SARDITINERA GIAUNI
 
 

UFITZIU DE LINGUA SARDA
Operadora de sportellu: Dotore Amos Cardia

Obertura a su pùbblicu: Lunis e Mércuis

Oràrius: 15.30 – 18.30

Sea de trabballu: Biblioteca Comunali

Bia Gaspare n°6 - Comunu de Giauni

Tel.070/9365022 - amos.cardia@provincia.sudsardegna.gov.it

   
Copyright Sarditinera
   
   

L. 482/99 Annu 2017

L. 482/99 Annu 2016

REFERENDUM COSTITUTZIONALI DE DOMÌNIGU SU 4 DE MESI DE IDAS 2016

CUNVOCATZIONI DE IS CUMÌTZIUS

COMUNU DE GIAUNI

 

SU SÌNDIGU

Bida sa lei 25 de màiu 1970, n. 352, cun is normas po is referendum prevìdius de sa Costitutzioni e po s’initziativa legislativa de sa genti, e modificatzionis de apustis;

Biu s’artìculu 11 de su testu ùnicu de is leis cun is normas po eligi sa Càmera de is deputaus, aprovau cun decretu de su Presidenti de sa Repùblica 30 martzu 1957, n. 361, e cambiamentas de apustis, aplicàbili a su referendum a norma de s’artìculu 50 de sa lei 25 màiu 1970, n. 352;

Biu s’artìculu 1, comma 399, de sa lei 27 de mesi de idas 2013, n. 147, chi cuntenit dispositzionis po fai su bilànciu annuali e pluriennali de su Stadu (lei de stabilidadi 2014);

 

FAIT SCIRI

ca, cun decretu de su Presidenti de sa Repùbrica 27 de cabudanni 2016, pubricau in sa Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 227 de su 28 de cabudanni 2016, funt stètius cunvocaus po domìnigu su 4 de mesi de idas 2016 is comìtzius po fai su REFERENDUM COSTITUTZIONALI « Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016? »

 

Is operatzionis preliminaris de is ufìtzius de setzioni ant a cumentzai a is 16 de sàbudu 3 de mesi de idas 2016. SA VOTATZIONI S’AT A FAI DOMÌNIGU SU 4 DE MESI DE IDAS 2016, de is 7 a is 23; is eletoris chi a cuss’ora ant a essi ancora in is localis de su sègiu ant a essi amìtius a votai.

 

Giauni, su 20 de mesi de ladàminis 2016

SU SÌNDIGU

Danilo Piras

 

S’ ELETORI, PO VOTAI, DEPIT AMOSTAI A SU PRESIDENTI DE SÈGIU SA TÈSSERA ELETORALI PERSONALI E UNU DOCUMENTU DE IDENTIDADI

 

----------------------------

 

MOLLU DE OPTZIONI PO S'ESERCÌTZIU DE SU DERETU DE VOTU IN ITÀLIA PO SU REFERENDUM COSTITUTZIONALI DE SU 04/12/2016

Deu sutaiscritu/a, __________________________cunsapevoli de is santzionis penalis prevìdias de s’art. 76 de su DPR n. 445/2000, e cunforma a is artìculus 46 e 47 de su pròpiu DPR, decrarat su chi sighit: Sangunau:________________ Sangunau de bagadia (no coiada): :________________ Nòmini:________________ Logu de nàscita: :________________ Data de nàscita: ________________ Residenti foras de stadu in STADU: :________________  CAP: ________________ A s’indiritzu chi sighit:________________ CITADI:________________ Iscritu/a in Itàlia a s'Anàgrafe de is Italianus Residentis Foras de Stadu  (A.I.RE.) de su Comunu de: ________________ O PURU giai arresidentis in Itàlia in su Comunu de:________________

E COMÙNICAT de bolli andai in Italia, in su Comunu anca nel Comune arresurtat iscritu/a in is listas eletoralis, po votai in ocasioni de su del Referendum Costitutzionali de su 04/12/2016.

Po custu decrarat: a) de sciri ca custa optzioni DEPIT essi fata arribai (a manu o cun inviu postali o telemàticu, cun fotocòpia no autenticada de unu documentu de identidadi de su chi firmat) a s'Ufìtziu consolari no prus tradu de sa de 10 diis apustis de s’inditzioni de is eletzionis. b) de sciri ca, andaendi a votai in Itàlia, no at a tenni nisciunu arrimbursu po is spesas de viàgiu tentas, ma sceti de is agevolatzionis tarifàrias prevìdias in su territòriu italianu

Data e logu                                                                                        (firma de s'eletori)

 

DE CUMPILAI IN DÒNNIA PARTI IN STAMPATELLU

 

Logu arriservau a s’Ufìtziu

Arriciu su:                                                                                                     S'Autoridadi Consolari

 

-----------------------

 

Comunu de GIAUNI (Prov. CAMPIDANU DE MESU)

UFÌTZIU ELETORALI

 

REFERENDUM COSTITUTZIONALI DE SU 4 DE MESI DE IDAS 2016

 

Cun Decretu de su Presidenti de sa Repùblica de su 27 de cabudanni 2016, pubricau in sa Gazzetta Ufficiale n. 227 de su 28 de cabudanni 2016 funt stètius cunvocaus po domìnigu 4 de mesi de idas 2016 is comìtzius eletoralis po su REFERENDUM POPULARI CUNFERMATIVU chi tenit po ogetu su cuesitu referendàriu chi sighit: Approvate il testo della legge costituzionale concernente “disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?

Eletoris residentis foras de stadu e iscritus a s’AIRE 

Is eletoris residentis foras de stadu e iscritus a s’AIRE (Anagrafe de is Italianus Residentis foras de Stadu) ant a arriciri cumenti a sèmpiri su pachitu eletoriali a s’indiritzu de arresidèntzia insoru. Chi s’eletori no ddu arricit at podi pediri su duplicau a s’Ufìtziu Consolari de arriferimentu. Si arregordat ca est òneri de su tzitadinu a agiornai a S’UFÌTZIU CONSOLARI competenti de s’indiritzu suu de arresidèntzia.

Chi invece, sendi iscritu in s’AIRE, bolit votai in Itàlia, at a depi fai arribai a S’UFÌTZIU CONSOLARI competenti po arresidèntzia (Ambasciada o Consolau) una decraratzioni aposta (càstia fac-simile) in carta lìbera chi portit: nòmini, sangunau, data e logu de nàscita, logu de arresidèntzia, inditu de su comunu italianu de iscritzioni a s’anàgrafe de is italianus arresidentis foras de stadu, inditu de sa consultatzioni po chi s’eletori bolit fai s’optzioni.

Sa decraratzioni depit essi datada e firmada de s’eletori e acumpangiada de fotocòpia de unu documentu de identidadi de issu e totu e podit essi mandada cun posta, telefax, posta eletrònica mancai no siat tzertificada, opuru fata arribai a manu a s’UFìTZIU CONSOLARi, de persona diversa de s’interessau puru, aintru de s’8 de mesi de ladàminis 2016, cun possibilidadi de rèvoca aintru de su pròpiu trèmini.


Eletoris temporaneamenti foras de stadu

Is eletoris italianus chi po arrexonis de traballu, stùdiu o curas mèdicas s’agatant temporaneamenti foras de stadu po a su mancu tres mesis anca ddui siat sa data de svolgimentu de su Referendum, e is familiaris insoru cun is cunviventis, ant a podi pigai parti a su votu po currispundèntzia apariciau de is ufìtzius consolaris italianus (lei 459 de su 27 de mesi de idas 2001, comma 1 de s’art. 4-bis), arricendi sa scheda a s’indiritzu foras de stadu.

Po pigai parti a su votu foras de stadu, custus eletoris ant a depiaintru de s'8 de mesi de ladàminis 2016 – fai arribai A SU COMUNU de iscrizioni in is listas eletoralis una optzioni aposta. Fait a dda arrevocai aintru de su pròpiu trèmini. S’arregordat ca s’optzioni est vàlida sceti po su votu chi s’arriferit (opuru, in custu casu, po su Referendum de su 4 de mesi de idas 2016).

S’optzioni (fac-simile de scarriai de innoi) podit essi mandada cun posta, telefax, posta eletrònica no certificada puru, opuru fata arribai a manu a su Comunu de persona diversa de s’interessau puru (in su situ www.indicepa.gov.it fait a ndi scarriai is indiritzus de posta eletrònica tzertificada de is comunus italianus).

Sa decraratzioni de optzioni, fata in carta lìbera e obligatoriamenti corredada de còpia de documentu de identidadi vàlidu de s’eletori, depit cunteni s’indiritzu postali de foras de stadu anca tocat a mandai su plicu eletorali, s’inditu de s’Ufìtziu consolari competenti po territòriu e una decraratzioni chi atestat ca tenint is arrecuisitus po essi amìtius a su votu po currispundèntzia (duncas ca unu s’agatatpo arraxonis de traballu, stùdiu o curas mèdicas – in d-una bidda foras de stadu anca no est arresi denti anagraficamenti po una simada de a su mancu tres mesis anca ddui est sa data po fai su referendum; opuru, ca si est familiari conviventi de unu tzitadinu chi est in is cunditzionis nadas asuba).

Sa decraratzioni andat donada cunforma a is artìculus 46 e 47 de su decretu de su Presidenti de sa Repùblica de su 28 de mesi de idas 2000, n. 445 (testu ùnicu de is dispositzionis legislativas e regulamentaris in matèria de documentatzioni amministrativa), decrarendisì cunsapevolis de is conseguèntzias penalis in casu de decraratzionis frassas (art. 76 de su tztau DPR 445/2000).

 

 

        BANDU BENEFÌTZIUS AGIUDU PO S’INCLUSIONI ATIVA– S.I.A

Su Comunu de Giauni fait sciri ca, cun Decretu 26 màiu 2016, su Ministeru de su Traballu e de is Polìticas Sotzialis cun su Ministeru de s’Economia e de is Finàntzias, at disciplinau s’ativatzioni de su servìtziu de Agiudu a s’Inclusioni Ativa, detzidendi is lìnias guida e is critèrius e is protzeduras operativas.

S’Agiudu po s’Inclusioni Ativa est una mesura de cuntrastu a sa poburesa chi previdit de donai unu sussìdiu econòmicu a is famìllias in cunditzionis econòmicas de disàgiu, anca ddui at personas de prus pagu de 18 annus, fillus disàbilis o una fèmina prìngia;

Su sussìdiu depit tenni unu progetu personalizau de ativatzioni sotziali e de traballu.

Sa punna est de agiudai is famìllias a nci passai sa cunditzioni de poburesa e a torrai a essi autònomus a pagu a pagu.

Po tenni deretu a su benefìtziu is nùcleus familiaris depint tenni is arrecuisitus chi sighint:

-                    Arrecuisitus familiaris: a su mancu unu cumponenti de prus pagu de 18 annus o unu fillu disàbili, opuru fèmina prìngia (atzertada).

-                    Arrecuisitus econòmicus: ISEE prus bàsciu de 3.000 èurus.

-                    Valutatzioni de s’abisòngiu: de fai cun una scala de valutatzioni multi-dimensionali chi tenit contu de is càrrigus familiaris, de sa situatzioni econòmica e de sa situatzioni de traballu, cunforma a sa cali su nùcleu familiari chi pedit depit otenni unu puntègiu gualis o prus artu de 45.

 

Is arrecuisitus de atzessu ant a essi verificaus in sa basi de s’ISEE in cursu de valididadi.

 

S’agiudu econòmicu at a essi donau cun una carta de pagamentu eletrònica chi fait a manigiai po comporai benis de primu netzessidadi.

 

IS RICHIESTAS ANT A ESSI PRESENTADAS A S’UFìTZIU PROTOCOLLO DE SU COMUNU DE ARRESIDèNTZIA A MOVI DE SU 02 DE CABUDANNI 2016 VUN SA MODULìSTICA ALLIONGIADA A CUSTU COMUNICAU, e fintzas a su 30 de Mesi de Idas 2016.

  

 

SA RESPONSàBILI DE IS SERVìTZIUS SOTZIALIS

Dott.ssa Marta Corona 

 

----------------------------

 

                       

PLUS                                                             

Ufìtziu po sa Programmatzioni

e sa Gestioni assotziada de is Servìtzius a sa Persona

Distretu de Seddori

 

Comunu de GIAUNI

AVISU PÙBRICU

AGIUDU PO S’INCLUSIONI PO  S’INCLUSIONI ATIVA

S.I.A.

Premissa

 

Su progetu SIA est una mesura de cuntrastu a sa poburesa chi previdit de donai unu agiudu econòmicu a is nùcleus familiaris in cunditzionis econòmicas disagiadas, anca ddui apat piciocheddus pitius, fillus disabili o una fèmina prìngia. Is chi tenint deretu ant a arriciri una Carta de pagamentu eletrònica (Carta SIA) chi fait a manigiai po comporai benis de primu netzessidadi.

Su beneficiàriu de sa mesura SIA depit essi disponibili a pigai parti a unu progetu personalizau chi at a essi preparau de is servìtzius sotzialis de su Comunu de arresidèntzia aintru de 60 diis de sa comunicatzioni de ammissioni a s’agiudu.

S’elaboratzioni de su progetu at a essi fata cun s’agiudu de is servìtzius po su traballu, is servìtzius sanitàrius e is scolas, e cun is sugetus privaus ativus in s’àmbitu de interventus de cuntrastu a sa poburesa, cun arriferimentu particulari a is entis non profit.

Su percursu personalizau de agiudu at a depi essi po totu is cumponentis de su nùcleu familiari cun sa previsioni de atzionis specìficas diferentziadas po mannus e piciocheddus,  agataus in sa basi de is risorsas e de is abisòngius. Is atividadis ant a podi essi po is cuntatus cun is servìtzius sòtziu – sanitàrus territorialis, sa ricerca ativa de traballu, s’adesioni a per cursus de formatzioni, sa frecuèntzia e s’impènniu scolàsticu, sa prevenzioni e sa tutela de sa saludi. Sa punna est de agiudai is famìllias a nci passai sa cunditzioni de disàgiu sòtziu-econòmicu e a a torrai a essi autònomus a pagu a pagu. cio economico e riconquistare gradualmente l’autonomia.

1. Arrecuisitus de atzessu

 

Po otenni su benefìtziu tocat a tenni is arrecuisitus de natura personali chi sighint:

Ø     Presèntzia in su nùcleu familiari de a su mancu unu componenti de mancu de 18 annus o unu fillu disàbili, opuru de una fèmina prìngia acertada (chi est s’ùnicu arrecuisitu familiari tentu, sa domanda podit essi presentada no prima de cuatru mesis de sa data presùmia de nascimenta de su pipiu e depit essi cun sa documentatzioni de su dotori donada de una strutura pùbrica);

Ø     Essi tzitadinu italianu o de sa comunidadi europea o familiari suu titulari de su deretu de sogiornu permanenti, opuru tzitadinu stringi in possessu de su permissu de sogiornu CE po sogiornantis de simada longa;

Ø     Essi residenti in Itàlia de a su mancu duus annus;

E is arrecuisitus econòmicus chi sighint:

Ø     ISEE prus bàsciu o gualis a € 3.000 (tremila èurus) in cursu de validi dadi;

Ø     Valori cumplessivu de atrus tratamentus econòmicus eventualmente arricius, de natura previdentziali, indennitària e assistentziali, prus bàsciu de € 600 a su mesi;

Ø     No teni màchinas immatriculadas sa primu borta in is 12 mesis prima de sa domanda o puru màchinas de cilindrada prus arta de 1.300 cc o motocicretas de  cilindrada prus arta de 250 cc immatriculaus in is tres annus prima de sa domanda (custu arrecuisitu depit essi tentu de totu is cumponentis de su nùcleu familiari);

Ø     No essi beneficiàrius de prestatzionis po agiudai su rèditu donada de s’INPS cumenti a NASPI, ASDI o de atas ainas chi dd’assimbillant;

Ø     Po s’amissioni a su benefìtziu tocat a pigai unu puntègiu gualis o prus artu de 45 puntus otentu cun s’aplicatzioni de is paràmetrus po sa valutatzioni multi-dimensionali de s’abisòngiu (calculada in sa basi de is càrrigus familiaris, de sa situazioni econòmica e de sa situatzioni de traballu) prevìdius de su decretu ministeriali.

 

2.      Prestatzionis prevìdias

Su programma previdit de donai sa CARTA SIA, chi donat deretu a donai unu sussìdiu econòmicu ch podit essi de 80 a 400 € a su mesi po n. 12 mesis calculaus in sa basi de su nùmeru de is cumponentis su nucleu familiari e de su puntègiu otentu.

Cun sa CARTA SIA si podint fai in totu is supermercaus, butregas de alimentaris, farmacias e parafarmacias abilitaus a su circuitu Mastercard. Sa Carta podit essi manigiada puru in is ufìtzius postalis po pagai is bulletas elètricas e de su gas e donat deretu a unu scontu de su 5% po comporai in is butegas e farmacias cunventzionadas, cun s’ecetzioni de is melina e de su ticket. Cun sa carta si podit otenni sa tarifa elètrica agevolada, a cunditzioni de ai cumpilau sa setzioni chi est in su mollu de domanda. No fait a prelevai contantis o a carriai sa Carta. Su manìgiu suu est permìtiu sceti in is ATM Postamat po controllai su saldu e sa lista movimentus.

Sa Carta depit essi manigiada sceti de su titulari chi arricit a mèdiu arracumandada sa comunicatzioni, chi arricit a mèdiu arracumandada sa comunicazioni de sa Posta cun is  indicatzionis po s’arretiru.

Dònnia carta tenit unu còdixi personali (PIN), mandau diretamenti a domu de su titulari de Poste Italiane, chi at a poni su dinai de su contributu bimestrali e at a mandai atras comunicatzionis a su beneficiàriu.

 

3 . Modalidadi de presentazioni de is domandas

Is domandasant a depi essi presentadas de unu componenti sceti de su nùcleu familiari, a s’Ufìtziu Protocollu de su Comunu de arresidèntzia, a movi de su 2 DE CABUDANNI 2016.

No ant a essi pigadas in cunsideratzioni is domandas arribadas a su protocollu de s’enti prima de cussa data.

Su mollu de domanda pre –cumpilau at a essi disponibili in is ufìtzius de su Servìtziu Sotziali de su comunu de arresidèntzia e/o at a podi essi scarriau de su situ istitutzionali de su Comunu de Giauni: www.comune.genuri.vs.it

Aintru de 15 diis de traballu de candu arribant is domandas, is Comunus ant a mandai a s’Inps is richiestas de benefìtzius in òrdini cronològicu de presentatzioni.

 

 

4.                  Modalidadi de erogatzioni de sa prestatzioni

Is domandas ant a essi arricidas fintzas a candu acabat su dinai postu a disposizioni de su Ministeru de su Traballu e de is Polìticas Sotzialis.

Chi su chi pedit no firmat su progetu e/o ddui apat violatzionis de is òbrigus chi cuntenit o tèngiat cumportamentus chi no andant beni po is punnas chi teniant, is Comunus  podint detzidi de revocai o escludi de su benefìtziu. Chi amancat calincunu de is arrecuisitus chi ant motivau sa cuntzessioni de su benefìtziu puru, at a essi revocau.

 

9. SCEDAS E MODULìSTICA

Custu avisu e sa modulìstica podint essi agataus a s’indiritzu: www.comune.genuri.vs.it

Po atras scedas de sa mesura S.I.A. si podit intrai a:

www.lavoro.gov.it

www.inps.it

 

Po atras scedas fait a pregontai puru a:

Sportellu Sotziali Distretuali de informatzioni e consulèntzia po s’Assistèntzia  Familiari :                                      

Via A.R. Villasanta n. 17, 09025 Seddori (VS)                 

Tel 070 9383309 Fax 070 9301709  Indiritzu e-mail : afsportellosanluri@gmail.com     

            

Ufìtziu de Pianu PLUS Seddori 

Tel 070 9383310 Fax 070 9301709 Indiritzu e-mail ufficiodipianosanluri@gmail.com

 

Ufìtziu de Servìtziu Sotziali  Comunu de Giauni

Responsàbili de su Protzedimentu Dott.ssa Marta Corona

Tel 070/9365128  Fax  070/9365010             Indiritzu e-mail  serviziosocialegenur@alice.it

Diis e oràrius de ricevimentu: de su Lunis a sa Cenàbara de is 9.00 a is 13.00

                                             Su martis e su giòbia de is 16.00 a is 18.00

 

Su Responsàbili de is Servìtzius Sotzialis

Dott.ssa Marta Corona

--------------------------

                       

 

PLUS

Distretu de Seddori

 

                                                                 A su  ___________________

De su Comunu de  _______________

 

 

OGETU: Domanda de partecipazioni a su Programma Ministeriali - Mesura de cuntrastu a sa poburesa  - SIA – Agiudu po s’inclusioni ativa – Annu 2016

 

Deu sutaiscritu/a___________________________________-    nàsciu/a in______________________    su_______________ prov. _____ residenti in  ____________________________________________                               bia____________________________n. _____ cap. ____________ prov__________ _____________   Tel. _______

C.F. ______________________________________ indiritzu e-mail___________________________

Indiritzu anca si bolit arriciri sa posta (sceti chi diversu de s’indiritzu de arresidèntzia) ____________________________________________

 

PEDIT

 

De essi amìtiu a pigai parti a su Programma Ministeriali - Mesura de cuntrastu a sa poburesa - SIA – Agiudu po s’inclusioni ativa po donai sa Carta SIA .

 

Po custu, consapevoli de sa responsabilidadi penali, cunforma a s’artìculu 76 de su decretu de su  Presidenti de sa Repubblica 28 mesi de idas 2000, n. 445, po falsidadi de àutus e decraratzionis frassas, decraru ca su chi est scritu in custu mollu est berus e fait a dd’acertai cunforma a s’art. 43 de su tzitau DPR n. 445 de su  2000, o puru chi fetzat a documentai po richiesta de is amministratzionis cumpetentis.

 

  • Cumpositzioni nùcleu familiari

 

 

*ÿ Fèmina prìngia cun acertamentu de documentazioni mèdica donada de _________________________________________________________ in data _________________

 

·        Arrecuisitus econòmicus

 

      de essi beneficiàriu/i, a su momentu de sa presentazioni de sa richiesta, de atrus tratamentus econòmicus de natura previdentziale, indennitària e assistentziali, a cali si siat tìtulu cuncèdius de su Stadu o de atras amministratzionis pùbricas:

 

 

      de teni is màchinas chi sighint (inditai marca, arratza, targa e annu de immatricolatzioni)

     _________________________________________________________________

        

      de essi disponibili a pigai parti a su progetu personalizau segundu su chi est cuncordau cun Servìtziu Sotziali de apartenèntzia;

 

      de sciri ca s’amministratzioni comunali, cunforma a s’art. 71  de su  DPR 445/2000 at a podi detzidi controllus po sa veridicidadi de is decraratzionis donadas.

 

           Data _______________           Firma ___________________________________

 

N.B: Alliongiai a sa domanda:

- Còpia de documentu de identidadi in cursu de valididadi ;

- Còpia atestatzioni ISEE donada in s’annu 2016;

- Còpia documentatzioni sanitària chi atestat ca est prìngia (chi arrecurrit custu casu)

 

Informativa po su tratamentu de is datus personalis (art. 13 D. Lgs. n. 196/2003) Su ministeru de s’Economia e de is Finàntzias, su Ministeru de su Traballu e de is Polìticas Sotzialis e de su Comunu de residèntzia, in calidadi de titularis de su tratamentu de is datus personalis, informant ca is datus donaus, cun una autotzertificatzioni puru, funt prescritus de is dispositzionis vigentis po donai su SIA, chi sinnoncas no iat a podi essi donada. Is datus ant a essi manigiaus sceti po cussu scopu, cun modalidadis informatizadas o telemàticas puru funtzionalis po custu sceti, de parti, a prus chi su tituluari de su tratamentu, de s’INPS e de su Gestori de su servìtziu agatau , de atras Amministratzionis centralis, regionalis o localis, nominaus responsàbilis de su tratamentu de is datus personalis e de is incarrigaus de su tratamentu. Is deretus de s’art. 7 de su D. Lgs. n. 196/2003 (atzessu, agiornamentu, cancellatzioni, trasformatzioni, ecc.), ant a podi essi pedius a s’INPS - Istitutu Natzionali Previdèntzia Sotziali. 

 

Firma ___________________________________

 

AVISU PÙBRICU AGIUDU A S’INCLUSIONI ATIVA (S.I.A.)

Su progetu SIA est una mesura de cuntrastu a sa poburesa chi previdit de donai unu sussìdiu econòmicu a is nùcleus familiaris in cunditzionis econòmicas de poburesa, anca ddui apat piciocheddus de prus pagu de 18 annus, fillus disabili o una fèmina prìngia.

Is chi tenint deretu ant a arriciri una Carta de pagamentu eletrònica (Carta SIA) chi fait a manigiai po comporai benis de primu netzessidadi.

Po otenni su benefìtziu tocat a tenni is arrecuisitus chi sighint:

1. Chi ddui siat in su nùcleu familiari a su  mancu unu cumponenti de prus pagu de 18 annus o unu fillu disàbili, o una fèmina prìngia (chi est s'ùnicu arrecuisitu familiari tentu, sa domanda podit essi presentada no prima de cuatru mesis de sa data presunta de candu nascit su pipiu depit portai documentatzioni mèdica donada de una strutura pùbrica);

2. Essi tzitadinu italianu o comunitàriu o familiari suu titulari de su deretu de sogiornu o de su deretu  de sogiornu permanenti, opuru tzitadinu stràngiu chi tenit su permissu de sogiornu CE po is sugiornantis de simada longa;

Essi residenti in ìItalia de a su mancu duus annus;

E is arrecuisitus econòmicus chi sighint:

 ISEE prus bàscu o gualis de € 3.000 (tremila èurus) in cursu de valididadi;

Valori cumplessivu de atrus tratamentus econòmicus eventualmenti arricius, previdentzialis, de indennidadi e assistentziali, prus bàsciu de € 600 mensilis;

 No tenni màchinas imatriculadas sa primu borta in is 12 mesis prima de sa domanda opuru màchinas de cilindrada de prus de ì1.300 cc o motocicretas de cilindrada de prus de 250 cc immatriculaus in is tres annus prima de sa domanda (custu arrecuisitu depit essi tentu de totu is cumponentis de su nùcleu familiari) ;

No tenni prestatzionis a sustènniu de su rèditu donadas de s'INPS cumenti a NASPI, ASDI o atras ainas chi ddis assimbillant;

 Po essi amìtius a su benifìtziu tocat a tenni unu puntègiu gualis o prus artu de 45 puntus otentu cun s'aplicatzioni de is paràmetrus po sa valutatzioni multi-dimensionali de s'abisòngiu (calculada in sa basi de is càrrigus familiaris, de sa situatzioni econòmica e de sa situatzioni de traballu) prevìdius de su decretu ministeriali.

  Is domandas ant a depi essi presentadas de unu cumponenti sceti de su nùcleu familiari, a s'Ufìtziu Protocollu de su Comunu de arresidèntzia, de su 2 de cabudanni 2016.

 Noant a essi pigadas in cunsideratzioni is domandas arribadas a su protocollu de s'enti prima de custa data.

 Su mollu modulo de domanda pre –cumpilau at a essi disponìbile in is ufìtzius de su Servìtziu Sotziali de su comunu de arresidèntzia  e/o at a podi essi scarriau de su situ istitutzionali de su Comunu de Giauni:www.comune.genuri.vs.it

Aintru de 15 diis de traballu de sa dii chi arriceus sa domanda, is Comunus ant a mandai a s'Inps is richiestas de benefìtziu in òrdini cronològicu de presentatzioni.

Ufìtziu de Servìtziu Sotziali  Comunu de GIAUNI

Responsàbili de su Protzedimentu Dott.ssa Marta Corona

Tel 070/9365128  Fax  070/9365010             Indiritzu e-mail  serviziosocialegenur@alice.it

Diis e oràrius de ricevimentu: de su Lunis a sa Cenàbara de is 9.00 a is 13.00

                                             Su martis e sa giòbia de is 16.00 a is 18.00

-----------------------------

COMUNU DE GIAUNI

PROVÌNCIA DE SU CAMPIDANU DE MESU

Tel. 070 9365128 - Fax 070 9365010

Funt abertas is iscritzionis a is cursus de scola de lìngua italiana (cursus po afortiai is connoscèntzias e po otenni is tzertificatzionis linguìsticas), de licèntzia  mèdia (cursu de unu annu scolàsticu po pigai su diploma de scola mèdia), de is primus duus annus de is scolas superioris (cursu de duus annus scolàsticus po andai a sa de tres classis de is superioris) chi eus a fai in Giauni in su Centru Sotziali in s'annu scolàsticu 2016/2017. S’enti responsàbili de is cursus est su CPIA n. 2 de Serramanna.

Is tìtulus donaus funt arreconnotus legalmenti. S’oràriu e sa frecuèntzia ant a essi detzidius de unu patu formativu chi at a tenni contu de sa situatzioni de dònnia scienti.

Fait a ndi arretirai is mollus po si iscriri in s'Ufìtziu de Servìtziu Sotziali de su Comunu de Giauni, chi est a dispositzioni po atras scedas puru.

Po si iscriri serbit còpia de su documentu de identidadi, còdixi fiscali e nùmeru de telèfunu.

 

COOPERATIVA SOTZIALI “INCONTRO” CUN S’AGIUDU DE SU SERVÌTZIU SOTZIALI

MOLLU DE ISCRITZIONI

GITA A SU PARCO GIOCHI DE ÀCUA DE SARROCH

“BLUFAN”

COMUNU DE GIAUNI

 

DATUS DE SU CHI PEDIT

Sangunau………………….              Nòmini ………………………..

Comunu de………………...            Bia…………………………..

Telèfunu…………………..

 

DATUS DE SU BABBU/MAMMA (o de chini fait po issus) chi serbint PO IS MINORIS

Sangunau …………………

Nòmini …………………….

In calidadi de BABBU   MAMMA   TUTORI

Autorizat …………………………….a pigai parti a sa gita a su BLUFAN DE SARROCH e autorizat su manìgiu de is datus cunforma a sa lei 675/96.

 

Firma……………………………………

----------------------

MANIFESTATZIONI DE INTERESSU "IDEAS PROGETUALIS" PO PREPARAI SU PIANU DE ATZIONI LOCALI 2014-2020 GAL MARMILLA

Su Gal Marmilla bolit arregolli ideas e atzionis/progetus chi potzant essi arriferìbilis a is tres àmbitus temàticus definius in su percursu de partecipatzioni ativau in su territòriu:

- Filieras e sistemas produtivus;

- Benis e atratoris culturalis;

- Inclusioni sotziali.

Chini chi siat interessau (Entis pùbricus, aziendas privadas, assòtzius de categoria etc..) chi est in su territòriu podit presentai una manifestatzioni de interessu imperendi su mollu preparau.

Su trèmini po presentai is manifestatzionis de initeressu est stètiu prorogau a su 22 de mesi de argiolas 2016.

Giauni, su 22 de mesi de argiolas 2016

----------------------------

PROGRAMA DE SVILUPU RURALI 2014/2020 – SUTA-MESURA 4.2 – AGIUDU A INVESTIMENTUS PO TRASFORMAI/ BENDI E SVILUPAI IS PRODUTUS DE MESSARÌTZIA - BANDU 2016.

MESURA 4.2 

Is domandas de agiudu ant a podi essi presentadas de su 15 de cabudanni 2016 a su 16 de gennàrgiu 2017.

Totu sa documentatzioni fait a ndi dda scarriai de su link:http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=474&tdoc=&s=14&v=9&c=3501&id=53643&va=

--------------------------

PROGRAMA DE SVILUPU RURALI 2014/2020 – SUTA-MESURA 4.1 – AGIUDU A INVESTIMENTUS IN IS AZIENDAS DE MESSARÌTZIA - BANDU 2016.

Pubricau de s'Assessorau regionali de sa Messarìtzia su bandu po fai sa suta-mesura 4.1 “Agiudu a investimentus in is aziendas de messarìtzia” de su Programa de Svilupu Rurali 2014/2020.

Sa suta-mesura previdit unu agiudu a is impresas de messarìtzia po fai investimentus struturalis (materialis e immaterialis) po amelliorai is prestatzionis econòmicas e sa sustenibilidadi globali de s'azienda.

Sa punna est sa de agiudai a arrangiai is aziendas cun problemas struturalis mannus, in particolari is chi tenint una cuota de mercau pitica, de is aziendas orientadas a su mercau in particularis setoris e de is aziendas chi pedint de diferentziai is atividadis po agiudai is prestatzionis econòmicas e sa sustenibilidadi globali de s'azienda de messarìtzia.

S’investimentu màssimu ammissibili est de 1.200.000,00 èurus cun is spesas generalis, iva esclusa, po totu sa durada de su Programma de svilupu rurali.

Is risorsas dispobìbilis funt  30.000.000,00 èurus.

Is domandas de agiudu ant a podi essi cumpiladas on line in su Sian, disponibili in s’indiritzu www.sian.it de su 15 de cabudanni a su 2016 a su 16 de gennàrgiu 2017.

Sa Detèrmina de Aprovatzioni de su Bandu, su Bandu e is Allegaus fait a ndi ddus scarriai in custa setzioni opuru diretamenti de su situ de sa Regioni Autònoma de sa Sardìnnia a s’indiritzu  http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1305&id=53636.

----------------------------------

PROGRAMA DE SVILUPU RURALI 2014/2020 – SUTA-MESURA 6.1 – AGIUDUS A S’AVIAMENTU DE IMPRESAS PO IS GIÒVUNUS  MESSÀIUS– PACHITU GIÒVUNUS – BANDU 2016.

SUTA-MESURA 6.1.

AGIUDUS A S’AVIAMENTU DE IMPRESAS PO IS GIÒVUNUS  MESSÀIUS

SUTA-MESURA 4.1 – AGIUDU A INVESTIMENTUS IN IS AZIENDAS DE MESSARÌTZIA – PACHITU GIÒVUNUS

Is domandas de agiudu ant a podi essi presentadas de su 15 de cabudanni 2016 a su 16 de gennàrgiu 2017.

Totu sa documentazioni fait a ndi dda scarriai de su link chi sighit: http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=474&tdoc=&s=14&v=9&c=3501&id=53640&va=

-------------------------------

PROGRAMA DE SVILUPU RURALI 2014/2020 – SUTA-MESURA 6.1 – AGIUDUS A S’AVIAMENTU DE IMPRESAS PO IS GIÒVUNUS  MESSÀIUS MODALIDADI SIMPLI (NO FATA IN S’ÀMBITU DE SU  PACHITU GIÒVUNUS) - BANDU 2016.

MESURA 6.1

AGIUDUS A S’AVIAMENTU DE IMPRESAS PO IS GIÒVUNUS  MESSÀIUS

MODALIDADI  SIMPLI (NO  FATA IN S’ÀMBITU DE SU PACHITU GIÒVUNUS)

 

Is domandas de agiudu ant a podi essi presentadas de su 15 de cabudanni 2016 a su 16 de gennàrgiu 2017.

Totu sa documentazioni est de scarriai a su  link: http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=474&tdoc=&s=14&v=9&c=3501&id=53642&va=

 

COMUNU DE GIAUNI

BANDU PROGRAMA SPERIMENTALI PO INTERVENTUS DE CUNTRASTU A SA POBURESA MANNA (cunforma a su comma 23 de sa  L.R. 5/2015)

LÌNIA 3 SALDU 2014 – ANNUALIDADI 2015

SU RESPONSÀBILI DE SU SERVÌTZIU

In atuatzioni de is lìnias guida aprovadas de sa deliberatzioni de sa G.R. n. 48/7 del 02.07.2015 chi pertocat is critèrius po s'agiudu econòmicu a famìllias e personas in situatzioni de poburesa e disàgiu, annualidadi 2015,

fait sciri a totu is tzitadinus ca:

s'Amministratzioni comunali bolit fai sa graduatòria de su programma subratzitau

 

LÌNIA DE INTERVENTU N. 3

 

Contributu cun atividadi de interventu de traballu

 

Recuisitus generalis de amissioni

Intrant in s'interventu is tzitadinus e is famìllias insoru reisdentis in Giauni, chena de rèditu o cun pagu rèditu.

Organizatzioni de su servìtziu

Is inserimentus in su traballu ant a essi manigiaus cun s’afidamentu de su servìtziu a una Cooperativa de arratza B, specializada in su setori.

Sa durada e su tanti de s’inserimentu in su traballu at a essi deteminau cunforma a su nùmeru de is domandas chi arribant e a sa disponibilidadi finantziària.

In sa basi de s’ISEE arriciu s’amministratzioni comunali at a fai sa graduatòria generali. S’interventu at a essi donau tenendo contu de is risorsas finantziàrias de s’Enti, e duncas ant a tenni s’agiudu is primus in graduatòria fintzas a s’acabu de su dinai.

Is modalidadis de erogatzioni de su contributu e duncas su scioberu de sa lìnia de interventu at a essi  inditada in su pianu personalizau de su progetu de agiudu firmau de su beneficiàriu e de su Responsàbili de su Servìtziu Sotziali e chi depit fai unu percursu de bessida de sa cunditzioni de poburesa. Chi is impènnius pigaus e firmaus in su progetu de agiudu no siant arrespetaus  s’at a blocai s’erogatzioni de su contributu.

Is interessaus ant a depi presentai domanda formali de inserimentu cumpilendi su mollu predispostu de su Servìtziu Sotziali e at a depi arribai a s’Ufìtziu Protocollu aintru de is 14.00 de su 22 de Mesi de Argiolas 2016 cun sa documentatzioni chi sighit:

1)    Còpia de su documentu de identidadi de su chi pedit;

2)    Tzertificatzioni ISEE donada de unu centru Autorizau de assistèntzia fiscali (CAF).

At a podi essi presentada UNA DOMANDA SCETI po nùcleu familiari.

Po su ritiru de is mollus e po atras scedas fait a pediri a s’Ufìtziu de su Servìtziu Sotziali opuru consultai su situ internet www.comune.genuri.vs.it - intrai in albo pretorio online - setzioni avisus.

Giauni, s’11 de Mesi de Argiolas 2016

-------------------------

MANIFESTATZIONI DE INTERESSU "IDEAS PROGETUALIS" PO SA PREDISPOSITZIONI DE SU PRANU DE ATZIONI LOCALI 2014-2020 GAL MARMILLA

Su Gal Marmilla bolit arregolli is ideas e atzionis/progetus chi potzant essi riferìbilis a is tres àmbitus temàticus definius in su percursu partecipativu ativau in su territòriu:

- Filieras e sistemas produtivus;

- Benis e atratoris culturalis;

- Inclusioni sotziali.

Chini siat interessau (Entis pùbricus, Aziendas privadas, is Assòtzius de categoria etc..) chi bivit in su territòriu podit presentai una manifestatzioni de interessi imperendi su mollu preparau e ddu presentai a su GAL Marmilla aintru de su 19 de Mesi de Argiolas 2016.

Mara Arbarei, su 13 luglio 2016

---------------------

PLUS DISTRETU DE SEDDORI - PROGRAMMA SPORT TERAPIA - PROGRAMMA SPERIMENTALI DE SPORT TERAPIA PO PERSONAS CUN DISABILIDADI. L. R. 9 DE MARTZU 2015, N.5, D.G.R. N.63/14 DE SU 15.12.2015.

S’Enti Capofila Comunu de Seddori - Àmbitu PLUS Distretu de Seddori

 

Bida sa Deliberatzioni de sa Giunta Regionali n.63/14 de su 15.12.2015 chi at aprovau po s’annu 2015 su programma de sport terapia finalizau a sa realizatzioni de progetus de promotzioni e difusioni de su sport in favori de is sugetus diversamenti àbili, de svilupai in collaboratzioni cun is Assòtzius/Enti sportivus iscritus in su albu relativu chi òperint sceti in su campu de sa disabilidadi, e donat sa gestioni de is risosrsas a is àmbitus Plus.

 

COMÙNICAT

 

Ca funt abertus is trèminis po sa presentatzioni de Progetus de promotzioni e difusioni de su sport in favori de is sugetus diversamenti àbilis.

Is assòtzius interessaus ant a depi presentai domanda de finantziamentu a su Àmbito Plus di Seddori, Enti capofila de su Comunu de Seddori, segundu is modalidadis descritas in s’avisu e trasmiti progetu aposta imperendi sa modulìstica aprovada.

Sa busta cun sa documentatzioni at a depi essi trasmìtiu cun arracumandada cun avisu de ricevimentu o cun agentzia de recàpitu autorizada aintru de su 22.08.2016 (at a balli su bullu de sa posta). At a podi essi cunsegnau a manu sceti a s’ufìtziu protocollu de su Comunu de Seddori in Via Carlo Felice, 201 - 09025 Seddori de is 10.30 fintzas a is 13.00 de su 22.08.2016.

 

Mara Arbarei, su 12 de Mesi de Argiolas 2016

 

--------------------------

ALLÒGIUS ÀREA

INTERVENTUS DE EDILÌTZIA RESIDENTZIALI PÙBRICA PO FAI N. 4 DOMUS  – A.R.E.A. LC. GRUXI NORISCUS

ATUATZIONI INTERVENTU

SI FAIT SCRI A TOTU SA CITADINÀNTZIA CA, INTÈNDIA SA DITA ESECUTRICI DE IS TRABALLUS, S'INGHITZU DE IS TRABALLUS PO FAI N. 4 DOMUS POPULARIS EST PREVÌDIU PO SU 15.06.2016.

 

Giauni, su 3 de Làmpadas 2016

--------------------------

INTERVENTUS DE EDILÌTZIA RESIDENTZIALI PÙBRICA PO FAI N. 4 DOMUS POPULARIS – A.R.E.A. LC. GRUXI NORISCUS

 

ATUATZIONI INTERVENTU

 

Su sìndigu pro tempore de su Comunu de Giauni comùnicat su chi sighit:

 

Su comunu de Giauni in data 30.12.2010 at firmau cun s'Agentzia Regionali po s'Edilìtzia Abitativa – A.R.E.A. – sa cunventzioni po sa cuncessioni de deretu de superficie de unus 649 mq in su pianu de zona “Gruxi Noriscus”, po fai unu interventu de edilitzia residentziali pùbrica chi previdit sa realizatzioni de n. 4 allògius cun unu tanti de finantziamentu de €. 364.000,00.

 

S’Agentzia Regionali po s'Edilìtzia Abitativa – A.R.E.A – in s'annualidadi 2012 at agiudicau s'apaltu integrau po fai sa progetatzioni e esecutzioni de is traballus a sa Dita Pisano Bruno Costruzioni cun sea legali in Ceraxus.

 

 

S’Agentzia Regionali po s'Edilìtzia Abitativa – A.R.E.A – in data 08.10.2014 at presentau su progetu e fatu domanda po otenni sa cuncessioni edilìtzia donada in data 03.12.2014 rif. n. 12, a pustis de dd'ai bida sa Giunta Comunali

 

S’Agentzia Regionali po s'Edilìtzia Abitativa – A.R.E.A – in data 31.05.2016 at fatu domanda de pròroga po s'inghitzu de is traballus po is interventus in ogetu, pighendi permissu de fraigai nou n. 1/2016;

 

Premìtiu su de asuba,

 

FAIT SCIRI A SA CITADINÀNTZIA CA, INTÈNDIA SA DITA ESECUTRICI DE IS TRABALLUS, S'INGHITZU DE IS TRABALLUS PO FAI N. 4 ALLÒGIUS DE EDILÌTZIA RESIDENTZIALI PÙBRICA, EST PREVÌDIU PO SU 15.06.2016.

 

Giauni, 31.05.2016

 

     SU SÌNDIGU

Danilo Piras

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Comunali de Giauni

APARÌCIAT

LABORATÒRIU DE ANIMATZIONI ESTIVA A SA LETURA

 

 

 

      

 

Podint pigai parti is

piciocheddus de sa scola elementari e mèdia

 

 

 

 

 

 

Acuetai!

is iscritzionis funt abertas

de su 1° a su 15

de Làmpadas 2016

 

 

 

ISTADI 2016: S’eus a biri dònnia cenàbara de is 9:00 a is 12:00

De su 1° de Mesi de Argiolas a su 5 de Austu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE

Via Gaspare n° 8 – 09020 Genuri (VS)- Tel. 070/9365022

E-Mail: cas.genuri@tiscali.it

 

SU CENTRU

DE AGREGATZIONI SOTZIALI

 

  DE SU 22 DE LÀMPADAS 2016

 

CREARE CON LA PASTA FIMO

AT A ATIVAI:

                                    

 

DÒNNIA MÈRCURIS E CENÀBARA DE IS

16:30  A IS 19:30

 

S’abetaus,

 

 

 

SU CENTRU DE AGREGATZIONI SOTZIALI

 

 

LUNIS 20 DE LÀMPADAS

GIÒBIA 23 DE LÀMPADAS

GIÒBIA 30 DE LÀMPADAS

DE IS 16:30

A IS 19:30                                                

 

S’ABETAT PO: 

GIOCARE CON LA PASTA FIMO   

 

 

 

 

SU CENTRU DE AGREGATZIONI SOTZIALI DE GIAUNI

APARICIAT

 

PERCORSO A DUE RUOTE

 

 

SA DE 9 EDITZIONIS

LUNIS SU 27 DE LàMPADAS 2016 DE IS 17 IN POI

NO PIGHIST IMPÈNNIU!

TOTUS IMPARI, MANNUS E PITIUS

 

 

 

 

 

 

E A a s’acabu unu MURZIXEDDU cun d-una cuotixedda de partecipatzioni

Po tenni prus scedas fait a pediri a is operadoris de su C.A.S.

                                                             

 

 

 

 

 

PUBRICATZIONI AVISU A IS UTENTIS PO CONGUÀLLIUS REGULADORIS ABBANOA

ABBANOA - CONGUÀLLIUS REGULADORIS

 " CONGUÀLLIUS REGULADORIS ". E ita funt?

Is conguàllius reguladoris, naus puru "partidas pregressas", funt una componenti tarifària de cumpetèntzia 2014, calculada e aprovada de s'Enti de Àmbitu e addepidada a s'utèntzia in is maneras detzìdias de s’Autoridadi po s’Energia Eletrica, su Gas e su Sistema Idricu (AEEGSI). Fintzas a su 2011 su Mètudu Tarifàriu de su Servìtziu Idricu fut fundau in d-una previsioni de is costus ammissìbilis po is gestionis ìdricas, sugetus, sugeta a una verìfica a pustis cunforma a is costus operativus e a is investimentus efetivus, chi poi mudànt  is tarifas de is annus a pustis.

De su 2012 is funtzionis de regulamentatzioni de su Servìtziu ìdricu integrau funt stètias trasferidas a s’AEEGSI chi at bogau a pillu una metodologia tarifària noba e at dispostu chi is Entis de àmbitu contessint is conguàllius reguladoris chi spetant a is Gestoris fintzas a su 2011. In sìntesi duncas is Conguàllius Reguladoris rapresentant su contu de sa diferèntzia intra is costus ammissìbilis revisionaus e is proventus tarifàrius fintzas a totu su 2011.

Su recùperu de custas Partidas interessat totu su territòriu nazionali: gestoris meda ant giai provìdiu a sa faturatzioni insoru; atrus funt acabendi s’iter de emissioni.

Cumenti ddus ant calculaus e cumenti benint aplicaus?

Su tanti de su conguàlliu regulatòriu est raportau a su consumu de dònnia clienti e aplicau cunforma a is consumus de su 2012, faturaus a saldu. Su tanti est de €/mc 0,5978 po su servìtziu ìdricu; €/mc 0,1085 po su servìtziu de fonniadura; €/mc 0,2683 po su servìtziu de depuratzioni. Prus pagu est stètiu su consumu in su 2012, prus bàsciu est su tanti de su conguàlliu.

Scadèntzias nobas e ratas prus ladas.

Otu ratas de 18 € in mèdia donniuna: is conguàllius reguladoris s’ant a podi pagai cun scadèntzias fintzas a su 2019 o in una rata sceti. S'Autoridadi po s’energia elètrica, su gas e su sistema ìdricu iat difatis cuncèdiu a Abbanoa de riscuoti is tantis pedius spostendi is scadèntzias de pagamentu. S’arresurtau est stètiu tentu gràtzias a unu traballu mannu chi at biu cumenti e protagonistas s’Amministratzioni regionali e Abbanoa: sa Càscia Conguàllius, po sa primu borta in su setori de s’ìdricu, at cuntzèdiu unu interventu chi at permìtiu de pediri is “partidas pregressas” a pustis de 4 annus, meda prus fàcili de sa previsioni precedenti chi previdiat de podi saldai su dèpidu aintru de unu annu. Ma ita sutzedit imoi?

Faturas in arrivu: labai cumenti tocat a si cumportai.

Chini at giai pagau sa bulleta de is conguàllius regualdoris, sendi in règula, no at a arriciri atras sollecitatzionis de pagamentu. Chini iat arriciu sa fatura ma no iat saldau su dèpidu o dd’iat fatu sceti a metadi, at a arriciri is bulletinus de pagamentu de is ratas cun is datas agiornadas.

Poita ant detzìdiu de fai is conguàllius reguladoris. E ita funti s conguàllius reguladoris? Funt una parti de sa tarifa chi spetat a su gestori e chi pertocat spesas tentas in su passau.

In Sardìnnia po malasorti s’aplicatzioni in passau de una tarifa prus bàscia de cussa de sa mèdia nazionali no at permìtiu nimancu de coberri is costus de gestioni. Una situazioni fata ancora prus gravi de su fatu chi sa Sardìnnia bantat su record natzionali de dipendèntzia de bacinus de superfìcia: is àcuas funt de calidadi scarsa e tenint abisòngiu de costus artus meda po essi potabilizadas. Custus costus, cumenti nau, no funt mai stètius suportaus de tarifas adeguadas. E puru is livellus de dispersioni ìdrica fiant e funt artus meda: s'àcua (produta de Abbanoa cun costus artus meda) si perdit po prus de su 53 po centu in arretzas tropu malas, chi no ant tentu nisciuna arratza de arràngiu in is annus passaus.  S'introdutzioni de is conguàllius reguladoris serbit duncas a sanai una situatzioni de grandu scuilìbriu.

Detzìdius de Egas cun modalidadis de aplicatzioni pretzisadas de s'autoridadi natzionali, ant a essi torraus a poni in sa calidadi de su servìtziu e in s'eficièntzia de arretzas e impiantus. No est, difatis, unu conguàlliu retroativu, ma de una cumponenti de sa tarifa 2014 chi spetat a su Gestori e chi tenit contu de su disallineamentu intra is costus amissìbilis (operativus e po investimentus)  tentus in su passau e is costus po s'utèntzia.

Abbanoa, cumenti ant giai fatu atrus gestoris, est duncas fadendi sa faturatzioni, sighendi sa programatzioni noba (ratas prus ladas, scadèntzia a pustis).

Candu scadint is faturas e cumenti est su pagamentu?

Su pagamentu de is faturas podit essi fatu cun modalidadi ùnica (rata unica) o in modalidadi dilatzionada in 8 ratas (foras chi siant faturas piticas) cun s'ùrtima scadèntzia su 31.12.2019. Su pagamentu cun modalidadi dilatzionada previdit s'adèbitu de is interessus in sa basi de is tassus inditaus in sa setzioni "Tasso di Interesse" (postus in craru in is comunicatzionis chi s'agatat acanta de su bulletinu de pagamentu):

Is scadèntzias de is ratas funt:

 

N° Rata       Scadèntzia

 1° Rata        15/06/2016

2° Rata        31/10/2016

3° Rata        28/04/2017

4° Rata        31/10/2017

5° Rata        30/04/2018

6° Rata        30/11/2018

7° Rata        28/06/2019

8° Rata        31/12/2019

Poita est prevìdiu unu tempus prus mannu po su pagamentu e unu nùmeru prus artu de ratas?

Sa Regioni Sarda e Abbanoa ant pediu a s'AEEGSI e otentu sa possibilidadi de otenni una aina de anticipatzioni finantziària de sa Càscia Conguàllius natzionali, po permiti unu postìcipu de is scadèntzias e unu nùmeru prus artu de ratas. Po otenni custa anticipatzioni o sa possibilidadi de teni unu postìcipu de iscadèntzias e unu nùmeru prus artu de ratas. A otenni custa anticipatzioni at permìtiu de spostai is scadèntzias e sa possibilidadi de tenni una dilatzioni (de 4 annus, de màiu 2015, rispetu a is 12 mesisi prevìdius a s'inghitzu).

Po atras scedas tocat a andai a su situ Abbanoa: http://www.abbanoa.it/conguagli-regolatori

-----------------------

INFORMATIVA IMU E TASI 2016

IMU

APROVADA CUN DELìBERA C.C. N. 8 DE SU 12/04/2016 S'ALìCUOTA PO S’ANNU 2016

Benint innoi de sighida postas is alìcuotas aplicadas a is arratzas diferentis de imòbilis:

- PRIMU DOMU IN CAT. A1/A8/A9 E ARRELATIVAS PERTINÈNTZIAS: 4 PO MILLI

- SEGUNDU DOMU, ATRUS FABRICAUS E ÀREAS FABRICÀBILIS: 4,6 PO MILLI

- IMMÒBILIS CATASTALIS CAT. D "IMMOBILI PRODUTTIVI", FORAS DE SA CAT. D/10, 2 PO MILLI

- FABRICAUS RURALIS STRUMENTALIS ESENTIS

 

TASI

Cun deliberatzioni de Consillu Comunali n. 7 de su 12/04/2016 s’amministratzioni at deliberau

de azerai s’alìcuota TASI po s’annu 2016, duncas nudda est dèpiu po custa pagamenta.

Mara Arbarei, su 7 de mesi de Làmpadas 2016

 

 

ELETZIONIS AMMINISTRATIVAS DE SU 5 DE LÀMPADAS

SI FAIT SCIRI CA PO DOMÌNIGU SU 5 DE LÀMPADAS 2016 FUNT CUNVOCAUS IS CUMÌTZIUS ELETORALIS PO S’ELETZIONI DIRETA DE SU SÌNDIGU E DE SU CONSILLU COMUNALI.

S’AT A VOTAI DOMÌNIGU SU 5 DE LÀMPADAS DE IS 7,00 A IS 23,00 – SU SÈGIU ELETORALI EST IN BIA GASPARE, N. 8 IN IS LOCASLIS DE SU CENTRU DE AGREGATZIONI SOTZIALI. SU SPÒLLIU DE IS SCHEDAS AT A INGHITZAI A S’ACABU DE IS OPERATZIONIS DE VOTU.

---------------------------

PUBRICATZIONI AVISU PO ARREGORTA FIRMAS PO "REFERENDUM SOTZIALIS"

REFERENDUM SOTZIALIS

Campànnia de arregorta de firmas “Referendum sotzialis” po sa scola, is benis comunus, is trivellas e inceneridoris, po ses chistionis de referendum e una petitzioni populari:

 - Chistioni 1 – Abrogatzioni de normas po is finantziamentus privaus a sìnguals scolas pùbricas o privadas (Lei 107/2015)

-  Chistioni 2 – Abrogatzioni de normas po su poderi de su dirigenti de scioberai is maistus e professoris de premiai in dinai e po su comitau de valutatzioni (Legge   107/2015)

- Chistioni 3 – Abrogatzioni de normas po s’òbrigu de a su mancu 400-200 oras de alternàntzia scola-traballu (Legge 107/2015)

- Chistioni 4 – Abrogatzioni de normas po su poderi discretzionali de su dirigenti scolàsticu de scioberai e cunfirmai is maistus e professoris in sa sea. (Legge 107/2015)

- Chistioni 5 – Firmai atividadis nobas de circa de idrocarburus. (Legge 9/1991)

- Chistioni 6 – Blocai su Pianu Natzionali po inceneridoris nous e bècius, abrogazioni partziali de s’art. 35 de sa Lei 133/2014

Petitzioni populari cunforma a s’art. 50 de sa Costitutzioni, po fai lei in matèria de deretu a s’àcua e de gestioni pùbrica e partecipativa de su servìtziu ìdricu integrau.

 Is firmas si podint depositai in su comunu, in s’Ufìtziu de Segreteria in is oràrius de abertura a su pùbricu.

Giauni, su 23 de màiu 2016

 

----------------------------

 

ELETZIONIS COMUNALIS 2016 – AGIUDUS PO IS ELETORIS SARDUS CHI BIVINT FORAS DE STADU

ISTRUTZIONIS

A chini spetat:

- eletoris sardus chi bivint foras de stadu;

Cunforma a sa L.R. 9/1984 e cambiamentas e aciuntas de apustis, is eletoris sardus chi bivint foras de stadu e iscritus a s’AIRE ddis spetat unu contributu cunforma a su chi ant spèndiu po andai a su comunu de iscritzioni Aire po is eletzionis in ogetu.

Su contributu benit anticipau de su comunu a pustis chi is beneficiàrius presentant documentazioni idònea chi cumpravat is spesas de viàgiu chi podint balli (billetus, cartas de imbarcu, documentus chi amostant sa propiedadi de sa màchina de s’eletori, ecc.).

Su deretu a custu contributu spetat a is emigraus foras de stadu, iscritus a s’A.I.R.E. o chi tèngiant in cursu sa pràtiga de iscrituzioni atestada de s’Ufìtziu Consolari de su Stadu èsteru de anca arribant.

No tenint deretu a su contributu is eletoris chi funt foras de stadu po arrexonis de stùdiu o po traballu a tempus determinau chi no podint po lei trantziri sa residèntzia foras de stadu po lei.

Su viàgiu s’at a depi fai aintru de is duus mesis prima de is eletzionis (arribu a su comunu sardu) e no a pustis de duus mesis (partenza po foras de stadu).

Su contributu est cunforma a is spesas de viàgiu tentas e cumenti si siat fintzas a unu màssimu de € 250,00 po is eletoris chi benint de is stadus de Europa, e € 1.000,00 de cussus de foras de Europa,  cunforma a sa lei regionali n. 12 de su 23/05/2013, art. 4, comma 7.

Po tenni atras scedas fait a si collegai a su situ de sa Regioni: http://www.regione.sardegna.it/j/v/48?s=1&v=9&c=64&c1=1292&idscheda=289257

Giauni, su 20 de màiu 2016

 

----------------------

PUBRICATZIONI DE SA CIRCULARI DE SA PREFETURA DE CASTEDDU N. 0035584 DE SU 17/05/2016 PO AGIUDUS IN DINAI PO IS VIàGIUS

ELETZIONIS AMMINISTRATIVAS DE SU 5 DE LÀMPADAS 2016

Circulari de sa Prefetura de Casteddu n. 0035584 de su 17/05/2016 chi tenit po ogetu: Agiudus in dinai po is viàgius ferroviàrius, in mari e autostradalis.

In sa Setzioni Servizi al cittadino-Albo-Avvisi ai Cittadini fait a ndi scarriai sa Circulari.

Giauni, su 20 de Màiu 2016

----------------------------

PUBRLICATZIONI MANIFESTU PO VOTU DOMITZILIARI PO ELETORIS CHI TENINT INFERMIDADI

ELETZIONI DIRETA DE SU SÌNDIGU E DE SU CONSILLU COMUNALI DE DOMÌNIGU SU DE LÀMPADAS 2015

Votu domitziliari po eletoris  chi tenint infermidadi chi no ddis permitit de si movi de domu

SU S Ì N D I G U

FAIT SCIRI

CA

Is eletoris chi tenint una infermi dadi chi no ddis permitit de si movi de sa domu anca bivint e is eletoris chi tenint infermidadis gravis chi funt in cunditzionis de dipendèntzia continuativa e vitali de aparechiaduras eletromedicalis chi no ddis permitint de si movi de sa domu anca bivint, podint votai pedendi a su Sìndigu de su Comunu insoru aintru de su 16 de Màiu 2016, (sa de 20 diis ainnantis de sa votazioni), cun is mollus de decraratzioni aposta chi funt disponìbilis in s’Ufìtziu Eletorali de su Comunu, chi est a dispositzioni po atrus acraramentus puru. 

Giauni, su 27 de abrili 2016

----------------------

ELETZIONIS AMINISTRATIVAS ELETZIONI DIRETA DE SU SÌNDIGU E DE SU CONSILLU COMUNALI DE DOMÌNIGU SU 5 DE LÀMPADAS 2016 - PUBRICATZIONI MANIFESTU DE CUNVOCATZIONI DE IS CUMÌTZIUS ELETORALIS

ELETZIONI DIRETA DE SU SÌNDIGU E DE SU CONSILLU COMUNALI

DE DOMÌNIGU SU 5 DE LÀMPADAS 2016

COMUNU DE GIAUNI

 SU SÌNDIGU

Biu s’artìculu 18 de su testu ùnicu de is leis po sa cumpositzioni e s’eletzioni de is òrganus de is amministratzionis comunalis, aprovau cun decretu de su Presidenti de sa Repùblica 16 màiu 1960, n. 570;

Bida sa lei 25 martzu 1993, n. 81, chi cuntenit normas po s’eletzioni direta de su sìndigu e de su consillu comunali;

Biu su decretu de su Presidenti de sa Repùblica 28 abrili 1993, n. 132, cun su regulamentu de atuatzioni de sa lei 25 martzu 1993, n.81, in matèria de eletzionis comunalis;

Biu su decretu legislativu 18 de austu 2000, n. 267, chi at aprovau su testu ùnicu de is leis po s’ordinamentu de is entis localis;

Biu s’art. 1, comma 399, primu frasi, de sa lei 27 de mesi de idas 2013, n. 147, chi cuntenit dispositzionis po fai su bilànciu annuali e pluriennali de su Stadu (lei de stabili dadi 2014);

FAIT SCIRI

ca, cun decretu de su Prefetu de sa provìncia in data 14 de abrili 2016, funt stètius cunvocaus, po sa dii domìnigu su 5 de làmpadas 2016, is cumìtzius po fai s’eletzioni direta de su Sìndigu e de su Consillu Comunali de GIAUNI.

S’eventuali turnu de ballotàgiu po s’eletzioni direta de su sìndigu at a essi domìnigu su 19 de làmpadas 2016.

Sa Votatzioni s’at a fai Domìnigu su 5 de làmpadas 2016 de is 7 a is 23; is eletoris chi a cuss’ora ant a essi ancora in is localis de su sègiu ant a essi amìtius a votai.

 

-----------------------------

 

Mesuras de autoprotetzioni in casu de alluvioni

Is mesuras de auto protetzioni inditant is cumportamentus curretus de teni chi acuntessitu una emergèntzia. Su de sciri chi su logu anca si bivit, si traballat o unu s’agatat, arriscat unu alluvioni agiudat a preveni e afrontai mellus is situatzionis de emergèntzia. Chi acuntessit prenas lampu (flash floods) tocat a connosci is normas elementaris de autoprotetzioni, poiuta ca is undas de prena in de is arrius e frùminis, is franas funt fenòmenus lestrus meda e no permitint de abetai avisus de foras. Sa protezioni tzivili intervenit sceti po sucurri is vìtimas e torrai a poni a postu is cunditzionis de normali dadi e duncas s’ùnica protezioni chi andat beni est sa chi fadeus a solus.

Tocat a si informai sèmpiri de cumenti càmbiat su tempus, castiai su giassu internet SardegnaProtezioneCivile anca at a fai a ligi totu is scedas utilosas, ascurtai s’arràdiu o castiai sa televisioni po sciri de avisus de cunditzionis de tempus malu o de allertas de protezioni tzivili, e arrispetai sèmpiri is dispositzionis de is entis localis e de protezioni tzivili chi nci funt po su sistema de allertamentu e sa gestioni de s’emergèntzia.

In particulari, arregordat:

• Est de importu a connosci cali eventus alluvionalis tìpicus podint acuntessi in su territoriu tuu. Su Sìndigu tuu est obrigau a predisponi su pranu comunali de protezioni tzivili po s’arriscu idràulicu e idrogeològicu e a ti informai anca funt is zonas a arriscu e is àreas de emergèntzia. Pretendi de connosci custas cosas candu seus trancuillus in is diis de soli (“in tempus de paxi”), no candu seus in emergèntzia. Pretendi chi ti pòngiant a disposizioni su Pianu, o unu riassuntu, in sa manera prus apropriada. Est unu diritu cosa tua po ti sarvai e sarvai is chi ti funt acanta!

• Chi in su territòriu tuu nci at stètiu alluvionis in passau, fortzis ndi at a torrai a ai in su benidori puru!

• Chi, invece, in su territòriu tuu no ddui at mai stètiu alluvionis, no est nau chi no potzant acuntessi!

• A bortas no est fàtzili a stabilissi cun pretzisioni candu e innoi ddui ant a essi is alluvionis e iat a podi acuntessi chi no siast avisau in tempus; s’àcua podit atziai a lestru meda, de unu o duus metrus puru in d-unus cantu minutus;

• Certus logus s’allagant prima de atrus. In domu, is àreas prus pirigulosas funt is cantinas, is pianus seminterraus e is pianus terra;

• In foras, funt prus pirigulosus is passàgius asuta de terra, is tretus a costau de is argini e de is pontis, is bias cun grandu pendentza e in generali totu is zonas prus biscia de su territòriu a fùrriu anca ddui at fremono;

• Sa fortza de s’àcua podit fai dannu a is edifìtzius e a is infrastruturas (pontis, terraprenus, àrginis) e cussus prus pagu sigurus ndi iant a podi arrui totu in d-una borta;

Tui puru, cun atzionis simplis, podis agiudai a arredusi s’arriscu:

• Chi biis àliga scavuada, putzetus tupaus, arrius o frùminis mesu tupaus, etc, naraddu a su Comunu cosa tua;

• Pedi a su comunu, cumenti giai arregordau, scedas de su Pianu comunali de Protetzioni Tzivili, po sciri cali funt is àreas chi si podint allagai, is bias po si fuiri e is àreas de emergèntzia siguras de sa tzitadi, de sa bidda o de su logu anca bivis: chi no s’agatat, pedi chi ddu fetzaint, aici podis sciri e cumenti ti cumportai;

• Circa is ainas chi su Comunu e sa Regioni manigiant po donai s’allerta e sighi a essi sèmpiri informau. Sa Regioni manìgiat su situ istitutzionali Internet: http://www.sardegnaambiente.it/protezionecivile/

• Assiguradì chi sa scola, o su logu de traballu, arriciant is allertas e tèngiant unu pianu de emergèntzia;

• Chi in sa famìllia tua ddui at personas chi tenint abisòngiu de assistèntzia particulari, càstia chi in su pianu de emergèntzia comunali ddui siant is mesuras specìficas chi tocat a fai s’evacuatzioni;

• No alloghist benis de valori in cantina, in su pianu de bàsciu, o in atrus logus chi si iant a podi allagai;

• Assigura-tì chi, in casu de netzessidadi, fetzat a arribai allestru a is pianus prus artus de domu tua;

• Alloga in domu, in d-unu logu fàcili anca arribai, una fotocòpia de is documentus, una cascita de su pronto soccorso, butìllias d’àcua de bufai, cosa de papai chi fetzat a allogai, càmbiu de biancheria, una pila elètrica, un’arràdiu a pilas, stivalis de gomma e assigura-tì chi donniunu in domu scìpiat anca funt.

E ita fai

- Candu mandant una allerta po arrisciu meteorològicu, idràulicu e idrogeològicu

• Tocat a teni sèmpiri a disposizioni una pila elètrica e un’arràdiu a baterias, po si sintonizai a is statzionis localis e ascurtai atras sinnalatzionis ùtilis;

• Cundividi su chi sciis po s’allerta de protetzioni tzivili e cumportamentus curretus;

• Assigura-tì chi totu is personas chi podint essi a arriscu connosciant sa situatzioni;

• No tocat a dormiri in is pianus de asuta e no ddui abarrist;

• Protegi cun paratias o sachitas de arena is localis chi funt in su pianu strada e serra is gennas de cantinas, seminterraus o garàgius sceti chi no t’esponis a pirìgulus;

• Abarra sceti in domu;

• Chi ti depis spostai amarolla, vàluta prima su percursu e no passist in is zonas chi arriscant de s’allagai;

• Vàluta beni chi poni in su siguru sa màchina o atrus benis podit essi pirigulosu po tui o po is atrus;

• Verìfica chi sa scola de  fillus tuus siat informada de s’allerta in cursu e siat pronta a ativai su pianu de emergèntzia;

• Impara a is pipius su cumportamentu de teni in casu de emergèntzia, cumenti a serrai su gas o telefonai a is nùmerus de sucursu.

E ita fai in s’emergèntzia

Chi ses in logu serrau

• No nci calist a cantina, a su scantinau o a garàgiu po poni in siguru is benis: arriscas sa vida;

• No nci bessast po sarvai sa màchina o mezus de messarìtzia: est pirigulosu a abarrai blocaus de s’acua o de su ludu. No cumbatast mai cun s’àcua o su ludu, funt prus fortis issus;

• Chi t’agatas in unu locali a tipu scantinau o pianu terra, artzia a is pianus artus. NO pighis s’ascensori: si podit blocai. Agiuda a is bècius e is personas cun disabili dadi chi s’agatant in sa domu, chi a solu no nci dda fais, pedi agiudu a is bixinus àbilis o a is fortzas destinadas a is sucursus: Prima su C.O.C. de su Comunu (su nùmeru de telèfunu dd’agatas in su Pianu de protetzioni tzivili), poi, chi no nci arranescis cun su C.O.C., is Vìgilis urbanus, scuadras de Volontariau comunali, Corpu forestali e de vigilàntzia ambientali, Carabinieris, Politzia;

• Chi bivis in d-unu pianu artu, dona ospitali dadi a chini bivit in is pianus de asuta, e chi ses in is pianus bàscius, pedi ospitalidadi;

• Serra su gas, s’impiantu elètricu e su de riscaldamentu. No tochist impiantus e aparèchius elètricus cun manus o peis sciustus;

• No bufist àcua de su rubinetu, iat a podi essi cuntaminada ;

• Lìmita su mangi de su cellulari: teni is manus lìberas giuda is sucursus;

• Abarra informau (Internet, arràdiu, televisioni) po cumenti est sa situazioni e sighi is idnitus donaus de is autoridadis.

Chi ses in foras:

• Stèsianci de sa zona allagada: sa velocidadi de s’àcua chi currit ti nci iat a podi fai arrui mancai siant pagus cm. Una màchina gallègiat in pagu prus de 30 cm de àcua, mandai pesit prus de una tunnellada: s’àcua ti ndi podit pinnigai cumenti a unu fustigu cjhi provas a arrasisti! No nci intris mai a s’àcua chi si movit a màchina, mancai si parrat de connosci sa strada, prus pagu puru chi est unu passàgiu asuta de terra allagau;

• Bai allestru a s’àrea prus acanta in artu e no andis a caladas o spèrrumus chi nci iant pa podi franai;

• Dona a cura anca passas, ddui iat a podi ai stampus, putzetus abertus ecc.;

• No andis a màchina: unus cantu cm sceti de àcua puru t’iant a podi fai perdi su controllu de sa màchina o dda fai studai: arriscas de abarrai acorrau aintru de sa màchina cun is chi funt cun tui;

• Chi ses a màchina, no provis a arribai anca ses andendi, ma agata arriparu in sa domu prus acanta e segura.

• No passist in passàgius asuta de terra, acanta de is frùminis, in si pontis: si frimai o passai in cussus logus podit essi pirigulosu meda.

• Usa su telèfunu sceti po tzerriai is su cursus: a teni is lìnias libera agiudat is su cursus

• Abarra informau de sa situatzioni e sighi is inditus donaus de is autoridadis.

Ita fai:

- A pustis de s’emergèntzia

• Sighi is inditus de is autoridadis prima de fai cali si siat cosa, cumenti a torrai a domu, tirai ludu, bogai àcua de is scantinaus ecc.;

• No passist in is bias allagadas: ddui iat a podi ai stampus, foradas, putzetus abertus o cavus elètricus segaus. In prus, s’àcua iat a podi essi incuinada de benzina, gasòliu o atras sustàntzias;

• Dona a cura puru a is zonas anca s’àcua s’est arretirada: su fundu de sa bia iat a podi essi dèbili e sprufundai;

• Càstia chi fait a torrai a allui su gas e s’impiantu elètricu. Chi serbit, pregonta a unu tècnicu;

• Prima de manigiai is sìstemas de scàrrigu, assigura-tì chi is arretzas de sa fònnia, is foradas biològicas e is funtanas no siant guastas;

• Prima de bufai s’àcua de su grifoni assigura-tì chi no siat vietau de ordinàntzias o avisus comunalis; no papist cosa de papai chi siat stètia a cuntatu cun s’àcua de s’alluvioni: iant a podi essi cuntaminaus..

De tenni a portada de manu

Serbit meda a portai sèmpiri in busciaca, o in d-unu logu chi connosciant totu is cumponentis de sa famìllia, cosas de importàntzia fondamentali in casu de emergèntzia cumenti a:

• Kit de pronto soccorso e mexinas

• Cosa di papai chi fetzat a agatai, no deperìbilis

• Crapitas fortis, stivalis de gomma

• Scorta de àcua de bufai

• Bistiris grais po si cambiai

• Impermeàbilis lìgerus o inceraus

• Pila elètrica cun bateria de riserva, gorteddu o arrasòia multiuso

• Fotocòpia documentu de identidadi

• Crais de domu

• Valoris (dinai scapu, cartas de crèditu, prendas)

• Paperi e pinna

Nùmerus ùtilis

Nùmerus de emergèntzia

Corpu forestali e de vigilàntzia ambientali 1515

Emergèntzia sanitària 118

Vigili del Fuoco 115

Carabinieris 112

Polizia di Stato 113

Guardia de Finantza 117

Testu pigau e adatau de su Situ istituzionali de su Dipartimentu Natzionali de sa Protetzioni Tzivili (DNPC)

protezionecivile@regione.sardegna.it

©2015 Regione Autonoma della Sardegna

 

 

 

 

PROROGA SCADÈNTZIA AVISU PÙBRICU PO DONAI IS VOUCHER A IS FAMÌLLIAS POI S SERVÌTZIUS POI SI PIPIUS PITIUS – ANNUALIDADI 2015

 

PLUS – DISTRETU DE SEDDORI

Comunus de Barùmini, Forru, Furtei, Giauni, Gèsturi, Is Pratzas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Samassi, Seddori, Segariu, Serramanna, Serrenti, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Mara Arbarei, Biddanoa de Forru, Biddanoafranca

Azienda Sanitària Locali n. 6 – Seddori

Provìncia de su Campidanu de Mesu

UFÌTZIU DE PIANU

Via A. Riva Villasanta,  147 – tel. 070/9383308/310 – email: ufficiodipianosanluri@gmail.com

 

VOUCHER FAMÌLLIAS PO IS SERVÌTZIUS PO S’INFÀNTZIA 2015

SU RESPONSÀBILI DE S’UFÌTZIU PO SA PROGRAMATZIONI E SA GESTIONI DE IS SERVÌTZIUS A SA PERSONA

FAIT SCIRI

 

Ca cun Determinatzioni prot.gen. n. 443 de su 31.03.2016 eus prorogau sa scadèntzia de sa presentatzioni de is domandas poi s servìtzius po s’infàntzia, cunforma a su bandu giai aprovau cun Determinatzioni n. 251 de se 26.02.2016.

 

Sa pròroga at tocau a dda fai po agiudai is tzitadinus chi tenint dificultadi po mori de s’INPS chi est trighendi a donai s’ISEE 2016.

 

Po atras scedas fait a domandai a s’istrutori amministrativu Marianna Meloni in s’ufìtziu de pianu, Via A. R. Villasanta n. 17 Seddori, su lunis, martis, mèrcuris, giòbia e cenàbara de is 10.00 a is 12.00 (tel. 070/9383308/310 – Fax. 070/9301709 - email: ufficiodipianosanluri@gmail.com)

 

Seddori, su 31 de martzu de su 2016

 

Sa Responsàbili de s’Ufìtziu po sa Programatzioni

e Gestioni de is servìtzius a sa Persona

Luisa Angela Pittau

 

--------------------------

 

Agenzia delle Entrate

Ufìtziu Provintziali de Casteddu – Territòriu

 

Pubricizatzioni de is datus censuàrius nous de is partixeddas catastalis ogetu de agiornamentu a pustis de is decraratzionis donadas a is organìsmus pagadoris in s’annu 2015.

(cunforma a s’art. 2, comma 33, de su decretu lei 3 de mesi de lodàminis 2006, n. 262, cunvertiu cun modificatzionis de sa lei 24 de donniassantu 2006, n. 286, e mudaduras e aciuntas de apustis)

________________________________________________________________________________

Su 30 de mesi de idas 2015 est stètiu pubricau in sa Gazzetta Ufficiale su  comunicau de s’Agenzia delle Entrate chi cuntenit is elencus de is Comunus anca ant cumpletau s’agiornamentu de is partixeddas catastalis chi ddis ant cambiau su chi ddui fut arau in su 2015.

S’agiornamentu de is informatzionis censuàrias relativas a is terras iscritas in sa  banca datus catastalis est stètiu fatu, cunforma a s’art. 2, comma 33, de su decretu de lei de su 3 de mesi de ladàmini 2006, n. 262, in sa base de is elencus donaus de Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), chi ddus at fatus tenendi contu de is decraratzionis donadas, in s’annu 2015, a is organismus pagadoris arreconnotus de is contributus agrìculus.

 

Cumenti castiai is agiornamentus – Is elencus de is partixeddas agiornadas1 funt disponìbilis puru in su situ internet de s’Agenzia delle Entrate. In prus, in is 60 diis apustis de sa data de pubricatzioni in sa Gazzetta Ufficiale, podint essi bius in s’albu online de su Comunu de cumpetèntzia, e in sa sea de s’Ufìtziu provinciali -  – Territòriu chi est in Casteddu via Jenner 21, de su lunis a sa cenàbara de is 8:00 a is 12:30.

 

Chi no torrant is contus - Is contribuentis chi agatant calincuna cosa chi no torrat in s’agiornamentu podint presentai una richiesta de riesami in autotutela.

Sa richiesta no strobat po su trèmini de 120 diis po presentai s’arricursu.

Is arricursus contras a sa variatzioni de is rèditus, cunforma a s’art. 2, comma 2, de su decretu legislativu 31 de mesi de idas 1992, n. 546, e mudaduras e aciuntas de apustis, ant a podi essi propostus aintru de 120 diis de sa pubricatzioni in sa Gazzetta Ufficiale de su comunicau de s’Agenzia subratzitada.

De su 1° de gennàrgiu, s’arricursu tenit puru is efetus de unu reclamu e podit cuntenni una proposta de mediatzioni.

 

Su Diretori

       Sergio MURA

------------------------------

PUBRLICATZIONI AVISU PO ARREGORTA DE FIRMAS PROPOSTA DE LEI PO INVIOLABILIDADI DE SU DOMITZÌLIU LEGÌTIMA DIFESA – SCADÈNTZIA 20 DE MÀIU 2016

A movi de oi, 7 de Abrili, in s’Ufìtziu de Segreteria in is oràrius de abertura a su pùbricu ant a essi a dispositzioni is mollus de firma po sa Proposta de Lei de Initziativa Populari cunforma a s’art. 71 de sa Costitutzioni e de s’art. 48, in relazioni a s’art. 7 de sa lei 25 de màiu 1970 n. 352.

“MESURAS URGENTIS PO SA MÀSSIMA TUTELA DE SU DOMITZÌLIU E PO SA DIFESA LIGÌTIMA”

1.                                 Pubrlicada in sa Gazeta Ufitziali n. 40 de su 18 de friaxu 2016, proposta de “Italia dei Valori".

Scadèntzia fissada po s’arregorta de is Firmas a su 20 de Màiu 2016.

In sa Setzioni Servizi al cittadino-Albo-Avvisi ai cittadini ddui est sa Locandina

Giauni, su 7 de abrili 2016

----------------------------

Pubricatzioni Manifestu Revisioni Dinàmica de is Listas Eletoralis

2.                 REVISIONI DINÀMICA DE IS LISTAS ELETORALIS

3.                 SU SìNDIGU

4.                 Biu su testu ùnicu vigenti de is Leis po tenni e revisionai is listas eletoralis, aprovau cun D.P.R.20 martzu 1967, n. 223 e modìficas e aciuntas chi sighint;

5.                 Bida sa circulari de su Ministeru de s’Internu Miaitse n. 6 in data 13 de Friaxu 2002;

6.                 Bida sa circulari de su Ministeru de s’Internu n. 78 de su 14 de Abrili 2005.

7.                 FAIT SCIRI

8.                 Ca de su 1° a su 5 de su mesi de abrili 2016, ddui ant a essi, depositadas in s’Ufìtziu Eletorali comunali, cunforma a s’art. 32 de su testu ùnicu 20 martzu 1967, n. 233, is decisionis de su Responsàbili de s’Ufìtziu Eletorali chi pertocant is variatzionis in is listas eletoralis fatas cunfroma a is n. 4 e 5 de su tzitau art. 32, cun is elencus de is eletoris iscritus e de is eletoris cancellaus.

9.                 Dònnia tzitadinu ddas podit biri aintru de custas datas.

10.             Contras a is detzisionis de su responsabili de s’ufitziu eletorali, dònnia tzitadinu podit fai ricursu a sa Cumissioni Eletorali Circundariali de Seddori aintru de su 10 de custu mesi cun is modalidadis de s’art. 20 de su testu ùnicu subratzitau.

Custa pubricatzioni tenit logu de notificatzioni a is interessaus.

SU SÌNDIGU

Mariu Contu

 

 

 

ASSISTÈNTZIA DOMITZILIARI

 

SU RESPONSÀBILI DE SU SERVÌTZIU

 

In esecutzioni de sa Determinatzioni n. 17 de su 03.02 2016

Biu su D.Lgs. n. 163 de su 12.04.2006;

 

FAIT SCIRI

 

ca su 26 de Friaxu 2016 a is 10.30 in sa residèntzia munitzipali de custu Comunu, ananti de su Responsàbili de su Servìtziu Sòtziu-Culturali, Presidenti de sa Cumissioni de gara, ant a fai una gara cun protzedura aberta, cunforma a s'art. 55 de su D.Lgs. n. 163/2006, e cunforma a su critèriu de s'oferta economicamenti prus vantagiosa, cunforma a s'art. 83 de su pròpiu decretu, po donai su servìtziu de assistèntzia domitziliari a is bècius, disàbilis e handicapaus gravis.

 

Giauni, 03 friaxu 2016

-------------------------------

AVISU AGIUDICATZIONI TRABALLUS STRADA GIAUNI - TURRI

Sistema de agiudicatzioni: Protzedura negotziada chena de pubricatzioni prima bandu de gara art. 122 comma 7 D.Lgs. 163/2006

Tanti in dinai a basi de asta: €.49.649,73 a prus de òneris de sa siguresa e costu de su personali no sugetus a ribàsciu e IVA.

Tanti in dinai de s'agiudicatzioni: €. 36.603,27

Valori del ribàsciu de agiudicatzioni: 26,277%

Sugetu agiudicatàriu: AMBIENTE VERDE DE CADONI ITALO & C SNC – ESCOLCA

-----------------------------

Traballu de manutentzioni straordinària e bitumadura de sa strada rurali Giauni-Setzu - AVISU DI AGIUDICATZIONI DEFINITIVA

Importu a basi de asta: € 56.903,56

Ribàsciu de agiudicatzioni: 26,35%

Tanti de dinai in agiudicatzioni: 41.909,47

Agiudicatàriu: MOVIMENTU TERRA E SGAVUS Dessì Andrea - SIMAXIS

------------------------------

AVISU REFERENDUM POPULARI 17 ABRILI

S U    S Ì N D I G U

F A I T   S C I R I

CA

cun decretu de su Presidenti de sa Repùbrica 15 Friaxu 2016, pubricau in sa Gazzetta Ufficiale - Serie Generali n. 38 de su 16 de Friaxu 2016, funt stètius cunvocaus po Domìnigu 17 de Abrili 2016 is Cumìtzius po fai su

REFERENDUM POPULARI

Divietu de atividadi de circa e coltivatzioni de idrocarburus in zonas de mari aintru de doxi mìllias de mari. Esentzioni de custu divietu po is tìtulus abilitativus giai donaus. Abrogatzioni de sa previsioni chi custus titulus tenint sa durada de sa vida ùtili de su giacimentu.

SA VOTATZIONI AT A ESSI DOMÌNIGU SU 17 DE ABRILI 2016, de is 7 de amangianu fintzas a is 23; is eletoris chi a cuss’ora ant a essi ancora in su sègiu ant a essi amìtius a votai.

S’ ELETORI, PO VOTAI, DEPIT AMOSTAI  A SU PRESIDENTI DE SÈGIU SA TèSSERA ELETORALI PERSONALI E UNU DOCUMENTU DE ARRECONOSCIMENTU.

Giauni, su 3 de martzu 2016

---------------------------

INFORMATIVA ADESIONI SÒCIUS NOUS A SU GAL MARMILLA

Su Gal Marmilla fait sciri ca de su 25 de friaxu 2016 e fintzas a su 10 de martzu 2016, a pustis de aumentu de su capitali sotziali, fait a pigai parti a sa Sotziedadi Gal Alta Marmilla e Marmilla Soc. Consortile A r.l., cumpilendi e trasmitendi a su Gal sa scheda allegada (Sugetu Pùbricu o Privau). Po ndi scarriai totu sa documentazioni tocat a si collegai a su situ: http://www.galmarmilla.it/it-it/news-ed-avvisi/2016/02/informativa-adesione-soci.aspx - Po tenni prus scedas fait a cuntatai is ufìtzius de su Gal in is personas de: - Responsàbili Amministrativu e Finantziàriu Dott.ssa Maria Carla Manca – Cell. 338 6612365 - Segretària Dott.ssa Maria Graziella Siuni Tel. Sea: 0783 959021 Fax : 0783 959142 e-mail: galmarmilla@tiscali.it.

Giauni, su 1 de martzu 2016

-----------------------------

COMUNU DE GIAUNI

PROVÌNCIA DE SU CAMPIDANU DE MESU

Ufìtziu Lìngua Sarda

Su Comunu de Giauni fait sciri a totu sa populatzioni ca torrat a aberri s’Ufìtziu Lìngua Sarda, cunforma a sa Lei n. 482/99, po favoressi su bilinguismu in dònnia logu anca ddui at una lìngua de minoria stòrica.

 

S’ufìtziu lìngua sarda tenit is punnas chi sighint:

 

·         tradusi de s’italianu a su sardu is àutus de su Comunu (avisus, novas, delìberas, setzionis de su situ web);

·         fai una arregorta de is leis, regulamentus e normativas regionalis, natzionalis e comunitàrias de tutela e avaloramentu de is lìnguas de minoria.

·         Donai agiudu e consulèntzia a sa populatzioni po sa ricerca de vocabolàrius, gramàticas e atrus lìburus de lìngua e cultura sarda, linguìstica, ecc., po scriri e tradusi;

·         fai ricercas e traballus de lìngua e cultura sarda cun sa populatzioni de sa bidda;

·         agiudai s’utèntzia chi manìgiat sa lìngua de minoria a comunicai cun s’aministratzioni pùbrica.

 

S’ufìtziu aberrit a su pùbricu una borta a sa cida in biblioteca, su mèrcuris a meigama de is 15.30 a is 18.30.

Fait puru a scriri a s’indiritzu de posta eletrònica vatzei@provincia.mediocampidano.it

 

L. 482/99 Annu 2015Comunu de Giauni

Provìncia de su Campidanu de Mesu

Pratza Santu Giulianu, 3 – CAP 09020 GIAUNI

Tel . 070/9365128 Fax 070/9365010

www.comune.genuri.vs.it – e-mail: comune.genuri@alice.it

 

PROTZEDURA NEGOTZIADA, CUN CÒTIMU FIDUCIÀRIU, CUNFROMA A S’ART. 22 COMMA 7, DE SU D. LGS 163/2006

AVISU DATA SORTÈGIU

TRABALLUS PO ARRANGIAI IN PARTI SA BIA DE SARTU GIAUNI- BOBADRI E DE SA BIA SINI IN LOCALIDADI “ SU CUNGIAU DE IS OLIAS”

 

 

CIG: 5831710F51                                                                         CUP: G83D14000230004

 

SU RESPONSÀBILI DE SU SERVÌTZIU TÈCNICU

 

In esecutzioni de sa determinatzioni cunfroma a s’art. 15 comma 1, L.R. 5/2007 e art. 11, comma 2, D. Lgs 163/2006;

 

Bida sa setzioni VI de s’avisu arrelativu a sa protzedura de asuba, pubricau in s’albu pretòriu on-line de su Comunu de Giauni n. 288 de su 27.06.2015 a su 15.07.2014;

 

FAIT SCIRI

 

Ca, sendi arribadas aintru de su trèmini prevìdiu in s’avisu, unu nùmeru de manifestatzionis de interessu prus de cuìndixi, su 27/08/2015 a is 16.00

 s’at a fai su sortègiu de is operadoris econòmicus chi ant a essi tzerriaus a presentai s’oferta econòmica cun lìtera de invitu.

 

SU RESPONSÀBILI DE SU SERVÌTZIU TÈCNICU

Ing. Daniela Usai

 

------------------------------

 

Comunu de Giauni

Biblioteca Comunali

 

Si fait sciri ca sa biblioteca at a essi serrada po is ferias de istadi de su 18 a su 31 de austu.

 

--------------------------

 

Comunu de Giauni

Centru de Agregatzioni Sotziali

 

Si fait sciri ca su centru de agregatzioni sotziali at a essi serrau po is fèrias de istadi de su 18 a su 31 de austu. Totu is atividadis e is laboratòrius ant a torrai a inghitzai su 1° de Cabudanni.

 

 

LEI 162/98

AVISU

Lei 21 de Màiu 1998 n. 162

Pianus personalizaus po personas cun handicap gravi

Pròroga Pianus personalizaus fintzas a su 31 .12.2015

e ativatzioni pianus nous

In esecutzioni de sa deliberatzioni n. 33/11 de su 30.06.2015 si fait sciri ca is pianus personalizaus L. 162/98 annu 2015, ant a essi prorogaus de su 01.07.2015 a su 31.12.2015 segundu is modalidadis chi sighint:

·   De su 01.07.2015 a su  30.09.2015 cun una eventuali variatzioni de su tanti finantziau cumenti comunicau a dònnia utenti cunfroma a s'aplicatzioni de is tabellas nobas riferidas a is classis de puntègiu;

·   De su 01.10.2015 a su 31.12.2015 at a tocai a presentai s'ISEE nou chi at a podi determinai una modìfica de su tanti donau.

Po is pianus nous:

·   De su 01.10.2015 a su 31.12.2015, at a tocai a presentai s'ISEE nou, sa scheda saludi, sa scheda sotziali e teni sa tzertificatzioni de sa tzertificatzioni de sa L.104/92 a su 31.12. 2014.

Is domandas ant a depi essi presentadas aintru de su 02 de Cabudanni 2015.

Su Responsàbili de su servìtziu

(Dott.ssa Marta Corona)

--------------------------

INSERIMENTUS IN SU TRABALLU

AVISU ESPLORATIVU PO MANIFESTATZIONI DE INTERESSU A PARTECIPAI A SA PROTZEDURA DE GARA PO S’AFIDAMENTU DE SU SERVìTZIU  DE INSERIMENTU IN SU TRABALLU DE SUGETUS SVANTAGIAUS.

Afidamentu cunfroma a is artt. 20 e 27 de su D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

Is manifestatzionis de interessu, fata in su mòdulu, fata in su mollu giai prontu e allegau a custu avisu, at a depi essi scrita in italianu, firmau e at a depi arribai, in busta serrada, aintru de is 14.00 de su 15 de Mesi de Argiolas 2015 a s'indiritzu chi sighit:

COMUNU DE GIAUNI (VS) – Pratza Santu Giulianu 3, 09020 Giauni

10 de mesi de Argiolas 2015

-----------------------------

TRASPORTu piciocheddus de sa SCOLA DE s'òBrigu

SU RESPONSÀBILI DE SU SERVÌTZIU SÒTZIU-CULTURALI

In esecutzioni de sa Determinatzioni nosta e totu a cuntrai n. 62 de su 18 de Cabudanni 2015

FAIT SCIRI

ca su 14 de Mesi de Argiolas 2015 a is 10.00 in sa residèntzia municipali de custu Comunu, ananti a su Responsàbili de su Servìtziu Sòtziu-Culturali, Presidenti de sa Cumissioni de gara, s'at a fai una gara cun protzedura aberta, cunfroma a s'art. 55 de su D.Lgs. n. 163/2006 e segundu su critèriu de su prètziu prus bàsciu, cunforma a s'art. 82 de su D.Lgs. n. 163/2006, po donai su Servìtziu de trasportu scolàsticu de su Comunu de Giauni.

Trèminis po sa presentatzioni de is ofertas

Is ditas interessadas a partecipai ant a depi presentai s'oferta, segundu is modalidadis inditadas in su disciplinari de gara.

Aintru de is 14.00 de su 13 de Mesi de Argiolas 2015.

18 de mesi de Argiolas 2015

-----------------------

ABBANOA SPA

Sinnalatzioni guastus – Servìtziu de Reperibilidadi

Si fait sciri ca est ativu su servìtziu aziendali de sinnalatzioni guastus a su

 

Nùmeru birdi 800 022040

 

Is sinnalatzionis de is guastus chi benint de is Amministratzionis, de is tzitadinuns e de s’utèntzia, benint arricidas de is operadoris telefònicus

 

De su lunis a sa cenàbara de is 09:00 a is 13:00 e de is 15:00 a is 17:30,

su sàbudu de is 09:00 a is 13:00.

 

De su primu de austu chi benit at a essi ativa sa casella de posta tzertificada dedicada

segnalazione.guasti@pec.abbanoa.it

 

In su situ www.abbanoa.it funt inditaus is nùmerus de telèfunu puru, chi, cun sa pròpiu finalidadi, is Amministratzionis e is tzitadinus podint tzerriai su sàbudu e is festivus foras de is oràrius de ufìtziu:

 

Distretu de Seddori D3 – Seddori 0782.802614

                                                    070.9307905

                                                    348.6272159

                                                329.3740056

----------------------------

AVISU DE CUNDITZIONIS DE TROPU BASCA DE SU 18 A SU 20 DE MESI DE ARGIOLAS 2015

Si fait sciri a sa populatzioni ca de sàbudu 18 a mesunotis de su 20 de mesi de argiolas de su 2015 at a fai basca meda, duncas tocat a donai a cura.

20 mesi de argiolas 2015

-------------------------

UFÌTZIU LÌNGUA SARDA

AVISU DE CÀMBIU DE S’UFÌTZIU

Si fait sciri ca de su 10 de mesi de Argiolas a su 10 de Austu s’Ufìtziu Lìngua Sarda no s’agatat in Biblioteca, po mori de traballus, ma est in s’atru aposentu mannu, anca fadiant is laboratòrius.

--------------------------

CALENDÀRIU SERVÌTZIU SCOLA DE NUOTO - Annu 2015

SU SERVÌTZIU SOTZIALI

Fait sciri a is babbus e is mammas de is pipius iscritus a sa scola de nuoto 2015 apariciau de s’Unioni de is Comunus ca su cursu at a inghitzai MÉRCURIS 15 de mesi de Argiolas e at a durai dexi letzionis, fintzas a su 14 de AUSTU.

10 de Mesi de Argiolas 2015

PAGAMENTAS COMUNALIS 2015

Sa Lei de stabilidadi 2014, aprovada cun L. 27 mesi de idas 2013 n. 147, at introdùsiu s'Imposta Unica Comunali noba (IUC), basada in duus presupostus de impositzioni: su primu est a teni benis immòbilis (cun sa pròpiu disciplina de s'IMU) e su segundu collegau a is servìtzius comunalis, cun una cumponenti dividida in duus, sa TASI (destinada a finantziari is costus po is servìtzius indivisìbilis donaus de is Comunus) e sa TARI (finalizada a sa cobertura de is costus po su servìtziu de arregorta e smaltimentu de s'àliga).

S’amministratzioni comunali, tenendi contu de s’impositzioni fiscali elvada de is ùrtimus annus chi est totu a càrrigu de is tzitdinus, at circau de arredusi s pressioni fiscali de is pagamentas localis traballendi asuba de totu is cumponentis IUC cumenti est inditau asuta:

· S’IMU, abarrat cun su regimi aplicativu de ocannu passau, cun esenzioni de s pgmenta po s domu printzipali e is pertinèntzias suas, foras chi siant is domus classificadas in is categorias catastalis A/1, A/8 e A/9

S’amministratzioni comunali cun delìbera de consillu comunali n. 12 de su 19/05/2015  at aprovau is alìcuotas IMU: at torrau a cunfirmai po su 2015 s’alìcuota de su 4,6po milli siat poi s tras domus chi po is àreas fabricàbilis.  

Sa Lei n. 34 de su 24.03.2015, de conversioni de su D.L. n. 4 de su 24.01.2015 (decretu IMU agricola), pubricada in G.U. n.70 de su 25/03/2015  at fatu obrigatòriu su pagmentu de s’IMU po is terras de messaarìtzia in is comunus classificaus no montnus  msu montanus (classificatzioni  determinada de s’ISTAT).

Su Comunu de Giauni est stètiu classificau cumenti a no montanu, duncas depint pagai s’IMU agricola siat is coltivadoris diretus e imprendidoris de messarìtzia e no. S’alìcuota aplicàbili po lei càmbiat de unu màssimu de su 10, 6 po milli a unu mìnimu de su 4,6 po milli.

S’amministratzioni comunali po no bogai atra cosa de pagai  s genti t detzìdiu de deliberai s’alìcuota mìnima prevìdia po lei po s’annu 2015: 4,6 po milli  arredusendi de tres puntus percentualis s’alìcuota de basi fissada de su Stadu.

· Sa TASI (pagamenta po is servìtzius indivisìbilis) tenit cumenti  a presupostu impositivu su de teni a cali si siat tìtulu domus (sa domu printzipali puru). Funt sugetus a su prelievu nou totu is atrus imòbilis puru e duncas is domus ruralis strumentalis e is terras, edificàbilis puru. S’alìcuota base de sa TASI est stabilèssia in sa mesura de s’1 per mille, chi s’Enti locali, cun delìbera apostaa de su Consillu, podit aumentai fintzas a su 2,5 po milli.

Atra optzioni de scioberu d s’amministratzioni est sa de arredusi s’alìcuota fintzas a dda torrai  zeru.

Su scioberu de dda torrai a zeru est stètiu aprovau cun delììbera de consillu comunali n. 13 de su 19/05/2015.

Custu scioberu no est stètiu fàtzili, poita ca su Stadu at arredùsiu su contributu suu po s’enti, de unu tanti paris a su chi no est intrau, de unus €. 11.000,00

 

· Sa TARI (pagamenta po s’àliga) depit coberri totu su tanti de su servìtziu de arregorta, trasportu e smaltimentu de s’àliga. Sa disciplina de sa TARI abarrat giai gualis a sa de su 2013 e costituisce il consolidamento della disciplina della Tares.

S’amministratzioni po podi arredusi s’impositzioni fiscali a is contribuentis, at arredùsiu is costus aintru de s’enti, at aplicau is coeficientis mìnimus prevìdius po lei, aat postu is domus comunalis imponìbilis in su ruolu e at arredùsiu de su 20% in sa parti variàbili sa pgamenta de is categorias arrelativas a ristorantis, tratorias, osterias, pitzerias e bar, cafè e pasticerias”.

Su pianu finantziàriu e is tarifas TARI funt stètias aprovadas cun delìbera de su consillu  comunali n. 10 de su 19/05/2015.

Giauni, 9 de làmpadas 2015

 

-----------------------------

 

COMUNU DE GENURI

Provìncia de su Campidanu de Mesu

 

Si fait sciri ca mudat s'oràriu de sa dotoressa Cabras. S'òrariu nou, de is comunus de Tuili e Gesturi puru, est su chi sighit:

 

                       Lunis                       Martis                       Giòbia                       Cenàbara                        Sàbudu

GESTURI                       16.00 – 18.00                       8.30 – 10.00                       8.30 – 10.00                       11.00 – 12.30                       8.30 – 9.30

TUILI                       11.00 – 12.00                       16.00 – 18.00                       16.00 – 18.00                       8.30 – 9.30                       -------------

GENURI                       8.30 – 9.30                       -------------                       -------------                       16.30 – 18.00                       -------------

 

 

 

 

COMUNE DI GENURI

Provìncia de su Campidanu de Mesu

 

Su PLUS de Seddori fait sciri ca funt bessidas is graduatòrias provisòria po is Voucher de is famìllias po is servìtzius po is pipius pitius.

 

http://www.servizipubblicaamministrazione.it/Siti/gnr543/AlboPretorio/2015/2015-000250-1.pdf

 

Giauni, su 29 de martzu de su 2015

 

 

 

COMUNU DE GIAUNI 

PROVÌNCIA DE SU CAMPIDANU DE MESU 

Tel. 070 9365128 - Fax 070 9365010 C.F. 82001570926 – P.IVA 01904540927 comune.genuri@alice.it

PROT. 1063 su, 15/05/2015

A SU CONSILLERI COMUNALI SENNORI/A

_________________________________

Ogetu: CUNVOCATZIONI PO SA DII 19/05/2015.

Su sìndigu fait sciri a s.v. ca su consillu comunali est cunvocau in sessioni ordinària, de primu cunvocatzioni, in sa sala de is riunionis de su MUNICÌPIU, po is 11,00 de su 19 de màiu de su 2015, e in segundu cunvocatzioni po is 13,00 de su 20/05/2015 po chistionai de s'òrdini de traballus po sa dii chi sighit 

ÒRDINI DE TRABALLUS PO SA DII

1. APROVATZIONI PROGRAMMA TRIENNALI E ELENCU ANNUALI ÒPERAS PÙBRICAS – TRIÈNNIU 2015– 2017.

2. APROVATZIONI PIANU FINANTZIÀRIU T.A.R.I.;

3. APROVATZIONI TARIFAS T.A.R.I;

4. MODÌFICA REGULAMENTU I.M.U.;

5. APROVATZIONIE ALÌCUOTAS I.M.U.;

6. AZERAMENTU ALÌCUOTAS T.A.S.I.;

7. APROVATZIONI BILÀNCIU DE PREVISIONI 2015, RELATZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMÀTICA 2015 – 2017 BILÀNCIU PLURIENNALI 2015 – 2017.

                                                                                                          SU SÌNDIGU 

                                                                                                          Mario Contu

------------------------

Atòbiu cun is tzitadinus

Giauni – tzentru de agregatzioni sotziali - 30 abrili 2015 - oras 16,30

Presentatzioni e discussioni cun sa tzitadinàntzia e is figuras impenniadas, de is propostas progetualis postas in su pianu in fasi definitiva

5 màiu 2015

 

-------------------------------

RevisionI semestralI de IS listAS eletoraliS

SU sÌndIGU

BIUS iS art. 16 e 39 de SU t.u. 20 marTzU 1967, n.223, FAIT SCIRI CA DE OI E FINTZAS A SU 20 DE CUSTU MESI FUNT DISPONìBILIS IN S'UfìTZIU COMUNALI:  

a) iS elencUS prePARAUS DE SU RESPONSàBILIS DE S'UfìTZIU ELETORALI COMUNALI PO SA REVISIONI SEMESTRALI DE IS LISTAS, IMPARI CUN SU VERBALI ADOTAU, IS DOCUMENTUS  DE DòNNIA NOMINATIVU E IS LISTAS generaliS

b) Sa delìBERATZIONI DE SU RESPONSàBILI DE S'UfìTZIU ELETORALI COMUNALI RELATIVA A SA REVISIONI DE SA RIPARTITIZONI DE SU COMUNU IN SETZIONIS ELETORALI, DE SA CIRCOSCRITZIONI DE IS SETZIONIS E DE SU LOGU DE RIUNIONI DE DONNIUNA DE ISSAS E DE S'ASSINNIATZIONI DE IS INTERESSAUS DE IS SETZIONIS SìNGULAS E DE UNU esemplarI DE IS LISTAS DE DòNNIA SETZIONI.

DòNNIA TZITADINU PODIT, AINTRU DE CUSTA SIMADA, BIRI IS AUTUS CHI EUS NAU AINNANTIS.  

ContrAS A CALI SI SIAT ISCRITZIONI, CANCELLATZIONI, MANCADAS ISCRITZIONIS O OMISSIONIS DE CANCELLATZIONI IN IS ELENCUS propostUS DE SU responsàbilI DE S'UfìTZIU ELETORALI COMUNALI, E CONTRAS A SA DELIBERATZIONI DE INNOI ASUBA e contrAS A S'ASSINNIATZIONI DE IS ISCRITUS E DE IS CHI MEGANT A S'ISCRIRI A IS SìNGULAS SETZIONIS, DòNNIA TZITADINU TENIT SA FACULTADI DE propoNI ARRICURSU, PO SU TràMITE DE SU COMUNU PURU, A SA SUTACUMISSIONI ELETORALI circondarialI DE SEDDORI NO A PUSTIS DE SU 20 DE CUSTU MESI, CUN IS modaliDADIS DE S'ART. 20 de SU testU ùnicU INDITAU ASUBA.

COMUNU DE GIAUNI, SU 09-04-2015

                                                                  SU SìNDIGU

                                                                  MARIO CONTU

--------------------------------

BONìFICA AMIANTu

BANDU PÙBRICU PO DONAI CONTRIBUTUS PO INTERVENTUS DE BONÌFICA MANUFATUS CHI CUNTENINT AMIANTU - RIMOTZIONI E SMALTIMENTU – ANNUALIDADI 2014

PO PRESENTAI IS DOMANDAS TOCAT A IMPERAI SA MODULÌSTICA ALLEGADA A CUSTU BANDU O ANDAI A IS UFÌTZIUS COMUNALIS.

SCADÈNTZIA PRESENTATZIONI DOMANDAS: 04 DE MÀIU 2015, ORAS 13,00

PO SCEDAS: TEL. 070 9365128

Altre notizie - Archivio

----------------------------

FATURATZIONI ELETRòNICA

INFORMATZIONIS PO SA FATURATZIONI ELETRÒNICA

SU D.L. N. 66/2014 AT FISSAU A 31 DE MARTZU 2015 S'òBRIGU DE EMITI FATURA IN FORMAU ELETRòNICU PO SA AMMINISTRATZIONI PùBRICA, CA DE CUSTA DATA NO PODIT PRUS ATZETAI IS FATURAS IN FORMAU IN PAPERI.

FUNT INDITAUS IS ARRIFERIMENTUS CHI SERBINT PO TRASMITI IS FATURAS ELETRòNICAS A SU COMUNU DE GIAUNI.

Còdixi unìvocu ufìtzius: http://www.indicepa.gov.it/ricerca/dettagliouffici.php?prg_ou=41890

· Ufficio PROTOCOLLU: UFAOOK

· Area AMMINISTRATIVA: 317O97

· Area TECNICA: VZHV77

· Area SOCIALE: BOXS3N

Atras novas Archìviu

2 abrili 2015

-------------------------------

 

 

COMUNU DE GENURI

Provìncia de su Campidanu de Mesu

 

Prot. 645                                                                                 Ordinàntzia n. 1 de su 17/03/2015

 

OGETU: Suspensioni temporànea de sa circulatzioni stradali po s'escursioni ciclìstica “Bike tra le Giare”

 

SU SÌNDIGU

 

BIDA sa richiesta presentada de Mirko Pisu, nàsciu in Casteddu su 28.02.1988, in calidadi de Presidenti de s'ASD Baressa Racing Team cun sea in Baressa (OR), in bia Carlo Alberto n. 25, CF 90050130955, de su comitau promotori de s'escursioni in ogetu prevìdia po su 22 de martzu de su 2015, chi ant a fai in su territòriu de sa Marmilla;

 

CUNSIDERAU ca po permiti de fai sa manifestatzioni tzitada cun sa siguresa de sa circulatzioni stradali e cussa de is chi ant a pigai parti, tocat a pigai providimentus in matèria de siguresa e de viabilidadi.

 

CUNSIDERAU ca no nci at cunditzionis chi no permitant de fai custu providimentu;

 

BIUS is artìculus 1, 7 e 9 de su Còdixi de sa Strada D.Lgs 30/04/1992, n. 285 e modìficas e aciuntas de apustis;

 

BIU s'art. 54 de su D.Lgs 267/2000;

 

AUTORIZAT

 

Po sa dii 22 martzu de su 2015, de is 10.00 a is 13.00 s'escursioni ciclìstica amatoriali “Bike tra le Giare” chi passat in su tretu de su territòriu comunali de Giauni.

 

A is 10.00: Strada Comunali Giauni-Bobadri, Bia Sini, Pratza Santu Giulianu, Bia Setzu, Via Nuova,  atraversamentu de sa Via Gaspare, Bia Nuraxi Santu Marcu, strada po artziai a Giara.

 

A is 12.00/12.30 torrada de Giara: Via San Domino, Pratza Santa Maria, via Piave, Via Mascias, Via San Marco, Via Nuraghe San Marco, atraversamentu de Via Gaspare, Bia Noba, Via Setzu, Pratza Santu Giulianu, Bia Sini, strada comunali Giauni-Bobadri.

 

ÒRDINAT

 

Sa deviazioni temporànea de sa circulatzioni stradali in is bias subratzitadas sceti po su tempus chi de sescursioni ciclìstica.

In sa simada de suspensioni est vietau a totu is chi guidant veìculus de intrai in su percursu interessau de su trànsitu de is chhi pigant parti a sa manifestatzioni ciclìstica.

Totu is chi guidant màchinas chi arribant de bias chi faint a gruxeri cun cussas anca passant is ciclistas si depint frimai prima de ddui intrai e arrespetai is inditus de is operadoris o su personali de sorganizatzioni.

Is chi guidant e sa genti a pei, no depint atraversai sa strada.

 

DISPONIT

Chi is organizadoris preparint unu servìtziu bonu e, anca serbit, una segnalètica specìfica in is gruxeris po chi totus is chi passant in sa bia scìpiant ca sa cicrculatzioni est serrada.

Sorganizadori est responsàbili po cali si siat incidenti chi potzat acuntessi in sa manifestazioni siat a is chi pigant parti siat a atras personas presentis in su percursu.

Samministratzioni pùbrica interessada e su personali suu dipendenti funt esoneraus de cali si siat responsabilidadi tzivili e penali po fatus acuntèssius in sa manifestatzioni mancai siant dipendentis de situatzionis esistentis in is stradas e custu poita ca sorganizadori de sa manifestatzioni depit fai unu sopralluogu po biri ca su logu andat beni po fai cussa manifestazioni po chi ant pediu sautorizatzioni.

A custu providimentu at a depi essi donada sa prus manna difusioni e in is formas ritènnias mellus, in tempus ùtili, a contu de su comitau organizadori, chi at a providiri puru, a pigai is mesuras chi serbint po chi sescursioni siat sigura po su tràficu stradali e no sutzedat nudda nì a sa genti nì a is cosas.

Custa autorizatzioni, vàlida po sa dii e po is modalidadis inditadas, est sèmpiri revocàbili po arrexonis de siguresa e incolumidadi pùbrica o po no ai osservau is prescritzionis donadas.

Is òrganus de politzia po sa vigilàntzia funt incarriaus de sesecutzioni de custa ordinàntzia e de sa verìfica de is prescritzionis donadas.

 

Su Sìndigu

Mario Contu

 

 

 

 

 

 

COMUNU DE GIAUNI

PROVÌNCIA DE SU CAMPIDANU DE MESU

Pratza Santu Giulianu (09020)

Tel. 070/9365128 – Fax 070/9365010

E-Mail- servizio.sociale@comune.genuri.vs.it

 

BANDU PROGRAMA SPERIMENTALI PO INTERVENTUS DE CUNTRASTU A IS POBURESAS MANNAS

(art.35 commas 2 e 3 de sa L.R. 29 màiu 2007e modìficas

e integratzionis chi sighint)

 

 

Programma 2013

 

SU RESPONSÀBILI DE SU SERVÌTZIU

In esecuzioni de sa Determinatzioni nosta e totu n° 19 de su 18 Friaxu 2015 e in atuatzioni de is indiritzus donaus de sa delìbera de sa G.R. n°19/4 de su 12.5.2012 e G.R. n° 39/9 de su 26.9.2013e de s’allegau n. 2 chi cuntenit is critèrius po is mesuras de cuntrastu a is poburesas mannas annualidadi 2013 , da sa Deliberatzioni de sa G.M. n° 06 de su 25.02.2014 e cunfroma a s’art.35 commas 2 e 3 de sa L.R. 29 màiu 2007e modifica e aciuntas de apustis fait sciri a sa tzitadinàntzia ca:

s’Amministratzioni Comunali bolit manigiai is economias de is interventus de cuntrastu a sa poburesa manna po is arrembursus chi sighint

 

LÌNIA de interventu n° 2

 

1.     Contributu po arrimbursu spesas servìtzius, essentzialis, energia elètrica, àcua e servìtziu smaltimentu de s’àliga;

 

2.     Contributu po abasciai is costus de is servìtzius essentzialis e duncas spesas energia elettrica, àcua, àliga, po is chi tenint dèpidu cun Equitalia

 

 

Arrecuisitus generalis de ammissioni

a) Su contributu at a essi donau segundu cantu stabilessit sa G.M. n° 06 de su 25.02.2014 chi aprovat is critèrius de cuntzessioni de is arrembursus e duncas:

po is spesas tentas fintzas a €uro 300,00 at a essi arrembursau su 50%

po is spesas prus de 300,00 €uro at a essi calculada una percentuali de arrembursu, de no prus de su 20%, in proporzioni a is richiestas e a is disponibilidadis finantziàrias de s’Enti;

is spesas amìtias a rimbursu ant a essi cussas relativas a is servìtzius essentzialis: energia elètrica, consumu de àcua potàbili e smaltimentu de s’àliga;

Podint pigai su contributu is tzitadinus e is famìllias residentis in Giauni, chi no tenint rèditu o chi tenint unu rèditu bàsciu, duncas unu Indicadori de sa Situatzioni Econòmica Ecuivalenti (ISEE arriferiu a is rèditus 2013) cumenti est inditau innoi de sighida:

 

 

 

cumponentis nùcleu familiari          Soglia ISEE

1 Cumponenti                                           7.134,00

2 Cumponentis                                         7.573,00

3 Cumponentis                                         7.752,00

4 Cumponentis                                         7.878,00

5 Cumponentis                                         7.927,00

6 Cumponentis                                         8.026,00

7 o + Cumponentis                                   8.039,00

 

Is interessaus ant a depi presentai domanda formali cumpilendi su mollu preparau de su Servìtziu Sotziali e at a depi arribai a s'Ufìtziu Protocollu aintru de is 14.00 de su 19 Martzu 2015 cun sa documentatzioni chi shighit:

 

 

1) Còpia de su documentu de identidadi de su chi pedit;

2) Certificatzioni ISEE donada de unu tzentru Autorizau de assistèntzia fiscali (CAAF) cun arriferimentu a is rèditus 2013.

3) Còpia de is bulletas ( energia elètrica, àcua, àliga) chi atzertat is spesas tentas in su 2014;

4) Còpia de is cartellas esatorialis de Equitalia ( Lìnia 2 lìtera b)

 

Fait a presentai una domanda sceti po nùcleu familiari.

 

Sa domanda fait a dda cumulai cun is atrus interventus de cuntrastu a sa poburesa manna.

Po di pigai is mollus e po atras scedas fait a pediri a s’Ufìtziu de su Servìtziu Sotziali opuru a castiai in su situ internet:

www.comune.genuri.vs.itintrai in s’albu pretòriu online setzioni Avisus.

 

At a essi cura de s’Amministratzioni Comunali a fai controllus po biri chi is decraratzionis funt beridadi, cunfrontendi puru is datus cun cussus chi tenit giai su sistema informativu de su Ministeru de is Finàntzias. Chini donat decraratzionis frassas, a prus de incurri in is santzionis prevìdias cunfroma a su DPR 445/2000, at a perdi puru su deretu a su benefìtziu cuncèdiu, fata sarva sa possibili dadi po s’Amministratzioni de pediri de torrai is summas cuncèdias. Verìficas periòdicas ant a essi fatas po atzertai ca ant a essi fatus is progetus de agiudu e is arresurtaus tentus.

 

Giauni su 19.02.2015

 

Su Responsàbili de su servìtziu

Frimmau (Dott.ssa Marta Corona)

 

------------------

PROGRAMMA SPERIMENTALI DE INTERVENTUS DE CUNTRASTU A IS POBURESAS MANNAS - Programma 2013

SU RESPONSÀBILI DE SU SERVìTZIU

In atuatzioni de is indiritzus donaus de is deliberatzionis de sa G.R. n°19/4 de su 12.5.2012 e G.R. n° 39/9 de su 26.9.2013 e de s’allegau n. 2 cuncernenti critèrius po is meseras de cuntrastu a is poburesas mannas annualidadi 2013, de sa Deliberatzioni de sa G.M. n° 06 de su 25.02.2014 e cunfroma a s’art.35 commas 2 e 3 de sa L.R. 29 màiu 2007e modìficas e integratzionis chi sighint;

fait sciri a is tzitadinus ca:

s’Amministratzioni Comunali bolit manigiai is economias de is interventus de cuntrastu a is poburesas mannas.  

Su trèmini po sa presentatzioni de is domandas scadit su 19 de martzuo 2015

 

18 friaxu 2015

 

-------------------------

 

IMU TERRAS DE MESSARÌTZIA

 

Cun decretu lei 24 gennàrgiu 2015, n. 4 su Guvernu at bogau a pillu mesuras urgentis in matèria de IMU po is terras de messarìtzia. Casi ca su Comunu de Giauni arresurtat, de s'elencu de is comunus ISTAT, ca NO EST bidda DE MONTI, s'imposta, at a depi essi pagada de is Coltivadoris diretus, Imprendidoris de Messarìtzia Professionalis e de totu is atrus tzitadinus. Sa scadèntzia de su versamentu est fissada po su 10/02/2015.

S'alìcuota de apricai est su 0,76%. Su pagamentu depit essi fatu cun su modellu F24, chentza de cumissionis, in cali si siat sportellu postali, bancàriu e de Equitalia.

PO SU CÀLCULU DE S'IMU DE MESSARÌTZIA E DE SU RÈDITU DOMINICALI FAIT A MANIGIAI SU LINK CHI SIGHIT:

http://www.amministrazionicomunali.it/main/

 

-----------------------------

 

HOME CARE PREMIUM

 

PUBRICAU SU BANDU DE SU PROGETU HOME CARE PREMIUM- ASSISTèNTZIA  DOMICILIARI (DE SU 01/03/2015 A SU 30/11/2015). Po is dipendentis e pensionaus pùbricus, po is pensionaus pùbricus, po is pobiddus e mulleris, po is familiaris insoru, po is familiaris insoru de primu gradu, no autosuficientis.

 

5 friaxu 2015

 

 

Comunu de Giauni

Provìntzia de su Campidanu de Mesu

 

Ufìtziu Lìngua Sarda

 

SI FAIT SCIRI A TOTU IS CHI ANT FATU SU CURSU DE SARDU DE OCANNU PASSAU (MÀIU – MESI DE ARGIOLAS) CA FAIT A NDI ARRETIRAI IS ATESTAUS DE PARTECIPATZIONI, SU LUNIS E SA CENÀBARA A MERI’, IN BIBLIOTECA.

 

S’operadori de s’Ufìtziu Lìngua Sarda

Veronica Atzei

--------------------------------

RICUALIFICATZIONI C.A.S. AVISU DE RINVIU DATA DE SORTÈGIU

Sendi ancora in cursu sa verìfica de idoneidadi de is manifestatzionis arrbadas no s'at a protzedi a su sortègiu de is cuncurrentis prevìdiu su 16.01.2014 a is 8.00;

Duncas si fait sciri ca s'Enti at a comunicai cun pubricatzioni in s'albu pretòriu on line, in su situ istitutzionali http://www.comune.genuri.vs.it/ e in sa setzioni Bandi e gare de sa Regioni Sarda sa data e s'oràriu nou po su sortègiu.


                                                                                                             SU RESPONSÀBILI DE SU SERVÌTZIU TÈCNICU

                                                                                                                                                            Ing. Usai Daniela

15 gennàrgiu 2015

------------------------------

GESTIONI DE SU CENTRU DE AGREGATZIONI SOTZIALI

SU RESPONSÀBILI DE SU SERVÌTZIU

FAIT SCIRI

Ca su 15 de Gennàrgiu 2015 a is 10.00 in sa residèntzia de su comunu, ananti de su Responsàbili de su Servìtziu Sòtziu- Culturali, Presidenti de su Cumissioni de gara, s’at a fai una gara cun  protzedura aberta, cunfroma a s’art. 55 de su D.Lgs. n. 163/2006, e segundu su critèriu de s’oferta economicamenti prus vantagiosa, cunforma a s’art. 83 de su D.Lgs. n. 163/2006, po donai in gestioni su Centru de agregatzioni sotziali.

----------------------------

BANDU DE GARA CUN PROTZEDURA ABERTA PO COMPORAI E PONI UNU CONTAINER BOX PO UFÌTZIU E CÒMUDU

INTERVENTUS DE REALIZATZIONI CENTRU DE ARREGORTA COMUNALI

SU RESPONSÀBILI DE SU SERVÌTZIU

FAIT SCIRI

 

Ca su 3 de Friaxu 2015 a is 10.00 in sa residèntzia munitzipali de custu Comunu s’at a fai una gara cun protzedura aberta, cunfroma a s’art. 55 de su D.Lgs. n. 163/2006. Sa gara dd’ant a fai cun su critèriu de su màssimu ribàsciu percentuali de s’importu postu a basi de gara, cun esclusioni automàtica de is ofertas chi presentant unu ribàsciu paris o prus artu de sa mèdia aritmètica de is ribàscius percentualis de totu is ofertas amìtias, cun esclusioni de su del 10%, arrotondau a s’unidadi superiori, rispetivamenti de is offerta de ribàsciu prus mannu e de su prus piticu, crèscia de su scartu mèdiu aritmèticu de is ribàscius percentualis chi funt prus de sa mèdia. Chi is ofertas vàlidas funt prus pagu de dexi, no s’at a protzedi a sa determinazioni de su tanti chi no andat beni, e sa statzioni apaltanti podit valutai chi is ofertas andant beni.