at a essi abertu cunforma a s’oràriu estivu.

A MENGIANU                                                        A MERII

LUNIS                       SERRAU                                           SERRAU

MARTIS                   8.00-12.30                                          15.30 – 18.45

MÈRCURIS             8.00-12.30                                          SERRAU

GIÒBIA                     8.00-12.30                                          15.30 – 18.45

CENÀBARA            SERRAU                                           SERRAU

SÀBUDU                   8.00-12.30                                          15.30 – 18.45

DOMÌNIGU              8.00-12.30                                          SERRAU

Mara Arbarei, su 23 de martzu 2016

-----------------------------

 

PUBRICATZIONI AVISU DE AGIUDICATZIONI DEFINITIVA

Protzedura negotziada po scioberai su professionista po ddi donai s’incàrrigu de progetazioni preliminari, definitiva-esecutiva, coordinamentu de sa siguresa in fasi de progetatzioni e in fase de esecutzioni, diretzioni de is traballus de contabilidadi e mesura relativa a is traballus po poni in siguresa e restaurai su campanili de sa crobetura de  su campanili de sa crèsia de Santu Giuanni Battista CIG: 6547651c86.

-----------------------

Consòrtziu de difesa de is produtzionis intensivas de sa Provìncia de Casteddu.

A TOTU IS IMPRENDIDORIS DE MESSARÌTZIA

Si fait sciri a totu is interessaus ca a movi de su 1.1.2016 e fintzas a su 30.09.2016 funt abertas is campànnias po

 

ASSIGURATZIONI AGEVOLADA

C O N T R A SA   

MALADIAS DE SU BESTIAMI E STRUTURAS AZIENDALIS ANNU 2016

 

Custas assiguratzionis tenint unu contributu pùbricu, cunfomra a s’art. 37 de su Reg. UE 1305/2013, de su D. Lgs. 102/2004, de sa D.G.R. 13/11 de su 31.03.2015aici cumenti modificada de sa D.G.R. 33/15 de su  30.06.2015 e de sa D.A. 1815/38 de su 04.08.2015, abascendi is costus de assiguratzioni. 

Po podi otenni su contributu pùbricu màssimu tocat a:

      Essi imprendidoris agrìculus (chi tèngiant Partida IVA  in agricoltura e regularmenti iscritus a sa Càmera de Commerciu);

Firmai su certificau de assiguratzioni, po is produtzionis/allevamentus chi si bolint tutelai, cun is Politzas fatas de is Cunsòrtzius de Difesa cun is Cumpangias de Assiguratzioni. Po podi firmai su certificau tocat a andai a su Centru de Assistèntzia de Messarìtzia po agiornai/fai su Fascìculu Aziendali (chi funt produtzionis vegetalis e/o struturas) o Registru de stadda agiornau (produtzionis zootècnicas), imprentai su PAI de allegai a su certificau de assiguratzioni e preparai sa domanda de pagamentu, chi serbit po sa licuidatzioni de s’agiudu comunitàriu/ministeriali;

Si ponit in craru ca su PAI depit essi preparau e imprentau prima de firmai su certificau de assiguratzioni.

Si ponit in craru ca:

cunforma a s’art. 1 comma 3 lìtera b) de su D. Lgs. 29.03.2004 n. 102, chi depessit acuntessi caldmidadi naturali e/o aversi dadi atmosfèrica, is interventus cumpensativus (ex post) podint essi donaus sceti poi s colturas e is eventus no prevìdius de su Pianu de Assiguratzioni de Messarìtzia Natzionali e chi, cunforma a s’art. 25 comma 9 de su Reg. CE 702/2014 sa cumpensatzioni oferta at a essi arridùsia de su 50%, sarvu candu siat cuncèdia a messaius chi apant fatu una politza de a su mancu su 50% de sa produtzioni mèdia ànnua insoru e de is arriscus climàticus statisticamenti prus frecuentis.

Cunforma a s’art. 2 comma 4 de su D. Lgs. 29.03.2004 n. 102,  de su 1° de gennàrgiu 2005, su contributu

Pùbricu est cuncèdiu sceti po cuntratus de assiguratzioni chi previdint po dònnia produtu assigurau sa cobertura de sa produtzioni cumplessiva aziendali aintru de su pròpiu comunu.

Cunforma a s’art. 3 comma 7 de su D.M. 22.12.2009 n.30.162, po sa cobertura de dònnia tipologia de arriscu (aversidadis atmosfèricas, malaidias de is matas, atacus de baballotis), no fait a fai prus de una politza po sa pròpiu coltura o allevamentu.

Su trèmini IMPROROGÀBILI de firma de is certificaus de adesione est po su 30.09.2016.

Po custa campànnia de assiguratzioni su Cunsòrtziu de Difesa at frimau cunventzionis cun medas

Cumpangias de Assiguratzioni.

Po biri totu is solutzionis de assiguratzioni ofertas e po teni prus acraramentus fait a tzerriai a su nùmeru

070 656956 / E-Mail: condifesa.cagliari@asnacodi.it.

 

Su presidenti

Priamo Picci

------------------------

S’Ufìtziu Lìngua Sarda at a essi serrau lunis su 28 de martzu. Bona Pasca a totus!

-----------------------

Pubricatzioni Verbali n. 8 de su 10/03/2016 – Verbali de formazioni de s’elencu de is tzitadinus chi, mancai siant in is listas eletoralis no ant a teni 18 annus in sa primu dii de is eletzionis de su 17/04/2016.

Referendum populari de su 17 de Abrili 2016

In sa setzioni Servizi al cittadino-Albo-Avvisi ai cittadini ddui est in pubricatzioni s'Elencu de is tzitadinus chi no ant a teni 18 annus de edadi in sa dii fissada po is eletzionis de su 17 de Abrili 2016

Mara Arbarei, s11 de martzu 2016

--------------------------

PUBRICATZIONI MANIFESTU PO VOTU DOMITZILIARI PO ELETORIS MALÀDIUS

 S U   S Ì N D I G U

FAIT SCIRI

CA

Is eletoris chi tenint infermidadis chi no ddi permitant de bessiri de sa domu anca bivint e is Eletoris chi tenint infermidadis gravis chi siant in cunditzionis de dipendèntzia continuativa e vitali de aparèchiaduras eletromedicalis chi no ddis permitint de bessiri de sa domu anca bivint, podint votai fadendi domanda a su Sìndigu de sa bidda anca bivint aintru de su 28 de  MARTZU 2016, (sa de 20 diis ainnantis de sa votazioni), cun is mollus de decraratzioni disponìbilis in s’Ufìtziu Eletorali de su Comunu, chi est a dispositzioni puru po atras scedas. 

In sa Setzioni Servizi al cittadino-Albo-Avvisi ai Cittadini  fait a ndi scarriai su Manifestu.

Mara Arbarei, su 8 de martzu 2016

------------------------------

Pubricatzioni Avisu Agiudicatzioni Definitiva Traballus po poni in siguresa e arrangiai su campanili de sa crèsia de Santu Giuanni Battista CIG: 6547651C86

Si fait sciri ca cun determinazioni de su Responsàbili de s’Ufìtziu Tècnicu est stètia agiudicada definitivamenti sa Protzedura Negotziada po scioberai su professionista po donai s’incàrrigu de progetatzioni preliminari, definitiva-esecutiva,  coordinamentu de sa siguresa po sa progetatzioni e esecutzioni, diretzioni de is traballus de contabilidadi e mesura po is traballus po poni in siguresa e arrangiai su campanili e sa crobetura de sa crèsia de santu Giuanni.

In sa Setzioni Servizi al cittadino-Albo-Bandi fait a castiai s’Avisu de Agiudicatzioni definitiva

Mara Arbarei, su 7 de martzu 2016

------------------------------

AVISU DE AGIUDICATZIONI DEFINITIVA SERVÌTZIU DE ASSISTÈNTZIA  DOMITZILIARI PRANUS DE LEI 162/98 CIG: Z1B17BC3C6

AVISU DE AGIUDICATZIONI DEFINITIVA

SU RESPONSÀBILI DE SU SERVìTZIU

FAIT SCIRI

Ca cun Determinatzioni n. 57/133 de su 04/03/2016 est stètia Agiudicada in via definitiva sa protzedura de còtimu fidutzàriu relativa a sa Gara po su Servìtziu Assistèntzia Domitziliari Pianus  Lei 162/98

Scàrria s'Avisu de Agiudicatzioni Definitiva

Mara Arbarei, su 7 de martzu 2016

-----------------------------

AVISU DE AGIUDICATZIONI DEFINITIVA SERVÌTZIU EDUCATIVU CIG: Z0E17BDBB9

AVISU DE AGIUDICATZIONI DEFINITIVA

SU RESPONSÀBILI DE SU SERVÌTZIU

FAIT SCIRI

Ca cun Determinatzioni n.58/134 de su 04/03/2016 est stètia agiudicada in bia definitiva sa protzedura de su còtimu fidutziàriu po sa gara de afidamentu de su Servìtziu educativu est stètia agiudicada in bia definitiva sa protzedura de su còtimu fidutziàriu po sa Gara de afidamentu de su Servìtziu Educativu.

Scàrria s'Avisu de Agiudicatzioni Definitiva

Mara Arbarei, su 7 de martzu 2016

 

----------------------------

PUBRICATZIONI AVISU PO MANIFESTATZIONI DE INTERESSU PO MANIGIAI PARTIS SÌNGULAS DE SA STRUTURA "MERCATO AGROALIMENTARE MEDIO CAMPIDANO” - SCADENTZA PRESENTATZIONI DOMANDAS FISSADA A SU 5 de Abrili 2016

Su Consòrtziu Industriali Provintziali Campidanu de Mesu – Biddaxidru

 

FAIT SCIRI

 

Ca in sa setzioni Bandi e Gare in su situ istitutzionali – www.civillacidro.it  – est stètiu pubricau cun scadentza a su 15 de abrili 2016, 

 

AVISU PÙBRICU

PO PRESENTAI MANIFESTATZIONI DE INTERESSU PO MANIGIAI PARTIS SÌNGULAS DE SA STRUTURA DENOMINADA "MERCATO AGROALIMENTARE MEDIO CAMPIDANO" DE PARTI DE IMPRENDIDORIS PÙBRICUS E/O PRIVAUS.

 Dònnia sceda ùtili de informatzioni at a podi essi inditada puru a su tel. 0709311212 

7 de martzu 2016

------------------------------

S U    S Ì N D I G U

F A I T   S C I R I

CA

cun decretu de su Presidenti de sa Repùbrica 15 Friaxu 2016, pubricau in sa Gazzetta Ufficiale - Serie Generali n. 38 de su 16 de Friaxu 2016, funt stètius cunvocaus po Domìnigu 17 de Abrili 2016 is Cumìtzius po fai su

REFERENDUM POPULARI

Divietu de atividadi de circa e coltivatzioni de idrocarburus in zonas de mari aintru de doxi mìllias de mari. Esentzioni de custu divietu po is tìtulus abilitativus giai donaus. Abrogatzioni de sa previsioni chi custus titulus tenint sa durada de sa vida ùtili de su giacimentu.

SA VOTATZIONI AT A ESSI DOMÌNIGU SU 17 DE ABRILI 2016, cun inghitzu a is 7 de amangianu fintzas a is 23; is eletoris chi a cuss’ora ant a essi ancora in su sègiu ant a essi amìtius a votai.

S’ ELETORI, PO VOTAI, DEPIT AMOSTAI  A SU PRESIDENTI DE SÈGIU SA TèSSERA ELETORALI PERSONALI E UNU DOCUMENTU DE ARRECONOSCIMENTU.

In sa SeHYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/ServiziCittadino/Albo/AvvisoCittadini/Doc/2016/PubblicazioneManifestoConvocazioneComiziReferendumAprile2016.html"tHYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/ServiziCittadino/Albo/AvvisoCittadini/Doc/2016/PubblicazioneManifestoConvocazioneComiziReferendumAprile2016.html"zionHYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/ServiziCittadino/Albo/AvvisoCittadini/Doc/2016/PubblicazioneManifestoConvocazioneComiziReferendumAprile2016.html"iHYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/ServiziCittadino/Albo/AvvisoCittadini/Doc/2016/PubblicazioneManifestoConvocazioneComiziReferendumAprile2016.html" Servizi al HYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/ServiziCittadino/Albo/AvvisoCittadini/Doc/2016/PubblicazioneManifestoConvocazioneComiziReferendumAprile2016.html"cittadino-Albo-AvvisiHYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/ServiziCittadino/Albo/AvvisoCittadini/Doc/2016/PubblicazioneManifestoConvocazioneComiziReferendumAprile2016.html" ai Cittadini  fait a ndi scarriai su manifestu.

Mara Arbarei, su 3 de martzu 2016

---------------------------

Pubblicazione Manifesto Revisione Dinamica delle Liste Elettorali

In sa HYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/ServiziCittadino/Albo/AvvisoCittadini/Doc/2016/PubblicazioneManifestoRevisioneDinamicaListeMarzo2016.html"SeHYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/ServiziCittadino/Albo/AvvisoCittadini/Doc/2016/PubblicazioneManifestoRevisioneDinamicaListeMarzo2016.html"tHYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/ServiziCittadino/Albo/AvvisoCittadini/Doc/2016/PubblicazioneManifestoRevisioneDinamicaListeMarzo2016.html"zionHYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/ServiziCittadino/Albo/AvvisoCittadini/Doc/2016/PubblicazioneManifestoRevisioneDinamicaListeMarzo2016.html"iHYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/ServiziCittadino/Albo/AvvisoCittadini/Doc/2016/PubblicazioneManifestoRevisioneDinamicaListeMarzo2016.html" Servizi al HYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/ServiziCittadino/Albo/AvvisoCittadini/Doc/2016/PubblicazioneManifestoRevisioneDinamicaListeMarzo2016.html"cittadino-Albo-AvvisiHYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/ServiziCittadino/Albo/AvvisoCittadini/Doc/2016/PubblicazioneManifestoRevisioneDinamicaListeMarzo2016.html" ai cittadini HYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/ServiziCittadino/Albo/AvvisoCittadini/Doc/2016/PubblicazioneManifestoRevisioneDinamicaListeMarzo2016.html"dduiHYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/ServiziCittadino/Albo/AvvisoCittadini/Doc/2016/PubblicazioneManifestoRevisioneDinamicaListeMarzo2016.html" est in HYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/ServiziCittadino/Albo/AvvisoCittadini/Doc/2016/PubblicazioneManifestoRevisioneDinamicaListeMarzo2016.html"pubHYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/ServiziCittadino/Albo/AvvisoCittadini/Doc/2016/PubblicazioneManifestoRevisioneDinamicaListeMarzo2016.html"rHYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/ServiziCittadino/Albo/AvvisoCittadini/Doc/2016/PubblicazioneManifestoRevisioneDinamicaListeMarzo2016.html"icaHYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/ServiziCittadino/Albo/AvvisoCittadini/Doc/2016/PubblicazioneManifestoRevisioneDinamicaListeMarzo2016.html"tHYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/ServiziCittadino/Albo/AvvisoCittadini/Doc/2016/PubblicazioneManifestoRevisioneDinamicaListeMarzo2016.html"zionHYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/ServiziCittadino/Albo/AvvisoCittadini/Doc/2016/PubblicazioneManifestoRevisioneDinamicaListeMarzo2016.html"iHYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/ServiziCittadino/Albo/AvvisoCittadini/Doc/2016/PubblicazioneManifestoRevisioneDinamicaListeMarzo2016.html" sHYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/ServiziCittadino/Albo/AvvisoCittadini/Doc/2016/PubblicazioneManifestoRevisioneDinamicaListeMarzo2016.html"'HYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/ServiziCittadino/Albo/AvvisoCittadini/Doc/2016/PubblicazioneManifestoRevisioneDinamicaListeMarzo2016.html"AvisHYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/ServiziCittadino/Albo/AvvisoCittadini/Doc/2016/PubblicazioneManifestoRevisioneDinamicaListeMarzo2016.html"uHYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/ServiziCittadino/Albo/AvvisoCittadini/Doc/2016/PubblicazioneManifestoRevisioneDinamicaListeMarzo2016.html" integralHYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/ServiziCittadino/Albo/AvvisoCittadini/Doc/2016/PubblicazioneManifestoRevisioneDinamicaListeMarzo2016.html"iHYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/ServiziCittadino/Albo/AvvisoCittadini/Doc/2016/PubblicazioneManifestoRevisioneDinamicaListeMarzo2016.html" dHYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/ServiziCittadino/Albo/AvvisoCittadini/Doc/2016/PubblicazioneManifestoRevisioneDinamicaListeMarzo2016.html"eHYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/ServiziCittadino/Albo/AvvisoCittadini/Doc/2016/PubblicazioneManifestoRevisioneDinamicaListeMarzo2016.html" RevisionHYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/ServiziCittadino/Albo/AvvisoCittadini/Doc/2016/PubblicazioneManifestoRevisioneDinamicaListeMarzo2016.html"i HYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/ServiziCittadino/Albo/AvvisoCittadini/Doc/2016/PubblicazioneManifestoRevisioneDinamicaListeMarzo2016.html"dinàHYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/ServiziCittadino/Albo/AvvisoCittadini/Doc/2016/PubblicazioneManifestoRevisioneDinamicaListeMarzo2016.html"micaHYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/ServiziCittadino/Albo/AvvisoCittadini/Doc/2016/PubblicazioneManifestoRevisioneDinamicaListeMarzo2016.html" deHYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/ServiziCittadino/Albo/AvvisoCittadini/Doc/2016/PubblicazioneManifestoRevisioneDinamicaListeMarzo2016.html" HYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/ServiziCittadino/Albo/AvvisoCittadini/Doc/2016/PubblicazioneManifestoRevisioneDinamicaListeMarzo2016.html"isHYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/ServiziCittadino/Albo/AvvisoCittadini/Doc/2016/PubblicazioneManifestoRevisioneDinamicaListeMarzo2016.html" HYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/ServiziCittadino/Albo/AvvisoCittadini/Doc/2016/PubblicazioneManifestoRevisioneDinamicaListeMarzo2016.html"ListHYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/ServiziCittadino/Albo/AvvisoCittadini/Doc/2016/PubblicazioneManifestoRevisioneDinamicaListeMarzo2016.html"asHYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/ServiziCittadino/Albo/AvvisoCittadini/Doc/2016/PubblicazioneManifestoRevisioneDinamicaListeMarzo2016.html" HYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/ServiziCittadino/Albo/AvvisoCittadini/Doc/2016/PubblicazioneManifestoRevisioneDinamicaListeMarzo2016.html"eletoraliHYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/ServiziCittadino/Albo/AvvisoCittadini/Doc/2016/PubblicazioneManifestoRevisioneDinamicaListeMarzo2016.html"sHYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/ServiziCittadino/Albo/AvvisoCittadini/Doc/2016/PubblicazioneManifestoRevisioneDinamicaListeMarzo2016.html".

Mara Arbarei, su 2 de martzu 2016

---------------------

SU CPIA N. 2 CENTRU PROVINCIALI PO S'ISTRUTZIONI DE IS MANNUS FAIT SCIRI CA FUNT ABERTAS IS ISCRITZIONI A IS CURSUS SERALIS DE ALFABETIZATZIONI PRIMÀRIA

Su CPIA N. 2 Centru Provinciali po s'Istrutzioni de is mannus fait sciri ca funt abertas is iscritzionis a is cursus seralis de alfabetizatzioni primària. Su cursu est poi s chi no tenint sa licentza elementari e durat unu annu.

Scàrria sa  Locandina de is Cursusi, su MoHYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/E-Democracy/Notizie/Allegati/Modulo-Iscrizione-alfabetizzazione-2016.docx"lluHYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/E-Democracy/Notizie/Allegati/Modulo-Iscrizione-alfabetizzazione-2016.docx" de HYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/E-Democracy/Notizie/Allegati/Modulo-Iscrizione-alfabetizzazione-2016.docx"iscritzioniHYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/E-Democracy/Notizie/Allegati/Modulo-Iscrizione-alfabetizzazione-2016.docx" a su HYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/E-Democracy/Notizie/Allegati/Modulo-Iscrizione-alfabetizzazione-2016.docx"cursuHYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/E-Democracy/Notizie/Allegati/Modulo-Iscrizione-alfabetizzazione-2016.docx" HYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/E-Democracy/Notizie/Allegati/Modulo-Iscrizione-alfabetizzazione-2016.docx"dHYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/E-Democracy/Notizie/Allegati/Modulo-Iscrizione-alfabetizzazione-2016.docx"eHYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/E-Democracy/Notizie/Allegati/Modulo-Iscrizione-alfabetizzazione-2016.docx" HYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/E-Democracy/Notizie/Allegati/Modulo-Iscrizione-alfabetizzazione-2016.docx"AlfabetizaHYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/E-Democracy/Notizie/Allegati/Modulo-Iscrizione-alfabetizzazione-2016.docx"tHYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/E-Democracy/Notizie/Allegati/Modulo-Iscrizione-alfabetizzazione-2016.docx"zionHYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/E-Democracy/Notizie/Allegati/Modulo-Iscrizione-alfabetizzazione-2016.docx"iHYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/E-Democracy/Notizie/Allegati/Modulo-Iscrizione-alfabetizzazione-2016.docx" e su  MoHYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/E-Democracy/Notizie/Allegati/Modulo-Iscrizione-2016-primo-livello.docx"lluHYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/E-Democracy/Notizie/Allegati/Modulo-Iscrizione-2016-primo-livello.docx" de HYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/E-Democracy/Notizie/Allegati/Modulo-Iscrizione-2016-primo-livello.docx"IscriHYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/E-Democracy/Notizie/Allegati/Modulo-Iscrizione-2016-primo-livello.docx"tHYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/E-Democracy/Notizie/Allegati/Modulo-Iscrizione-2016-primo-livello.docx"zionHYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/E-Democracy/Notizie/Allegati/Modulo-Iscrizione-2016-primo-livello.docx"iHYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/E-Democracy/Notizie/Allegati/Modulo-Iscrizione-2016-primo-livello.docx" a su HYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/E-Democracy/Notizie/Allegati/Modulo-Iscrizione-2016-primo-livello.docx"CuHYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/E-Democracy/Notizie/Allegati/Modulo-Iscrizione-2016-primo-livello.docx"rsHYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/E-Democracy/Notizie/Allegati/Modulo-Iscrizione-2016-primo-livello.docx"uHYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/E-Democracy/Notizie/Allegati/Modulo-Iscrizione-2016-primo-livello.docx" de  HYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/E-Democracy/Notizie/Allegati/Modulo-Iscrizione-2016-primo-livello.docx"primuHYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/E-Democracy/Notizie/Allegati/Modulo-Iscrizione-2016-primo-livello.docx" HYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/E-Democracy/Notizie/Allegati/Modulo-Iscrizione-2016-primo-livello.docx"LivellHYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/E-Democracy/Notizie/Allegati/Modulo-Iscrizione-2016-primo-livello.docx"u

Mara Arbarei, su 1 marzo 2016

 

------------------------------

INFORMATIVA ADESIONI SÒCIUS NOUS A SU GAL MARMILLA

Su Gal Marmilla fait sciri ca de su 25 de friaxu 2016 e fintzas a su 10 de martzu 2016, a pustis de aumentu de su capitali sotziali, fait a pigai parti a sa Sotziedadi Gal Alta Marmilla e Marmilla Soc. Consortile A r.l., cumpilendi e trasmitendi a su Gal sa scheda allegada (Sugetu Pùbricu o Privau). Po ndi scarriai totu sa documentazioni tocat a si collegai a su situ: http://www.galmarmilla.it/it-it/news-ed-avvisi/2016/02/informativa-adesione-soci.aspx - Po tenni prus scedas fait a cuntatai is ufìtzius de su Gal in is personas de: - Responsàbili Amministrativu e Finantziàriu Dott.ssa Maria Carla Manca – Cell. 338 6612365 - Segretària Dott.ssa Maria Graziella Siuni Tel. Sea: 0783 959021 Fax : 0783 959142 e-mail: galmarmilla@tiscali.it.

Mara Arbarei, su 1 de martzu 2016

-----------------------------

PUBRICATZIONI AVISU VOUCHER FAMÌLLIAS PO PIGAI IS SERVÌTZIUS PO IS PIPIUS PITIUS -  ANNUALIDADI 2015 - SCADENTZA PRESENTATZIONI DOMANDAS AINTRU DE SU 31.03.2016

Sa Responsàbili de is Servìtzius Sotzialis e a sa Persona de su Plus Distretu de Seddori fait sciri ca cun Determinatzioni n. 251 de su 26.02.2016 s’est aprovau s’Avisu Pùbricu e sa modulistica po donai is “Voucher famìllias po pigai is servìtzius po is pipius pitius -  annualidadi 2015.

Totu is sugetus chi tenint is recuisitus cunforma a s’allegau A depint presentai domanda cumpilendi su mollu aposta.

Sa domanda de partecipatzioni, fata cun su schema de s’Allegau B, at a depi essi presentada aintru de su 31.03.2016.

In sa Setzioni Servizi al HYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/ServiziCittadino/Albo/AvvisoCittadini/Doc/2016/PubblicazioneAvvisoVoucherFamiglie2015.html"Cittadino-Albo-AvvisiHYPERLINK "http://www.comune.villamar.vs.it/ServiziCittadino/Albo/AvvisoCittadini/Doc/2016/PubblicazioneAvvisoVoucherFamiglie2015.html" ai cittadini  fait a ndi scarriai s’Avisu integrali, la protzedura de atributzioni e su mollu de Domanda.

Mara Arbarei, su 29 de friaxu 2016

-----------------------------

COMUNU DE MARA ARBAREI

PROVÌNCIA DE SU CAMPIDANU DE MESU

Ufìtziu Lìngua Sarda

 

Su Comunu de Mara Arbarei fait sciri a totu sa populatzioni ca torrat a aberri s’Ufìtziu Lìngua Sarda, cunforma a sa Lei n. 482/99, po favoressi su bilinguismu in dònnia logu anca ddui at una lìngua de minoria stòrica.

 

S’ufìtziu lìngua sarda tenit is punnas chi sighint:

 

·         tradusi de s’italianu a su sardu is àutus de su Comunu (avisus, novas, delìberas, setzionis de su situ web);

·         fai una arregorta de is leis, regulamentus e normativas regionalis, natzionalis e comunitàrias de tutela e avaloramentu de is lìnguas de minoria.

·         Donai agiudu e consulèntzia a sa populatzioni po sa ricerca de vocabolàrius, gramàticas e atrus lìburus de lìngua e cultura sarda, linguìstica, ecc., po scriri e tradusi;

·         fai ricercas e traballus de lìngua e cultura sarda cun sa populatzioni de sa bidda;

·         agiudai s’utèntzia chi manìgiat sa lìngua de minoria a comunicai cun s’aministratzioni pùbrica.

 

S’ufìtziu aberrit a su pùbricu una borta a sa cida in s’ufìtziu bibliotecàriu in su primu pianu de su Comunu, su lunis a mengianu de is 9.00 a is 13.00.

Fait puru a scriri a s’indiritzu de posta eletrònica vatzei@provincia.mediocampidano.it

 

 

 

 L. 482/99 Annu 2015Pubricatzioni Botza de su Regulamentu de s’Economau pigau cunforma a s'art. 153, comma 7, de su D.Lgs. 18 austu 2000, n. 267

Si fait sciri ca est in pubricatzioni po 60 diis in sa setzioni Servizi al cittadino-Albo-Avvisi ai cittadini sa Botza de su Regulamentu Economau de pigai in Consillu comunali cunforma a s’art. 153, comma 7, de su D.Lgs. n. 267/2000 e de s'art. 5 de su Regolamentu de Contabilidadi.

26 austu 2015

------------------------

Pubricatzioni Botza de su Regulamentu de Contabilidadi

Si fait sciri ca est in pubricatzioni po 60 diis in sa setzioni Servizi al cittadino-Albo-Avvisi ai cittadini sa Botza de su Regulamentu de contabilidadi de pigai in Consillu comunali cunfroma a s’art. 152 de su d.Lgs. n. 267/2000, modificau e  integrau de su d.Lgs. n. 126/2014.

25 austu 2015

 

----------------------------

 

COMUNU DE MARA ARBAREI

PROVÌNCIA DE SU CAMPIDANU DE MESU

UFÌTZIU TÈCNICU

SU RESPONSÀBILI DE SU SERVÌTZIU

BIU s’art. 65 comma 1 de su D. Lgs 163/2006

FAIT SCIRI

Cun arriferimentu a sa gara de protzedura negotziada chentza de bandu po scioberai su professionista po ddi donai su:

INCÀRRIGU DE PROGETATZIONI PRELIMINARI DEFINITIVA E ESECUTIVA, COORDINAMENTU DE SA SIGURESA IN FASI DE PROGETATZIONI E IN FASI DE ESECUTZIONI, DIRETZIONI DE IS TRABALLUS CONTABILIDADI E MESURA, PO IS TRABALLUS PO TORRAI A FAI ANDAI SU CANALI E ARRANGIAI SA BIA DE CAMPU JOSSU.

Nòmini e indiritzu de s’aministratzioni agiudicadora: Comunu de Mara Arbarei – Pratza de Corti, 1 – 09020 Mara Arbarei

Protzedura de agiudicatzioni scioberada: protzedura negotziada chena de pubricatzioni de unu bandu de gara cunfroma a su cumbinau detzìdiu de is artìculus 91 commas 2 e 57 comma 6 de su D. Lgs 163/2006 e art. 267 de su D.P.R. 207/2010.

Apaltus pùbricus de servìtzius: Progetatzioni Preliminari Definitiva e Esecutiva, Coordinamentu de sa Siguresa in Fasi de Progetatzioni e de Esecutzioni, Diretzioni de is Traballus Contabilidadi e Mesura – CPV 71223000-7 – CUP: D29D14001560002 – CIG: Z7214CE0CB.

Data de agiudicatzioni: 23/06/2015

Critèrius de agiudicatzioni de s’apaltu: critèriu de s’oferta economicamenti prus vantagiosa, cunfroma a s’art. 57, comma 6, de su D. Lgs 163/2006.

Nùmeru de is ofertas arricidas: 3

Nòmini e indiritzu de s’agiudicatàriu: Ing. Alessia Vargiu cun stùdiu in bia delle Serre, 42 Cuartùciu (Ca).

Tanti postu a basi de asta: € 16.058,25 – tempus postu a basi de asta: 10 diis. Prog. Prel. 20 gg (prog. Def.) 10 gg (Prog. Esec.)

Valori de s’oferta chi dd’ant donau s’apaltu: € 12.846,60 (ribàsciu 20%) – 8 diis  Prog. Prel. 16 gg (prog. Def.) 8 gg (Prog. Esec.)

Data po mandai is lìteras de invitu: 03/06/2015

Data de inviu de custu avisu: 18/08/2015

Òrganu cumpetenti po is protzeduras de arricursu: aintru de 30 diis ricursu giurisditzionali ananti de su TAR Sardìnnia.

Mara Arbarei, su 18/08/2015

Su Responsàbili de su Servìtziu e

     Responsàbili ùnicu de su Protzedimentu

Ing. Valentina Onnis

---------------------------

Avisu Pagamentus po is beneficiàrius de is Leis 9/2004 e Leis 27/1983

AVISU A IS BENEFICIÀRIUS

L.R.9/2004 MALÀDIUS CHI TENINT NEOPLASIAS MALAS

E

L.R. 27/1983 MALÀDIUS DE TALASSEMIA, LINFOPATIA MALÌNNIA, EMOFILIA 

Si fait sciri a is beneficiàrius de is Leis Regionalis subratzitadas ca in su Bancu de Sardìnnia – Agentzia de Mara Arbarei – funt in pagamentu is contributus de is primus ses mesis de su 2015.

20 austu 2015

-----------------------------

Avisu de Agiudicatzioni definitiva

SI FAIT SCIRI CA EUS FATU S’AGIUDICATZIONI DEFINITIVA DE SU BANDU PO S’INCÀRRIGU DE PROGETATZIONI PRELIMINARI, DEFINITIVA E ESECUTIVA, COORDINAMENTU DE SA SIGURESA IN FASI DE PROGETATZIONI E IN FASI DE ESECUTZIONI, DIRETZIONI DE IS TRABALLUS DE CONTABILIDADI E MESURA, PO IS TRABALLUS PO TORRAI A FAI FUNTZIONAI SU CANALI DIVERSIVU E MANUTENTZIONI STRAORDINÀRIA DE SA BIA IN LOC. CAMPUJOSSU.

Scàrria s'Avisu

18 austu 2015

-----------------------

Bandu de Gara po Cuncessioni  de manìgiu de is Struturas in s’Ortu de is Norie – Scadèntzia de is 12.00 de su 10 de Cabudanni 2015

Su Responsàbili de s’Ufìtziu Tècnicu 

FAIT SCIRI

Ca est bessida una Gara po donai sa Cuntzessioni po su manìgiu de is Struturas e de s’Area de propiedadi comunali de Interessu Etnoantropològicu de s’ "Orto delle Norie" - Sa scadèntzia est fissada a is 12.00 de su 10 de Cabudanni 2015.

In sa Setzioni Servizi al Cittadino-Albo-Bandi fait a ndi scarriai su Bandu e is Allegaus

13 de austu de su 2015

-----------------------

Bandu de Gara po donai su Servìtziu de Assistèntzia Domitziliari po Bècius e Famìllias in Dificultadi po sa simada de 24 Mesis - CIG: 63669361CD – Scadèntzia a is 13:00 de su 14 de Cabudanni 2015

Su Responsàbili de su Servìtziu Culturali, Pùbrica istrutzioni, Sotziali e Sport

FAIT SCIRI

Ca est bessida sa Gara de Apaltu po s’Afidamentu de su Servìtziu de Assistèntzia Domiciliari Bècius e Famìllias in dificultadi po 24 Mesis - CIG: 63669361CD – Scadèntzia a is 13:00 de su 14 de Cabudanni 2015.

In sa Setzioni Servizi al Cittadino- Albo- Bandi fait a ndi scarriai su Bandu e is Allegaus.

14 de austu 2015

--------------------------------

 

COMUNU DE MARA ARBAREI

Provìncia de su Campidanu de Mesu

Pratza de Corti, 1 09020 Mara Arbarei (VS)

Tel. 070/9306901 Fax 070/9306017

POLITZIA MUNITZIPALI

 

Prot. 5466

Ord. N. 18/2015

 

SU SÌNDIGU

 

BIDA sa domanda prot. 5233 de su 22 de Mesi de Argiolas 2015, po otenni  s’autorizatzioni a fai sa festa  po sa Madonna d’Itria e po Santu Sarbadori, e sa domanda prot. n. 5234 de su 22/07/2015, po otenni sa suspensioni de s’ordinàntzia  n. 16 de su 10/08/2012, chi règulat su trànsitu de is animalis in su centru abitau.

 

TORRADA A PIGAI s’ordinàntzia de su 10/08/2015 chi disponit su divietu de trànsitu po is cuaddus in is bias de bidda, po preveni chistionis sanitàrias e pirìgulu po sa genti a pei e a màchina;

 

CUNSIDERAU ca su 16 e su 18 de austu 2015 nci at a ai duas prucessionis religiosas po sa Madonna de Itria, cun genti a cuaddu cun su costumi de Mara e duncas tocat a disponi una dèroga a s’ordinàntzia subratzitada, sceti po fai sa prucessioni e is spostamentus suus, po permiti de fai is ritus religiosus, segundu is modalidadis traditzionalis.

 

BIUS is artìculus 15 e 184 de su D. Lgs n. 285 de su 30/04/1992 e modìficas e integratzionis chi sighint;

BIU su regulamentu de Politzia Veterinària aprovau cun D.P.R. n 320 de su 08/02/1954;

BIU su T.U. de is Leis Sanitàrias aprovau cun R.D. 27/12/1934, n. 1265;

BIU s’art. 2 de su Decretu de su Ministeru de s’Internu 5 Austu 2008;

BIU su D. Lgs n. 267/2000;

 

ÒRDINAT

 

In is diis 16 e 18 austu 2015, sceti po sa simada intra is 17.00 a is 22.30 po is prucessionis po sa festa de sa Madonna d’Itria, est permìtiu su trànsitu de is cuaddus in dèroga a s’ordinàntzia de su sìndigu n. 16 de su 10/08/2012, aintru de bidda.

Is cavalleris chi pigant parti a sa prucessioni ant a depi amostai a is Agentis de sa Fortza Pùbrica chi ndi ant a fai richiesta is documentus chi amostant ca tenint is recuisitus pedius;

Ca is chi no ant a arrespetai ant a essi punidas a norma de s’art. 7 bis de su D. Lgs n. 267/2000 cun multa de € 250.00, cumenti stabilessit s’ordinàntzia n. 37/2013 prot. 5005 de su 16 de mesi de argiolas de su 2013, cun is modalidadis  prevìdias de sa Lei n. 689/81, fatu salvu chi su fatu no siat reatu.

 

DISPONIT

 

Sa notìfica de custa ordinàntzia a is sugetus chi sighint:

A su presidenti de su Comitau de sa festa po sa Madonna d’Itria 2015, sig.ra Anna Rita Cau, nàscia in Mara Arbarei su 18/01/1965, residenti in Bia del Commercio n. 31.

A sa statzioni de is Carabinieris de Mara Arbarei;

A su Responsàbili de su Servìtziu Tècnicu de su Comunu de Mara Arbarei e dònnia atru enti chi si pensat chi ddu depat sciri;

Sa pubricatzioni de custu àutu in s’albu pretòriu comunali e s’adeguada publicidadi in is maneras de difusioni ;

A su personali de s’Ufìtziu de sa Politzia Munitzipali, a is atrus agentis de sa fortza pùbrica e a s’Ufìtziu Tècnicu Comunali, donniunu po is cumpetèntzias suas, su còmpitu de vigilai in is maneras de difusioni.

 

De sa Residèntzia Munitzipali, su 3 de austu 2015

 

Su Sìndigu

        Pier Sandro Scano

 

-----------------------------

 

COMUNU DE MARA ARBAREI

Provìncia de su Campidanu de Mesu

Pratza de Corti, 1 09020 Mara Arbarei (VS)

Tel. 070/9306901 Fax 070/9306017

POLITZIA MUNITZIPALI

 

Prot. 5459

Ord. N. 17/2015

 

Ogetu: Regulamentatzioni de su tràficu de is màchinas po sa Rassegna Internatzionali de su 7 de Austu de su 2015.

 

SU SÌNDIGU

 

BIDA sa richiesta de autorizatzioni a fai sa Rassegna Folklorìstica internatzionali de parti de s’assòtziu Traccas e Sonus de Mara Arbarei, registrada cun prot. n. 5100 de su  16 de Mesi de Argiolas 2015.

 

RITÉNNIU po arrexonis de siguresa, de pùbrica e interessu pùbricu po assigurai sa siguresa de is utentis de sa bia, e po esigèntzias de caràtiri tècnicu e operativu, de providiri a sa modìfica temporànea de sa circulatzioni stradali.

 

INTÈNDIU su pareri de sa Politzia Munitzipali;

 

BIU s’art. 7 de su C.d.S. bogau cun D.Lgs. 30 abrili 1992, n. 285 e modifica e aciuntas chi sighint;

 

BIU su D. Lgs n. 267/2000, Testu Ùnicu de is Entis Localis.

 

ÒRDINAT

 

Sa sosta e sa rimotzioni de is màchinas, po is esigèntzias e is arrexonis tzitadas in sa premissa, no est permìtia, de manera permanenti, cun ecetzioni de is residentis, de is 19.00 de su 7 de austu a is 2.00 de s’8 de austu 2015 in is bias e pratzas chi sighint:

-         Pratza de Corti;

-         Bia Beata Vergine d’Itria, de su gruxeri cun Bia Cagliari a su gruxeri cun Pratza de Corti;

-         Bia Vittorio Emanuele, de s’intrada de su parchègiu pùbricu a su gruxeri cun sa Bia Beata Vergine d’Itria;

-         Bia Sicilia;

 

DISPONIT

 

Sa notìfica de custa ordinàntzia a is sugetus chi sighint.

-         A sa Caserma de is Carabinieris de Mara Arbarei;

-         A su Responsàbili de su Servìtziu Tècnicu de su Comunu de Mara Arbarei, po poni sa segnalètica stradali;

-         Sa pubricatzioni de custu atu in s’albu pretòriu comunali e s’adeguada pubricidadi in is maneras de difusioni;

DONAT

 

-         A su personali de s’Ufìtziu de sa Politzia Munitzipali, a is atrus agentis de sa fortza pùbrica e a s’Ufìtziu Tècnicu Comunali, donniunu po is cumpetèntzias suas, su còmpitu de vigilai in is maneras de difusioni;

-         Po is trasgressionis agatant aplicatzioni is santzionis prevìdias de su Còdixi de sa Strada;

 

De sa Residèntzia Munitzipali, su 3 de austu 2015

 

Su Sìndigu

        Pier Sandro Scano

 

 

PUBRLICATZIONI MANIFESTU REVISIONI DINàMICA STRAORDINàRIA DE IS LISTAS ELETORALIS

Si fait sciri ca de su 1° a su 5 de Austu 2015 ant a essi depositadas in s’Ufìtziu Eletorali is detzisionis de su Responsàbili de s'Ufìtziu Eletorali arrelativas a is variatzionis in is listas eletoralis.

Dònnia tzitadinu aintru de custa simada ddu podit biri.

In sa setzioni Sezione Servizi al cittadino-Albo-Avvisi a is tzitadinus fait a ndi scarriai su Manifestu de Revisioni Dinàmica Straordinària de is Listas Eletoralis.

29 de mesi de argiolas 2015

-----------------------------

FESTIVAL INTERNATZIONALI DE SU FOLKLORI

Su Consòrtziu Turìsticu Sa Corona Arrùbia presentat po su de dexi annus de sighida su Festival Internatzionali de su Folklori.

S’eventu, chi cumentzat in su Museu de su Territòriu, at a interessai is binti biddas de su Cunsòrtziu ma su de atrus territòriu de Sardìnnia puru. Ddui at a ai puru spetàculus in Nule, Suni, Morgongiori, Escalaplano e San Nicolò d’Arcidano.

Sa manifestazioni at a essi de su 1 de austu a s’11 de austu 2015 e at a beni cuatru grupus de foras de stadu: Costarica, Slovacchia, Bulgaria e Bosnia chi s’ant a alternai in is palcus cun is grupus folk localis e cun is apassionaus de su ballu sardu.

Sa dii 1 de Austu 2015 a is 18.00 in su Museu de su Territòriu ddui at a essi sa cunferèntzia de presentatzioni de su progetu in su Museu de su Territòriu cun sa presèntzia e atòbiu de totu is grupus chi s’ant apo di connosci po sa primu borta prima de is esibitzionis in su palcu.

Scàrria sa LOCANDINA.

29 de mesi de Argiolas 2015

------------------------

25° CUNVèNNIU INTERNAtZIONALi de SCULTURA in sa perda TRACHITE

Si fait sciri ca in Fordongianus de su 1° a su 9 de Austu 2015 dui at a essi su de 25° Cunvènniu Internatzionali de Scultura in perda trachite.

Su Cunvènniu at a inghitzai sàbudu su 1° de Austu a is 10.30 cun sa presentatzioni, in s'Aula consiliari, de is artistas partecipantis a sa manifestatzioni e at a acabai domìnigu su 9 de Austu a is 18.30 cun sa premiazioni de is artistas chi pigant parti in s’àrea de is termas romanas.

Scàrria sa LOCANDINA.

 20 de mesi de Argiolas 2015

-------------------------------

AVISu de CuNVOCAtZIONi de su CONSIllu COMUNALi po su 6 de Austu a is 18:30

Si fait sciri ca su 6 de Austu 2015 a is 18:30 ddui at a essi su Consillu Comunali in sa sala Giunta de su Comunu de Villamar.

Scàrria s'Avisu de Cunvocatzioni de su Consillu Comunali.

28 de Mesi de Argiolas 2015

-----------------------------

Amancat s’àcua su 29 e 30 de Mesi de Argiolas 2015

Si fait sciri ca po mori de traballus straordinàrius in sa cundota de foras su 29 de Mesi de Argiolas de is 8:00 e fintzas a s’acabu de is traballus, no at a arribai àcua a is serbatòius de su comunu.

Su servìtziu a s’arretza de sa bidda at a essi cumenti si siat assigurada de s’àcua chi ddui est in is serbatòius fintzas a candu acabant is scortas.

Su 30 de Mesi de Argiolas at a podi amancai s’àcua in is domus poita ca su livellu de is serbatòius at a essi bàsciu.

27 de Mesi de Argiolas 2015

-----------------------------------

Grandi Giochi d'acqua!! 2016

Si fait sciri ca su Comunu de Mara Arbarei – Assessorau a is Servìtzius Sotzialis – in collaborazioni cun La Clessidra apariciat sa manifestatzioni "GRANDI GIOCHI D'ACQUA!!" po pipius e piciocheddus de 6 a 14 annus in su Parcu Comunali de is 8:30 a is 11:00.

Scàrria sa Locandina.

23 de mesi de Argiolas 2015

---------------------------------

AVISU DE CUNVOCATZIONI DE SU CONSILLU COMUNALI PO SU 27 DE MESI DE ARGIOLAS A IS 18:30

Si fait sciri ca su 27 de Mesi de Argiolas 2015 a is 18:30 s’at a fai su Consillu Comunali in sa sala Giunta de su Comunu de Mara Arbarei.

Scàrria s’Avisu de Cunvocatzioni de su Consillu Comunali.

22 de Mesi de Argiolas 2015

----------------------------

ABBANOA SPA

Sinnalatzioni guastus – Servìtziu de Reperibilidadi

Si fait sciri ca est ativu su servìtziu aziendali de sinnalatzioni guastus a su

 

Nùmeru birdi 800 022040

 

Is sinnalatzionis de is guastus chi benint de is Amministratzionis, de is tzitadinuns e de s’utèntzia, benint arricidas de is operadoris telefònicus

 

De su lunis a sa cenàbara de is 09:00 a is 13:00 e de is 15:00 a is 17:30,

su sàbudu de is 09:00 a is 13:00.

 

De su primu de austu chi benit at a essi ativa sa casella de posta tzertificada dedicada

segnalazione.guasti@pec.abbanoa.it

 

In su situ www.abbanoa.it funt inditaus is nùmerus de telèfunu puru, chi, cun sa pròpiu finalidadi, is Amministratzionis e is tzitadinus podint tzerriai su sàbudu e is festivus foras de is oràrius de ufìtziu:

 

Distretu de Seddori D3 – Seddori 0782.802614

                                                      070.9307905

                                                      348.6272159

                                                  329.3740056

------------------------

AVISU DE CUNDITZIONIS DE TROPU BASCA DE SU 18 A SU 20 DE MESI DE ARGIOLAS 2015

Si fait sciri a sa populatzioni ca de sàbudu 18 a mesunotis de su 20 de mesi de argiolas de su 2015 at a fai basca meda, duncas tocat a donai a cura.

In sa Setzioni Servizi al cittadino – Albo - Avvisi ai cittadini  fait a ndi scarriai s’Avisu.

20 mesi de argiolas 2015

--------------------

ORDINÀNTZIA N. 09/15 DE SU 03/07/2015

Prot. 5095

Ord. N. 11/2015

Ogetu: Regulamentatzioni de su tràficu de is màchinas in ocasioni de su sàgiu de ballu de s’Assòtziu “All Dance Villamar” prevìdiu po su 18 de mesi de argiolas 2015 in Pratza de Corti in Mara Arbarei.

SU SÌNDIGU

·        BIDA sa richiesta de autorizatzioni po fai su sàgiu de ballu de s’Assòtziu “All Dance Villamar” prevìdiu po su 18 de mesi de argiolas 2015 in Pratza de Corti in Mara Arbarei, cun prot. nostu n. 2956 de su 24/04/2015;

·        RITENTU, po arrexonis de siguresa pùbrica e de interessu pùbricu, po assigurai sa siguresa de is utentis de sa bia, e po esigèntzias de caràtiri tècnicu e operativu, de providiri a sa modìfica temporànea de sa circulatzioni stradali;

·        INTÈNDIU su pareri de sa politzia munitzipali:

·        BIU s’art. 7 de su C.d.S. emanau cun D. Lgs 30 de abrili 1992, n. 285 e modìficas e aciuntas chi sighint;

·        BIU su D. Lgs267/2000;

ÒRDINAT

Sa sosta e sa circulatzioni de is màchinas, po is esigèntzias e is arrexonis tzitadas in sa premissa, est vietada de manera permanenti, cun ecetzioni de is residentis, e de is màchinas po trasportai is disàbilis, de is 20.00 de su 18 de mesi de Argiolas 2015 a is 2.30 de su 19 de mesi de Argiolas de su 2015, in is bias e pratzas chi sighint:

·        Pratza de Corti;

·        Bia Beata Vergine d’Itria, de su gruxeri cun bia Cagliari a su gruxeri cun Pratza de Corti;

·        Bia Vittorio Emanuele, de s’intrada de su parchègiu pùbricu a su gruxeri cun Via Beata Vergine d’Itria;

·        Bia Sicilia, de su gruxeri cun sa Bia Beata Vergine d’Itria a su gruxeri cun via Cagliari;

DISPONIT

Sa notìfica de custa ordinàntzia a is sugetus chi sighint:

·        A sa statzioni de is carabinieris de Mara Arbarei;

·        A su Responsàbili de su Servìtziu Tècnicu de su Comunu de Mara Arbarei, po poni sa segnalètica stradali chi serbit, e a dònnia atru enti chi parrit chi ddu depat sciri;

·        Sa pubricatzioni de custu atu in s’albu pretòriu de su comunu e sa publicidadi in is maneras de sèmpiri;

DONAT

A su personali de s’ufìtziu de politzia munitzipali, atrus agentis de sa fortza pùbrica e a s’Ufìtziu Tècnicu Comunali, donniunu po is cumpetèntzias suas, su còmpitu de vigilai po s’osservàntzia de custu providimentu.

Po is trasgressionis s’aplicant is santzionis prevìdias de su còdixi de sa strada.

De su comunu, su  16 de Mesi de Argiolas 2015

Su Sìndigu

Dot. Pier Sandro Scano

-----------------------

ORDINÀNTZIA N. 09/15 DE SU 03/07/2015

SU SÌNDIGU

Bida sa nota mail de su 2 de Mesi de Argiolas de su 2015 mandada de s’Unioni de is Comunus de sa Marmilla chi comunica s’inghitzu de is traballus po fai s’interventu “Accessibilità alle tecnologie di informazione e comunicazione” ATIC Marmilla Misura 321 “Servizi Essenziali per l’economia e la popolazione rurale” Azione 4 “Accessibilità alle tecnologie di informazione e comunicazione” – Lotto 1.

Intèndia sa dita Saciarkeo SrL cun sea in Corso Mazzini n. 170 - Ancona chi at comunicau sa data de cumentzu de is traballus in sa Biblioteca Comunali de Mara Arbarei po arrangiai is còmudus, po su 10 de mesi de Argiolas chi sighit e at postu in craru, po arrexonis de siguresa puru, s’abisòngiu chi is localis siant serraus a su pùbricu, a su mancu fintzas a su 10 de austu 2015.

Cunsiderau ca:

·        Prima de cumentzai is traballus tocat a liberai unus cantu spàtzius de sa biblioteca e coberri is scafalis e is atretzaduras chi ddui funt, po sarvai de su prùinu is lìburus e totu s’atra cosa chi ddui est;

·        Is traballus po preparai ant a inghitzai su 6 de mesi de Argiolas chi benit;

·        Biu s’art. 50 de su D.Lgs 267/2000.

ÒRDINAT

De serrai sa biblioteca comunali de su 6 de mesi de Argiolas e fintzas a su 10 de austu 2015 po permiti de preparai su logu e fai totu is traballus in siguresa.

Su Sìndigu

     Pier Sandro Scano

---------------------

UFÌTZIU LÌNGUA SARDA

AVISU DE CÀMBIU DE S’UFÌTZIU

Si fait sciri ca de su 10 de mesi de Argiolas a su 10 de Austu s’Ufìtziu Lìngua Sarda no s’agatat in Biblioteca, po mori de traballus, ma est in su primu pianu de su Comunu, in su “Centro di Catalogazione”.

--------------------------

CALENDÀRIU SERVÌTZIU SCOLA DE NUOTO - Annu 2015

SU SERVÌTZIU SOTZIALI

Fait sciri a is babbus e is mammas de is pipius iscritus a sa scola de nuoto 2015 apariciau de s’Unioni de is Comunus ca su cursu at a inghitzai MÉRCURIS 15 de mesi de Argiolas e at a durai dexi letzionis, fintzas a su 14 de AUSTU.

10 de Mesi de Argiolas 2015

----------------------------

Cunsòrtziu de Bonìfica de sa Sardìnnia Meridionali

AVISU A IS CUNSORTZIAUS N. 26/2015

STAGIONI PO ACUAI 2015

Distretu de Irrigatzioni de Mara Arbarei Cumìtzius de su n. 43 a su n. 52

Si fait sciri ca, po fai su càmbiu de s’atraversamentu pènsili DN 450 de su Distretu de Irrigatzioni de Mara Arbarei de su 7 e fintzas a su 10 de Mesi de Argiolas 2015, si fait sciri ca est suspèndia s’àcua in su Distretu de Mara Arbarei in is cumìtzius de su n. 43 a su n. 52.

Scarica l'Avviso completo.

9 de Mesi de Argiolas 2015

--------------------------

BANDU DE GARA APALTU TRABALLUS IN SU FLUMINI MANNU

Su Cunsòrtziu de Bonìfica de sa Sardìnnia Meridionali

FAIT SCIRI

Ca est stètiu pubricau cun Detèrmina de su Diretori de su Servìtziu de su Gèniu Civili de Casteddu n. 31442/1736 de su 19.09.2013 CUP C24H13000330002 - CIG. N. 6282806F83 su Bandu de Gara po s’Apaltu a corpu de is traballus “Adeguamento o ripristino viabilità di servizio alle opere di governo idraulico del Fluminimannu”

In sa Setzioni Servizi al cittadino-Albo-Avvisi fait a ndi scarriai su Bandu de Gara

9 de Mesi de Argiolas 2015

 

--------------------------

PUBRICATZIONI LEI 162/98 PO PRESENTAI PIANUS PERSONALIZAUS PO IS PERSONAS CUN DISABILIDADI GRAVI

Su Setori Servìtzius Sòtziu-Assistentzialis, cunforma a sa deliberazioni de sa Regioni Sardìnnia n. 33/11 de su 30.06.2015.

FAIT SCIRI

A is tzitadinus interessaus ca est disponibili sa modulìstica preparada de s’Assessoraua is politica Sotzialis in s’Ufìtziu Servìtziu Sotziali Comunali. Is domandas ant a depi essi presentadas a s’Ufìtziu Protocollo de su Comunu in Pratza de Corti n. 1 aintru de is 13:00 de su 17 de Mesi de Argiolas 2015 e s’ISEE e sa scheda saludi aintru de is 13.00 de su 10 de Austu 2015.

Is mollus fait a ndi ddus arratirai anche s’Assistenti Sotziali e/o scarriaus de su situ de su Comunu: www.comune.villamar.vs.it

In sa Setzioni  Servizi al cittadino-Albo-Avvisi al cittadino fait a ndi scarriai s’Avisu e is mollus de Domanda arrelativus

Atras novas  - Archìviu

6 de Mesi de Argiolas 2015

------------------------

INTERRUTZIONI ENERGIA ELÈTRICA IN D-UNAS CANTU BIAS DE SU COMUNU

Si fait sciri ca po mori de is traballus fait sciri ca po mori de traballus a is impiantus, Martis su  7 Argiolas 2015 de is 8.30 a is 15.30 verrà interrota la fornitura dell'energia elettrica in numerose vie del centro abitato di Villamar.

In sa Setzioni Servizi al cittadino-Albo-Avvisi ai cittadini ddui est s’Elencu de is Bias interessadas de su disservìtziu.

1 mesi de argiolas 2015

-------------------

PUBRICATZIONI GRADUATÒRIA DEFINITIVA PO VOUCHER FAMÌLLIAS PO PIGAI IS SERVÌTZIUS PO SA PRIMU INFÀNTZIA

Si fait sciri ca cun determinatzioni n. 906 de su 24/06/2015 est stètia aprovada sa graduatòria definitiva de is beneficiàrius e de is esclùdius de is Voucher famìllias po pigai servìtzius po sa primu infàntzia – Annualidadi 2014.

In sa Setzioni